Április - 2021
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

A Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan képzés


Kiket várunk a Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan képzésre?

Miért érdemes a Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan képzést választani?

Részletes tanterv

Végzettség és kreditpontok

 

   Szakfelelős:
   Csekő Imre
   tanszékvezető
   egyetemi docens

Kiket várunk a Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan szakra?

A Gazdaság-és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan szak azokat várja

 • akik szeretik a matematikát és elhiszik, hogy az nemcsak szép, de hasznos is;
 • akiket kifejezetten érdekelnek a társadalmi–gazdasági és pénzügyi problémák, és ezek megértésére, megoldására hajlandók időt és energiát szánni;
 • akik nem gondolják, hogy a logikai, matematikai absztrakció és érvelés, valamint a gazdasági élet mindennapos jelenségei két külön világ;
 • akik nem ijednek meg a kihívásoktól,  a feladatoktól és bíznak magukban;
 • akik a tudásért képesek keményen megdolgozni és ezt a munkát nem áldozatnak, hanem befektetésnek tekintik.

 

Akik a szakot elvégzik, 

  • elmélyült gazdaságelméleti, módszertani és pénzügyi ismereteik birtokában rövid időn belül képessé válnak arra, hogy nagyfokú önállósággal és kreatívan részt vegyenek a különböző szintű közgazdasági és pénzügyi döntés-előkészítő feladatok megoldásában, olyan munkahelyeken mint például a közigazgatási és országos hatáskörű intézmények, a nagyvállalatok, bankok  és a nem-kormányzati intézmények tervező-pénzügyi részlegei;
  • megfelelő szakmai gyakorlat és készségek birtokában alkalmasak kisebb egységek irányítására, középvezetői pozíciók betöltésére, további gyakorlattal pedig a közgazdasági vezetői utánpótlást alkotják.
  • az előbb említetteken kívül elsősorban az államigazgatás, a nagybankok, nagyvállalatok elemző osztályain és magas szintű problémamegoldó részlegeiben foglalkoztathatók, továbbá a tudományos utánpótlásban, az egyetemi doktori iskolákban juthatnak jelentős szakmai szerephez;
  • különböző gazdasági folyamatok tudományosan megalapozott elemzéséhez szükséges tudásra tesznek szert, ezért ennek birtokában képesek a gazdaságelemző- és irányító intézmények gazdaságpolitikai, a nagyvállalatok stratégiai elemzési feladatainak ellátására, részt venni a döntések előkészítésében, ezáltal fontos szerepet tölthetnek be az egyes szakterületek és az intézményi felső vezetés közötti kommunikációban;
  • a tudományos utánpótlás természetes forrását is jelentik, hiszen különböző gazdasági folyamatok kutatói szinten végzendő vizsgálatához is elegendő tudásra tesznek szert. Az oktatásból származó magas szintű és konvertálható ismereteik biztosítani fogják, hogy nemzetközi szervezetek (IMF, Világbank) munkatársaiként is megállják a helyüket.

   Miért érdemes a Gazdaság-és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan szakot választani?

   1. Azért, mert a fent említett területeken könnyen találnak maguknak állást és értelmes munkát.
   2. Azért, mert olyan, az országban egyedülálló képzésben vehetnek részt, ami elmélyült tudást, alapos ismereteket, a szakmai közéletbe való bekapcsolódás lehetőségét biztosítja számukra.
   3. Azért, mert a szak elvégzése során lehetőség nyílik egy-egy szakterület behatóbb megismerésére.
   4. Azért, mert a szak korszerű és nemzetközi összehasonlításban is versenyképes képzési programot biztosít.
   5. Azért, mert a hallgatók viszonylag kis létszáma a magyar felsőoktatásban megszokottnál jóval intenzívebb tanár-diák kapcsolat kialakítását teszi lehetővé.
   6. Azért, mert a szak kiváló alapozást nyújt a Közgazdaságtani Doktori Iskolában folytatandó tanulmányokhoz.

    

   Miért érdemes az osztatlan képzést választani?

   · Mert a 10 félév alatt egyenletesebben és jobban el lehet osztani a tantárgyakat, ismereteket, azaz a “terhelést”.

   · A külföldi - esetleg több féléves, részképzés jobban beilleszthető a tantervbe, nem jelenti szinte minden esetben a tanulmányok meghosszabbítását.

