Január - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

MÉRNÖK - KÖZGAZDÁSZ szakirányú továbbképzési szak-

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 15. a 2019. szeptemberében indítandó képzésre
Helyszín: BUDAPEST

Letölthető jelentkezési lap

 

A képzésért felelős kar:

Gazdálkodástudományi Kar

 

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: 

mérnök - közgazdász egyetemi szakirányú továbbképzési szak

 

Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

……………. (az eredeti szakképzettség megjelölése) - közgazdász

 

A felvétel feltétele:

Műszaki, agrár vagy természettudomány képzési területek valamelyikén mesterképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél.

 

A képzés indításának feltétele:

20 fő alatt a képzés nem indul

Képzési jellemzők

Időtartama: 4 félév

Gyakorisága: esti tagozaton: esti tagozaton hetente csütörtökön és pénteken 17 órától. 


levelező tagozaton: kéthetente pénteken délután, és szombaton egész nap, blokkosított rendszerben

Helyszíne: Budapest

A jelentkezés módja és feltételei:

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség. A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: egyetemi végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz.

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

 

A Budapesti Corvinus Egyetem bankszámlaszámáról, és a befizetésen közleményként feltüntetni szükséges adatokról a későbbiekben tájékoztatjuk ugyanitt a jelentkezőket.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 320.000 Ft/félév
A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

Érdeklődni lehet:


Kapcsolattartó/szakfelelős: Csabáné Csernus Szilvia
Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. I. emelet 177.
Tel/fax: (1) 482-5316
E-mail: szilvia.csernus(kukac)uni-corvinus(pont)hu
Honlap: http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=67602

Egyéb információk

 
Egyetemi diplomával rendelkezők számára állítottuk össze a Magyar Akkreditációs Bizottság által akkreditált posztgraduális képzési programjainkat, amelyek közül évek óta élénk érdeklődés van a Mérnök-közgazdász képzésünk iránt.

Célunk az, hogy programunk minden egyetemi végzettséggel rendelkező számára elérhető legyen, aki alapképzettsége mellé gazdasági ismereteket akar szerezni.

 A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a közgazdaságtudományok minden területén, majd az üzleti-, és a menedzsmenttudományokban képezzük hallgatóinkat.

Az egyetemi oktatás szintjének megfelelő módszertani felkészítésben vesznek részt, majd az önálló probléma-felismerési és -megoldási készség fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt.

A választható tárgyak keretében a hallgató érdeklődésének leginkább megfelelő specializációra nyílik lehetőség.

A képzés során törekszünk az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatására és a nagyfokú gyakorlatorientációra, amely döntően megkülönbözteti programunkat a nappali tagozatos képzéstől.

Képzésünk versenyképes tudást, a munkaerőpiacon megbecsült diplomát jelent hallgatóinknak.

Szakfelelős: Fazakas Gergely

A KÉPZÉS TARTALMA

A szakirányú továbbképzés az egyetemi oktatásnak megfelelően szemeszterekre tagolódik, 4 félévből áll. A hallgatók a négy félév során elméleti és módszertani alaptárgyakat (általános képzési szakasz) és szakismereti tárgyakat (szakosító főstúdium) sajátítanak el.

A kötelezően megjelölt tantárgyak mellett a tanterv lehetőséget biztosít a tanszékek által megjelölt alternatív tantárgyak választására.

Minőségbiztosításunk részeként minden félév végén mérjük hallgatóink elégedettségét, véleményét az egyes tárgyakról, oktatóinkról, a hallgatói kiszolgálás színvonaláról.

A képzés végén szakdolgozatot kell írniuk a hallgatóknak, melyet a záróvizsgán védenek meg. A negyedik félévben a tanszékek által ajánlott (vagy a hallgató által önállóan választott), a programigazgató által jóváhagyott témát választhatnak szakdolgozat megírása céljából.

A szakdolgozat az abszolutórium megszerzését követő 2 éven belül adható be, ezt követően csak kérelmen alapuló engedéllyel, a TVSZ-ben meghatározott feltételek szerint kerülhet sor a szakdolgozat leadására és a záróvizsgára.

A szakdolgozat védése Záróvizsga Bizottság előtt történik. Az oklevél minősítésébe a tanulmányok során abszolvált szigorlati tárgyak érdemjegyei is beleszámítanak.

A továbbképzés alapján szerzett oklevél szakirányú diploma, amelynek megnevezésében az eredeti alapvégzettség mellett a továbbképzésben szerzett egyetemi felsőfokú szakismeretet jelöljük meg. (Pl.: orvos-közgazdász) A szakirányú képzésben szerzett oklevél az alapképzésben szerzett oklevéllel együtt érvényes.

A foglalkozásokon való részvétellel kapcsolatos kötelezettségekre, valamint a vizsgákra és a záróvizsgára a Gazdálkodástudományi Kar Posztgraduális Képzés Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában (TVSZ) foglaltak az irányadók.

