Október - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30 31  

Kutatás

A Kar kutatási stratégiájának prioritásai

A Kar adottságaiból következően - több társadalomtudományi diszciplína jelenléte, illetve ezek szoros kapcsolata - a kutatási stratégia olyan csomópontokat fogalmaz meg, ahol kihasználható a multidiszciplinaritásból eredő kettős előny: diszciplinárisan különböző témák megjelenítése és ezek összekapcsolása, illetve különböző témák multidiszciplináris megközelítése. Ez utóbbi szempont a mai globalizálódó és interdependens világban, amikor az egyes tudományterületek határai elmosódnak illetve a határtartományok önálló diszciplinává válnak, egyébként is megkerülhetetlen.

A Kar olyan - elméletileg és módszertanilag megalapozott - empirikus kutatásokat preferál, amelyek a társadalom, a gazdaság és a kultúra kölcsönhatását, a gazdasági szerepek, társadalmi csoportok és intézmények közti viszonyokat, valamint ezeknek az információs társadalommal és az európai integrációval való kapcsolatát vizsgálják. A kari munkatársak által koordinált, egyetemre telepített kutatások arról győznek meg, hogy az egyéni iniciatívákra épülő kutatás széles körben elterjedt és jó hagyományai vannak. Ez továbbra is támogatandó, s célszerű olyan intézményi feltételeket teremteni, hogy a kutatásokat a pályázók az Egyetemre telepítsék.

A Kar az intézményi pályázatok kimunkálása és az egyéni pályázatok támogatása során előnyben részesíti:

 • az elméletileg és módszertanilag megalapozott empirikus kutatásokat,
 • az összehasonlító vizsgálatokat,
 • a nemzetközi pályázatokat,
 • a rangos szakmai műhelyekkel kooperációban készülő felméréseket,
 • a kari és egyetemi műhelyek közti együttműködést elősegítő pályázatokat,
 • az információs technológia társadalmi, gazdasági és kulturális hatásaival, valamint
 • az európai integráció társadalmi és politikai feltételeivel foglalkozó kutatásokat.

Kari Kutatási Bizottság

2018. tavaszán állt fel az a hat fős testület, amely – az egyetemi szintű kutatási stratégiával összhangban – kidolgozza a BCE TNKK kutatási stratégiáját, melynek középpontjában a kari kutatási eredményeknek és módszereknek a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben való elismertségének növelése áll. A Bizottság deklaráltan a kari kutatási jelenlét és kapacitás erősítésén, a minőségi tudományos munka elősegítésén, a kari kutatási eredményeknek az egyetemi oktatásban történő hatékony átültetésén munálkodik. A Bizottság célja a karon működő kutatóközpontok, kutatóműhelyek tudományos tevékenységének figyelemmel kísérése és támogatása, láthatóságának fokozása, a műhelyek közötti szinergiák megteremtésének előmozdítása. Büszkén vállalva, hogy a kar az egyetemi társadalomtudományi kutatási területek sokszínű, diverzifikált és legnagyobb gyűjtőintézménye (hat intézetet és azok diszciplínáit jelenítve meg), a Bizottság kiemelt figyelmet fordít az interdiszciplináris kutatási lehetőségek erősítésére, a kutatási tevékenységek eredményeinek disszeminációjára, az eredményeknek a tásadalmi és gazdasági életben való hasznosíthatóságának előmozdítására.

Kiemelt kutatási területek

1. Társadalom, gazdaság, kultúra

 • Társadalmi és kulturális erőforrások a gazdaságban
 • Gazdasági szereplők, vállalkozók, munkavállalók
 • Információs társadalom
 • Szegénység, nemek, biztonsághiány, etnicitás
 • Társadalmi egyenlőtlenségek és integráció
 • Deviancia

2. A nemzetközi integráció társadalmi és politikai feltételei

 • Az integráció történeti előzményei
 • A globalizálódó nemzetközi rendszer ellentmondásai
 • Külpolitika és nemzetközi környezet
 • A magyar (politikai) intézményrendszer európaizálása
 • Európai trendek és a magyar iskolafejlesztés
 • Integráció és kulturális beilleszkedés

Oktatás és kutatás összefüggései a kari tudományos munkában

A karon több tudományos doktori iskola is működik. Ezeknek hallgatói maguk is részt vesznek a tudományos kutatómunkában. Így egyrészről közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek a tudományos kutatómunkáról, amit nagymértékben hasznosíthatnak értekezésük készítése során, másrészről azonnal az oktatásban is hasznosíthatják a kutatási eredményeket.

A megjelölt kutatási területek közül valamennyi valamilyen formában vagy már most is az oktatás részét is képezi (ebben az esetben az új kutatási eredmények jelentősen hozzájárulnak a programok "felfrissítéséhez", korszerűsítéséhez), vagy olyan új témákról van szó, amelyeknek a kutatási eredményei új kurzusok bevezetése révén épülnek majd be az oktatásba. A kutatási témák kettős módon is hasznosulnak: egyfelől a kutatásokban részt vevő oktatók révén, másfelől pedig a kutatási eredményeket tartalmazó tanulmányok, könyvek tananyagként való felhasználása révén.

Ezen a téren erősítendő a kari tanszékek aktivitása a tudományos diákköri és szakkollégiumi munka támogatásában, valamint az új kutatási eredményekre épülő curriculumok kidolgozásában.


Utolsó frissítés: 2018.11.30.