Július - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tájékoztató a Corvinus Ösztöndíjról a 2020. szeptemberben induló képzésekre vonatkozó általános felsőoktatási felvételi eljárásban

Pályázati felhívás

Corvinus Ösztöndíjra a 2020. szeptemberben induló képzésekre vonatkozó általános felsőoktatási felvételi eljárásban

 

A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem vagy CORVINUS ) a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet, Hallgatói Követelményrendszer III.2. fejezet Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: HTJSZ) 9/P.§ és 9/Q.§-a alapján pályázatot hirdet Covinus Ösztöndíjra (a továbbiakban: ösztöndíj) a 2020. szeptemberben induló képzésekre vonatkozó általános felsőoktatási felvételi eljárásban, a 2020/2021. tanév őszi félévtől induló ösztöndíjjal támogatott képzésekre (a továbbiakban: támogatott képzés) az alábbiak szerint.

 

1.)       Az ösztöndíj célja a képzés hallgató által fizetendő féléves díja (továbbiakban: önköltség) teljesítésének támogatása azzal, hogy az ösztöndíj nem minősül a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) szerinti magyar állami ösztöndíjnak.

2.)       A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban (továbbiakban: FFT) meghirdetett azon alapképzések, mesterképzések valamint osztatlan képzések minősülnek támogatott képzéseknek, amelyek esetében az FFT-ben feltüntetésre került az ösztöndíjra való pályázás lehetősége.

3.)       Az irányadó maximális ösztöndíjas létszámot adott képzésnél az „A” finanszírozási formánál megjelölt minimális és maximális létszám határozza meg azzal, hogy az Egyetem fenntartja annak jogát, hogy a vonalhúzási eljárás során a jelentkezők tényleges eredményének ismeretében a képzések minimális és maximális felvehető kapacitásszámát módosíthatja.

4.)       Az ösztöndíj összege félévente maximum az adott képzés – FFT-ben közzétett - hallgató által fizetendő önköltségének megfelelő összeg. Idegennyelvi képzések esetében az ösztöndíj összege nem terjed ki az önköltségi díjtól elkülönítetten meghatározott és közzétett idegennyelvi hozzájárulási díjra.

5.)       Az ösztöndíj legfeljebb az adott szak hatályos képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési időre (a továbbiakban: képzési idő) szól (továbbiakban: támogatott félévek maximális száma) a HTJSZ-ben meghatározottak szerint, amelyet a hallgató a 6) pontban meghatározott jogosultsági időszak alatt vehet igénybe. A fogyatékossággal élő hallgatók esetében ettől eltérően a támogatható maximális félévek száma alapképzés, mesterképzés esetében egy félévvel, osztatlan képzés esetében két félévvel hosszabb mint az adott képzésre vonatkozó képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő.

6.)       A jogosultsági időszak, amelyen belül a támogatott félévek maximális száma igénybevehető:

a)      alapképzésben, mesterképzésben a képzési idő plusz egy félév,

b)      osztatlan képzésben a képzési idő plusz két félév,

c)       a fogyatékossággal élő hallgatók esetében a képzési idő kétszerese

a HTJSZ-ben meghatározottak szerint.

A jogosultsági időszak további egy félévvel meghosszabbítható a hallgató kérelmére különösen méltányolható indokok fennállása esetén. Igy különösen tartós betegség, gyermekvállalás, külföldi csereprogramokban, szakmai gyakorlaton való részvétel miatti tanulmányi idő hosszabbodás esetében azzal, hogy a támogatott félévek száma továbbra sem haladhatja meg az 5.) pontban meghatározott támogatott félévek maximális számát.

7.)       Az ösztöndíjra a támogatott képzésre ― a 2020/2021. tanév őszi félévre ― felvételi jelentkezést benyújtó

a)                  magyar állampolgár, továbbá

b)                  a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy,

c)                   hontalan, menekült, oltalmazott, menedékes, befogadott, bevándorolt, letelepedett,

d)                   nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldi,

e)                  azoknak az országoknak az állampolgárai, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság elve alapján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait,

f)                    a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy,

g)                   a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott - magát magyar nemzetiségűnek valló - harmadik országbeli állampolgár,

h)                  EU Kék Kártyával vagy összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár

pályázhat.

