Március - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
     

Több mint szak, több mint tudomány!

Politikai tudást ajánlunk a politika gyakorlatias megismerésétől a politikatudomány elméleti megértéséig a modern társadalomtudományi megközelítések eszközeivel. Kihasználjuk a Corvinus Egyetem teljes társadalomtudományi hátterét a közgazdaságtudománytól a szociológián át a kommunikációig. Tartalmilag nemzetközi összehasonlításokat végzünk, elméleti stúdiumokat folytatunk, probléma- és feladatorientált szemináriumokat tartunk, kvantitatív és kvalitatív megközelítéseket és eszközöket oktatunk. Specializációink egyike praktikus szemléletű, a másik elméletorientált.

Kurzusaink magyar és (opcionális) idegen nyelvű órákat is tartalmaznak. Utóbbiakon a nemzetközi diákcsere és a CEERES Erasmus Mundus program keretében hozzánk érkező külföldi hallgatókkal együtt tanulhatnak a magyar diákjaink. A tudásbővítést nem csak tantermekben végezzük: PG Klub rendezvényeinken minden hallgatónk megismerkedhet illusztris közéleti vendégekkel, betekintést nyerhet különféle politikai és közigazgatási karrierutakba, nyitottan és közvetlenül vitázhat a legfogósabb politikai kérdésekről, s mindeközben élvezheti a táraság és a közösségi élet egyéb előnyeit is.

A Politikatudományi Intézet oktatóinak átlagéletkora 50 év alatt van. Az intézet nyitott a tudásgyarapítás és -átadás modern módszereire, a nemzetközi és a hazai politikatudomány új irányaira. Az intézet oktatói rendszeresen részt vesznek az APSA, az ECPR, az IPSA és a CEPSA tudományos konferenciáin. BA-től az MA-n át egészen a PhD-ig vezethet azon diákok útja, akik hozzánk jelentkeznek. Akik nálunk tanulhatnak és kutathatnak, azok közösségre is találnak.

Politikatudomány mesterképzés

(nappali képzés magyar nyelven)

A szak célja olyan politológusok képzése, akik elmélyült ismeretekkel rendelkeznek a politikáról, politikai viszonyokról és rendszerekről, tájékozottak a politika főbb törvényszerűségeire, a politikai intézményekre, a politikai hatalom szerveződésére és a közpolitika formálására vonatkozó tudományos elméletekben, és rendelkeznek a gyakorlati alkalmazásukhoz szükséges képességekkel és készségekkel. Felkészültségük alapján az itt végzettek képesek elemzőként vagy tanácsadóként dolgozni, hazai és nemzetközi szervezeteket támogatni, kutatási programokba bekapcsolódni, doktori tanulmányokat folytatni.

Fontosabb ismeretkörök

A politikatudomány történeti és ismeretelméleti kérdései, politikaelmélet, politikatörténet, demokráciaelmélet, politikai filozófia, politikai gazdaságtan, politikai intézmények, összehasonlító politikatudomány, közkapcsolatok, közpolitika és közigazgatás, kvalitatív és kvantitatív módszerek, közgazdaságtan, politikai szociológia és pszichológia, filozófia, közjog és alkotmánytan, nemzetközi tanulmányok, kommunikációelmélet.

Specializációk: közkapcsolatok, politikaelmélet (az egyes specializációk a jelentkezők számának függvényében indulnak).

Képzési terület: társadalomtudomány

Az oklevél megnevezése: okleveles politológus

Képzési idő: 4 félév

Specializációk

Az MA-képzés tanterve tükrözi azon szándékunkat, hogy a politikatudomány tudományos kritériumai (politikai kutatás módszertana, a politikatudomány ismeretelméleti előfeltételei, a politikai gondolkodás jellegzetességei stb.) és klasszikus témái mellett a közgazdasági tartalmat is hangsúlyozzuk, ezzel két célt is szeretnénk elérni: 1. A közkapcsolati szakirány a praktikus ismereteket és kompetenciákat kíván nyújtani a hallgatónak; 2. A politikaelméleti szakirány pedig a politikai gazdaságtan irányában bővíti az elsősorban tudományos pályára, politikai elemző munkaköre aspirálókat. Programunkban kifejezésre kívántuk juttatni, hogy ma a politikai tudás a globalizáció következtében olyan univerzális ismeretelméleti kérdéseket tartalmaz, amelyek érintik a demokrácia, a hatalom, a kormányzás, a nemzetközi jog és a politikatudomány önképének a megváltozó szerepét.

Nyelvi követelmények

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga és az Európai Unió egy másik hivatalos idegen nyelvéből vagy orosz nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Jelentkezni lehet Corvinus ösztöndíjjal támogatott (MNA) vagy önköltséges (MNK) képzésre.

Az önköltség összege 340 000 Ft/félév.

