Október - 2021
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KARÁNAK ÁTVÉTELI SZABÁLYAI

I.                 ÁTVÉTEL ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

1.       Átvételi kérelmet adhat be, aki külföldi vagy hazai felsőoktatási intézmény megkezdett alapképzési (BA/BSC) vagy mesterképzési (MA/MSc) szintű tanulmányait a Gazdálkodástudományi Kar azonos (ekvivalens) szakán kívánja folytatni.

2.       Átvétel kizárólag azonos képzési területen belül és azonos szintű képzések között kérhető.

3.       Átvétel kizárólag a Gazdálkodástudományi Kar önköltséges alap- vagy mesterszakjaira lehetséges. 

4.       Átvétel kizárólag őszi tanulmányi félévre lehetséges.

5.       Átvételi kérelem benyújtására a hallgatónak más felsőoktatási intézményből akkor van lehetősége, ha:

·         az alapképzésre történő átjelentkezés esetén teljesített 60 kreditet, illetve mesterképzésre történő átjelentkezés esetén teljesített 30 kreditet,

·         a kumulált tanulmányi átlaga eléri a 4,0-t és

·         az Egyetemre történő bekerülésének évében felvételi pontszáma elérte azon szak felvételi ponthatárának legalább 90%-át, amelyre az átvételét kéri.

6.       Átvétel feltétele, hogy a hallgató az átvételi döntést követő beiratkozásig folyamatos jogviszonnyal rendelkezzen, ellenkező esetben az átvételről szóló döntését a Budapesti Corvinus Egyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 57. § (6) bekezdésének megfelelően visszavonja.

7.       Az elbocsátó felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokból – az előrehaladástól függetlenül –

·         alapképzés esetén maximum 70 kreditet,

·         mesterképzés esetén maximum 40 kreditet

fogad be az Egyetem.

 

II.                A KÉRELEM ÉS MELLÉKLETEI

 1.       Az átvételi kérelmet formanyomtatványon az alábbi mellékletek csatolásával kell benyújtani:

·         az átvételi kérelem indoklása,

·         hallgatói jogviszonyigazolás,

·         az addigi tanulmányokat igazoló leckekönyv hiteles másolata

·         az érettségi bizonyítvány, ill. mesterképzésre történő átjelentkezés esetén az oklevél hiteles másolata,

·         mesterképzés esetén a kreditelismerési határozat másolata (amennyiben van),

·         a nyelvvizsga(k) másolata,

·         az alap- vagy mesterképzésre történő bekerülésének évében elért felvételi pontszámot igazoló felvételi határozat másolata,

·         az eljárási díj átutalásának hitelt érdemlő bizonylata,

·         a közösségi-, illetve szakmai tevékenység igazolása (ha van).

2.       Ha külföldi felsőoktatási intézményből kíván átjelentkezni, akkor a kérelemhez szükséges csatolni az adott felsőoktatási intézmény által kiállított okirat másolatát, amelyből megismerhető a külföldi felsőoktatási intézmény jogállása, az adott képzés képzési területe és tanulmányi programja (tanterve).

3.       Amennyiben külföldi közoktatási vagy felsőoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik, akkor minden esetben szükséges az okirat továbbtanulási célú befogadása.

 

III.             A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE, MÓDJA

A kérelmet a mellékelt dokumentumokkal együtt papíralapon 2019. július 15-ig kell benyújtani személyesen vagy postai úton:

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar

Dékáni Hivatal

1093 Budapest, Fővám tér 8. I. em. 175.1 szoba

Ügyfélfogadási idő: minden héten szerdánként 9.00 és 12.00 óra között.

 

IV.             AZ ÁTVÉTELI ELJÁRÁS KÖLTSÉGE

1.       A kérelem díjköteles: 8.900 Ft.

2.       Az átvételi eljárás díja átutalással  a Budapesti Corvinus Egyetem számlaszámára utalva teljesíthető.

3.       A közlemény rovatban az alábbi adatokat kérjük feltüntetni:

·         a A1KE08001T/A10000 számot,

·         az „Átvételi eljárás ” megnevezést

·         a kérelem benyújtójának a nevét

 

Számlatulajdonos neve: Budapesti Corvinus Egyetem
Számlaszám:10032000-00282857-00000000
Számlát vezető pénzintézet: Magyar Államkincstár
Közlemény: A1KE08001T/A10000 Átvételi eljárás Minta Elemér

 

4.       Az átvételi eljárás díjának átutalásáról szóló banki bizonylatot a kérelemhez csatolni kell!

 

V.                AZ ELJÁRÁS IDŐTARTAMA

 A Kari Felvételi Bizottság (továbbiakban Bizottság) a beérkezett kérelmeket a benyújtási határidőtől számított 30 napon belül, de legkésőbb augusztus 20-ig bírálja el.

 

VI.             AZ ÁTVÉTELRŐL SZÓLÓ DÖNTÉS

1.       A beérkezett kérelmeket a Bizottság formai szempontból ellenőrzi.

2.       A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén a Bizottság a kérelmező hallgatót elektronikus úton, maximum 5 munkanap hiánypótlási határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel.

3.       A hiánypótlási határidő elmulasztása esetén a Bizottság a kérelmet a rendelkezésre álló dokumentumok, adatok alapján bírálja el.

4.       A Bizottság az átvételi döntést elsősorban a kérelmező tanulmányi eredménye és indokai alapján hozza meg.

5.       Az átvételről a Bizottság határozat formájában dönt, amelyet postai és elektronikus úton megküld a kérelmező hallgató részére.

