Április - 2021
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés (BSc)

A képzés nem indul. A Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan képzés kerül meghirdetésre 2017 szeptemberétől.

A gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés alapszak célja olyan szakemberek képzése, akik magas szintű elméleti és módszertani ismereteik birtokában önálló, kiemelkedő színvonalú munkavégzésre képesek a gazdasági intézményrendszer különböző területein és szintjein, beleértve az Európai Unió, a központi állami irányítás, a regionális, önkormányzati és vállalati szintet, valamint a teljes pénzügyi szférát.  E mellett az ezen a szakon végzett hallgatók megfelelő mélységű elméleti háttérrel rendelkeznek majd ahhoz, hogy tanulmányaikat a gazdaságtudományi képzés második ciklusában, a mester szinten folytassák.

A fenti cél elérése megköveteli, hogy a hallgatók a gazdaságtani alapképzés általános követelményeinél jóval szélesebb és elmélyültebb elméleti és módszertani, elsősorban matematikai, statisztikai, közgazdaságtani és speciális pénzügyi alapozásra tegyenek szert.

Az átlagosnál magasabb elméleti és módszertani megalapozás mellett a szak, természetesen, eleget kíván tenni annak az alapkövetelménynek is, hogy kellően kiegyensúlyozott tantervvel lehetővé tegye a hallgatói számára, hogy a gyakorlatban is jól hasznosítható ismereteket és készségeket sajátítsanak el, és így igazán piacképes diplomához jussanak, illetve, ha úgy döntenek, akkor a közgazdasági képzés más területein tanulhassanak tovább.

 

Szakfelelős:

Csekő Imre
tanszékvezető,
egyetemi docens

A gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés (BSc) alapszak részletes mintatanterve letölthető itt

 

Tárgynév

Jelleg

Félév

Kredit

1

2

3

4

5

6

Módszertani kötelező alaptárgyak

 

(+++)

(+++)

(+)

 

 

 

36

Analízis I.

K

4+2

 

 

 

 

 

6

Algebra I.

K

2+2

 

 

 

 

 

5

Informatika I.

K

1+2

 

 

 

 

 

4

Analízis II.

K

 

2+2

 

 

 

 

5

Algebra II.

K

 

4+2

 

 

 

 

6

Statisztika

K

 

2+2

 

 

 

 

5

Valószínűségszámítás

K

 

 

2+2

 

 

 

5

Gazdaságtani kötelező alaptárgyak

 

(++)

(+++)

(++)

(+)

 

 

39

Mikroökonómia I.

K

3+1

 

 

 

 

 

5

Vállalatgazdaságtan

K

2+2

 

 

 

 

 

5

Mikroökonómia II.

K

 

3+1

 

 

 

 

5

Makroökonómia

K

 

3+1

 

 

 

 

5

Pénzügytan

K

 

2+1

 

 

 

 

4

Nemzetközi gazdaságtan

K

 

 

2+2

 

 

 

5

Közösségi gazdaságtan

KV

 

 

2+2

 

+

 

5

Számvitel alapjai

K

 

 

 

2+2

 

 

5

Kötelezően választható társadalomtudományi alaptárgyak

 

 

 

 

 

 

 

9

Bevezetés a politikatudományba

KV

2+0

 

+

 

+

 

3

Gazdasági jog

KV

2+0

 

+

 

+

 

3

Magyar gazdaságtörténet

KV

2+0

2+0

+

+

+

+

3

Gazdaságszociológia

KV

 

2+0

 

+

 

+

3

Az Európai Unió kialakulása és működése

KV

 

2+0

 

+

 

+

3

Kötelező szaktárgyak

 

 

 

(+++)

(++++)

(+++)

 

46

Piacszerkezet

KSZ

 

 

3+1

 

 

 

5

Vállalati pénzügyek

KSZ

 

 

2+4

 

 

 

6

Operációkutatási modellek I.

KSZ

 

 

2+2

 

 

 

5

Operációkutatási modellek II.

