Február - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 27 28

A TKDI felvételi eljárása / Admission procedure at the Doctoral School of Social Communication (DSSC)

Please scroll down for English version.

Jelentkezési időszak: 2019. április 15-30. Meghosszabbított határidő: 2019. május 10. 12:00

A Doktori Iskolában szervezett képzés folyik, ami történhet ösztöndíjas keretben (államilag támogatott) és önköltséges formában. A felvételi eljárás azonos követelmények és feltételek alapján zajlik mindegyik képzési formában.

Információ az önköltségről és az ösztöndíjról

A doktori képzés nappali képzés keretében folyik önköltséges vagy ösztöndíjas formában. A program tartalma mindkét finanszírozási formánál megegyezik. A hallgatók ugyanazon kurzusokon vesznek rész. Azon hallgatók számára, akik ösztöndíjban részesülnek, az állami ösztöndíj összege az első négy szemeszterben félévenként 140 000 Ft, az 5-8. szemeszterben pedig félévenként 180 000 Ft. Az összegeket az egyetem a hallgató bankszámlájára utalja át.

Az alábbi hallgatók jogosultak állami ösztöndíjra:

- a nappali, szervezett képzésre jelentkező, magyar állampolgárságú PhD hallgatók

-  azok a külföldi PhD hallgatók, akik jogszabály vagy nemzetközi egyezmény alapján ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint a magyar állampolgárságú hallgatók

Az állami ösztöndíj folyósításának időtartama 4 év (48 hónap). Az ösztöndíj mértékéről a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezik. A törvény értelmében míg az ösztöndíjas hallgatók legtöbb, tanulmányokkal kapcsolatos költségeit az állami költségvetés fedezi, az önköltséges tanulmányok költségeit maga a hallgató állja.  

A képzés ideje alatt bármelyik PhD hallgató folyamodhat támogatásért magyarországi és külföldi konferenciákon történő részvételre.

A tandíjak a 2019/20-as tanévre az alábbiak szerint alakulnak:

320 000 Ft

Magyar nyelvű képzés magyar állampolgároknak és a velük azonos elbánásban részesülő külföldieknek (EU és EGT)

660 000 Ft 320 000 Ft-os (normál tandíj + 340 000 Ft-os nyelvi hozzájárulás

Angol nyelvű képzés magyar állampolgároknak és a velük azonos elbánásban részesülő külföldieknek (EU és EGT)

 3 200 EUR

Harmadik országok állampolgárai

 

A jelentkezés feltételei 

Az alábbiakban a TKDI-be történő jelentkezés általános feltételei szerepelnek:

a) Legalább jó (vagy ezzel egyenértékű) minősítésű egyetemi, illetve azzal egyenértékű akkreditált mesterképzésben (MA vagy MSc) megszerzett oklevél, és legalább 300 kredit teljesítése osztatlan egyetemi vagy kétlépcsős, alap- és mesterszakos képzésben. Részidős MBA diplomát nem fogadunk el!

A 2018/2019-es tanévben végző jelentkezőknek legkésőbb 2019. szeptember 1.-jén kell bemutatniuk diplomájukat. A felvétel mindaddig feltételes, amíg a hallgató be nem mutatja oklevelét. Előnyt élveznek azok a jelentkezők, akik OTDK díjat nyertek. Szintén előnyt jelent az igazolható kutatói képesség (OTD, tudományos publikációk).

b) legalább egy idegen nyelvből komplex, „B2” vagy annál magasabb szintű államilag elismert nyelvvizsga. /A doktori program 2018/2019-es tanévtől magyar-angol nyelvű, így felvételi követelmény az angol nyelv magas szintű ismerete. Amennyiben a jelentkező nem angol nyelvből rendelkezik nyelvvizsgával, akkor angol tudását a TKDI által előírt módon a felvételin kell igazolnia./

c) A felvételi eljárás során megfelelőnek ítélt szakmai és tudományos felkészültség.