8.)       Az ösztöndíjra azon hallgató jogosult, aki jelen pályázati felhívásban megjelölt felvételi eljárásban felvételt nyert és beiratkozik a 2020/2021. tanév őszi félévre támogatott képzésre. Nem jogosult ösztöndíjra, aki önköltségi díját nem saját maga fizeti, így különösen

a)      aki Stipendium Hungaricum ösztöndíjban részesül;

b)      akinek képzése bármely formában egyéb ösztöndíjjal támogatott;

c)       akinek munkáltatója átvállalja az önköltségi díj teljes vagy részleges megfizetését.

9.)       Az ösztöndíjas jogviszony a felvételi eljárás keretében elért felvételi pontszám alapján meghozott felvételi döntést követően létrejövő ösztöndíjszerződéssel jön létre.

10.)   Jogosultság megszűnésének esetei

A hallgató az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti és az ösztöndíj tovább nem folyósítható, ha

a)      a hallgató felmondja az ösztöndíjszerződést;

b)      megszűnik a hallgató hallgatói jogviszonya;

c)       a hallgató adott képzés esetében kimerítette az 5.) pont szerinti támogatott félévek maximális számát;

d)      a hallgató adott képzés esetében túllépett a 6.) pont szerinti jogosutlsági időszakon, figyelembe véve a 18.) pontban foglaltakat is;

e)      a hallgató nem teljesíti a 12.)-13.) pontban meghatározott követelményeket;

f)        a hallgató önköltségi díját nem maga fizeti a 8.) pontban meghatározottak szerint.

11.)   Az ösztöndíj csak aktív félévben folyósítható. A hallgató által igénybe vett támogatási időnek minősül minden olyan félév, amelyben a hallgató aktív volt és ösztöndíjban részesült. Nem számít bele a hallgató által igénybe vett támogatott félévek számába az a félév, amelyre a hallgató bejelentkezett, de a félév során passziválja jogviszonyát tekintettel arra, hogy ezen félévekre folyósított ösztöndíjat a hallgató köteles visszafizetni.

12.)   Az Egyetem tanévenként egyszer, minden év július 31. napjáig felülvizsgálja az ösztöndíjra való jogosultságot. A felülvizsgálat során az értékelést szakonként, azon belül munkarendenként, képzési nyelvenként, képzési helyenként, továbbá évfolyamonként kell elvégezni (továbbiakban: képzésenként). A felülvizsgálat a két utolsó olyan aktív félév teljesítménye alapján történik, amelyben a hallgató nem vett részt külföldi részképzésben vagy szakmai gyakorlaton. Amennyiben az éves felülvizsgálatkor adott hallgatónak csak egy értékelés alá vonható aktív féléve volt, akkor a felülvizsgálat során azt kétszeres értéken kell figyelembe venni. Az éves felülvizsgálat ütemezését és részleteit a rektor utasításban adja ki Amennyiben a jogosultak száma – a rangsorban kialakuló azonos pontszámok miatt – meghaladná az adott képzésen rendelkezésre álló ösztöndíjas helyek számát, akkor az Elnöki Testület dönt a jogosultság odaítéléséről.

13.)    Alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben a következő felülvizsgálat időpontjáig azon hallgatók szerezhetnek jogosultságot a (rész)ösztöndíjra, akiknek a két értékelés alá vont félévre

a)      együttesen számított kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga eléri a 3,80-t és

b)      együttesen legalább 46 kredit értékű tantárgyat teljesítettek.

