Február - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 27 28

Bankmenedzsment Szakközgazdász és Bankmenedzsment Szakreferens szakirányú továbbképzés szakok

A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeit (KKK) tartalmazó leírás
  
1. Az indítandó szakirányú továbbképzés megnevezése
Bankmenedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak

2. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
Bankmenedzsment szakközgazdász

3. Képzési terület
Gazdaságtudományok

4. A felvétel feltételeként
A képzésben a gazdaságtudományok képzési terület alapszakjain megszerzett közgazdász oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

5.A képzési idő
3 félév

6.A szakképzettség megszerezéséhez összegyűjtendő kreditek száma
90 kreditpont

7.A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
Formailag megszerezhető kompetencia: pénzügyi és bankmenedzsment szakértői, banki közép-és felsővezetői kompetenciák. A végzett hallgatók az elsajátított ismeretanyag birtokában és a vezetői képességek fejlesztése következtében megerősítik a már megszerzett pozícióikat vagy növelik esélyeiket a vezetői pozíciók megszerzésére. A végzett hallgatók minőségileg magasabb szinten végzik munkájukat.

Általánosságban a program egészében a megszerezhető kompetenciák:

 • a, módszertani: rendszerszemléletű gondolkodás, önálló elemzések elvégzésére alkalmas módszertani ismeretek, számítástechnikai készségek, információrendszerezési és -feldolgozási készség
 • b, szakmai: az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása, elemzések készítése, a döntések kockázatának felmérése, a kapcsolódó jogszabályok ismerete, mérlegek, beszámolók önálló elemzése, értékelése, eredmények összehasonlítása, a nemzetközi és hazai módszerek, eredmények ismerete és alkalmazása, az új eredmények alkotó módon való alkalmazása, továbbá az egyes modulok során elsajátított konkrét szakmai kompetenciák.
 • c, vezetői készségek: a banki és vállalati felső - és középvezetői feladatkörrel kapcsolatos készségek, valamint a döntéshozatali és szintetizáló képesség fejlesztése. A döntések következményeinek felmérése, az azzal kapcsolatos személyes felelősségvállalás.
 • d, személyes adottságok: önállóság, stressztűrő képesség, precizitás, együttműködési készség, jó szellemi kondíció, következetesség, megbízhatóság.
 • e, a képzés során elsajátítandó tudáselemek: bankszakmai ismeretek, bankmérleg elemzés, banki jövedelmezőség, bank működési és likviditási kockázatának számszerűsítése, a kapott eredmények elemzése, a monetáris közgazdaságtan és a monetáris politika fogalomrendszerének értelmezése, a vállalati eredmény és a pénzáramlás közötti különbségre ható tényezők értelmezése, a pénzügyi eszközök árazása a pénz időértékének és az adóhatásoknak a figyelembe vételével, a finanszírozási és osztalékpolitikában való döntési lehetőségek értelmezése, valamint a hitelezési kockázatok önálló felmérése, mind a corporate, mind a retail üzletágban.
 • f, a képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: a stratégia megfogalmazása, gyakorlati megvalósítása és értékelése-ellenőrzése. azaz az egyes konkrét tevékenységi területekre lebontva az alábbiak:
  A konkrét tevékenység során a makrostatisztikai mutatók értelmezése és a gazdaságpolitikával kapcsolatos hírek, események integrálása a napi tevékenység során. A gazdaságpolitika dilemmáinak értelmezése, saját munkaterületen való alkalmazása. Banki kontrolling: alapelvek és a termékjövedelmezőség összetevőinek ismerete. A banki kockázat forrásai, típusai és a kockázatmérés és –kezelés elveinek konkrét alkalmazása. A bank működési -, piaci- és hitelkockázatainak kezelése konkrét környezetben. Statisztikai elemzések során: egyszerű, folytonos és tényleges kamatszámítás, megadott cash-flow mellett a befektetési lehetőségek értékelése, valószínűségi változók, eloszlás- és sűrűségfüggvény számítás. Önálló statisztikai elemzések a módszertani és számítástechnikai ismeretek alapján. Vállalati elemzések során: ár-és belső hozamok számítása a főbb termékekre, a befektetések értékelése hozamkockázat dimenziók mentén, pénzáramlás-előrejelzések összeállítása, a vállalat hitelfelvételi ás osztalékpolitikájának a tulajdonosi értékre gyakorolt hatásának elemzése. A vállalati dokumentumok hitelezői szemmel való elemzése, a hitelezési kockázatok felmérése, a jogi biztosítékok alkalmazása, az ügyfél igényeinek alapján a legmegfelelőbb vállalati és lakossági hitelkonstrukciók kiválasztása. A befektetés elemzés területén: a konkrét tevékenység során lehetővé válik az alapvető pénzügyi termékek és a származtatott termékek áralakulásának modellezése, az elméleti árak és a piaci árak közötti diszkrepancia kihasználása, arbitrázs technikák alkalmazása, fedezeti és spekulációs technikák kialakítása, hozamgörbék meghatározása, tőkeallokáció kockázatos és kockázatmentes eszközök között és az optimális befektetés kiválasztása. A kockázat, kockázatmérés, kockázatkezelés területén: a kockázat VAR módszer szerinti számszerű értékelése, a delta-normál vagy parametrikus technika alkalmazása, a historikus módszer alkalmazása, a kockázatkezelés során felmerülő problémák – nem konstans volatilitás, eloszlással összefüggő – kezelése. Vezetői pozícióban: a végzett hallgatók számára - egy bank menedzsmentjét képviselve - lehetőség nyílik valós stratégiai döntések meghozatalára a bank részvényesi értékeit szem előtt tartva, a kockázatot felismerve és kezelve, betekintési lehetőség a bank működési területeire, az egyes területek kölcsönhatásaira, a stratégiai döntéshozatalba.