A felvételi eljárás menete

A Doktori Iskola a jelentkezőktől előzetes kutatási tapasztalatot vár el, amit kutatási portfólió beadásával mutathat be a felvételiző. A kutatási portfólió angol vagy magyar nyelven is beadható. A kutatási portfólió terjedelme nem haladhatja meg a 30.000 karaktert szóközök nélkül. A portfólió két részből áll és meg kell felelnie a tudományos írásmű tartalmi és formai követelményeinek:

1. Témafelvető esszé, melynek terjedelme 10.000 – 15.000 karakter. Az esszé a doktori kutatással kapcsolatban tartalmazza a tervezett kutatás motivációját, témáját, annak diszciplináris összefüggéseit, lehatárolását, a feldolgozandó szakirodalmi témákat, a kutatási célokat és a tervezett módszertani megközelítést.

2. A jelentkező korábbi tudományos tapasztalatát bemutató munka /annak kiválasztott részlete, ami illusztrálja a jelentkező képességét valamely téma szakirodalmi kritikai elemzésének és szintézisének területén. /Például: publikáció, szakdolgozat (részlete), kutatási beszámoló, TDK dolgozat (részlete) formájában./ Terjedelme: 10.000 – 15.000 karakter.

A kutatási portfóliót a felvételi vizsgabizottság tagjai előzetesen értékelik, majd a szóbeli meghallgatás során a témafelvető esszével kapcsolatos kérdésekre adott válaszok megvitatása, illetőleg a jelentkező intellektuális kapacitásának és tudományos munkára való alkalmasságának vizsgálata történik.

A felvételi vizsga választhatóan angol vagy magyar nyelven is történhet, ugyanakkor magyar nyelvű felvételi vizsga választása esetén kérjük a témafelvető esszé rövid, angol nyelvű összegzését.

A felvételi értékelésének szempontjai

A felvételi eljárásban a jelentkezők felvételének sorrendje a kutatási portfólióra kapott pontszám és a szóbeli meghallgatáson szerzett pontszám összesítése alapján alakul ki. A Doktori Iskolába való felvétel szigorúan a rangsor alapján történik.

A felvételi bizottság 100 pontos skálán rangsorolja a jelentkezőket (a.) a korábbi tudományos eredményeik, (b.) a beadott kutatási portfóliójuk és (c.) a felvételi beszélgetés alapján. A három területen adható pontok a felvételi bizottság tagjai által megítélt pontok átlaga alapján számítandók. (A végső pontszámításnál a kategóriák szerinti egyéni pontozást már nem veszi figyelembe a bizottság.) A pontozás módja:

Korábbi tudományos eredmények

(max. 20 pont)

Kutatási portfólió – 2 rész: témafelvető esszé és tudományos tapasztalatot bemutató munka (max. 40 pont)

Szóbeli felvételi beszélgetés

(10-10 pont)

Korábbi tudományos munka, gyakorlat, publikáció

kutatási téma megalapozottsága, a téma diszciplináris összefüggéseinek, lehatárolásának bemutatása (témafelvető esszénél)

a problémafelvetés bemutatása, megközelítés újdonsága, aktualitása

szakmai/ vezetői gyakorlat

a kutatási cél(-ok), tervezett módszertan megválasztása (témafelvető esszénél)

diszciplináris összefüggések megjelenése

idegen nyelvi kompetenciatöbblet

(egy középfokú nyelvvizsga felett)

+1 középfokú nyelvvizsga

felsőfokú nyelvvizsga

szakirodalmi kritikai elemzése és szintézise (témafelvető esszénél és tudományos tapasztalatot bemutató munkánál)

kérdésekre adott válaszok

 

tudományos publikációs íráskészség (tudományos tapasztalatot bemutató munkánál)

nyelvi felkészültség

 

Teljesítmény

Maximális pont

Előzetes teljesítmény

kutatási projektben való igazolt részvétel

5

konferencia részvétel (absztrakt)

3

magyar folyóiratban publikáció (db)

EDSZ publikációs pontszámítása szerint

nemzetközi folyóiratban publikáció (db)

