Április - 2021
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Követeléskezelő (workout) menedzser szakirányú továbbképzési szak

Jelentkezési lap

Jelentkezési határidő: 2019.08.31.

A képzés kezdete: 2019. szeptember
Szakfelelős:  Kürthy Gábor

A szakirányú továbbképzés célja, leírása

A képzés célja

A képzés célja, hogy a magyarországi követeléskezelő piac, illetve az ezt felügyelő intézmények (MNB) számára olyan szakembereket bocsásson ki, akik komplex módszertani (statisztikai és informatikai), jogi és pénzügyi ismeretekkel rendelkeznek. A megszerzett ismereteket munkájuk során alkalmazni tudják, és a tudás átadására is képesek.

A képzés alapításának indoka

Magyarországon, de a világon máshol sem volt még eddig iskolai rendszerű követeléskezelési képzés. A válságok, illetve magának a világ válságokat is generáló gazdasági rendszerének az ellentmondásai következtében romló fizetési hajlandóságok és képességek miatt a kihelyezett – hitel- vagy más követelési viszonyt teremtő – eszközök megtérülése gyakorta bizonytalan, legyen szó a magántartozásokról vagy a kis- és a nagyvállalati szektorról, illetve akár magáról a banki szféráról vagy a piaccal kapcsolatba lépő állami aktorokról.
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bankok akadozó megtérülésű termékeinek a kezelése speciális szakértelmet igényel, mégpedig komplex ismerethalmazt – ami messzemenően nem csupán a megingott követelés kezeléséhez szükséges, hanem már a követelés kihelyezéséhez is! Ha ugyanis a követelés kezelője nincs birtokában az egyebek között statisztikai, informatikai, jogi, közgazdasági, pénzügyi, kommunikációs, szociológiai-szociálpszichológiai tudások komplexumának, akkor kétséges, hogy sikeresen el tudja látni a feladatait. Ez azt is jelenti, hogy nemcsak a már bizonytalan követelés megtérülése válik kétségessé, hanem a biztos követeléskezelési kompetenciák hiányában megnő annak az esélye, hogy a követelés meginog.
A követeléskezelési szakember számos területen foglalkoztatható, nemcsak bankoknak és más pénzintézeteknek, faktorcégeknek van rá szükségük, hanem e tudások hatékonyabbá tehetik a felszámoló, a végrehajtó tevékenységét, nem is beszélve az állam- és közigazgatásról, ahol hatóságként találkoznak a követelések kezelésének problematikájával, de aktív piaci szereplőként is.
A szakirányú továbbképzést a Közgazdaságtudományi Kar indítja. A képzés mintatantervének összeállításába bevontuk a Magyar Követeléskezelők és Információt Szolgáltatók Szövetsége (MAKISZ) és a Magyar Nemzeti Bank vezető munkatársait, valamint a Gazdálkodástudományi Kar Gazdasági Jogi Tanszékét, így a piaci igényekre reagáló curriculumot állítottunk össze

 A képzés általános adatai

A szakirányú továbbképzés megnevezése: Követeléskezelő (workout) menedzser szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben megjelenő megnevezése: Követeléskezelő (workout) menedszer

A szakirányú továbbképzés képzési területe: Gazdaságtudományok

A felvétel feltétele: Gazdaságtudományok vagy jogi képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben szerzett (korábban főiskolai szintű képzésben) oklevél.

Képzési idő: 3 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit

Képzés nyelve: magyar

Képzés munkarendje: levelező

A képzés díja: 300 000 Ft/félév

Értékelési és ellenőrzési módszerek

Az előadások kollokviummal, a gyakorlatok gyakorlati jeggyel zárulnak.

Az oktatás és a vizsgáztatás rendjét a BCE SZMR és a TVSZ rendelkezései szabályozzák.

A szakdolgozat gyakorlatorientált, az akadémiai sztenderdeknek megfelelő, 20-30 oldalas iromány, amelyet szóban is meg kell védeni.

A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből áll.

Mintatanterv

 

Ismeretkör típusa

Tantárgy neve

Oktató neve

Kreditérték

 

I. félév

Módszertani

A követeléskezelés statisztikája I.

MAKISZ, külső szakember

6

Módszertani

A követeléskezelés informatikai háttere I.

MAKISZ, külső szakember

6

Szakmai alapozó

A pénzügyi intézményrendszer működése

Varga József

 

6

Szakmai alapozó

Hiteltermékek árazása

Kalfmann Petra

6

Szakmai alapozó

A követeléskezelés jogi szabályozása I.

Bodzási Balázs

6

I. félév összesen

 

30

 

II. félév

Módszertani

A követeléskezelés statisztikája II.

MAKISZ, külső szakember

6

Módszertani

A követeléskezelés informatikai háttere II.

MAKISZ, külső szakember

6

Szakmai alapozó

A követeléskezelés jogi szabályozása II.

