Október - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 30 31  

2018/2019. tavaszi félév

Az alábbi oldalon a 2018/2019. tanév tavaszi félévében meghirdetett tárgyaink rövid ismertetése olvasható. A tantárgy kódjára kattintva megnyílik az adott tantárgy adatlapja. Az adatlapok tartalmazzák a részletes követelményeket és a számonkérés típusát.

Kötelező tárgyak

Idősorok elemzése

Tárgy kódja: 4MNBNAK01M

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az idősorok modellezésének főbb módszereivel. Az előadások ezen módszerek elméleti alapjait ismertetik, míg a gyakorlatok során ezeket a diákok valós idősorokon, ökonometriai-statisztikai programcsomagok segítségével maguk is alkalmazzák. A tananyag magában foglalja az egy- illetve többegyenletes idősoros modellek specifikálását, paraméterbecslését, és specifikációanalízisét. Az ezek során kapott eredményeket a hallgatók a félév végére pontosan tudják interpretálni, képesek javaslatokat tenni a paraméter-becslési eljárások módosítására, illetve a specifikáció megváltoztatására a modell illeszkedésének javítása érdekében.

Specializációs tárgyak

A monetáris politika elmélete és gyakorlata

Tárgy kódja: 4MNBNAK03M

A tantárgy célja, hogy a hallgatók átfogó képet kapjanak a monetáris politika mibenlétéről. A félév során áttekintjük a monetáris politika elméleti modelljeit, valamint a gyakorlatban működő monetáris politikai rendszereket egyaránt. A megközelítés alapvetően makroökonómiai, a monetáris politikát, mint a gazdaság egészének egyik fontos tényezője mutatjuk be, központba állítva a fő makro változók (infláció, kibocsátás, munkanélküliség) és a monetáris politikai eszközök közötti interakciót. A bemutatásban különös hangsúlyt kap az elmúlt időszak világgazdasági válságának hatása, a monetáris politika esetleges szerepe a válság kialakulásában, valamint a monetáris politikai stratégiák újragondolása.

Modellezés a jegybanki gyakorlatban

Tárgy kódja: 4MNBNAK05M

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megszerzett ökonometriai és makroökonómiai tudására alapozva megismerkedjenek az ökonometria és a makroökonómia modellezés gyakorlati problémáival, valamint konkrétan az MNB-ben folyó modellezés gyakorlatával. A kurzus során a hallgatók találkoznak SVAR, bayes-i SVAR modellekkel, faktor, panel ökonometriai és DSGE modellekkel.

Választható tárgyak

East Asian High Growth Economics

Tárgy kódja: KOZNX4MN07

In the 20th century, arguably only five countries have ever made a convincing transition from “developing country” status to “developed” economy. These five are all in East Asia, namely Japan, South Korea, Taiwan, Hong Kong and Singapore. China is on the cusp of joining them, having also delivered several decades of spectacular, double-digit economic growth – a common feature among them. With fifteen percent economic growth, gross national income doubles every five years. Meanwhile, enormous resources have been utilized internationally by the Washington-based or Washington-dominated development and financial organisations, apparently in an effort to help the many developing countries elsewhere out of poverty. However, these efforts have been largely unsuccessful. This is why the stellar performance especially of the East Asian six economies has been called the “East Asian Economic Miracle”. Yet, surprisingly little research has been conducted into precisely what the East Asian miracle policies are that have delivered such spectacular growth. Students will gain an understanding of economic growth and development, the failure of traditional ‘development economics’, and the key features of the High Growth Economics deployed in East Asia. Students will learn about institutional features of East Asian Economies, but also be able to put this in context of European, Amercian and African economic development.

Etikus közgazdaságtan

Tárgy kódja: 4MNBNAV09M

Bár ma a közgazdaságtan és az etika egymáshoz kevéssé kapcsolódó diszciplínaként él a köztudatban, de a közgazdasági elméletek történetet végigkövetve jól látható, hogy korábban igen szoros volt a kapcsolatuk. A tantárgy célja, hogy e kapcsolat történelmi alakulását végigkövesse, valamint ezek alapján rámutasson, hogy a közgazdasági gondolkodásnak ma is lehetnek fontos etikai vetületei és ezek nem is minden esetben elvontak (például a nagyvállalati gondolkodásban a vállalati felelősségvállalási programok). A 20. században a közgazdasági gondolkodás mindinkább a formális módszertani megalapozásra törekedett, amellyel egyidejűleg az etikai kérdések háttérbe szorultak a közgazdaságtan főáramában. A módszertani fejlődés ellenére azonban egyes etikai alapkérdések máig megválaszolatlanok maradtak, illetve vitára érdemesek. Milyen mértékig érdemes az önérdeket és a haszonelvűséget követni? A nagyobb termelésre és jövedelmekre törekvés mellett azok elosztásán is javítani kell-e? Hogyan vegyük figyelembe gazdasági tevékenységünk externális hatásait? Mindezek mellett a tárgy kitér a világvallások gazdaságfogalmának ismertetésére is.