 

NÉHÁNY TANTÁRGY RÖVID ISMERTETÉSE

SZÁMVITEL I. (Vezetői Számvitel Tanszék)

I. Számviteli bevezetés:

       alapfogalmak megismerése

       könyveléstechnikai alapok gyakorlása

II. A számviteli törvénynek megfelelő:

1.        Mérleg:

       felépítése

       tételek tartalma

       összeállítási gyakorlat

1.        Eredménykimutatás:

       fajtái és azokat alátámasztó termelési folyamat

       felépítése

       tételek tartalma

       összeállítási gyakorlat

III. A mérleg és az eredménykimutatás adatainak elemzése

       Vagyoni

       Pénzügyi

       Jövedelmi helyzet elemzése

IV. Költségelszámolás

SZÁMVITEL II. (Vezetői Számvitel Tanszék)

I. Költségelszámolás

A számvitel I. keretében megismert elszámolások bővítése és részletesebb bemutatása

II. Eredménykimutatás

A számviteli törvényben definiált eredménykategóriák megismerése, és eredménykimutatás összeállítási gyakorlat

III. Költségszámítás és kalkuláció

(Egyszerű osztókalkuláció, egyenértékszámos osztókalkuláció, pótlékoló kalkuláció)

IV. Költségelemzés

       eltérésfelbontás

       közvetett költség elemzés (redukációs és flexibilitás módszer)

V. Optimális termékösszetétel tervezés

VÁLLALATGAZDASÁGTAN (Üzleti Gazdaságtan Tanszék)

A tárgy célja, hogy átfogó, integrált fogalmi apparátust és szemléletet adjon az üzleti életnek a vállalatot, a hatékony vállalati döntéseket, ily módon a vállalati döntéshozók szempontjait, szakmai igényeit középpontba állító tanulmányozásához, illetve elemzéséhez.

Ennek következtében nagy hangsúlyt kap az üzleti vállalkozások külső és belső érintettjeinek – hagyományos fogalmi keretben a vállalat és környezete kapcsolatának – az elemzése. Így lehetővé válik az összvállalati – felsővezetői szemszögből különösen nagy jelentőségű kérdéskörök releváns kezelése: az olyan alapvető problémák, mint a nagymértékben összetett vállalati célrendszer harmonizációja, a vállalati jövőkép és küldetés tudatosítása, a stratégiaalkotás folyamata és a stratégiai alternatívák megfelelő fókuszt kapnak. Az egyes vállalati részfunkciók, részterületek és az ezekhez tartozó ismeretkörök az összvállalati folyamatokhoz és döntésekhez történő kapcsolódásai tekintetében kerülnek tárgyalásra, s ily módon inkább előkészítik, mintsem helyettesítenék e részterületek későbbi tanulmányozását.

A tananyag előtérbe állítja az üzleti döntéshozás reális, ily módon összetett szituációit és azok kezelési lehetőségeit, eredményesen építve a magatartási iskolák kutatásaira. Ugyanakkor a szervezetelméletek mellett fontos tudományterületi kapcsolódási pontja a mikroökonómia.

Reményeink szerint betölti azt a funkciót, hogy az üzleti ismeretek elsajátításához ezúton nekilátóknak új szemléletben ad biztos alapokat, a jártasokat pedig az alapvető összefüggések újragondolására készteti.

SZERVEZET- ÉS VEZETÉSELMÉLET (Vezetési és Szervezési Tanszék)

       Szervezeti alapfogalmak.

       A szervezet mint racionális, társadalmi és nyílt rendszer.

       A szervezetelmélet klasszikus irányzatai.

       Human Relations iskola és magatartástudományi döntéselmélet.

       Rendszerelmélet.

       Kontingenciaelmélet.

       A szervezetek strukturális jellemzői.

       Szervezeti alapformák: funkcionális, divizionális, mátrix, tenzor és duális szervezet.

       Konszernek és holdingok.

       A szervezetek dekomponálása és differenciálódása.

       Vezetési funkciók: célkitűzés és stratégiaalkotás, szervezés, közvetlen irányítás, kontroll.

       Változásvezetés.

SZERVEZETI MAGATARTÁS Szervezeti Magatartás Tanszék)

       Az egyén a szervezetben (egyéni magatartás, észlelés, érdekek, értékek, attitűdök, motiváció, egyéni döntés).

       Csoportok a szervezetben (csoport kialakulása, csoport dinamika, csoportos döntéshozatal, kommunikáció, tárgyalás).

       Hatalom, szervezeti politika.

       Vezetési stílus (leadership).

       Vezetői szerepek, a vezetői döntési folyamat, vezetési rendszerek.

       Szervezeti kultúra.