A 12.) pont szerint jogosultsággal rendelkező hallgatók esetében a rangsorképzés az alábbi képlet szerint történik a két érintett félévben teljesített tárgyak alapján:

Σ(kreditpont x érdemjegy)

_____________________________________________________

teljesített tárgyak Σ kreditértéke, de legalább 60 kreditpont

Az adott képzésen a képzés indulásának időpontjában rendelkezésre álló ösztöndíjas helyek számának legalább 50%-a teljes ösztöndíjjal támogatandó, a fennmaradó ösztöndíjkeretet pedig részösztöndíj formájában kell az arra jogosultak között felosztani. A részösztöndíj összege a teljes ösztöndíj 50%-a.

14.)   A 12.)-13.) pontban meghatározott feltételek mellett az ösztöndíjra jogosultságát elveszítő hallgató különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel kérvényezheti a rektortól az ösztöndíjas jogviszony fenntartását.

15.)   Az ösztöndíjjal támogatott hallgató köteles:

a)      visszafizetni az adott félévre folyósított ösztöndíj teljes összegét, ha a félév során passziválja jogviszonyát;

b)      az általa folytatott képzésen a képzési idő alatt, de legfeljebb a képzési idő kétszeresén belül megszerezni az oklevelet, vagy az oklevél itt meghatározott időszakon belül történő megszerzése hiányában visszafizetni a részére folyósított ösztöndíj teljes összegét.

16.)   Egy hallgató egy félévben párhuzamosan csak egy képzésben kaphat ösztöndíjat akkor is, ha egynél több képzésben folytat tanulmányokat az Egyetemen.

17.)   Amennyiben a hallgató jogviszonyát ― neki felróható okból ― az Egyetem egyoldalúan megszünteti vagy a a hallgatói jogviszony ugyanezen okból jogszabály erejénél fogva megszűnik, akkor a hallgató ugyanazon képzési szinten létesített új hallgatói jogviszony keretében már nem szerezhet ösztöndíjra jogosultságot Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszüntetését maga kéri ― feltéve, hogy jogviszonya egyébként nem került volna az Egyetem által megszüntetésre vagy nem szűnt volna meg a jogszabály erejénél fogva ―, akkor a 18.) pontban meghatározottak szerint azonos képzési szinten is jogosult lehet ösztöndíjra.

18.)   Amennyiben a hallgató jogviszonya adott képzési szinten megszűnik és egy másik hallgatói jogviszonya jön létre egy következő felvételi eljárás keretében, akkor ― figyelemmel a 17.) pontban meghatározottakra ― az ösztöndíjra való jogosultsága az aktuális képzésének képzési idejére terjedhet ki, de nem haladhatja meg az 5.)-6.) pont szerinti maximális támogatható félévek számát. A támogatott félévek maximális számát csökkenti az azonos képzési szinten a korábbi hallgatói jogviszonyában elnyert ösztöndíjjal támogatott félévek száma (korrigált támogatható félévek száma).

19.)   Jelen ösztöndíj a 2020. szeptemberben induló képzésekre vonatkozó általános felsőoktatási felvételi eljárás (2020A) keretében kerül meghirdetésre. Az ösztöndíjat az „A” finanszírozási formájú képzés megjelölésével lehet megpályázni, azzal hogy az ösztöndíjjal támogatott képzés nem minősül magyar állami ösztöndíjas képzésnek. Az ösztöndíjra jelentkezéshez külön pályázati kérelem és a központi felvételi eljárás keretében kötelezően benyújtandó dokumentumokon kívül egyéb dokumentumok benyújtása nem szükséges.

20.)   Az ösztöndíj pályázati eljárásának határideje megegyezik a felvételi eljárásra vonatkozó határidővel.

21.)   Az Egyetem a központi felvételi eljáráson belül lezajló folyamatokon kívüli külön ösztöndíjbírálatot nem folytat le. Az a jelentkező, aki az adott képzésen eléri az annak „A” finanszírozási formájához az Egyetem által meghatározott felvételi ponthatárt, az a23.) pontban foglaltakra is figyelemmel jogosulttá válik az ösztöndíjra az ösztöndíj pályázatban meghatározott feltételek szerint.