KSZ

 

 

 

2+2

 

 

5

Bevezetés az ökonometriába

KSZ

 

 

 

2+2

 

 

5

Dinamikai rendszerek

KSZ

 

 

 

2+2

 

 

5

Pénzügyi számítások

KSZ

 

 

 

2+2

 

 

5

Bevezetés a makrogazdasági modellezésbe

KSZ

 

 

 

 

3+1

 

5

Közgazdasági elméletek története

KSZ

 

 

 

 

2+2

 

5

Kritériumtárgyak (180 krediten felül, kötelezően teljesítendő)

 

 

 

 

 

 

 

 

Testnevelés

KR

0+2

0+2

+

+

+

+

0

Specializáció

 

 

 

 

 

 

 

23

Gazdaságmatematika specializáció

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevezetés a közgazdasági játékelméletbe

SZ

 

 

 

2+2

 

 

4

Idősorelemzés

SZ

 

 

 

 

2+2

 

4

Bevezetés a közgazdasági dinamikába

SZ

 

 

 

 

2+2

 

4

Gazdaság- és társadalomstatisztika

SZ

 

 

 

 

2+2

 

3

Közösségi döntések

SZ

 

 

 

 

 

2+2

4

Makromodellezési esettanulmányok

SZ

 

 

 

 

 

2+2

4

Pénzügymatematika specializáció

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevezetés a mértékelméletbe

SZ

 

 

 

 

2+2

 

4

Pénzügyi programozás

SZ

 

 

 

 

2+1

 

4

Többváltozós adatelemzés

SZ

 

 

 

 

2+2

 

4

Sztochasztika

SZ

 

 

 

 

 

2+2

4

Pénzügyi modellezés

SZ

 

 

 

 

 

2+2

4

Befektetési ismeretek

 

 

 

 

 

 

2+0

3

Szakszeminárium / szakdolgozat

 

 

 

 

(+)

(+)

(+)

9

Diploma proszeminárium

K

 

 

 

 

1+1

 

3

Szakszeminárium I.

K

 

 

 

 

0+2

 

3

Szakszeminárium II.

K

 

 

 

 

 

0+2

3

Választható szaktárgyak

 

 

 

 

 

 

 

8

Vállalatgazdaságtan gyakorlat

VSZ

0+2

 

 

 

 

 

3

Informatika II.

VSZ

 

0+2

 

+

 

+

3

Ismerkedés az árfolyamokkal (IMP-SPM)

VSZ

 

1+2

 

+

 

+

4

Intézményi gazdaságtan

VSZ

 

 

 

2+2

 

+

 

Makrogazdasági válságok elemzése

VSZ

 

 

 

 

2+0

 

3

Funkcionálanalízis

VSZ

 

 

 

 

 

2+2

4

Biztosítás

VSZ

 

 

 

 

 

2+2

4

Nyugdíj és adómodellek

VSZ

 

 

 

 

 

2+0

3

Választható tárgyak


 

 

 

 

 

 

10

Félévi kredit összesen:

 

28

33

30

29

31

29

180

 

Ezzel a szakkal egy haladó hazai és egyben közép-európai hagyományt kívánunk megőrizni és átvinni a kétszintű képzés keretébe. A szak ugyanis jelentős előzményekkel büszkélkedhet a Budapesti Corvinus Egyetemen, illetve annak jogelődjein. Az egyetemi reformok, tantervi változtatások sorozatában mindig volt néhány olyan, a fentieknél szélesebb területet lefedő (200-250 hallgatót vonzó) speciális tantervű program (szakágazat, szakirány, emelt szintű programok), amelyek keretében a magyar közgazdaságtudomány élvonalába tartozó, nemzetközi szinten is elismert tanárok és kutatók átadhatták tudásukat és tapasztalataikat a következő nemzedéknek. Ilyen volt például a kezdetben terv-matematikának, később népgazdasági tervező-elemzőnek, majd tervgazdaságinak nevezett szak (az adott kornak megfelelő tartalommal), illetve ilyen a közelmúlt rövid életű, de annál sikeresebb és elismertebb szakja, az ötéves gazdaságmatematikai elemző szak. Ennek a haladó hagyománynak a továbbvitelét kívánjuk lehetővé tenni a szükséges alapok elsajátítását biztosító alapszakkal az újrendszerű, többciklusos képzésben.