EDSZ publikációs pontszámítása szerint

könyvfejezet (db)

EDSZ publikációs pontszámítása szerint

TDK I-III helyezett (db)

3

OTDK I-III helyezett (db)

6

idegen nyelvi kompetenciatöbblet

(egy középfokú nyelvvizsga felett)

+1 középfokú nyelvvizsga

felsőfokú nyelvvizsga

 

 

4

szakmai-vezetői gyakorlat

5

Összesen (maximum)

20

Beadandó írásmű: témafelvető esszé

kutatási téma megalapozottsága, a téma diszciplináris összefüggéseinek, lehatárolásának bemutatása

10

a kutatási cél(-ok), tervezett módszertan megválasztása

8

szakirodalmi kritikai elemzése és szintézise

8

Összesen (maximum)

26

Tudományos tapasztalatot bemutató munka (’írásbeli’)

szakirodalom tudományos elemzése és szintézise

8

tudományos publikációs íráskészség

6

Összesen (maximum)

14

Szóbeli vizsga motivációs beszélgetés

a problémafelvetés bemutatása, megközelítés újdonsága, aktualitása

10

diszciplináris összefüggések megjelenése

10

kérdésekre adott válaszok

10

nyelvi felkészültség

10

Összesen (maximum)

40

Mindösszesen

100

(a.) Korábbi tudományos eredményekre/ felkészültségre max. 20 pont kapható három alkategóriában: 1. Korábbi tudományos munka, gyakorlat, publikáció; 2. szakmai-vezetői gyakorlat; 3. idegen nyelvi kompetenciatöbblet: második nyelvből államilag elismert, legalább B2 szintű komplex, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

(b.) Kutatási portfólióra max. 40 pont adható. Értékelési szempontok: 1. a választott kutatási téma megalapozottsága, a téma diszciplináris összefüggéseinek, lehatárolásának bemutatása, 2. a kutatási cél-(ok), tervezett módszertan megválasztása, 3. a szakirodalmi kritikai elemzésének és szintézisének képessége, 4. tudományos publikációs íráskészség.

(c.) Szóbeli felvételi beszélgetésen max. 40 pont, szempontonként 10-10 pont adható. Szempontok: 1. a problémafelvetés bemutatása (világos, követhető gondolatmenet), a megközelítés újdonsága, aktualitása 2. a diszciplináris összefüggések megjelenése, 3. a felvételi beszélgetésen feltett kérdésekre adott válaszok értékelése, 4. nyelvi felkészültség

Az elérhető 100 pontból legalább 67 pont megszerzése a felvétel feltétele. A felvételről - az ODT által meghatározott keretszámok és az adott iskola rendelkezésére bocsátott ösztöndíjkeretek figyelembevételével - a TKDI előterjesztése alapján az EDT dönt. A döntés során a pontszámok alapján kialakult rangsortól eltérni csak akkor lehet, ha a DI magyar állami ösztöndíjas kerete már betelt, s a rangsorban következő jelölt csak a magyar állam ösztöndíj elnyerése esetén kérte felvételét, és, ha a pályázó elérte a maximális felvételi pontszám kétharmadát.

A felvételivel kapcsolatos további információ kérhető:

1. BCE Egyetemi Doktori Iroda
Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. 231.
Telefon: +36(1) 482-5575
E-mail: phd.office(kukac)uni-corvinus(pont)hu

2. BCE TKDI ügyintéző: Kálmán László
Cím: BCE C. épület: 423. Tel: 482-7348
E-mail: laszlo.kalman@uni-corvinus.hu

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

Kérjük, hogy a jelentkezési lapokat a szükséges mellékletekkel együtt az Egyetemi Doktori Irodán adják le elektronikusan illetve személyesen:

phd.office@uni-corvinus.hu (elektronikusan)

1093 Budapest Fővám tér 8 második emelet 233-as iroda (személyesen)

Jelentkezési időszak: 2019. április 15-30.