22.)   Az Oktatás Hivatal az általa küldött besorolási döntésben az „A” finanszírozási formára felvételt nyert jelentkezők esetében a besorolási döntésben rögzíti, hogy a jelentkező  önköltséges finanszírozási formára, Corvinus Ösztöndíjprogram keretében nyert felvételt.

23.)   Az Egyetem által kiállított felvételi határozat egyben az ösztöndíjra vonatkozó döntés is, ami a beiratkozással válik hatályossá.

24.)   A Corvinus ösztöndíjjal kapcsolatban érdeklődni a corvinusosztondij@uni-corvinus.hu címen lehet.

 

 

 

Dr. Lánczi András sk.

Tájékoztató a Corvinus Ösztöndjíról a 2020-ban induló keresztféléves képzésekre

 

Pályázati felhívás

Corvinus Ösztöndíjra a 2020 februárjában induló (keresztféléves) képzésekre vonatkozó felsőoktatási felvételi eljárásban, a 2019/2020. tanév tavaszi félévre felvételt nyert és beiratkozott hallgatók számára

 

A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem vagy BCE ) a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet, Hallgatói Követelményrendszer III.2. fejezet Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 9/O.§ és 9/P.§-a alapján pályázatot hirdet Covinus Ösztöndíjra (a továbbiakban: ösztöndíj) a 2020 februárjában induló (keresztféléves) képzésekre vonatkozó felsőoktatási felvételi eljárásban, a 2019/2020. tanév tavaszi félévtől induló ösztöndíjjal támogatott képzésre (a továbbiakban: támogatott képzés) felvételt nyert és beiratkozott hallgatók számára az alábbiak szerint.

 

1.)       Az ösztöndíj célja a képzés hallgató által fizetendő féléves díjának (továbbiakban: önköltség) teljes átvállalása azzal, hogy az ösztöndíj nem minősül a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) szerinti állami ösztöndíjnak.

2.)       Támogatott képzések:

a)      BCE-GTK ellátásilánc-menedzsment mesterképzés (nappali, Budapest)

b)      BCE-GTK marketing mesterképzés (nappali, Budapest)

c)       BCE-GTK pénzügy mesterképzés (nappali, Budapest)

d)      BCE-GTK számvitel mesterképzés (nappali, Budapest)

e)      BCE-GTK vállalkozásfejlesztés mesterképzés (nappali, Budapest)

f)        BCE-GTK vezetés és szervezés mesterképzés (nappali, Budapest).

3.)       Jelen pályázati felhívás keretében legfeljebb 480 főnek ítélhető oda ösztöndíj.

4.)       Az ösztöndíj összege félévente maximum az adott képzés hallgató által fizetendő önköltségének megfelelő összeg, a 7.) pontban meghatározottak szerint.

5.)       Az ösztöndíj legfeljebb az adott szak hatályos képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési időre, fogyatékossággal élő hallgatók esetében képzési idő plusz egy félév időtartamra (továbbiakban: támogatott félévek maximális száma) vehető igénybe a 7.) pontban meghatározottak szerint.

6.)       A jogosultsági időszak, amelyen belül a támogatott félévek maximális száma igénybevehető: képzési idő plusz egy félév a 7.) pontban meghatározottak szerint. A jogosultsági időszak további egy félévvel meghosszabbítható a hallgató kérelmére különösen méltányolható indokok fennállása esetén. Igy különösen tartós betegség, gyermekvállalás, külföldi csereprogramokban való részvétel miatti tanulmányi idő hosszabbodás esetében azzal, hogy a támogatott félévek száma továbbra sem haladhatja meg az 5.) pontban meghatározott támogatott félévek maximális számát.

7.)        

