Április - 2021
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Ápolási menedzser szakirányú továbbképzés

 
Szakfelelős:
Dr. Rosta Miklós
tanszékvezető, egyetemi docens

 

 

Az ápolási menedzser szakirányú továbbképzés

 

A Budapesti Corvinus Egyetem hazánkban egyedülálló tapasztalatokkal rendelkezik felső és középszintű vezetőképzés területén, illetve magas szintű és nemzetközileg is elismert tudásbázissal az egészségügyi menedzsment területén. Az ápolási menedzser szakirányú továbbképzést a Budapesti Corvinus Egyetem a Budai Egészségközpont Kft-vel együttműködésben valósítja meg. A képzés jelenleg hiányzik az ápolási képzések közül, pedig az osztályvezető főnővérek, a műtővezető szakápolók, a laboratóriumokat vezető szakszemélyzet mind vezetői funkciót is betölt. E kompetenciákat sem a BA, sem az MA szakok nem képesek nyújtani.

A Szakirányú továbbképzést a Közgazdaságtudományi Kar indítja, de a mind a Gazdálkodástudományi Kar, mind a Társadalomtudományi Kar részt vett a képzés szakmai tartalmának kialakításában és az oktatásban is. A képzés mintatantervének összeállításába bevontuk a Budai Egészégközpont Kft. vezető munkatársait, így a piaci igényekre reagáló curriculumot állítottunk össze. A képzés egy egyhetes szakmai gyakorlatot is tartalmaz, amelyet a hallgatók magyar magántulajdonú egészségügyi intézményekben, elsősorban a Budai Egészségközpontban kapnak meg.

A képzési és kimeneti követelmények alapján kidolgozott tanterv

Ismeretkör típusa

Tantárgy neve

Oktató neve

Kreditérték

 

I. félév

Szakmai alapozó

A közgazdaságtan alapjai

Székely-Doby András, PhD

5

Szakmai alapozó

Egészségügyi rendszerek és egészségpolitika

Mihályi Péter, DSc

5

Szakmai alapozó

Elemzési módszerek

Brodszky Valentin, PhD, Dr. habil.

5

Szakmai alapozó

Vezetés és szervezés

Antal Zsuzsa

5

Szakmai alapozó

Egészségszociológia

Elekes Zsuzsa, PhD

5

Szakspecifikus tárgy

Emberierőforrás-menedzsment

Bódis Lajos, PhD

5

I. félév összesen

 

30

 

II. félév

Szakspecifikus tárgy

Egészségügyi finanszírozás és társadalombiztosítási ismeretek

Gulácsi László, DSc

5

Szakspecifikus tárgy

Információmenedzsment az egészségügyben

Drótos György, PhD

5

Szakspecifikus tárgy

Számviteli alapok

Gyenge Magdolna, PhD

5

Szakspecifikus tárgy

Vezetői kommunikáció

Aczél Petra, PhD, Dr. habil.

5

Szakspecifikus tárgy

Egészségügyi jog

Kovácsy Zsombor

5

Szakspecifikus tárgy

Egészségügyi marketing

Simon Judit, PhD, Dr. habil.

5

 

 

 

 

II. félév összesen

 

30

 

III. félév

Szakspecifikus tárgy

Minőségmenedzsment az egészségügyben

Gulácsi László, DSc

5

Szakspecifikus tárgy

Egészségügyi kontrolling

Bodnár Viktória, PhD

5

Szakspecifikus tárgy

Folyamatmenedzsment az egészségügyben

Bodnár Viktória, PhD

5

Szakspecifikus tárgy

Projektmenedzsment

Görög Mihály, PhD, Dr. habil

5

Szakspecifikus tárgy

Gyakorlat

Rosta Miklós, PhD

5

Szakspecifikus tárgy

Szakdolgozat

Rosta Miklós, PhD

5

III. félév összesen

 

30

KÉPZÉS ÖSSZESEN

 

90

Minden kurzus 12 sávos (4×3 db 90 perces sáv). A beírt tárgyfelelősök felkérés alatt.