6.       Az átvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak méltányossági alapon sincs helye.

 

VII.          AZ ÁTVÉTELRŐL SZÓLÓ DÖNTÉS UTÁNI TEENDŐK

1.       Az átvétel a Budapesti Corvinus Egyetem átvételről szóló döntését követően a beiratkozással jön létre.

2.       Az átvételről szóló döntés kézbesítése után a Tanulmányi Osztály elektronikus úton tájékoztatja a hallgatót a beiratkozás napjáról és a beiratkozással kapcsolatos tudni valókról.

3.       Az átvételt nyert hallgató a beiratkozáskor köteles az átjelentkezéshez benyújtott valamennyi dokumentum eredeti példányát bemutatni.

4.       Átvétel esetén a Budapesti Corvinus Egyetem az átvett hallgató beiratkozása után az átvételről szóló határozatát és az átvételről szóló döntést követő beiratkozás dátumát megküldi az elbocsátó felsőoktatási intézmény részére. Kérjük, hogy az elbocsátó felsőoktatási intézményben a döntés kézhezvételét követően NE szüntesse meg a hallgatói jogviszonyát!

 

VIII.       AZ ELBOCSÁTÓ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TELJESÍTETT TANULMÁNYOK BEFOGADTATÁSA

1.       A Budapesti Corvinus Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 8.§ (11) bekezdése értelmében: „A más felsőoktatási intézményből/karról befogadott tantárgyak kreditértéke nem haladhatja meg az adott szakon az oklevél megszerzéséhez szükséges összes kredit 1/3-át.

2.       A fentiek alapján alapképzésre történő átvétel esetén a korábbi tanulmányokból maximum 70 kredit, mesterképzésre történő átvétel esetén maximum 40 kredit fogadható be.

3.       A hallgató a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez legalább a képzés kreditértékének 2/3-át a Budapesti Corvinus Egyetemen köteles teljesíteni.

4.       Az átvételi eljárás során a Bizottság a benyújtott leckekönyvmásolat bejegyzései alapján előzetesen megbecsüli a befogadható tantárgyak összes kreditértékét, azonban a tantárgybefogadást – a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezései szerint – az átvett hallgatónak kell intéznie.

 

IX.             A KREDITELISMERÉSI HATÁROZAT BEFOGADÁSA MESTERKÉPZÉSRE TÖRTÉNŐ ÁTVÉTEL ESETÉN

1.       Mesterképzésre történő átvételi kérelemhez szükséges benyújtani az elbocsátó intézmény által a felvételkor hozott kreditelismerési határozat másolatát. (Amennyiben az alapképzésben szerzett oklevél nem felel meg az adott képzés képzési és kimeneti követelményeiben előírt bemeneti követelményeknek.)

2.       Ha a Felvételi Bizottság megállapítja, hogy az átvételt kérelmező hallgató a tanulmányai során még nem vagy csak részben teljesítette az elbocsátó intézmény kreditelismerési határozatban előírt krediteket (tantárgyakat), akkor a Bizottság jogosult új kreditelismerési határozatot hozni, amelyben – határidő megjelölésével – meghatározza a bemeneti követelményeknek való megfeleléshez szükséges kreditek (tantárgyak) teljesítését.

 

X.                KÜLFÖLDI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBŐL TÖRTÉNŐ ÁTVÉTELRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK

1.       Ha külföldi felsőoktatási intézményből kíván átjelentkezni, akkor a kérelemhez szükséges csatolni az adott felsőoktatási intézmény által kiállított okirat másolatát, amelyből megismerhető a külföldi felsőoktatási intézmény jogállása, az adott képzés képzési területe és tanulmányi programja (tanterve).

2.       Amennyiben külföldi közoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvánnyal vagy külföldi felsőoktatási intézményben szerzett oklevéllel rendelkezik, akkor minden esetben szükséges az okirat továbbtanulási célú befogadása, amely kérelmet a Felvételi Bizottsághoz az átvételi kérelemmel egyidőben kell benyújtani.

3.       Külföldön szerzett érettségi bizonyítvány, oklevél továbbtanulási célú befogadására vonatkozó eljárásról a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudomány Kar honlapján a Kar > Felvételizőknek > Külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél továbbtanulási célú elismerése  linken  tájékozódhat.

4.       A mesterképzésre történő átjelentkezés esetén szükséges továbbá vizsgálni, hogy az alapképzésben szerzett külföldi oklevél megfelel-e az átvételi kérelemben megjelölt mesterképzési szak bemeneti feltételeinek. A bemeneti felvételi feltételeknek történő megfelelés megállapításához szükséges a kreditelismerési eljárás lefolytatása, amely kérelmet a Felvételi Bizottsághoz az átvételi kérelemmel egyidőben kell benyújtani.

5.       A kreditelismerési eljárásról a következő linken tud tájékozódni:    Kar > Felvételizőknek > Felvételi diplomásoknak 2018 február mesterképzés > Kreditelismerési eljárás.

6.       Külföldi felsőoktatási intézményből történő átvételre abban az esetben van lehetőség, ha a Felvételi Bizottság

                    a)            alapképzés esetén

§  a külföldön szerzett érettségi bizonyítványt továbbtanulási céllal befogadta és

§  az átvételi kérelem (és a csatolt dokumentumok) megfelel az általános átvételi követelményeknek;

                    b)            mesterképzés esetén

§  a külföldön szerzett oklevelet továbbtanulási céllal befogadta és

§  a kreditelismerési eljárásban hozott határozat szerint az alapképzésben folytatott tanulmányok megfelelnek a bemeneti követelményeknek és

§  az átvételi kérelem (és a csatolt dokumentumok) megfelel az általános átvételi követelményeknek.

                     c)            Mesterképzésre történő átjelentkezés esetén bármelyik – kapcsolódó – eljárásban hozott elutasító határozat az átvételi kérelem elutasítását eredményezi.

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.