A felvételi vizsga eljárási díja 9000 Ft, amelyet az egyetem bankszámlájára kérünk átutalni: 10032000-00282857-00000000
A közleményben kérjük feltüntetni: felvételi díj, témaszám: A5SZ01200K.

A felvételről az EDT Doktori Iroda értesíti a jelentkezőket.


The application period for the 2019/2020 academic year is scheduled between 15-30 April. Extended deadline for the application: Friday 10 May, noon.

Organized instruction at the doctoral school is offered either through (state funded) scholarship or against the payment of a fee. The requirements and conditions of the admission procedure are identical for both categories.

Information with regard to self-financing and scholarship:

The doctoral education program is full time and can be completed with state scholarship or through self-financing. The contents of the program are identical in both cases. All the students take part in the same courses, the only difference being in the form of financing. Students who are granted a status with scholarship receive a state scholarship, the amount of which is HUF 140 000/month in semesters 1 to 4 and HUF 180 000/month in semesters 5 to 8. The relevant amounts are transferred to the student’s bank account by the University.

The following students are eligible for state scholarship:

- PhD students with Hungarian citizenship who apply for full time education in an organized form

- foreign PhD students who receive equivalent treatment with students of Hungarian  citizenship on the basis of legislation or an international agreement.

The time period of the payment of the state doctoral scholarship is 4 years (48 months). The amount of the scholarship is set out in Act CCIV of 2011 on Higher Education. In accordance with the Act, whereas the majority of educational costs of students with a scholarship is covered by the state budget, the costs of self-financed education are borne by the student.

During the program, all PhD students may apply for funds to support their participation in conferences is Hungary and abroad.

 Tuition fees per semester for the 2019/20 academic year are as follows:

HUF 320 000

Hungarian-language program for Hungarian citizens and foreign (EU and EEA)   enjoying equal treatment with Hungarians

HUF 660 000 (regular tuition fee of HUF 320 000 + language contribution of HUF 340 000

English-language program for Hungarian citizens and foreign (EU and EEA)   enjoying equal treatment with Hungarians

EUR 3 200

Third country nationals

Eligibility criteria

The general conditions for applying to the DSSC are as follows:

a) University degree or an MA/MSc degree with honours (or equivalent) awarded in an accredited educational programme as well as 300 credits obtained in either a single cycle or a two-stage university (undergraduate and graduate) education. Please note that non-master level MBA degrees are not accepted!

Applicants without previous studies in the relevant field (but who otherwise meet all the entrance requirements) can be admitted provided that they take a number of “bridging” subjects during the first semester of their studies and pass the relevant exams.

For students graduating in the 2018/2019 academic year the deadline for presenting the certificates is 1 September 2019. Admission for the given year is only conditional until applicants are able to produce their certificate. Priority shall be given to applicants who have won a prize in the relevant subject at the National Conference of Scientific Students' Associations ("OTDK"). A further advantage is proven researcher capacity (e.g. OTD, scientific publications).

b)  a complex language examination of B2 or higher level  recognized by the state in at least one language. (As of the 2018/2019 academic year the languages of the doctoral programme are Hungarian and English, thus proficiency in the English language is an admission requirement. In case the applicant does not have a language certificate, he or she shall prove his/her English knowledge at the admission exam in a manner prescribed by the DSSC.)

c) professional and scientific preparedness that is judged to be adequate during the admission procedure.

The admission procedure

The Doctoral School expects applicants to have some prior research experience which may be substantiated by handing in a research portfolio. The portfolio may be submitted in either English or Hungarian. The length of the portfolio shall not exceed 30 000 characters without spaces. It shall consist of two parts and shall meet the requirements of a scientific writing both in its content and in its form:

1. Essay of 10 000–15 000 characters outlining the research topic. The essay shall feature the motivation, the theme, the disciplinary context and the delineation of the proposed research, the topics to be included in the literature review as well as the research objectives and the proposed methodological approach.

