Február - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 27 28

Felsőoktatási, kutatási-fejlesztési és innovációs intézmények vezetése szakirányú továbbképzés

Jelentkezési lap

Jelentkezési határidő: 2019.08.31.




Szakfelelős:  Kováts Gergely

Kinek ajánljuk - a képzés célja

Az egyéves (két féléves) szakirányú továbbképzés célja olyan vezetők képzése, akik a felsőoktatási, illetve a tudományos intézményrendszer hazai és nemzetközi fejlődési trendjeihez igazodva képesek szervezeti és ágazati szintű vezetői szerepek betöltésére, és rendelkeznek az ehhez szükséges tudással és képességekkel.

A képzést sikeresen elvégzők képesek a felsőoktatási, kutatási-fejlesztési- és innovációs szervezetekben:

 • a szervezeti erőforrások (humán, tárgyi és pénzügyi) hatékony és eredményes felhasználását biztosítani;
 • részt venni felsőoktatási és k+f+i programok elemzésében, értékelésében és kidolgozásában;
 • elemezni és értékelni a felsőoktatási és k+f+i szervezetek működését meghatározó környezeti tényezőket;
 • hosszú, közép és rövid távú célok megfogalmazására, elemzésére, erre vonatkozó projektek tervezésére és irányítására, továbbá a célok és projektek megvalósulásának folyamatos nyomon követésére;
 • elemezni, tervezni, irányítani a felsőoktatási és k+f+i szektorban működő szervezetek struktúráját és munkafolyamatait;
 • a szervezeti változtatások hatékony és eredményes vezetésére;
 • definiálni saját vezetői felfogásukat, értelmezésüket;
 • a konfliktusokat eredményesen kezelni, hitelesen kommunikálni.

 

A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik a felsőoktatási intézményekben, illetve kutatóintézetekben stratégiai, oktatási, kutatásfejlesztési és innovációs, minőségbiztosítási és szervezési, jogi és adminisztratív, gazdasági, műszaki, HR, informatikai, illetve hallgatói szolgáltatásokért, külső kapcsolatokért, marketingért, nemzetközi ügyekért stb. felelős vezetői pozíciókat töltenek be, illetve e pozíciókra pályázni szeretnének.

A célcsoport magában foglalja a rektorokat, rektorhelyetteseket, kancellárokat, kancellárhelyetteseket, főtitkárokat, dékánokat, dékánhelyetteseket, a külső és belső tanácsadói testületek tagjait, a rektori megbízottakat, illetve a rektori kabinetirodák munkatársait, a funkcionális igazgatóságok és irodák vezetői pozícióban lévő munkatársait, a programigazgatókat, tanszékvezetőket és tanszékvezető-helyetteseket, a kutatóintézményi hálózatban dolgozó vezetőket (vagy e pozíciók bármelyikére pályázókat). Emellett a felsőoktatási és tudományos intézményrendszer ágazati irányításában (EMMI) és a köztes szervezetekben (MAB, MRK, HÖOK stb.) dolgozók, illetve a felsőoktatás intézmények menedzsmentje iránt általában érdeklődők (pl. felsőoktatásban érdekelt vezetési tanácsadók, informatikai cégek, újságírók) számára is kínálunk ismereteket.

A szakirányú továbbképzésben való részvétel feltételei

A képzés bármely képzési területen legalább alapképzésben (vagy korábban főiskolai képzésben) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt, akik legalább két éves gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek felsőoktatási intézményben, kutatás-fejlesztési intézményben vagy ezzel kapcsolatos ágazatban.

A képzés ütemezése

A képzés két féléves (60 kredites).

Munkarendje levelező, az órákra pénteki és szombati napokon kerül sor körülbelül háromhetente.

A pontos menetrendet a szakra felvetett hallgatókkal előre egyeztetve véglegesítjük.

 

Tantárgyak

 

A képzés nyelve magyar, de esetenként egyes tárgyakat angolul is meghirdethetünk.

A képzés kötelező és választható tantárgyakra épül. A képzés tematikája (tantárgyai) a képzési és kimeneti követelmények figyelembevételével rugalmas: az adott évben meghirdetett tantárgyak kiválasztása, tartalma során mérlegeljük az adott évi képzésre felvett hallgatók igényeit, jellemzőit, az oktatók rendelkezésre állását, továbbá a felsőoktatás aktuális kihívásait, problémáit.