 

támogatott képzés megnevezése

ösztöndíj összege

képzési idő

támogatott félévek maximális száma

jogosultsági idő

a)

BCE-GTK ellátásilánc-menedzsment mesterképzés (nappali, Budapest)

450.000 Ft/félév

4 félév

4 félév

Fogyatékossággal élő hallgatók esetében: 5 félév

 

5 félév, amely további egy félévvel meghosszabbítható a hallgató kérelmére különösen méltányolható indokok fennállása esetén. Igy különösen tartós betegség, gyermekvállalás, külföldi csereprogramokban való részvétel miatti tanulmányi idő hosszabbodás esetében azzal, hogy a támogatott félévek száma továbbra sem haladhatja meg az 5.) pont szerinti és jelen táblázatban szereplő támogatott félévek maximális számát

b)

BCE-GTK marketing mesterképzés (nappali, Budapest)

450.000 Ft/félév

4 félév

c)

BCE-GTK pénzügy mesterképzés (nappali, Budapest)

450.000 Ft/félév

4 félév

d)

BCE-GTK számvitel mesterképzés (nappali, Budapest)

450.000 Ft/félév

4 félév

e)

BCE-GTK vállalkozásfejlesztés mesterképzés (nappali, Budapest)

450.000 Ft/félév

4 félév

f)

BCE-GTK vezetés és szervezés mesterképzés (nappali, Budapest)

450.000 Ft/félév

4 félév

 

8.)       Az ösztöndíjra a támogatott képzésre ― a 2019/2020. tanév tavaszi félévre ― felvételi jelentkezést benyújtó

a)                  magyar állampolgár, továbbá

b)                  a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy,

c)                   hontalan, menekült, oltalmazott, menedékes, befogadott, bevándorolt, letelepedett,

d)                   nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldi,

e)                  azoknak az országoknak az állampolgárai, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság elve alapján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait,

f)                    a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy,

g)                   a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott - magát magyar nemzetiségűnek valló - harmadik országbeli állampolgár,

h)                  EU Kék Kártyával vagy összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár

pályázhat.

9.)       Az ösztöndíjra azon hallgató jogosult, aki felvételt nyert és beiratkozik a 2019/2020. tanév tavaszi félévre támogatott képzésre.

10.)   Az ösztöndíjas jogviszony ösztöndíjszerződéssel jön létre.

11.)   Jogosultság megszűnésének esetei

A hallgató az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti és az ösztöndíj tovább nem folyósítható, ha

a)      a hallgató felmondja az ösztöndíjszerződést;

b)      megszűnik a hallgató hallgatói jogviszonya;

c)       a hallgató adott képzés esetében kimerítette az 5.)-7.) pont szerinti támogatott félévek maximális számát;

d)      a hallgató adott képzés esetében túllépett a 6.)-7.) pont szerinti jogosutlsági időszakon, figyelembe véve a 19.) pontban foglaltakat is;

e)      a hallgató nem teljesíti a 13.)-14.) pontban meghatározott követelményeket.

12.)   Az ösztöndíj csak aktív félévben folyósítható. A hallgató által igénybe vett támogatási időnek minősül minden olyan félév, amelyben a hallgató aktív volt és ösztöndíjban részesült. Nem számít bele a hallgató által igénybe vett támogatott félévek számába az a félév, amelyre a hallgató bejelentkezett, de a félév során passziválja jogviszonyát tekintettel arra, hogy ezen félévekre folyósított ösztöndíjat a hallgató köteles visszafizetni.

13.)   Az Egyetem tanévenként egyszer felülvizsgálja az ösztöndíjra jogosultak körét a két utolsó olyan aktív félév teljesítménye alapján, amelyben a hallgató nem vett részt Erasmus+ programmal támogatott külföldi részképzésben vagy szakmai gyakorlaton. Amennyiben az éves felülvizsgálatkor adott hallgatónak csak egy értékelés alá vonható aktív féléve volt, akkor a felülvizsgálat során azt kétszeres értéken kell figyelembe venni. Az éves felülvizsgálat ütemezését és részleteit a rektor utasításban adja ki, azzal, hogy az adott képzés ösztöndíjas helyeinek száma a képzésen a felülvizsgálat időpontjában rendelkezésre álló ösztöndíjas helyek számával megegyező mértékig az Elnöki Testület döntése szerint feltölthető. Amennyiben a jogosultak száma – a rangsorban kialakuló azonos pontszámok miatt – meghaladná az adott képzésen rendelkezésre álló ösztöndíjas helyek számát, akkor az Elnöki Testület dönt a jogosultság odaítéléséről.