8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

 • A bankszakmai törzsanyag ismeretkörei: 60 kredit
  Bankpiaci környezet: Monetáris makrogazdaságtan, Bankszakmai          ismeretek, A bank fő tevékenysége: Hitelezés/Lakossági       pénzügyek/Jogi ismeretek, A banküzem működése: Controlling /             Compliance/     IT, Banki eszköz - forrás gazdálkodás, Kockázatok, kockázatmérés,             Bankelemzés, projektfeladat, Befektetések/ Értékpapírjog

 • A megszerzett ismeretek szintetizálása: 20 kredit
  Gazdaságpolitika, Bankszimuláció, Mérlegmenedzsment

9. A szakdolgozat kreditértéke
10 kredit

10. Kapcsolattartó/szakfelelős

Révay Réka 1011 Budapest, Szalag u. 19. tel/fax: (1) 224-0700; (1) 224-0742; email: rrevay(kukac)bankarkepzo(pont)hu honlap: https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/diplomaprogramok-okj/badi-bankmenedzsment-kepzes

11. Jelentkezési határidő, módja, csatolandó dokumentumok

2019. augusztus 30. ; honlapról letölthető jelentkezési lap; oklevélmásolat

12. Képzés kezdete

2019. szeptember 13.

13. A képzés költsége

250.000 Ft/félév+ egyéb díjak

 


Mintatanterv

           

Ssz.

 

TANTÁRGYAK

Adható kredit*

Össz.

óra/ félév

 

II.

III.

IV.

 

óra   v.

óra   v.

    óra v.

 

1.

Bankszakmai félév 1.

 

30

84

SZ

 

 

 

1. 1.

Bankpiaci környezet: Makro II.

6

16

16k

 

 

 

1. 2.

Bankszakmai ismeretek II.  

6

16

16k

 

 

 

1. 3.

A bank fő tevékenysége: Hitelezés/Lakossági/Jog

10

32

32k

 

 

 

1. 4.

A banküzem működése /Controlling/Compliance/IT

8

20

20b

 

 

 

2.

Bankszakmai félév 2.

 

30

96

 

Alapvizsga

(bankszakmai tárgyak)

 

 

2. 1.

Banki eszköz-forrás   

8

24

 

24b

 

 

2. 2.

Kockázatok, kockázatmérés

6

16

 

16k

 

 

2. 3.

Bankelemzés, projektfeladat

8

24

 

24b

 

 

2. 4.

Befektetések/ Jog

8

32

 

32k

 

 

3.

Szintetizálás

 

30

92

 

 

Komplex vizsga

+Záróvizsga

 

 3. 1.

Gazdaságpolitikai ismeretek szintetizálása

4

20

 

 

 

 

 3. 2.

Bankszimuláció, mérlegmenedzsment   

16

32

 

 

32b

 

 3. 3.

Szakdolgozat (konzultációval)

10

40

 

 

40b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Vizsgakonzultáció

 

48

16

16

16zv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Vizsga

 

48

16

16

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreditek /Óraszám összesen

90

368

116

128

124

 

 

Beszámolók száma

 

5

1

2

2

 

 

Kollokviumok száma

 

5

3

2

0

 

 

Szigorlatok (Alapvizsga./Komplex vizsga /Záróvizsga) száma:

 

3

1

1

1

 

 

 

 

Utolsó frissítés: 2018.11.30.