 

Alapozó és kötelező tárgyak

 •         Felsőoktatási és k+f+i intézmények stratégiai menedzsmentje
 •         Felsőoktatási és k+f+i intézmények gazdálkodása és finanszírozása
 •         Költségvetési szervek gazdálkodása / Közpénzügyi menedzsment
 •         Emberi erőforrás menedzsment a közszférában
 •         Szakdolgozat, diplomakonzultáció

Kötelezően választott tárgyak blokk (négyet kell választani)

 •         Oktatás- és tanulásmenedzsment
 •         Kutatás- és innováció-menedzsment
 •         Nemzetköziesedés a felsőoktatásban
 •         Felsőoktatási és K+F+I intézmények kormányzása és szervezése
 •         Létesítménygazdálkodás és térszervezés
 •         Marketing a felsőoktatásban         
 •         IT rendszerek a felsőoktatásban
 •         Tárgyalás-kommunikáció és konfliktuskezelés
 •         Önálló témafeldolgozás

 

 

 

Értékelési és ellenőrzési módszerek

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 49. § (5) bekezdése szerint, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata alapján, kreditátviteli eljárásban.

Évközi tanulmányi követelmények és vizsgakövetelmények: a félév során a hallgatóknak a szemináriumi foglalkozásokon esettanulmányokat, gyakorlati feladatokat kell feldolgozniuk, szóbeli és/vagy írásbeli vizsgát tesznek, projektmunkákon dolgoznak.A tárgyak gyakorlati jeggyel zárulnak, melynek teljesítésére a vizsgaidőszakban biztosítunk lehetőséget.

A záróvizsgára bocsátás feltételei: abszolutórium megszerzése és két bíráló által elfogadott diplomamunka. Az ideális szakdolgozat (diplomamunka) teljes (de mellékletek nélküli) terjedelme 50 és 60 oldal közötti.

A záróvizsga részei: a tantervben megjelölt ismereteket magába foglaló szóbeli vizsga, valamint a diplomamunka sikeres megvédése

 

A korábban szerzett ismeretek beszámítási rendje

A szakirányú továbbképzés keretében meghirdetett tantárgyak nem csak a szakirányú továbbképzés részeként, hanem önállóan (ún. részképzés keretében) fel lehet venni. A részképzésre beiratkozott hallgatók a tárgyakat térítés ellenében hallgathatják. A képzés keretében meghirdetett, és sikeresen teljesített tárgyak elismertethetőek és beszámítóak a szakirányú továbbképzésben is, amennyiben a hallgató a szakirányú továbbképzés oklevelét is szeretné megszerezni, és arra később beiratkozik.

A képzés díja

A képzés tandíja: 300.000 Ft/félév

A képzés két féléves.

Jelentkezés és felvételi elbeszélgetés

Kérjük a jelentkezőket, hogy a kitöltött jelentkezési lapot szíveskedjenek benyújtani / eljuttatni a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karára, Koltai Melinda részére. (Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8., Főépület I. em. 185/a. szoba, E-mail: melinda.koltai@uni-corvinus.hu).

Jelentkezési határidő: 2019.08.31.

A következő képzés indulásának időpontja: 2019. szeptember

A képzésre való felvétel felvételi elbeszélgetés alapján történik. Külön felvételi vizsga nincs.

A felvételi beszélgetés helye a Budapesti Corvinus Egyetem, időpontjáról a jelentkezési időszak lezárását követően küldünk értesítést. 
A Felvételi Bizottság a jelentkezők szakmai kompetenciáit, gyakorlatát, motivációját értékeli.

Felvételi célszám: 25-50 fő / év

 

További információk

 

A képzéssel kapcsolatos információk:

Kováts Gergely, Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, igazgató

Cím: 1093 Budapest Fővám tér 8., 375-ös szoba,

E-mail: gergely.kovats@uni-corvinus.hu

Tel.: +36-1-482-5488.

 

Beiratkozással kapcsolatos információk:

Koltai Melinda tanulmányi előadó, koordinátor,

Cím: 1093 Budapest Fővám tér 8., 185/a.,

E-mail: melinda.koltai(kukac)uni-corvinus(pont)hu,

Tel.: +36-1-482-5348.

 

Utolsó frissítés: 2019.10.01.