Február - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 26 27 28

Családpolitika elemző szakirányú továbbképzés
Szakfelelős:
Szalma Ivett

 

 

A Családpolitika elemző szakirányú továbbképzés célja

A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar hazánkban egyedülálló tapasztalatokkal rendelkezik a közgazdaságtudományi ismeretek átadásában, emellett magas szintű és nemzetközileg is elismert tudásbázissal a közpolitika-elemzés területén. Ezekre a tapasztalatokra építve alakít ki egy olyan szakirányú továbbképzést, melynek célja az, hogy támogassa olyan szakemberek megalapozott jövőbeli szakmai munkáját, akik családokat támogató közpolitikák kialakításával foglalkoznak, akik a családok számára nyújtott humán közszolgáltatásokban igazgatási, szervezési, menedzsment-feladatokat látnak el, valamint akik családoknak innovatív szolgáltatások tervezésével foglalkoznak a non-profit és az üzleti szférában.

A képzésben megszerzett közgazdasági és tágabb társadalomtudományi szemléletmód, valamint a naprakész, gyakorlati közpolitikai tudás támogatja a családok igényeihez igazodó, innovatív, rugalmas megoldások bevezetését a humán közszolgáltatások ellátásába Magyarországon. A szakirányú továbbképzésen nyújtott tudás hozzájárul ahhoz, hogy az egyes szakpolitikákat kialakító, megvalósító, valamint a családokkal folyamatos kapcsolatban álló szakemberek átlássák, munkájukkal hogyan járulnak, járulhatnak hozzá tágabb népesedéspolitikai, társadalmi jóléti célok megvalósításához.

A családpolitikai elemző szakirányú továbbképzési szak jelenleg hiányzik a Magyarországon elérhető képzési kínálatból, különösen hiányzik a közgazdasági és társadalomtudományi megközelítéseket összekapcsoló, kifejezetten gyakorlati közpolitikai fókuszú, multidiszciplináris megközelítés, ilyen jellegű képzést jelenleg Magyarországon egy BA vagy MA képzés sem nyújt.

A képzés célja az, hogy támogassa olyan szakemberek megalapozott jövőbeli szakmai munkáját, akik családokat támogató közpolitikák kialakításával foglalkoznak, akik a családok számára nyújtott humán közszolgáltatásokban igazgatási, szervezési, menedzsment-feladatokat látnak el, valamint akik családoknak innovatív szolgáltatások tervezésével foglalkoznak a non-profit és az üzleti szférában. A képzésben megszerzett közgazdasági és tágabb társadalomtudományi szemléletmód, valamint a naprakész, gyakorlati közpolitikai tudás támogatja a családok igényeihez igazodó, innovatív, rugalmas megoldások bevezetését a humán közszolgáltatások ellátásába Magyarországon.

A szakirányú továbbképzésen nyújtott tudás hozzájárul ahhoz, hogy az egyes szakpolitikákat kialakító, megvalósító, valamint a családokkal folyamatos kapcsolatban álló szakemberek átlássák, munkájukkal hogyan járulnak, járulhatnak hozzá tágabb népesedéspolitikai, társadalmi jóléti célok megvalósításához.

Mintatanterv

 

 

Ismeretkör típusa

Tantárgy neve

Tárgyfelelős tanszéke

Kreditérték

 

I. félév

Szakmai alapozó

A közgazdaságtan alapjai

Gazdaságpolitika tanszék

3

Szakmai alapozó

Közösségi gazdaságtan

Közgazdálkodás és közpolitika tanszék

6

Szakmai alapozó

Adatelemzési módszerek

Egészségügyi közgazdaságtan tanszék

6

Szakspecifikus tárgy

Közpolitika-elemzés

Közgazdálkodás és közpolitika tanszék

6

Szakspecifikus tárgy

Demográfiai folyamatok; családi és egyéni fogyasztó döntéshozás

Makroökonómia tanszék, Mikroökonómia tanszék

6

Szakspecifikus tárgy

Háztartás- és munkagazdaságtan

Munkagazdaságtan központ

6

I. félév összesen

 

33

 