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: társadalomtudomány képzési területről a politológia, a politikatudományok, a nemzetközi tanulmányok, a társadalmi tanulmányok, az államtudományi képzési területről az igazgatásszervező, a közigazgatás-szervező alapképzési szak.

2. A 4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá a társadalomtudomány képzési területről a kommunikáció- és médiatudomány, a kulturális antropológia, a szociológia, a gazdaságtudományok képzési területről az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügymatematikai elemzés, közszolgálati, az emberi erőforrások, a nemzetközi gazdálkodás, a bölcsészettudomány képzési területről a történelem, a szabad bölcsészet, az andragógia, a közösségszervezés alapképzési szak.

3. A 4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

4. A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma 60 kredit a politikatudomány, a politikai gondolkodás, a politikatörténet, a nemzetközi viszonyok elmélete, az Európa-tanulmányok, az alkotmánytan, a közigazgatástan, a közpolitika ismeretkörökből. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 40 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

AZ ELŐZETES KREDITELISMERÉS SZABÁLYAI

A korábbi tanulmányok során megszerzett kreditek beszámításáról a Kari Kreditátvételi Bizottság dönt az előzetes kreditelismerési eljárás keretében. A nem teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokról jelentkezőknek az eljáráshoz az alábbiakat kell a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Dékáni Hivatalába (1093 Budapest, Közraktár u. 4-6.) postai úton megküldeni:

 • korábbi tanulmányokat igazoló dokumentumok: (elektronikus) leckekönyv vagy oklevélmelléklet másolata
 • az eljárás díjának (8000 Ft) átutalását igazoló banki elismervény (elektronikus is megfelel)

Az előzetes kreditelismerési kérelmek beküldésének határideje: 2020. május

Az előzetes kreditelismerési kérelem és a kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalókat az egyetem honlapján külön tesszük közzé. 

FELVÉTELI VIZSGA

A szóbeli felvételi vizsga időpontja: 2020. május 18. (hétfő)

A felvételi vizsga díja: 4000 Ft

A felvételi vizsga pontos helyéről és időpontjáról, a vizsgadíj befizetésének módjáról levélben kapnak értesítést a jelentkezők.

A felvételi vizsga tananyaga

 • Gallai Sándor – Török Gábor (szerk.): Politika és politikatudomány. Aula Kiadó, 2005.
 • Lánczi András: A 20. század politikai filozófiája. 3. bővített kiadás, Helikon Könyvkiadó, 2007.
 • Körösényi András – Tóth Csaba – Török Gábor: A magyar politikai rendszer. Osiris Kiadó, 2007.
 • Körösényi András (szerk): A magyar politikai rendszer – negyedszázad után. Osiris Kiadó-MTA TK PTI, Budapest, 2015.
 • Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. Hetedik kiadás. HVG Orac, 2011.
 • Vernon Bogdanor (szerk.): Politikatudományi enciklopédia. Osiris Kiadó, 2001.

Felvételi témák

 1. A politikatudomány története, intézményesülése, alapkérdései és részterületei
 2. A politikai filozófia 20. századi iskolái és irányzatai
 3. Elméletek a politikatudományban
 4. Politikai ideológiák
 5. Politikai rendszerek típusai
 6. Állam- és kormányformák
 7. Választási rendszerek
 8. Politikai kultúra és törésvonal elméletek
 9. Pártok és pártrendszerek
 10. Média és politika
 11. Közpolitika
 12. Magyarország politikatörténete (1985-2014)
 13. Magyarország politikai intézményrendszere
 14. Az európai integráció története
 15. Az Európai Unió intézményrendszere és szakpolitikái

INFORMÁCIÓ A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

A felvételi jelentkezés határideje: 2020. február 15.

A felvételi jelentkezés módja: A jelentkezés elektronikus úton a www.felvi.hu E-felvételi felületén történik

A felvételi pontok számítása

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető a felvételi eljárásban, mely tartalmazza a többletpontokat is.

 • 70 pont szerezhető a felvételi vizsgával;
 • 25 pont szerezhető a mesterképzési szakra jelentkezés bemeneti feltételeit teljesítő felsőfokú oklevél minősítése alapján úgy, hogy az egytől ötig terjedő skálán mért minősítést öttel megszorozva áll elő a pontszám;
 • a jelentkezők maximum 5 többletpontra jogosultak (országos TDK 1-3. hely: 2 pont, hátrányos helyzet: 1 pont, halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont, gyermekgondozás: 1 pont, fogyatékosság: 1 pont).

Nem számítható összpontszám annak a jelentkezőnek, aki a felvételi vizsgán nem éri el a megszerezhető pontszám 50%-át, azaz 35 pontot.

További információk a képzésről

Operatív tantervek

IMRCEES double degree

A BCE Politikatudományi Intézet és a Glasgow-i Egyetem közös képzési programja.

Utolsó frissítés: 2019.12.19.