   · Egy-egy “botlás” belefér: ha nem sikerül egy tárgy, könnyű később ismét felvenni, ez sem hosszabbítja meg feltétlenül a tanulmányi időt.

   · Nem kell mesterszakra felvételizni.

   · Ha valaki számára túl magasak a követelmények a szakon, könnyen átmehet más szakra, szinte minden itt tanult tárgyat elfogadtathat. A fordított utat sokkal nehezebb bejárni.

   · Felkészít a PhD tanulmányokra, akár külföldre is.

   · A szellősebb tanterv megkönnyíti a munkavállalást.

   A Gazdaság- és pénzügyi-matematikai elemzés osztatlan szak célja

   A gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan szak célja olyan szakemberek képzése, akik magas szintű elméleti és módszertani ismereteik birtokában önálló, kiemelkedő színvonalú munkavégzésre képesek a gazdasági intézményrendszer különböző területein és szintjein, beleértve az uniós, a központi állami irányítási, a regionális, önkormányzati és vállalati szintet, valamint a teljes pénzügyi szférát. Ugyancsak képesek önálló, kreatív gondolkodásra, alkalmazott közgazdasági és pénzügyi elemzés és kutatás végzésére az akadémiai, állami és magánszférában egyaránt és egyben kellően felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

    

   A fenti cél elérése megköveteli, hogy a hallgatók a gazdaságtani képzés általános követelményeinél jóval szélesebb és elmélyültebb elméleti és módszertani, elsősorban matematikai, statisztikai, közgazdaságtani és speciális pénzügyi ismeretekre tegyenek szert. Az átlagosnál magasabb elméleti és módszertani megalapozás mellett a szak, természetesen, eleget kíván tenni annak az alapkövetelménynek is, hogy kellően kiegyensúlyozott tantervvel lehetővé tegye a hallgatói számára, hogy a gyakorlatban is jól hasznosítható ismereteket és készségeket sajátítsanak el, és így igazán piacképes diplomához jussanak.

    

   Ezzel a szakkal egy haladó hazai és egyben közép-európai hagyományt kívánunk megőrizni. A szak ugyanis jelentős előzményekkel büszkélkedhet a Budapesti Corvinus Egyetemen, illetve annak jogelődjein. Az egyetemi reformok, tantervi változtatások sorozatában mindig volt néhány olyan, speciális tantervű program (szakágazat, szakirány, emelt szintű programok), amelyek keretében a magyar közgazdaságtudomány élvonalába tartozó, nemzetközi szinten is elismert tanárok és kutatók átadhatták tudásukat és tapasztalataikat a következő nemzedéknek. Ilyen volt például a kezdetben tervmatematikának, később népgazdasági tervező-elemzőnek, majd tervgazdaságinak nevezett szak (az adott kornak megfelelő tartalommal), illetve ilyen a 2000-es évek elejének rövid életű, de annál sikeresebb és elismertebb szakja, az ötéves gazdaságmatematikai elemző szak. Ennek a haladó hagyománynak a továbbvitelét kívánjuk lehetővé tenni az osztatlan szakunkkal.

    

   Célunk továbbá, hogy hazai és nemzetközi értelemben egyaránt sokféle továbblépést lehetővé tevő, a nemzetközi normákat kielégítő tartalmú és színvonalú szakon oktassuk hallgatóinkat. Sőt, azt is reméljük, hogy magyar kvantitatív gazdaságtudományok általános nemzetközi elismertsége és hírneve alapján az európai átlagot meghaladó szintű közgazdászképzést valósítunk meg ezen a szakon.  Szakmai körökben jól ismert, hogy a jogelőd szakokon, szakirányokon végzett nagyon sok hallgatónk rangos nemzetközi intézményekben dolgozik, illetve a legrangosabb külföldi egyetemek doktori képzésében folytatta, folytatja tovább tanulmányait. Jó okunk van tehát feltételezni, hogy az e szakon végzett diákok nemzetközi szinten is versenyképesek lesznek.