Bodzási Balázs

6

Szakspecifikus tárgy

Kockázatelemzés, adós- és hitelminősítés

Madar László

6

Szakspecifikus tárgy

Fogyasztóvédelem, felügyelet

MNB, külső szakember

6

II. félév összesen

 

30

 

III. félév

Szakspecifikus tárgy

Fedezetek, biztosítékok értékelése

Kalfmann Petra

6

Szakspecifikus tárgy

Csőd, felszámolás, végrehajtás

Juhász László (külső)

6

Szakspecifikus tárgy

Pénzügyi szociológia

Czakó Ágnes

6

Szakspecifikus tárgy

Kommunikációs és tárgyalási technikák

Merth László (külső)

 

6

Szakspecifikus tárgy

Szakszeminárium, szakdolgozat

Varga József

6

III. félév összesen

 

30

KÉPZÉS ÖSSZESEN

 

90

 

Minden kurzus 16 órás (4×4 db 45 perces óra).

A korában szerzett ismeretek beszámítási rendje

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet, illetve az Egyetem hatályos szabályzatai alapján

Képzési és kimeneti követelmények

A szakirányú továbbképzés megnevezése

Követeléskezelő (workout) menedzser szakirányú továbbképzési szak

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Követeléskezelő (workout) menedzser

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Gazdaságtudományok képzési terület

A felvétel feltételei

Gazdaságtudományok vagy jogi képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben szerzett (korábban főiskolai szintű képzésben) oklevél.

A képzési idő, félévekben meghatározva

3 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:

90 kredit

Elsajátítandó kompetenciák

 A hallgatók a következő kompetenciákat sajátítják el:

-          a követeléskezeléshez kapcsolódó statisztikai és informatikai ismeretek

-          a követeléskezelés jogszabályi háttere

-          hiteltermékek és fedezeteik árazása

-          kétes kinnlévőségek árazása

-          konfliktuskezelési képességek

-          tárgyalási készségek

-          döntési készségek

-          ügyfélértékelés és ügyfélkezelés

 

 

Megszerezhető ismeretek és tudáselemek

A képzést elvégző hallgatók általános társadalomtudományi, illetve speciális módszertani, pénzügyi és jogi ismereteket szereznek. Bár alapvetően pénzügyi és jogi képzésről van szó, a hallgatók ismereteket szereznek a jelenlegi pénzügyi rendszer szociológiai beágyazottságáról, az adós-hitelezői viszony mikro- és makroszintű jellemzőiről, a hitelügyletekhez, különösen az adósságkezeléshez kapcsolódó kommunikációról.

 A képzést elvégző hallgató képessé válik a hitel-, és követelésállományok statisztikai vizsgálatára, a statisztikai adatok alapján jövedelmezőségi, megtérülési és kockázati mutatók számítására. Megismeri a követeléskezelésben használt legfontosabb szoftvereket.

 

A megszerzett pénzügyi ismeretek lehetővé teszik a követelésportfóliók kockázati értékelését mind a fedezett, mind a fedezetlen követelések tekintetében. Ehhez a hallgatóknak elsősorban hozam-kockázat viszonyt, a hiteltermékek árazását és a fedezetek értékelési módszereit kell elsajátítaniuk.

 A jogi tantárgyak megismertetik a hallgatókat egyrészt a követeléskezelés és a hozzá kapcsolódó behajtás, végrehajtás jelenlegi magyarországi szabályozásával, illetve - feldolgozott esettanulmányok segítségével -  szabályozás gyakorlati működtetésével. A törvényi szabályozás mellett betekintést nyújtunk a piaci szereplők belső szabályozásába, a piacot felügyelő és ellenőrző szervek (pl. MNB) működésébe. Különös hangsúlyt fektet a képzés a fogyasztóvédelem és az adatvédelem megismertetésére.

A módszertani-, pénzügyi- és jogi ismeretek együttese képessé teszi a hallgatókat a követeléskezelési folyamat komplex menedzsmentjére.

 

Személyes adottságok, készségek:

A végzett hallgató képessé válik:

-          követelésállományok statisztikai elemzésére

-          követelések árazására, fedezetek értékelésére, illetve a fedezetek értékének folyamatos nyomon követésére

-          a követeléskezelés informatikai rendszereinek ismeretére és használatára

-          a követeléskezelés jogi hátterének megismerésére, a szabályozás nyomon követésére és a munkafolyamatba való beépítésére

-          a követeléskezelési folyamat menedzsmentjére

-          a követeléskezeléssel kapcsolatos speciális kommunikációra

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A hallgatók az elméleti képzés mellett kiemelten hangsúlyosan gyakorlati tudást is szereznek. A szakképzést elvégző követeléskezelő szakemberek képessé válnak vállalati, banki, költségvetési kinnlévőségek értékelésére, a követeléskezelési folyamat menedzsmentjére, a kapcsolódó intézményi és jogszabályi háttér megértésére. A curriculum lehetővé teszi, hogy a végzett hallgatók ismereteiket tágabb jogi-, pénzügyi- és szociológiai környezethez kapcsolják.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

-   Általános társadalomtudományi ismeretek (30 kredit)

·        Pénzügyi alapok                                               12 kredit

·        Szociológiai alapok                                           6 kredit

·        Jogi és intézményi alapok                                 12 kredit

 
-   Speciális módszertani, pénzügyi és jogi ismeretek (54 kredit)

·        Követelés állományok statisztikái                      12 kredit

·        Követéskezelés informatikai rendszerei              12 kredit

·        Követelésállományok pénzügyi értékelése          12 kredit

·        Követeléskezelési folyamat menedzsmentje       12 kredit

·        Vezetői kommunikációs ismeretek                     6 kredit

 
Összes megszerezhető kredit: 90 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 6 kredit

Utolsó frissítés: 2019.10.01.