II. félév

Szakspecifikus tárgy

A humán szakpolitikák közösségi gazdaságtana

Közgazdálkodás és közpolitika tanszék

6

Szakspecifikus tárgy

Családszociológia, oktatásszociológia és esélyegyenlőségi politikák

Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet

6

Szakspecifikus tárgy

Humán szolgáltatások menedzsmentje

Gazdálkodástudományi Kar, Vezetéstudományi Intézet

3

Szakmai gyakorlat

 

 

6

Szakdolgozat

 

 

6

II. félév összesen

 

27

KÉPZÉS ÖSSZESEN

 

60

Minden kurzus 18*45 perc. A tárgyfelelősök személye egyeztetés alatt.

A II. félév végén a résztvevők szakmai gyakorlati projekten vesznek részt. A szakmai gyakorlatért járó kreditek megszerzésének feltétele a szakmai gyakorlatra való felkészülés, majd az azt követő beszámoló elkészítése. A szakmai gyakorlat célja olyan jól elkülöníthető projekt-feladat elkészítése, amelynek elkészítéséhez a résztvevő hasznosítja a képzésen tanultakat, és amely a gyakorlatnak terepet adó szervezet számára szakmai feladatainak ellátása szempontjából hasznos, amelyhez a gyakorlati terepet adó szervezet munkáját a résztvevőnek meg kell ismernie, a szervezet munkatársaival együtt kell működnie, és amelynek tapasztalatai a szakdolgozat elkészítésében felhasználhatók.

Értékelési és ellenőrzési módszerek

Az előadások kollokviummal, a gyakorlatok gyakorlati jeggyel zárulnak.
Az oktatás és a vizsgáztatás rendjét a BCE SZMR és a TVSZ rendelkezései szabályozzák.
A szakdolgozat a szakmai gyakorlatra épülő, gyakorlatorientált, az akadémiai sztenderdeknek megfelelő, 30-40 oldalas írás, amelyet szóban is meg kell védeni.
A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből áll.

A korában szerzett ismeretek beszámítási rendje

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet, illetve az Egyetem hatályos szabályzatai alapján.

Képzési és kimeneti követelmények

A szakirányú továbbképzés megnevezése
Családpolitikai elemző szakirányú továbbképzési szak

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése
Családpolitikai elemző

A szakirányú továbbképzés képzési területe
Gazdaságtudományok

A felvétel feltételei:
Az alábbi képzési területek valamelyikén alapképzésben (szerzett (illetve ezzel egyenértékű főiskolai) oklevél:

 • társadalomtudományi képzési terület: nemzetközi tanulmányok, politikatudományok, szociális munka, szociálpedagógia, szociológia alapképzési szakok,
 • jogi képzési terület: igazságügyi igazgatási, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szakok,
 • gazdaságtudományi képzési terület: alkalmazott közgazdaságtan, emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel alapképzési szakok,
 • orvos- és egészségtudományi képzési terület: egészségügyi gondozás és prevenció, egészségügyi szervező alapképzési szakok,
 • pedagógusképzés képzési terület: csecsemő- és kisgyermeknevelő, gyógypedagógia, konduktor, óvodapedagógus, tanító alapképzési szakok,
 • sporttudományi képzési terület: sport- és rekreációszervezés alapképzési szak,
 • bölcsészettudományi képzési terület: közösségszervezés, pedagógia, romológia, pszichológia alapképzési szakok.

A képzési idő, félévekben meghatározva:
2 félév

A képzés költsége: 295.000 Ft/ félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
60 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Elsajátítandó kompetenciák:
A képzés célja olyan gyakorlati szakemberek képzése, akik az elsajátított közgazdasági, közpolitikai, szociológiai, népesedéstudományi és menedzsment-tudás birtokában képesek a közszektor állami és nem állami intézményeiben, család- és népesedéspolitikát, oktatáspolitikát, társadalompolitikát, egészségpolitikát, kultúrpolitikát, gyermekvédelmi és ifjúságpolitikát, esélyegyenlőségi politikát kezdeményező, alakító és megvalósító hazai és nemzetközi szervezetekben, szerveződésekben, valamint a kapcsolódó területeken a nonprofit és a vállalati szférában:

 • a családok döntéseit befolyásoló közpolitikai döntések szakmailag megalapozott elemzésére, ezekkel kapcsolatos tervezési és irányítási feladatok ellátására,
 • a családokat érintő szakpolitikai koncepciók (pl. családpolitikai, családtámogatási, adópolitikai, munkaerőpiaci, egészségpolitikai, szociálpolitikai, oktatáspolitikai, nyugdíjpolitikai) hatásainak megértésére, a szakpolitikákat megvalósító szervezetek szakpolitikai hozzájárulásának értékelésére,
 • a bizonyítékalapú közpolitika alkotás jelentőségének értékelésére, módszereinek megértésére, esetleg alkalmazására.

Emellett a hallgatók további gyakorlati kompetenciákat sajátítanak el:
vezetői kompetenciákat sajátítanak el, amelyek segítségével humán szolgáltatásokat nyújtó intézményekben közép-vezetői funkciókat láthatnak el. Ennek során elemzői, szervezési, projektirányítói és tervezési kompetenciákat sajátítanak el. Képessé válnak az emberi erőforrás szisztematikus és átgondolt tervezésre és ösztönzési rendszer kidolgozására és működtetésére. Projektek, teamek, csoportok szakszerű irányítására.

Megszerezhető ismeretek és tudáselemek:
Közgazdasági (mikroökonómiai, közösségi gazdaságtani, makroökonómiai) ismeretek a családpolitika és kapcsolódó humán szakterületek kapcsán

Módszertani ismeretek (statisztika, elemzési ismeretek)

Társadalomtudományi ismeretek a családpolitika tágabb kontextusáról

Közpolitikai elméleti és gyakorlati tudás, a közpolitika folyamatáról és a humán szakpolitikák szervezéséről, irányításáról, hatásaik értékeléséről

Humán szakpolitikák vezetése és szervezése

Személyes adottságok, készségek:

A végzett hallgató képessé válik:

 • elhelyezni a családtudomány szakterületi ismereteit a tágabb tudományos és közpolitikai környezetben.
 • a szociálpolitika és a jóléti államok egyéb releváns szakpolitikáinak (oktatás, egészségügy, adórendszer, nyugdíjrendszer, munkaerőpiaci politikák) elemzésére.
 • a családpolitika szakmai feladatainak megoldása során önálló elemzésre, értékelésre, azok generációk társadalmi helyzetére gyakorolt hatásának feltárására.
 • a családok gazdasági helyzetével kapcsolatos gazdasági adatok elemzésére és a kapcsolódó közpolitikák értékelésére és tervezésére.
 • alkalmazni a demográfiai megközelítéseket és a demográfia módszertanát az elöregedő társadalom kihívásainak, a modern társadalmak konfliktusainak elemzésére.
 • ismeretei birtokában eligazodni a társadalmi döntéshozatali mechanizmusok működési módjában és hatásaiban, továbbá képes értelmezni az érdekütköztetés és az érdekérvényesítés családtudományokban jelentőséggel bíró fajtáit és alkalmazásuk módját.
 • beavatkozási folyamatok és szakpolitikai döntések tervezésére, menedzselésére, megvalósítására.
 • a családpolitika területén a hazai és külföldi tudományos és egyéb szakmai források feltárására, feldolgozására és szakmai munkája során a leszűrt következtetések gyakorlati alkalmazására.
 • az által irányított szervezeti egység pénzügyeinek átlátásra, elemzésére és befolyásolására
 • az által irányított szervezeti egység emberi erőforrásainak hatékony és eredményes működtetésére
 • projektek irányítására és végrehajtására
 • az által irányított szervezet folyamatainak feltérképezésre, dokumentálásra és racionalizálására.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A hallgató az elméleti képzés mellett gyakorlati tudást is szereznek. Ezt támogatja a II. félév végén egy szakmai gyakorlati projekt. A szakmai gyakorlat célja olyan jól elkülöníthető projekt-feladat elkészítése, amelynek elkészítéséhez a résztvevő hasznosítja a képzésen tanultakat, és amely a gyakorlatnak terepet adó szervezet számára szakmai feladatainak ellátása szempontjából hasznos, amelyhez a gyakorlati terepet adó szervezet munkáját a résztvevőnek meg kell ismernie, a szervezet munkatársaival együtt kell működnie, és amelynek tapasztalatai a szakdolgozat elkészítésében felhasználhatók.