       Konfliktusok a szervezetben, konfliktus menedzsment.

       A szervezeti változások vezetése (változásvezetés, szervezetfejlesztés, szervezeti tanulás).

       A vezetésben megjelenő új magatartási tendenciák.

 

PÉNZÜGYTAN (Pénzügy Tanszék)

A tantárgy keretében a pénzügyi rendszer intézményeit, cél- és eszközrendszerét tekintjük át. Az aranypénz-rendszert érintő bevezető után részletesebben tárgyaljuk a hitelpénz-automatizmust. Ezt követi az értékpapírok elemzése, a bank- és hitelrendszer, az államháztartási rendszer és a követségvetési politika eszközeinek áttekintése. A hagyományos logikának megfelelően végül a zárt gazdaságot feloldó devizagazdálkodás és devizapolitika elemeit ismertetjük.

MARKETING (Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék)

A vállalatgazdasági, üzleti ismeretek egyik legmarkánsabb területének a marketingnek a bemutatását szolgálja a tantárgy. A piacgazdaságban nélkülözhetetlen marketingorientáció jellemzői közül kiemelten foglalkozik a vevőorientációval. A fogyasztói felhasználói magatartás bemutatása a vásárlási folyamatok eltérősége képezi az alapját, a szegmentációnak és a pozícionálásnak. A marketing, mint vállalati funkció gyakorlati érvényesítését a marketing-mix biztosítja. Ennek részeként, az ún. 4P, azaz a termékpolitika, árpolitika, értékesítési politika és reklám részletes kifejtésére kerül sor.

A marketingrendszer működtetésének különböző részterületei közül – mint marketingszervezet, marketingstratégia személyi és jogi feltételek, stb. – kiemelten foglalkozunk a marketinginformáció-rendszerrel (MIR). A hagyományos piackutatási (információgyűjtési) módszerek mellett hangsúlyt helyezünk a korszerű, számítógéppel támogatott információ-feldolgozási technikákra.

STRATÉGIAI MENEDZSMENT (Stratégia és Vezetés Tanszék)

A stratégiával kapcsolatos fontosabb fogalmak és koncepciók áttekintése. A stratégiai gondolkodás fejlődése kialakulásától napjainkig: a hosszú távú tervezés, a stratégiai tervezés és a stratégiai menedzsment szakaszok jellemzői. A felsőszintű vezetés szerepe a stratégiák kialakításában és megvalósításában. A stratégia kialakításának folyamata: a stratégia-alkotás mint racionális tervezési folyamat, a szervezeti struktúrák és folyamatok, valamint a hatalmi politikai tényezők szerepe a stratégiák kialakításában. A stratégia megvalósításának folyamata. A szervezeti struktúra, a vállalati kultúra, a vezetési stílus, a személyi feltételek szerepe a stratégiák megvalósításában. A stratégiai szövetségek jellemzői és azok fejlődése. A technológiák stratégiai jelentősége. A korszerű információ-technológiák szerepe a stratégiák kialakításában és megvalósításában.

A CÉGVEZETÉS PÉNZÜGYEI (Üzleti Gazdaságtan Tanszék)

A tematika összeállítása során a fő kérdés azt volt, hogy az üzleti életben, tanácsadóként szerzett tapasztalataink és a vonatkozó, de rendkívül széttagolt elméleti háttér (jogi, pénzügyi, tervezési, informatikai, marketing stb.) kombinálása alkothat-e oktatható, tanulható szakismeretet?

A tapasztalataink pozitívak, a végző hallgatók elégedettsége nagy. A téma elméletileg kevéssé konzisztens, s a tapasztalat nélküli hallgatóságban ritkán kelt "de ja vu" érzést. A felvetett kérdésekre való ráhangolódást megkönnyíti a hallgatók számviteli, pénzügyi előképzettsége, de nem feltétele annak.

Azt, hogy mi módon lehet egy céget jól vezetni nem lehet megtanítani, hiszen a "jó" gyakran éppen a bevett módszerekkel való szakítást jelenti.

Érdekes módon azon lépések köre, ahogyan el lehet rontani egy cég vezetését véges, Alaszkától (Magyarországon át) Szingapúrig ugyanazon öt-hat kritikus tényezőn buknak meg a vállalkozások, legalábbis az elmúlt 40-50 év tapasztalatai szerint.

A felvett témák elsősorban menedzseri, de bizonyos kérdésekben tulajdonosi nézőpontot jelentenek, s elsősorban a körül forognak, hogy miként lehet egy vállalkozás gyenge pontjait, krízisét, erős pontjait, s az arra építhető kitörési stratégiát diagnosztizálni, pénzügyi értelemben értékelni és megalapozni.

