November - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
 

Tájékoztató a kreditelismerési eljárásról

1. MI A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁS CÉLJA?

A mesterképzés a második felsőfokú végzettségi szint, amelyre kizárólag az vehető fel, aki legalább alapképzésben szerzett – vagy a 2006 előtti képzési rendszer szerinti legalább főiskolai szintű – végzettséggel rendelkezik.

Azonban legalább az alapképzésben vagy a főiskolai szintű képzésben szerzett végzettség önmagában még nem feltétlenül elég arra, hogy egy adott mesterképzési szakra felvételt lehessen nyerni. Minden mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározásra került, hogy egy adott mesterképzésbe történő belépésnél, mely alapképzésben szerzett szakok fogadhatók el előzményként.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV.9.) kormányrendelet 57.§ (6) bekezdése alapján:

„A felsőoktatási intézménynek kérelemre az előzetes kreditátviteli eljárást le kell folytatnia.

Az előzetes kreditátviteli eljárás során a kérelmező által teljesített, valamint a kérelem benyújtásakor folyamatban levő félév végéig várhatóan teljesítendő tanulmányi követelmények (a teljesítés feltételéhez kötött) kreditelismeréséről és egyben a felvételi feltételekben szereplő kreditek (teljesítés feltételéhez kötött) meglétéről hoz döntést a kreditátviteli bizottság.

A felsőoktatási intézmény a kreditátviteli bizottság által elismert krediteket a tanulmányok tényleges megkezdésekor újabb kérelem nélkül elismertnek tekinti.”

 

2. KINEK SZÜKSÉGES A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁS?

A mesterképzési szakra történő jelentkezésnél az előzményként elfogadott szakok három csoportra oszthatók:

I. Teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok

II. Meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok

III. Meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével bármely egyéb szak

A BCE Gazdálkodástudományi Kar által folytatott mesterképzésekre vonatkozó  teljes- és elsősorban figyelembe vehető szakokról összefoglaló tájékoztató itt található. Kérem, hogy figyelmesen olvassák át!

I. Teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok – NEM KELL lefolytatni a kreditelismertetési eljárást

Aki olyan szakon szerez oklevelet, ami az adott mesterképzés esetében teljes kreditérték beszámításával elfogadható (I. pont), az külön vizsgálat nélkül, az oklevél és a Felvételi Tájékoztatóban meghatározott egyéb dokumentumok benyújtásával jelentkezhet mesterképzésre.

Aki az II. vagy a III. pontban meghatározott bemeneti oklevéllel rendelkezik, annál a Jelentkező kérelmére a Kar Kreditátviteli Bizottsága előzetes kreditelismerési eljárásban megvizsgálja, hogy a korábban megszerzett kreditjei alapján az adott mesterképzési szakra történő belépéshez mennyi szakterületi kreditje ismerhető el, és ennek alapján felvételt nyerhet-e az adott mesterképzési szakra.

Minden esetben LE KELL FOLYTATNI A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁST

  • azon Jelentkező esetében, aki az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzésben a 4/1996. (I.18.) kormányrendelet alapján szerezett közgazdász végzettséget, valamint
  • aki nem a gazdaságtudományi képzési területhez tartozó képzésekben szerezett alapfokozatot és szakképzettséget!

Amennyiben a Jelentkező korábbi tanulmányai alapján nem ismerhető el a képzési és kimeneti követelményekben minimálisan meghatározott szakterületi kredit, de a felvételi összpontszáma elérné az adott mesterképzési szakon meghatározott felvételi ponthatárt, abban az esetben sem nyerhet besorolást és az alapján felvételt az adott mesterképzési szakra.

Amennyiben a Jelentkező csak a minimálisan előírt szakterületi kreditszámmal rendelkezik, akkor a Jelentkező felvehető ugyan, de a képzési és kimeneti követelményekben előírt minimális, valamint szükséges kreditszám különbözetét a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, az első két félévben, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint meg kell szereznie.

Abban az esetben is le kell folytatni a kreditelismertetési eljárást a 2020. évi keresztféléves felvételi eljárás keretében, amennyiben azt már a felvételiző egy előző éves eljáráshoz kapcsolódóan lefolytatta, és rendelkezik korábbi féléves határozattal.


3. MILYEN DOKUMENTUMOK SZÜKSÉGESEK A KÉRELEM LEADÁSÁHOZ?

A kreditelismerési eljárás a Jelentkező által benyújtott kérelemre indul, amelyhez alábbi dokumentumokat szükségesek:

  1. kreditelismerési kérelem,
  2. a mesterképzésre történő felvétel feltételeként előírt ismeretek teljesítését igazoló melléklet (szakonkénti táblázatok),
  3. a felsőoktatásban korábban teljesített, vagy folyamatban lévő tanulmányokat igazoló hiteles dokumentumok  (HITELES leckekönyv-másolat, vagy HITELES törzslapkivonat, vagy oklevélmelléklet HITELES másolata, stb.),
  4. az eljárási díj banki átutalásáról szóló igazolás.