A képzés célja:
A képzés célja az, hogy támogassa olyan szakemberek megalapozott jövőbeli szakmai munkáját, akik családokat támogató közpolitikák kialakításával foglalkoznak, akik a családok számára nyújtott humán közszolgáltatásokban igazgatási, szervezési, menedzsment-feladatokat látnak el, valamint akik családoknak innovatív szolgáltatások tervezésével foglalkoznak a non-profit és az üzleti szférában. A képzésben megszerzett közgazdasági és tágabb társadalomtudományi szemléletmód, valamint a naprakész, gyakorlati közpolitikai tudás támogatja a családok igényeihez igazodó, innovatív, rugalmas megoldások bevezetését a humán közszolgáltatások ellátásába Magyarországon. A szakirányú továbbképzésen nyújtott tudás hozzájárul ahhoz, hogy az egyes szakpolitikákat kialakító, megvalósító, valamint a családokkal folyamatos kapcsolatban álló szakemberek átlássák, munkájukkal hogyan járulnak, járulhatnak hozzá tágabb népesedéspolitikai, társadalmi jóléti célok megvalósításához.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Általános gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek: közgazdaságtudományi, szociológiai, demográfiai alapok, alapszintű elemzői és statisztikai ismeretek (12-18 kredit)

Szakpolitikai ismeretek (30-36 kredit):

Szociálpolitikai, foglalkoztatáspolitikai, esélyegyenlőségi, területi szociálpolitikai, gyermekvédelmi és fogyasztóvédelmi ismeretek

Oktatás-gazdaságtani, oktatásszociológiai, oktatás-finanszírozási ismeretek

Egészségügy-gazdaságtani, egészségpolitikai, egészségügyi finanszírozási ismeretek

Társadalombiztosítási ismeretek

A szakpolitikai ismeretekhez kapcsolódó főbb jogi kérdések ismerete (gyermekjogok, betegjogok)

Európai és nemzetközi kérdések a humán szakpolitikák kialakításában és szervezésében

Menedzsment a humán szakpolitikák szervezésében és irányításában: Vezetési és szervezési, folyamatmenedzsment, információmenedzsment, projektmenedzsment, szervezetfejlesztés és emberi erőforrás menedzsment, minőségmenedzsment ismeretek (3 kredit)

Szakmai gyakorlat (6 kredit)

Szakdolgozat (6 kredit)

Megszerezhető ismeretek és tudáselemek

Általános társadalomtudományi ismeretek: közgazdaságtudományi, szociológiai, demográfiai alapok, alapszintű elemzői és statisztikai ismeretek

Szakpolitikai ismeretek
Szociálpolitikai, foglalkoztatáspolitikai, esélyegyenlőségi, területi szociálpolitikai, gyermekvédelmi és fogyasztóvédelmi ismeretek
Oktatás-gazdaságtani, oktatásszociológiai, oktatás-finanszírozási ismeretek
Egészségügy-gazdaságtani, egészségpolitikai, egészségügyi finanszírozási ismeretek
Társadalombiztosítási ismeretek
A szakpolitikai ismeretekhez kapcsolódó főbb jogi kérdések ismerete (gyermekjogok, betegjogok)
Európai és nemzetközi kérdések a humán szakpolitikák kialakításában és szervezésében

Menedzsment a humán szakpolitikák szervezésében és irányításában: Vezetési és szervezési, folyamatmenedzsment, információmenedzsment, projektmenedzsment, szervezetfejlesztés és emberi erőforrás menedzsment, minőségmenedzsment ismeretek

Személyes adottságok, készségek:

 A végzett hallgató képessé válik:

 • elhelyezni a családtudomány szakterületi ismereteit a tágabb tudományos és közpolitikai környezetben.
 • a szociálpolitika és a jóléti államok egyéb releváns szakpolitikáinak (oktatás, egészségügy, adórendszer, nyugdíjrendszer, munkaerőpiaci politikák) elemzésére.
 • a családpolitika szakmai feladatainak megoldása során önálló elemzésre, értékelésre, azok generációk társadalmi helyzetére gyakorolt hatásának feltárására.
 • a családok gazdasági helyzetével kapcsolatos gazdasági adatok elemzésére és a kapcsolódó közpolitikák értékelésére és tervezésére.
 • alkalmazni a demográfiai megközelítéseket és a demográfia módszertanát az elöregedő társadalom kihívásainak, a modern társadalmak konfliktusainak elemzésére.
 • ismeretei birtokában eligazodni a társadalmi döntéshozatali mechanizmusok működési módjában és hatásaiban, továbbá képes értelmezni az érdekütköztetés és az érdekérvényesítés családtudományokban jelentőséggel bíró fajtáit és alkalmazásuk módját.
 • beavatkozási folyamatok és szakpolitikai döntések tervezésére, menedzselésére, megvalósítására.
 • a családpolitika területén a hazai és külföldi tudományos és egyéb szakmai források feltárására, feldolgozására és szakmai munkája során a leszűrt következtetések gyakorlati alkalmazására.
 • az által irányított szervezeti egység pénzügyeinek átlátásra, elemzésére és befolyásolására
 • az által irányított szervezeti egység emberi erőforrásainak hatékony és eredményes működtetésére
 • projektek irányítására és végrehajtására
 • az által irányított szervezet folyamatainak feltérképezésre, dokumentálásra és racionalizálására.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A hallgató az elméleti képzés mellett gyakorlati tudást is szereznek. Ezt támogatja a II. félév végén egy szakmai gyakorlati projekt. A szakmai gyakorlat célja olyan jól elkülöníthető projekt-feladat elkészítése, amelynek elkészítéséhez a résztvevő hasznosítja a képzésen tanultakat, és amely a gyakorlatnak terepet adó szervezet számára szakmai feladatainak ellátása szempontjából hasznos, amelyhez a gyakorlati terepet adó szervezet munkáját a résztvevőnek meg kell ismernie, a szervezet munkatársaival együtt kell működnie, és amelynek tapasztalatai a szakdolgozat elkészítésében felhasználhatók.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Általános gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek: közgazdaságtudományi, szociológiai, demográfiai alapok, alapszintű elemzői és statisztikai ismeretek (12-18 kredit)

Szakpolitikai ismeretek (30-36 kredit):
Szociálpolitikai, foglalkoztatáspolitikai, esélyegyenlőségi, területi szociálpolitikai, gyermekvédelmi és fogyasztóvédelmi ismeretek
Oktatás-gazdaságtani, oktatásszociológiai, oktatás-finanszírozási ismeretek
Egészségügy-gazdaságtani, egészségpolitikai, egészségügyi finanszírozási ismeretek
Társadalombiztosítási ismeretek
A szakpolitikai ismeretekhez kapcsolódó főbb jogi kérdések ismerete (gyermekjogok, betegjogok)
Európai és nemzetközi kérdések a humán szakpolitikák kialakításában és szervezésében

Menedzsment a humán szakpolitikák szervezésében és irányításában: Vezetési és szervezési, folyamatmenedzsment, információmenedzsment, projektmenedzsment, szervezetfejlesztés és emberi erőforrás menedzsment, minőségmenedzsment ismeretek (3 kredit)

Szakmai gyakorlat (6 kredit)
Szakdolgozat (6 kredit)

Felvételi elbeszélgetés

Jelentkezési határidő: 2019.08.15.

A szóbeli felvételi beszélgetés 2019. augusztus második felében várható, a pontos időpontról és a helyszínről a jelentkezési határidő letelte után e-mailben kapnak tájékoztatást a jelentkezők.

A felvételi elbeszélgetés alapján történik a felvételek elbírálása, külön felvételi vizsga nincs. A Felvételi Bizottság a jelentkezők szakmai kompetenciáját, gyakorlatát, motivációját értékeli.

Beiratkozással kapcsolatos információ: Koltai Melinda tanulmányi előadó, koordinátor, e-mail: melinda.koltai(kukac)uni-corvinus(pont)hu Tel: 482-5348.

Utolsó frissítés: 2019.10.01.