A III. félév végén a résztvevők egy egyhetes gyakorlati projekten vesznek részt egy magán egészségügyi intézményben, többek között a Budai Egészségközpont Kft-ben. A szakmai gyakorlatért járó kreditek megszerzésének feltétele a szakmai gyakorlatra való felkészülés, majd az azt követő beszámoló elkészítése.

Értékelési és ellenőrzési módszerek

Az előadások kollokviummal, a gyakorlatok gyakorlati jeggyel zárulnak.

Az oktatás és a vizsgáztatás rendjét a BCE SZMR és a TVSZ rendelkezései szabályozzák. A szakdolgozat gyakorlatorientált, az akadémiai sztenderdeknek megfelelő, 25-35 oldalas iromány, amelyet szóban is meg kell megvédeni. A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből áll.

A korában szerzett ismeretek beszámítási rendje

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet, illetve az Egyetem hatályos szabályzatai alapján.

Képzési és kimeneti követelmények

A szakirányú továbbképzés megnevezése:

Ápolási menedzser szakirányú továbbképzési szak

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Ápolási menedzser

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Gazdaságtudományok

A felvétel feltételei:

Orvos- és egészségtudomány képzési területen legalább alapképzésben (vagy korábbi rendszerű főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél (kivéve: osztatlan mesterképzési szakok és egészségügyi menedzser mesterképzési szak).

A képzési idő, félévekben meghatározva:

3 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:

90 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Elsajátítandó kompetenciák:

A hallgatók a következő kompetenciákat sajátítják el:

 • vezetői kompetenciák sajátítanak el, amelyek segítségével egy egészségügyi intézményben közép-vezetői funkciókat láthatnak el. Ennek során elemzői kompetenciákat, szervezési kompetenciákat, konfliktus kezelési kompetenciákat, projektirányítói kompetenciákat, tervezési kompetenciákat és kommunikációs kompetenciákat sajátítanak el. Képessé válnak az emberi erőforrás szisztematikus és átgondolt tervezésre és ösztönzési rendszer kidolgozására és működtetésére. Projektek, teamek, csoportok szakszerű irányítására. A képzésben résztvevő ápolók képessé válnak az általuk irányított szervezeti egység pénzügyeinek megtervezésére és képessé válnak ezt a teljes szervezet pénzügyeihez illeszteni. A képzés során a hallgatók olyan kompetenciáit erősítjük, amelyek segítségével empatikusan és nyitottan, a betegek igényeihez igazítva képesek az általuk irányított egységet vezetni. Képesek lesznek informatikai rendszerek és minőségbiztosítási rendszerek alkalmazására és kritikus szelektálásukra. Képessé válnak marketing eszközök kiválasztására és alkalmazására.

Megszerezhető ismeretek és tudáselemek:

 • Általános társadalomtudományi ismeretek (15%)

·         Közgazdaságtudományi alapok

·         Szociológiai alapok

·         Alapszintű elemzői és statisztikai ismeretek 

 • Menedzsment ismeretek (70%)

·         Vezetési és szervezési ismeret

·         Számviteli ismeretek

·         Kontrolling ismeretek

·         Folyamatmenedzsment ismeretek

·         Vezetői kommunikációs ismeretek

·         Marketing ismeretek

·         Információmenedzsment ismeretek

·         Projektmenedzsment ismeretek

·         Szervezetfejlesztés és emberierőforrás-menedzsment ismeretek

·         Minőségmenedzsment ismeretek

 • Egészségügyi rendszerismeretek (15%)

·         Egészségügyi rendszerek összehasonlításához szükséges ismeretek és egészségpolitikai ismeretek

·         Egészségfinanszírozási ismeretek

·         Betegjogi és egészségügyi jogi ismeretek 

Személyes adottságok, készségek:

A végzett hallgató képessé válik:

 • az által irányított szervezeti egység pénzügyeinek átlátásra, elemzésére és befolyásolására
 • az által irányított szervezeti egység emberi erőforrásainak hatékony és eredményes működtetésére
 • projektek irányítására és végrehajtására
 • konfliktusos helyzetek feloldására,
 • kommunikációs csatornák kialakítására és működtetésére
 • számviteli beszámolók, mérlegek, eredmény-kimutatások értelmezésére, alapszintű könyvelési fogalmak értelmezésére
 • az által irányított szervezet folyamatainak feltérképezésre, dokumentálásra és racionalizálására,
 • informatikai eszközök és programok kiválasztására és használatára
 • jogi keretek ismeretére és e keretek értelmezésére
 • az egészségügyi rendszer működési mechanizmusainak kritikai elemzésére és átlátására
 • a társadalombiztosítási rendszer átlátására és kritikai elemzésre
 • minőségbiztosítási rendszerek kiválasztásra, bevezetésének menedzselésére
 • szervezeti egységük számára marketing stratégia készítésére és megvalósítására

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A hallgató az elméleti képzés mellett kiemelten hangsúlyosan gyakorlati tudást is szereznek. Ezt támogatja egy magán-egészségügyi szervezetben eltöltendő egyhetes szakmai gyakorlat is, amelyet az utolsó félévében kötelesek a hallgatók elvégezni. A szakképzést elvégző ápolók képessé válnak intézeti ápolási igazgatói, osztályvezető ápolói, szülőszobai vezetői ápolói és egyéb egészségügyi szakdolgozói ismereteket és vezetéstudományi ismereteket igénylő vezetői feladatkörök ellátására az egészségügy területén. 

A képzés célja:

A képzés célja az egészségügyi szakdolgozók, különösen az ápolók olyan tudással és kompetenciákkal való felvértezése, amelyek segítségével nagyobb teamek és szervezeti egységek hatékony és eredményes vezetésére válnak képessé. Elsősorban társadalomtudományi, közgazdaságtudományi és menedzsmenttudományi tudást kívánunk számukra átadni.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

 • Általános társadalomtudományi ismeretek (15 kredit)

·         Közgazdaságtudományi alapok

·         Szociológiai alapok

·         Alapszintű elemzői és statisztikai ismeretek

 • Menedzsment ismeretek (50 kredit)

·         Vezetési és szervezési ismeret

·         Számviteli ismeretek

·         Kontrolling ismeretek

·         Folyamatmenedzsment ismertek

·         Vezetői kommunikációs ismeretek

·         Marketing ismeretek

·         Információmenedzsment ismeretek

·         Projektmenedzsment ismeretek

·         Szervezetfejlesztés és emberi erőforrás menedzsment ismeretek

·         Minőségmenedzsment ismeretek

 • Egészségügyi rendszerismeretek (15 kredit)

·         Egészségügyi rendszerek összehasonlításához szükséges ismeretek és egészségpolitikai ismeretek

·         Betegjogi és egészég-jogi ismeretek

·         Egészségügyi finanszírozási és társadalombiztosítási ismeretek

 • Szakmai gyakorlat kreditértéke: 5 kredit
 • A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit

 Összes megszerezhető kredit: 90 kredit.

Felvételi elbeszélgetés, beiratkozás

Jelentkezési határidő: 2019.08.31.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lap

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat

Képzés kezdete: 2019. szeptember

További információ: Dr. Rosta Miklós, tanszékvezető, egyetemi docens, e-mail: miklos.rosta(kukac)uni-corvinus(pont)hu;
Beiratkozással kapcsolatos információ: Koltai Melinda tanulmányi előadó, koordinátor, e-mail: melinda.koltai(kukac)uni-corvinus(pont)hu Tel: 482-5348.

Tandíj: 350.000 Ft/fő/félév

Utolsó frissítés: 2019.10.01.