   A Gazdaság- és pénzügy-matematikai osztatlan szakon oktatott ismeretek:

    

   · közgazdasági és módszertani ismeretek [matematika, statisztika, informatika, közgazdaságtan (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan), vállalat-gazdaságtan, pénzügy, számvitel] 70-110 kredit;

   · társadalomtudományi ismeretek (EU ismeretek, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, politológia, szociálpszichológia, filozófia, szervezet- és vezetéselmélet) 10-25 kredit;

   · gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés szakos közgazdászi szakmai ismeretek (gazdaságelméleti, ökonometriai, haladó szintű matematikai, emelt szintű mikro- és makroökonómiai, piacelméleti, matematikai közgazdaságtani, operációkutatási, játék-elméleti, pénzügyi, gazdaságstatisztikai, elmélettörténeti, gazdaság- pénzügyi modellezési, gazdasági rendszerek összehasonlító elemzési, intézményi közgazdaságtani, regionális gazdaságtani, gazdasági növekedési és innovációs, valamint közpolitikai ismeretek) 100-150 kredit.

    

   Az aktuálisan választható specializációkat is figyelembe véve:

   · gazdaságmatematika (nem kooperatív és kooperatív játékelméleti, gazdasági mechanizmus elméleti, információ közgazdaságtani, ösztönzéselméleti, közösségi választási, aukcióelméleti, alkalmazott makroökonómiai, makro modellezési, makrogazdasági előrejelzési, tágabb értelemben vett gazdaságmodellezési ismeretek)

   · pénzügy-matematika (emelt szintű mikro- és makro pénzügyek, pénzügyi modellezési, pénzügyi programozási, befektetési, kockázatkezelési, pénzügytani és pénzelméleti, adóelméleti és költségvetési ismeretek)

   A választható ismeretek kreditértéke a diplomamunkával együtt 50-80 kredit.

   A Gazdaság-és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan képzés tanterve

    

   A tanulmányaikat 2018. szeptemberében megkezdő hallgatók mintatanterve alapján

   Tárgynév

   Félév

   Kredit

   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

   10.

   óraszám (ea+szem)

   Módszertani kötelező alaptantárgyak

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   36

   Analízis I.

   4+2

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   6

   Algebra I.

   2+2

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   5

   Informatika I.

   1+2


    

    

    

    

    

    

    

    

   4

   Analízis II.

    

   2+2

    

    

    

    

    

    

    

    

   5

   Algebra II.

    

   4+2

    

    

    

    

    

    

    

    

   6

   Statisztika

   2+2

   5

   Valószínűségszámítás

   2+2

   5

   Gazdaságtani kötelező alaptantárgyak

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   34

   Mikroökonómia I.

   3+1

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   5

   Vállalatgazdaságtan

   2+2

   5

   Mikroökonómia II.

   3+1

   5

   Makroökonómia

   2+2

   5

   Pénzügytan

   2+1

   4

   Nemzetközi gazdaságtan

   2+2

   5

   Számvitel alapjai

    

    

    

   2+2

    

    

    

    

    

    

   5

   Kötelezően választható társadalomtudományi alaptantárgyak

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   12

   Gazdasági jog

   2+0


   +

    

   +

    

   +

    

   +

    

   3

   Bevezetés a politikatudományba

   2+0

    

   +

    

   +

    

   +

    

   +

    

   3

   Magyar gazdaságtörténet

   2+0

   2+0

   +

   +

   +

   +


   +


   +

   3

   Gazdaságszociológia

    

   2+0

    

   +

    

   +

    

   +

    

   +

   3

   Az Európai Unió kialakulása és működése

   2+0

   +

   +

   +

   +

   3

   Szaktantárgyak I. (kötelező)

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   118

   Num. Pü. 1. Ismerkedés az árfolyamokkal


   2+2

    

    

    

    

    

    

    

    

   5

   Piacszerkezet


    

   3+1

    

    

    

    

    

    

    

   5

   Vállalati pénzügyek

    


   2+2

    

    

    

    

    

    

    

   5

   Bevezetés az ökonometriába

    

    

    

   2+2

    

    

    

    

    

    

   5

   Dinamikai rendszerek

    

    


   2+2

    

    

    

    

    

    

   5

   Pénzügyi számítások

    

    


   2+2

    

    

    

    

    

    

   5

   Bevezetés a közgazdasági játékelméletbe

    

    

    

   2+2







   5

   Makroökonómiai modellépítés

   0+4

   5

   Az egyensúlyelmélet mikroökonómiája

   3+1

   5

   Közösségi gazdaságtan és közpénzügyek

   2+2

   5

   Bevezetés a mértékelméletbe

   2+2

   5

   Ágens alapú modellezés

   2+2

   5

   Nemkooperatív játékelmélet

   4+0

   5

   Számvitel II. (Vezetői számvitel)

   2+2

   5

   Pénzügytan II. (Haladó pénzügytan)

   2+2

   5

   Bevezetés a makrogazdasági modellezésbe

   3+1

   5

   Operációkutatási modellek I. (Optimumszámítás)

   2+2

   5

   Pénzügyi számítások MATLAB-bal

   0+2

   3

   Közgazdasági elméletek története

   2+2

   5

   Operációkutatási modellek II.

