November - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
 

Vizsgaidőszakkal kapcsolatos tájékoztató - 2019/2020/1

 

A 2019/2020. tanév I. (őszi) VIZSGAIDŐSZAK:
2019. december 16 – 21. és 2020. január 02 - 25.

 

közötti időszakban

Figyelem!

ZÁRÓVIZSGÁRA KÉSZÜLŐ HALLGATÓK ESETÉBEN

A VIZSGAIDŐSZAK UTOLSÓ NAPJA

2020. JANUÁR 11.

I.VIZSGAJELENTKEZÉS

Vizsgajelentkezés a Neptun-rendszerben:
2019. december 6.,(12:00 –től) – 2020. január 25. (23.59-ig)

A HALVEL kitöltők számára a kedvezményes vizsgajelentkezési időszak:
2019. december 02., (7:45-től alapképzés, 13.45-től mester és szakirányú továbbképzés) – december 6., (11:59-ig)

 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák át
a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (TVSZ)
VII. AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 25-31 §. c. részeket!

 

A hallgató a Neptun-rendszeren keresztül tud vizsgára jelentkezni. Az így megválasztott vizsgaidőpontot legkésőbb 24 órával a vizsga megkezdését megelőzően lehet megváltoztatni. Kivételt képez ez alól a hétfői vizsganap, amikor is legkésőbb 72 órával a vizsga megkezdését megelőzően lehet csak esetlegesen módosítani az időponton.

A vizsgára jelentkezéssel kapcsolatos problémákkal a tanszéki ügyintézőket keressék meg ügyfélfogadási időben!

Fontos!

1. A VIZSGÁRA JELENTKEZNI KIZÁRÓLAG A NEPTUN-RENDSZERBEN LEHET A FENT MEGJELÖLT IDŐSZAKBAN.

2. A vizsga során a személyazonossági igazolvány, útlevél vagy más egyéb, a személyazonosság megállapítására alkalmas arcképes igazolvány alapján – például érvényes diákigazolvány, jogosítvány – a vizsgát lebonyolító/felügyelő oktató köteles ellenőrizni a hallgató személyazonosságát. A vizsgán nem vehet részt az a hallgató, aki nem tudja igazolni személyazonosságát. Továbbá a szóbeli vizsgára a hallgatónak magával kell vinnie az ún. kurzusteljesítési lapját.

3. Szóbeli vizsgán az érdemjegyet (minősítést) – aláírással és dátummal ellátva – a vizsgáztató a vizsgalapon,

    valamint a kurzusteljesítési lapon rögzíti.

Kurzusteljesítési lapot minden hallgató a Neptun-rendszerből tud nyomtatni:

Tárgyak/Felvett kurzusok menüpontban az aktuális félév kiválasztása (2018/19/1) után a
 „Felvett kurzusok nyomtatása”.

4. A vizsga eredményét a vizsgáztató oktató legkésőbb a vizsgáztatás befejezését követő 3. munkanapig rögzíti a Neptun-rendszerben

5. A vizsgaeredmények Neptun-rendszerben történő rögzítésének helyességét a vizsgaidőszak alatt is folyamatosan figyeljék, és eltérés esetén jelezzék az illetékes tanszéknek/oktatónak.

Lásd: Kifogás bejelentés.

6. A TANULMÁNYI IRODÁNAK NINCS JEGYBEÍRÁSI JOGOSULTSÁGA. A hiányzó vagy hibás bejegyzések pótlásának, javításának egyetlen és kizárólagos lehetősége és fóruma az oktató és a hallgató közötti kommunikáció. A jegyek javítása a TVSZ-ben meghatározott módon történhet meg, lásd Kifogásbejelentés. 

7. Felhívjuk a figyelmét a TVSZ 30. § A sikertelen vizsgák javítása (4) és (5) pontjára a tárgyfelvételhez kapcsolódó vizsgák számával, és az adott tárgyból maximálisan tehető vizsgák számával kapcsolatban:

(5) A 2012/2013-as tanévben vagy azt követően tanulmányaikat első évfolyamon megkezdett hallgatók esetében, a hallgató egy tantárgyból az adott félévben összesen három alkalommal, az ismételt tárgyfelvételekkel együtt pedig összesen hat alkalommal tehet vizsgát, azonban egy adott tantárgy tantárgyfelvételeinek a száma nem haladhatja meg a hármat.”

8. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú melléklete (Díjtételek) rendelkezik a vizsgaidőszakkal kapcsolatos díjakról:  

·         egy adott tárgyból csak az első két vizsga ingyenes, az ezt követő minden egyes vizsgaalkalom – a tárgyfelvételek számától függetlenül – 2.000 Ft-ba kerül. Ismételt vizsgára történő jelentkezés esetén (a hallgatónak) először ki kell írni a NEPTUN-rendszerben (Pénzügyek/Befizetés) az adott tárgyra vonatkozó vizsgadíjat, és ennek kiegyenlítését/teljesítését követően lehet csak felvenni a vizsgát.

·         A vizsgáról igazolatlan távolmaradás („nem jelent meg”) díja 3.000 Ft/alkalom HTJSZ 30. § (7/A) bekezdésében meghatározottak szerint. A tételt a Központi Tanulmányi Igazgatóság (KTI) írja ki a vizsgaidőszak lezárása után.

·         Felvett, de nem teljesített tantárgyakért az államilag támogatott/állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatónak – a határon túli képzésben résztvevők kivételével – díjat kell fizetnie a leckekönyv lezárása után. Díja a magyar nyelvű tárgyak esetében 1.500 Ft/kredit, idegen nyelvű tantárgyak esetében 3.000 Ft/kredit maximum 40.000 Ft/hallgató/félév. (Hallgatói követelményrendszer - Díjtétlek)

VIZSGAIDŐSZAK ZÁRÁSA

1. A hallgató a vizsgaidőszak kezdetétől a vizsgaidőszak lezárását követő 14 napon belül – legkésőbb 2020. február 9. (vasárnap 23.59-ig) – a Neptun-rendszerből letölthető ún. KIFOGÁS BEJELENTŐN (Ügyintézés menüpont/Kérvények) kifogással élhet a Neptun-rendszerben szereplő értékelésre vonatkozó adattal szemben a kurzusért (vizsgáért) felelős intézetvezetőnél/tanszékvezetőnél.

2. A kifogásolt értékelést a vizsgalap, a vizsgáztató által hitelesített kurzusteljesítési lap (ha van), ill. az írásbeli vizsga esetén a dolgozatra írt jegy alapján az intézetvezető nyolc (8) munkanapon belül, de legkésőbb 2020. február 20-ig (szerda) köteles elbírálni, és a kifogás jogossága esetén, jegymódosítási jogosultsága felhasználásával a szükséges módosítást a NEPTUN-rendszerben rögzíteni, valamint egyidejűleg a hallgatót Neptun-rendszeren keresztül értesíteni.

3. A vizsgaeredmények kifogásolására rendelkezésre álló VÉGSŐ HATÁRIDŐ JOGVESZTŐ, amennyiben a hallgató nem él ezzel a lehetőséggel, később nem élhet kifogással az értékeléssel, ill. a bejegyzés, értékelés hiányával szemben.

GAZDASÁGI ÜGYEK:

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az önköltséggel/költségtérítéssel, vagy térítési, szolgáltatási díjjal tartozó hallgatók nem tudnak vizsgára jelentkezni addig, míg a tartozásukat ki nem egyenlítik az Egyetem felé. (A gyűjtőszámlával kapcsolatos információk a NEPTUN bejelentkező felületén elérhetők.)

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK, HATÁRIDŐK:

1. Specializációválasztás 2019. december 20 – 2020. január 19. között történik külön tájékoztató szerint.

2. Szakváltási, specializáció váltási kérelmet a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszerben, az erre szolgáló formanyomtatványon kell benyújtania.

A szakváltás feltételeit a TVSZ 36. és 37 §-a tartalmazza, kérjük, figyelmesen olvassák át.

3. 2019/2020. tanév II. (tavaszi) félévi ELŐZETES tárgyfelvétel ALAP képzésen lévők számára:

2019. december 12. (7.45) – december 18. (23.59)

4. 2019/2020. tanév II. (tavaszi) félévi ELŐZETES tárgyfelvétel MESTER képzésen lévők számára:

2020. január 3 (13.15) – január 09. (23.59)

Budapest, 2019. december 5.

A vizsgaidőszakra jó felkészülést és eredményes vizsgákat kívánunk!

Dékáni Hivatal Tanulmányi Iroda

 

 

Utolsó frissítés: 2020.03.03.