2. Work (or a selected excerpt thereof) presenting the applicant’s previous scientific experience and illustrating his/her ability in the area of critically analysing and synthesizing literature on a given topic (e.g. publication, (excerpt of) dissertation, research report, (excerpt of) paper presented at the conference of Students’ Scientific Associations (TDK). Length: 10 000-15 000 characters.  

The research portfolio is evaluated by the admission committee prior to the exam. During the oral interview a discussion takes place on the answers given to the questions relating to the essay outlining the research topic, furthermore it is assessed whether the applicant’s intellectual capacities are suitable for scientific work.

The admission exam may be taken in either English or Hungarian. In case an applicant choses to take the exam in Hungarian, a short English-language summary of the essay outlining the research topic is also required.

Evaluation criteria of the admission exam

During the admission procedure, the ranking of applicants is established by adding their scores obtained for the research portfolio and for the oral interview. Admission to the doctoral school is strictly based on the ranking list.

The admission committee grades applicants on a 100-point scale based on (a) their previous scientific achievements, (b) the submitted research portfolio, (c) the oral interview. The scores achieved in each of the three areas are calculated as an average of the points given by the members of the admission committee. (For the purposes of the final calculation the individual scores allocated in each of the categories are not considered any longer).  The scoring method is as follows:

a)  A maximum of 20 points may be received for previous scientific achievements/preparedness in three subcategories: 1. previous scientific work / practice / publication / proven involvement in scientific research; 2. professional-managerial practice 3. complex language exam of at least B2 level recognized by the state or equivalent in a second language.

b) A maximum of 40 points may be given for the research portfolio. Evaluation criteria: 1. the well-foundedness of the research topic, the presentation of the disciplinary context of the topic, its delineation, 2. research objective(s), choice of the proposed methodology, 3. the ability to critically analyse and synthesize literature, 4. scientific writing skills

c)  A maximum of 40 points may be awarded at the oral interview, 10 with respect to each of the following criteria: 1. the development of the research problem (clear and coherent train of thoughts), the novelty, topicality of the approach, 2. the presentation of the disciplinary context, 3. evaluation of answers provided to the questions raised during the oral interview, 4. linguistic preparation

In order to be admitted, at least 67 points out of the total 100 must be achieved. Decision on admission is taken by the University Doctoral Council upon the proposal of the DSSC, having regard to the quotas defined by the National Doctoral Council as well as the budgetary framework allocated to the doctoral school for scholarships. In taking the decision, departure from the ranking order established on the basis of the points achieved is only permitted if the budget of the doctoral school for Hungarian state scholarships is depleted and the candidate next in the ranking has requested admission only in case he/she is awarded the Hungarian state scholarship and he/she has reached two thirds of the total score applying to admissions.

Further information on admissions is available at:

CUB University Doctoral Office:
Address: 1093 Budapest Fővám tér 8 Office 231.
Phone: +36 1 482 5575
Email:
phd.office(kukac)uni-corvinus(pont)hu

CUB Doctoral School of Social Communication, contact: Mr Laszlo Kalman
Address: CUB Building C Office 423
Phone: +36 1 482 7348
Email:
laszlo.kalman@uni-corvinus.hu

 

The application should contain the following documents:

  • filled application form
  • professional CV
  • list of publications, if relevant
  • proof of payment of administrative fee
  • copy of the document(s) certifying the required level of education
  • the research portfolio
  • copy of language certificate(s) (if available)
  • supporting letter by mentor/supervisor
  • supporting letter by Head of Department
  • documents proving previous professional/academic achievements (certificates, publications, etc.)

Please send or submit applications forms and the required attachments to the University Doctoral Office:

phd.office@uni-corvinus.hu (electronically)
Fővám tér 8, Budapest 1093 Main Building second floor office 233 (in printed version)

An administrative fee is of HUF 9 000 is payable by bank transfer to the university’s bank account number:  10032000-00282857-00000000. Please include “admission fee” and the following number as reference: A5SZ01200K

Notification on admission will be sent to applicants by the University Doctoral Office.

 

Utolsó frissítés: 2019.12.16.