   2+2

   5

   Sztochasztika

   2+2

   5

   Többváltozós adatelemzés

   2+2

   5

   Variációszámítás és optimális irányítások

   2+2

   5

   Többváltozós statisztikai modellek

   2+2

   5

   Szaktantárgyak II. (választható)

   20

   Vállalatgazdaságtan gyakorlat

   0+2

    


    

    

    

    

    

    

    

   3

   Informatika II.

    

    0+2

    

   +


   +


   +


   +

   3

   Intézményi közgazdaságtan

   2+2

   +

   +

   +

   5

   Makrogazdasági válságok elemzése

   2+0

   +

   +

   3

   Fejezetek a biztosításból

   2+2

   +

   +

   5

   Nyugdíj és adómodellek

   2+0

   +

   +

   3

   Fejezetek a haladó matematikából

   2+2

   +

   5

   Aukcióelmélet

   2+2

   +

   5

   Statisztikai programcsomagok és alkalmazásaik

   2+2

   +

   5

   Haladó elmélettörténet

   2+0

   +

   3

   Dinamikus optimalizálás és programozás

   2+2

   +

   5

   Szavazás- és osztozkodáselmélet

   2+2

   +

   5

   Prediktív ökonometria

   2+2

   5

   Specializációk

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   47

   Gazdaságmatematika specializáció

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   47

   Bevezetés a közgazdasági dinamikába


    


    

   2+2

    

    

    

    

    

   4

   Közösségi döntések

    

    


    

    

   2+2

    

    

    

    

   4

   Gazdasági mechanizmusok mikroökonómiája


    


    

    

   2+2

    

    

    

    

   4

   Konvex analízis


    


    

    

    

   3+1

    

    

    

   4

   Idősorelemzés


    


    

    

    

   2+2

    

    

    

   4

   Az információs aszimetria közgazdaságtana


    


    

    

    

   2+2

    

    

    

   4

   Funkcionálanalízis

    


    





   2+2



   4

   Makromodellezési esettanulmányok

    


    





   2+2



   4

   Operációkutatási (optimalizálási) modellek

    


    





   2+2



   4

   Kooperatív játékelmélet

    


    






   2+2


   4

   Gazdaság- és társadalomstatisztika

    


    






   2+0


   3

   Haladó makroökonómia

    

    

    







   2+2

   4

   Pénzügymatematika specializáció

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   47

   NP II. Num. Módszerek a pü-ekben VBA-val

   2+2

   4

   NP III. Pénzügyi modellezés

   2+2

   4

   NP IV. Befektetési számítások

   2+2

   4

   Az Excel VBA használata haladó szinten

   0+2

   3

   NP V. Numerikus pénzügyek

   2+2

   4

   Hitelek és kockázatok makro és mikro szinten

   2+2

   4

   Adótan és költségvetés

   2+2

   4

   A bizonytalanság és a kockázat elmélete

   2+2

   4

   Életpálya-finanszírozás

   2+2

   4

   Pénzelmélet-történet, pénztörténet

   2+2

   4

   Államadósság finanszírozása

   2+2

   4

   Nyugdíjrendszerek matematikai modelljei

   2+2

   4

   Szakszeminárium / szakdolgozat

   15

   Diploma proszeminárium

   0+2

   5

   Szakszeminárium I.

   0+2

   5

   Szakszeminárium II.

   0+2

   5

   Szabadon választható tantárgyak

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   18

   Kreditek száma összesen:









    


   300

   Az aktuális operatív tanterv a Kar honlapján megtalálható

   Végzettség és kreditpontok

   A szakon szerezhető végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

   A szakon szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles közgazdász gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés szakon
   (Economist in Economic and Financial Mathematical Analysis)

   A képzési idő félévekben: 10 félév

   A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 300 kreditpont

   Idegen nyelvi követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga és egy másik élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

   Utolsó frissítés: 2019.12.16.