14.)   A következő felülvizsgálat időpontjáig azon hallgatók szereznek jogosultságot az ösztöndíjra, akik a függelékben meghatározott értékelési szempontok alapján a képzésenként felállított rangsorban az adott képzésen a felülvizsgálat időpontjában rendelkezésre álló ösztöndíjas helyek számával megegyező, vagy annál jobb helyezést érnek el.

15.)   A 13.)-14.) pontban meghatározott feltételek mellett az ösztöndíjra jogosultságát elveszítő hallgató különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel kérvényezheti a rektortól az ösztöndíjas jogviszony fenntartását.

16.)   Az ösztöndíjjal támogatott hallgató köteles:

a)      visszafizetni az adott félévre folyósított ösztöndíj teljes összegét, ha a félév során passziválja jogviszonyát;

b)      az általa folytatott képzésen a képzési idő alatt, de legfeljebb a képzési idő kétszeresén belül megszerezni az oklevelet, illetve az itt meghatározott időszakon belül történő megszerzése hiányában visszafizetni a részére folyósított ösztöndíj teljes összegét.

 

17.)   Egy hallgató egy félévben párhuzamosan csak egy képzésben kaphat ösztöndíjat akkor is, ha egynél több képzésben van hallgatói jogviszonya az Egyetemmel.

18.)   Amennyiben a hallgató jogviszonya ― neki felróható okból ― az Egyetem által egyoldalúan megszüntetésre kerül vagy a jogszabály erejénél fogva megszűnik, akkor ugyanazon képzési szinten már nem jogosult ösztöndíjra új hallgatói jogviszony létesítése esetén sem. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszüntetését maga kéri ― feltéve, hogy jogviszonya egyébként nem került volna az Egyetem által megszüntetésre vagy nem szűnt volna meg a jogszabály erejénél fogva ―, akkor a 19.) pontban meghatározottak szerint azonos képzési szinten is jogosult lehet ösztöndíjra.

19.)   Amennyiben a hallgató jogviszonya adott képzési szinten megszűnik és egy másik hallgatói jogviszonya jön létre egy következő felvételi eljárás keretében, akkor ― figyelemmel a 18.) pontban meghatározottakra ― az ösztöndíjra való jogosultsága az aktuális képzésének képzési idejére terjedhet ki, de nem haladhatja meg az 5.)-7.) pont szerinti maximális támogatható félévek számát. A támogatott félévek maximális számát csökkenti az azonos képzési szinten a korábbi hallgatói jogviszonyában elnyert ösztöndíjjal támogatott félévek száma (korrigált támogatható félévek száma).

20.)   Jelen ösztöndíj a 2020K központi felvételi eljárás keretében kerül meghirdetésre. Az ösztöndíjat az „A” finanszírozási formájú képzés megjelölésével lehet megpályázni, azzal hogy az ösztöndíjjal támogatott képzés nem minősül magyar állami ösztöndíjas képzésnek. Az ösztöndíjra jelentkezéshez külön pályázati kérelem és a központi felvételi eljárás keretében kötelezően benyújtandó dokumentumokon kívül egyéb dokumentumok benyújtása nem szükséges.

21.)   Az ösztöndíj pályázati eljárásának határideje megegyezik a felvételi eljárásra vonatkozó határidővel.

22.)   Az irányadó maximális ösztöndíjas létszámot adott képzésnél az „A” finanszírozási formánál megjelölt minimális és maximális létszám határozza meg azzal, hogy az Egyetem fenntartja annak jogát, hogy a vonalhúzási eljárás során a jelentkezők tényleges eredményének ismeretében a képzések minimális és maximális felvehető kapacitásszámát módosíthatja.