Részletesen:

Kreditelismerési kérelem (kitöltve, és jelölve az összes szakot, amire a felvételiző jelentkezik a 2020. évi keresztféléves felvételi eljárás során a BCE Gazdálkodástudományi Karára)

2. Szakonként a mesterképzésre történő felvétel feltételeként előírt ismeretek teljesítését igazoló melléklet – a  kiválasztott mesterképzésre vonatkozó, elismertetni kívánt ismeretkörök listája:

3. A felsőoktatásban korábban teljesített tanulmányokat igazoló hiteles dokumentumok (kreditigazolás/leckekönyv/oklevél melléklet, stb.) - Hiteles másolat:

  • azon felsőoktatási intézmény Tanulmányi Osztálya által kiállított teljesített tanulmányokat igazoló hitelesített másolat, általa kiadott eredeti aláírással és bélyegzővel ellátott dokumentum, ahol az alapvégzettségét szerezte/szerzi
  • magyar közjegyző által készített hiteles másolat,
  • Magyarország külképviseleti szervei által hitelesített dokumentum.

 4. Az eljárás befizetésével kapcsolatos információkat a 4. pont tartalmazza.4. A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁS DÍJA

A kreditelismerési eljárás díjköteles, az eljárás díja: 5.825,- forint.

Az eljárási díj befizetése banki átutalással teljesíthető a Budapesti Corvinus Egyetem számlaszámára utalva.  

A díj átutalásánál a közlemény rovatban az alábbi adatokat kérjük feltüntetni:  a 227000/200 számot,  a „Kreditelismerési eljárás 2020K”  megnevezést és a kérelem  benyújtójának nevét!

Számlatulajdonos  neve: Budapesti Corvinus Egyetem
Számlaszám: 11784009-22229896-00000000
Számlát vezető pénzintézet neve:  OTP Bank Nyrt
Közlemény: 227000/200 Kreditelismerési eljárás 2020K  Minta Elemér 5. A BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ

A  2020. évi keresztféléves felvételi eljárásban a kreditelismerési eljáráshoz lefolytatásához szükséges dokumentumokat

 2019. november  20-ig kell benyújtani.

Azon jelentkező esetében, akinek még vannak olyan folyamatban lévő tanulmányai (vizsga), amit a kreditelismerési eljárás során szeretne elfogadtatni, a kérelem benyújtásának határideje: 2019. december. 4.6. A BENYÚJTÁS MÓDJA, HELYE

A kérelmet postai úton, vagy személyesen lehet benyújtani az alábbiak szerint:

BCE Gazdálkodástudományi Kar
Dékáni Hivatal
1093 Budapest, Fővám tér 8. I. em., 142.  szoba

Telefon: (1) 482-5434, (1 ) 482-5559, vagy  (1) 482-5096
Ügyfélfogadás: Hétfő, szerda 9.00–12.00.

A kérelem a 142-es szoba melletti postaládába is bedobható, amennyiben nincs módja napközben személyesen leadni.7. AZ ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ, HIÁNYPÓTLÁS

A kreditelismerési eljárásban az ügyintézési határidő a kérelem benyújtására nyitva álló határidő elteltétől számított 21 nap.

A beérkezett kérelmeket a Tanulmányi Iroda munkatársa formai szempontból ellenőrzi.

A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén hiánypótlásra hívja fel a Jelentkezőt a kérelmében megadott elektronikus levelezési címén. Elektronikus levelezési cím hiánya esetén az ügyintéző telefonon, ennek sikertelensége esetén postai úton szólítja fel a Jelentkezőt hiánypótlásra. Hiánypótlásra felszólítás ellen jogorvoslatnak helye nincs.

A hiánypótlási felhívásnak a Jelentkező haladéktalanul köteles eleget tenni! A hiánypótlás határideje a felszólítás közlésétől, ill. kézhez vételétől számított 8. nap.8. A DÖNTÉS

A benyújtott kérelemről a Kar Kreditátviteli Bizottsága határozatot hoz.

A Kari Kreditátviteli Bizottság döntése az adott év felvételi eljárásaira (keresztféléves és általános felvételi eljárás) érvényes.

Amennyiben a Jelentkező kérelme az egyik felvételi eljárásban elutasításra került, a soron következő eljárásban újabb kérelemmel élhet.9. A JOGORVOSLAT

A Kari Kreditelismerési Bizottság határozata ellen a Jelentkező csak az eljárással kapcsolatos jogszabályok megsértése esetén fellebbezhet, a jogszabály megsértését pontosan meghatározó indoklással.

A fellebbezést az elutasító határozat közlésétől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a rektornak címezve, a Kari Kreditátviteli Bizottsághoz kell benyújtani. A határidő után érkezett fellebbezés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.10. A DÖNTÉS KÖZLÉSE

A kreditelismerési eljárásban hozott határozatot a Tanulmányi Iroda az adott felvételi időszak írásbeli vizsgájának napján személyesen adja át a Jelentkezőnek, ezt követően a Jelentkező által megadott elektronikus- és postai címre kézbesíti.

 A kreditelismerési határozat másolatát a Jelentkezőnek legkésőbb 2020. január  09-ig (a felvételi eljárás hiánypótlási határidejéig) elektronikusan fel kell töltenie a Felvi.hu, E-felvételi oldalára a „Csatolandó dokumentumok/egyéb”  rovatba.

MÁS FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY KREDITELISMERÉSI HATÁROZATÁT A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM NEM FOGADJA EL!

MELYIK ALAPFOKOZAT ÉS SZAKKÉPZETTSÉG ESETÉN KELL LEFOLYTATNI A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁST?

A mellékelt táblázat tartalmazza az ehhez szükséges információkat

 

 

Utolsó frissítés: 2019.11.15.