Az elmélyült elméleti és módszertani ismeretek birtokában a szakon végzettek képessé válnak majd arra, hogy rövid időn belül nagyfokú önállósággal és kreatívan vegyenek részt a matematika és a közgazdaságtan, valamint a pénzügyek együttes, magas szintű ismeretén alapuló elemző, előrejelző és modellalkotási tevékenységben, különböző szintű közgazdasági döntés-előkészítő feladatok megoldásában. A munkaerő-piaci igény a szakon végzett, különösen a mester szinten továbbtanuló hallgatók iránt elsősorban olyan helyekről várható, ahol a gazdaságstratégiai megközelítés nélkülözhetetlen. Ilyen helynek tekinthetők az országos és nemzetközi intézmények, minisztériumok, intézetek és Uniós szervezetek, a hazai és multinacionális nagyvállalatok, banki és más pénzügyi szervezetek. Szakmai körökben jól ismert, hogy a jogelőd szakokon, szakirányokon végzett hallgatókból került ki a vezető hazai elméleti (oktató-kutató) és gyakorlati közgazdászok egy meghatározó része. Erre alapozva reméljük, hogy már az alapszakon végzett hallgatók, megfelelő szakmai gyakorlat és készségek birtokában, alkalmasak lesznek kisebb egységek irányítására, középvezetői pozíciók betöltésére. Ugyanakkor a szak alapvető célja az is, hogy a hallgatókat felkészítse a különböző mester szintű gazdaságtudományi (közgazdasági és gazdálkodási, valamint pénzügyi) szakokra, különösen az elméleti és módszertani alapok tekintetében igényes szakirányokra, ezzel teremtve meg számukra azt a lehetőséget, hogy azok elvégzése után már nagyobb egységeket irányítsanak, és akár felsővezetői posztokat is töltsenek be az említett intézményekben.

Az a célunk, hogy hazai és nemzetközi értelemben egyaránt sokféle továbblépést lehetővé tevő, a nemzetközi normákat kielégítő tartalmú és színvonalú alapszakot hozzunk létre. Sőt, azt is reméljük, hogy magyar kvantitatív gazdaságtudományok általános nemzetközi elismertsége és hírneve alapján az európai átlagot meghaladó szintű közgazdászképzést valósítunk meg ezen a szakon. Szakmai körökben az is jól ismert, hogy a jogelőd szakokon, szakirányokon végzett nagyon sok hallgatónk rangos nemzetközi intézményekben dolgozik, illetve a legrangosabb külföldi egyetemek doktori képzésében folytatta, folytatja tovább tanulmányait. Jó okunk van tehát feltételezni, hogy az ezen az alapszakon végzett diákok, különösen a mester szint, de jó esetben már az alapképzés elvégzése után nemzetközi szinten is versenyképesek lesznek.

Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
A szakon szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

közgazdász gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés alapképzési szakon (Economist in Economic and Financial Analysis)

A képzési idő félévekben: 6 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 180 kreditpont

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

  • Gazdaságtani,  és módszertani alapismeretek: 60-85 kreditpont
    Jellemző tantárgyak: analízis, algebra, valószínűségszámítás, optimumszámítás, dinamikai rendszerek, statisztika, informatika, mikroökonómia, makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, vállalatgazdaságtan, pénzügytan, számviteli alapismeretek, közgazdasági elméletek története
  • Társadalomtudományi alapismeretek: 10-20 kreditpont
    Jellemző tantárgyak: EU ismeretek, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, gazdaságszociológia, pszichológia, filozófia, politikatudomány;
  • Szakmai törzsanyag: 80-90 kreditpont
    Jellemző szaktárgyak: piacszerkezetek, vállalati pénzügyek, többszektoros nemzetgazdasági elemzések, bevezetés az ökonometriába, gazdaság-és társadalomstatisztika, idősorelemzés, operációkutatás, pénzügyi számítások, mértékelmélet, funkcionálanalízis, sztochasztika, döntési módszerek, pénzügyi modellezés, árfolyammodellek, bevezetés a közgazdasági játékelméletbe, többváltozós adatelemezés;

Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Felvételi információk

 

Utolsó frissítés: 2018.11.30.