23.)   Az Egyetem a központi felvételi eljáráson belül lezajló folyamatokon kívüli külön ösztöndíjbírálatot nem folytat le. Az a jelentkező, aki az adott képzésen eléri az annak „A” finanszírozási formájához az Egyetem által meghatározott felvételi ponthatárt, az jogosulttá válik az ösztöndíjra az ösztöndíj pályázatban meghatározott feltételek szerint.

24.)   Az Oktatás Hivatal az általa küldött besorolási döntésben az „A” finanszírozási formára felvételt nyert jelentkezők esetében a besorolási döntésben rögzíti, hogy a jelentkező  önköltséges finanszírozási formára, Corvinus Ösztöndíjprogram keretében nyert felvételt.

25.)   Az Egyetem által kiállított felvételi határozat egyben az ösztöndíjra vonatkozó döntés is, ami a beiratkozással válik hatályossá.

26.)   A Corvinus ösztöndíjjal kapcsolatban érdeklődni a corvinusosztondij@uni-corvinus.hu címen lehet.

 

 

 

Dr. Lánczi András, sk.

rektor

 

 

Függelék a Corvinus Ösztöndíj pályázati felhívásához

 

(1)    A hallgatói jogviszony fennállásának időszakában az ösztöndíjra való jogosultság 14.) pont szerinti tanévenkénti vizsgálata során alkalmazott értékelési szempontok az alábbiak:

a)      maximum 40 pont szerezhető a két értékelés alá vont félévben teljesített tárgyak kreditértékével súlyozott, legalább 3,5 átlagú tanulmányi eredmény két tizedesjeggyel számított értéke alapján (továbbiakban: elért tanulmányi eredmény)

b)      maximum 40 pont szerezhető a két félévben együttesen legalább 46 teljesített kreditszám feletti teljesített tárgyak alapján (továbbiakban: teljesített kreditszám), ahol a teljesített kreditek számába két félévben együttesen maximum 60 kredit vehető figyelembe,

c)       maximum 20 pont szerezhető a hallgatói diákszervezeti, tudományos és sport tevékenysége alapján, melyek figyelembevételének feltétele, hogy a teljesítmény a Neptun rendszerben rögzítésre került.

 

(2)    Az a) pont szerint elért tanulmányi eredménnyel szerezhető pontszám az alábbi képlet szerint számítandó két tizedesjegyre kerekítve:

(elért tanulmányi eredmény – 3,5) / 1,5 * 40 pont

(3)    A b) pont szerint teljesített kreditekkel szerezhető pontszám az alábbi képlet szerint számítandó két tizedesjegyre kerekítve, ahol a figyelembe vehető teljesített kreditszám maximum 60 lehet:

(teljesített kreditszám – 46) / 14 * 40 pont

(4)    A c) pont szerinti diákszervezeti és tudományos tevékenységgel elérhető maximális pontszám együttesen 20 pont, amely az alábbiak szerint szerezhető meg a II. és a III. csoportokba tartozó tevékenységekkel együttesen:

Corvinus ösztöndíjrendszer évenkénti hallgatói teljesítmény értékelése

Pont érték

Összesen

100,00

I.

Tanulmányi eredmény alapján

 maximum 80,00

 

 

 

 

 

II.

Diákszervezetben végzett munka alapján (1)

maximum 20

 

II. 1.

Kiemelt diákszervezetben ("A" kategória)
vagy HÖK-ben betöltött tisztség vagy tagság alapján

maximum 20

 

 

 

Elnök vagy társelnök

20,00

 

 

 

Alelnök

15,00

 

 

 

Középvezető

10,00

 

 

 

Tag

5,00

 

II.2.

Egyéb akkreditált diákszervezeti tisztség vagy tagság alapján

 maximum 12

 

 

 

Elnök vagy társelnök

12,00

 

 

 

Alelnök

8,00

 

 

 

Középvezető

3,00

 

 

 

Tag

1,00

 

 

 

 

 

III.