VÁLLALATI PÉNZÜGYEK (Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék)

A tárgy oktatásának az a célja, hogy a hallgatók képet kapjanak a gazdasági társaságok (alapvetően a részvénytársaságok) működésének alapelveiről, pénzügyi cél- és eszközrendszeréről, továbbá elsajátítsák a vállalati pénzügyi (beruházási és finanszírozási) döntések meghozatalához szükséges értékelési módszereket, képesek legyenek vállalati pénzügyi tervek összeállítására. A tárgy megalapozza a vállalati pénzügyi döntések hozatalát.

GAZDASÁGI JOG (Gazdasági Jogi Tanszék)

I. Jogi alapvetés

1. A jog fogalma, forrásai

2. A jogi norma

3. A jogviszony fogalma, alanyai, tárgya, tartalma

4. A jogrendszer tagozódása

II. A gazdasági szervezeti jog

5.        A gazdasági társaságok általános szabályai

6.        Az egyes társaságok alapvető szabályai

7.        A privatizáció

8.        A versenytörvény alapvető szabályai

III. Szerződési jog

9.        A szerződések általános szabályai

10.     A jogi felelősség alapvető szabályai, a kártérítési és kötbérfelelősség

11.     Az egyes szerződéstípusok

KÖRNYEZETI MENEDZSMENT (Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék)

Minden jel szerint környezetünk súlyos problémái, a környezetszennyezés, a természeti értékek pusztulása a következő évszázadban is kihívást jelentenek világunk számára.

A környezet ügye tartósan előtérbe került, az angol nyelvterületen terjedőben lévő kifejezés szerint „zöldülésnek” (greening) vagyunk tanúi és részesei. A magyar nyelvben a „zöldülés” szónak van némi negatív mellékjelentése is, az angolban viszont a „greening” megújulást, újjászületést is jelent és használatában – ha mellékjelentésként is – ez is jelen van.

Tárgyunk tematikája a megújulási mellékjelentés jegyében és szellemében készült: egy sajátos és világszerte egyelőre még meglehetősen mostohán kezelt vetületben, a vállalati környezetkezelés nézőpontjából világítjuk meg a jelenséget. Vállalaton a terminológiai zavarok elkerülése végett a nyereség-orientált gazdálkodó szervezeteket értjük, melynek angol megfelelője az egyébként sokjelentésű business. Az ugyancsak többjelentésű management megfelelő magyar nyelv megfelelője a szakmai szövegösszefüggés függvénye. A business management például lehet vállalatvezetés, de más szakmai tartalmú szövegkörnyezetben vállalati vezetés, avagy felemás megoldással vállalati menedzsment is.

Az environmental management megfelelő magyar nyelvű fordítása azonban a környezetkezelés, noha kétségtelenül kevésbé hangzik „tudományosnak” vagy divatosnak, mint a környezeti menedzsment. A gazdálkodó vállalatok, köztük mezőgazdasági és iparvállalatok is, számos példával szolgálnak világszerte a környezeti szempontból felelős vállalati magatartásra. Egyre terjed például az önszabályozás filozófiája is, de rendelkezésünkre állnak a környezeti szempontú önkéntes átvilágítások (ökoaudit) tapasztalatai is.

Mindezek arról győznek meg bennünket, hogy Magyarországon is érdemes tanítani azokat a módszereket, melyekkel a vállalatok felelős környezetügyi magatartása elterjeszthető, környezetterhelési tevékenysége mérsékelhető. Reméljük, hogy a tárgyunk, ha szerény mértékben is, de hozzájárul a szemléletformáláshoz, sőt néhányan Önök közül kifejezetten üzleti, egzisztenciális lehetőséget is látnak majd a környezetvédelemben.

EGÉSZSÉGÜGYI PÉNZÜGYI ISMERETEK (Pénzügy Tanszék)

I. Public Finance elméleti alapok

A közjavak elméletének összefoglalása

Az externális hatások kezelése

Az államháztartási rendszerek felépítése

A köz- és magánjavak viszonya az egészségügyben

II. Az egészségügyi ellátás finanszírozási módjai

Költségvetési finanszírozás

Kötelező társadalombiztosítás

Önkéntes biztosítás, piaci finanszírozás

III. Az egészségügyi intézmények pénzügyei

A vállalkozási pénzügyi alapismeretek

Az egészségügyi vállalkozások sajátos vonásai

A költségvetési intézmények gazdálkodása az egészségügyben

Nonprofit szervezetek által nyújtott szolgáltatások finanszírozása

 

Számonkérés és záróvizsga:

Tantárgytól függően írásbeli vagy szóbeli vizsga, melybe egyes tárgyak esetében az órai aktivitás is beleszámít. A záróvizsgára bocsátás feltételei: abszolutórium megszerzése és két bíráló által elfogadott szakdolgozat. A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből áll. Diploma megszerzésének feltétele: Sikeres záróvizsga.

Utolsó frissítés: 2019.07.30.