Tudományos tevékenység alapján

maximum 20

 

III. 1.

Demonstrátori pozíció alapján (2)

 maximum 18

 

 

 

Demonstrátori megbízás

9,00

 

III. 2.

Nemzetközi tanulmányi versenyen való részvétel alapján (3)

 maximum 20

 

 

 

1. hely

20,00

 

 

 

2. hely

15,00

 

 

 

3. hely

10,00

 

 

 

Részvétel

5,00

 

 

III. 3.

Hazai szervezésű, országos hatókörű
tanulmányi versenyen való
részvétel alapján

 maximum 10

 

 

 

1. hely

10,00

 

 

 

2. hely

5,00

 

 

 

3. hely

2,00

 

III. 4.

TDK-n vagy OTDK-n való részvétel alapján (4)

 max 20

 

 

1. hely

20,00

 

 

 

2. hely

15,00

 

 

 

3. hely

10,00

 

 

 

Különdíj

10,00

 

III. 5.

Nemzetközi sportversenyeken való részvétel alapján

 max 20

 

 

 

Olimpiai vagy paralimpiai részvétel

20,00

 

 

 

Világbajnokságon elért legalább 3. hely

15,00

 

 

 

Európa-bajnokságon elért legalább 3. hely

10,00

 

(1)    megjegyzéshez:

·         Egyszerre több hallgatói szervezetben gyakorolt tagság esetén, csak a kettő legmagasabb kategóriájú szervezetben lévő tagság, illetve a legmagasabb pozíció után járó pont számít.

·         Egy adott pozícióért csak akkor jár pont, ha az értékelési időszak (a tanulmányi félévek által érintett, nyári időszakot is magában foglaló 12 hónap) 70%-ában betöltötte a pozíciót.

·         Ha az értékelési időszakon belül a hallgató pozíciót váltott, akkor a magasabb rangú pozíció után járó pontot kapja, de csak abban az esetben, ha az értékelés alá vont időszak 70%-ban betöltötte azt.

·         Amennyiben adott hallgatói szervezetben nem létezik a felsorolt kategóriák közül az egyik, úgy azt megfeleltetési eljárással pótolhatja (pl: DB titkár). A megfeleltetési eljárást a HÖK Akkreditációs Bizottság végzi a HÖK Alapszabály vonatkozó rendelkezései alapján.

·         Az diákszervezeti akkredtiációs terminológiák és pozíció definíciók, valamint azok maximális létszáma a BCE HÖK Alapszabály akkreditációs mellékletében kerültek rögzítésre.

 

(2)    megjegyzéshez:

·         Amennyiben a hallgató egynél több demonstrátori pozíciót is betölt, úgy a III.1-ben a pontszáma maximum 18.

·         Egy adott demonstrátori pozícióért csak akkor jár pont, ha az értékelés alá vont két tanulmányi félévnek legalább a 70%-ában ellátta azt.

 

(3)    megjegyzéshez:

·         Kettőnél több nemzetközi versenyen való indulás esetén maxium kettő versenyen való indulásért jár összesen 10 pont.

·         Csapatverseny esetén a csapattagok mindegyike jogosult a teljes pontszámra.

 

(4)    megjegyzéshez

·         Amennyiben a hallgató a TDK esetében társszerző, úgy a megkapható pontszám 70%-t kapja.

·         Amennyiben ugyanazon dolgozattal a hallgató TDK és OTDK helyezést is elért, akkor csak az egyik, a magasabb helyezés után jár pont. Amennyiben ugyanazon dolgozattal a TDK-n és az OTDK-n is különdíjban részesült, akkor csak egy különdíj, azaz 10 pont vehető figyelembe, függetlenül attól, hogy a TDK és az OTDK azonos vagy különböző értékelés alá vont időszakban került megrendezésre.

Utolsó frissítés: 2019.12.19.