Fintech kihívások a pénzügyi szektorban

Tárgy kódja: 4MNBNAV04B , 4MNBNAV23M

A tantárgy célja, hogy a hallgatók számára bemutassa a FinTech innovációk, üzleti modellek alapjait és a különböző felhasználási területeit. A tantárgy keretében a hallgatók megismerhetik számos innovatív technológiai megoldás esetében azok működési alapelveit, a felhasználási módokat, valamint, hogy ezek milyen változással lehetnek a ma ismert üzleti modellekre. Az üzleti modellek elemzésekor nagy hangsúlyt helyezünk a különféle piaci szereplők közötti együttműködések okainak feltárására, a különböző típusú piaci szereplők fejlődési és növekedési lehetőségeit is figyelembe véve. Fontos szerep jut továbbá a potenciális kockázatokkal, az ezeket célzó szabályozással és felügyelettel kapcsolatos témáknak. A tantárgy oktatása során kiemelt figyelmet kap az elméleti megalapozáson túl a gyakorlati tapasztalatok megosztása is. A széles körű tájékozódás érdekében valamennyi téma esetében az oktatás szakértő piaci szereplők közreműködésével zajlik.

Költségvetési politika a gyakorlatban

Tárgy kódja: 4MNBNAV13M

A tantárgy célja, hogy a más kurzusokon kínált elméleti képzés mellett a hallgatók megismerkedjenek a költségvetési politika gyakorlati oldalával, gazdasági hatásaival, illetve tervezésének és végrehajtásának alapjaival. A kurzus során a hallgatók megismerik a különböző költségvetési mutatókat (GFS, ESA, strukturális, SNA hiány) és azok elemzésben betöltött szerepét, a költségvetés szerkezetének főbb kérdéseit, beleértve az egyes adók torzító hatását és hatását a gazdasági döntésekre, valamint a költségvetési kiadások kapcsolatát a jóléti politikával és gazdaságfejlesztéssel. A tárgy bemutatja a költségvetési szabályok elveit, a legfontosabb létező (uniós és magyar) szabályokat, és azok elemzését. A képzés tartalmazza az államadósság gazdaságban betöltött szerepének bemutatását, az adósságkezelés elvi és gyakorlati kérdéseit. A fenti témaköröket a magyar költségvetési politika elmúlt 25 évének bemutatásával és az EU, valamint az Egyesült Államok fiskális politikájából vett példákkal illusztrálja a tantárgy.

Modern irányzatok a közgazdaságtanban

Tárgy kódja: 4MNBNAV10M

A tárgy hazai és külföldi neves kutatók, előadók vendégelőadás-sorozatára épül. Az előadók az általuk kutatott szakterület neves, elismert szakemberei, akik saját kutatási eredményeiket, szemléletmódjuk sarokköveit fogják bemutatni.

Shadow banking

Tárgy kódja: KOZNX4MN01

Students will gain an understanding of the activities, entities, risks and benefits of shadow banking (also called market-based finance). Venturing beyond the world of traditional banking, we will discuss amongst other things the reasons for the emergence of this form of finance, as well as its importance for consumers, regulators and central bankers. Through case studies, students will be able to come to a view on the potential global implications from the rapid rise of shadow banking in China (which features heavily in the international press), as well as on the extent to which shadow banking in the US contributed to the Great Financial Crisis. Students will familiarise themselves with a framework to assess financial stability implications. Shadow banking has continued its evolution, even since the crisis, and has featured high on policy-makers’ agenda. As such, we will present latest thinking on a number of relevant topics, such as collateralisation, peer-to-peer lending, crowdfunding, securitisation and the systemic importance of asset management.

Tőzsdei stratégiák programozása és tesztelése

Tárgy kódja: KOZNX4MN06

A tantárgy célja, hogy az empirikus eszközárazás alapjait megismerjék a hallgatók. A tantárgy gyakorlatorientált és célja, hogy a nemzetközi életben használt méretű és minőségű adatokat tudják kezelni a hallgatók, és ez alapján komolyabb elemzéseket tudjanak végezni az adatokon. Az elemzésekhez szükséges adatkezelési technikák mellett fontos szerepet kap az alapszintű programozási készség fejlesztése és a megfelelő statisztikai programcsomagok használata. A tárgy végső célja, hogy a hallgatók az ismeretek felhasználásával jól dokumentált elemzéseket tudjanak végrehajtani az empirikus eszközárazás területén.

UK Monetary and Banking System

Tárgy kódja: KOZNX4MN05

More than a century after Hartley Withers’s “The Meaning of Money” and 80 years after Keynes’s “Treatise on Money”, the fundamentals of how banks create money still needs explaining and this course (based on the book “Where Does Money Come From?”) meets that need with clear exposition and expert marshalling of the relevant facts. According to The Bank of England “By far the largest role in creating broad money is played by the banking sector…when banks make loans they create additional deposits for those that have borrowed”, yet this little known fact remains contrary to public perception. Based on detailed research and consultation with experts, including the Bank of England, this course reviews theoretical and historical debates on the nature of money and banking and explains the role of the central bank, the Government and the European Union.

 

Projekthétre meghirdetett tantárgyak

Applied Macroeconomics for Policy and Finance

Oktató: Leslie Lipschitz
Tárgy kódja: 4MNBNAV02B

Conventional academic economics taught in graduate schools often leaves economists without all of the skills needed for applied professional practice. This seminar-based course bridges the gap between academia and the practical analytics needed in professional settings. The course covers the analytic tools required for macroeconomic diagnostics, assessment of risks and vulnerabilities, policy formulation and implementation, and (from the point of view of private asset managers) investment decisions.

New Paradigm in Macroeconomics

Oktató: Richard A. Werner
Tárgy kódja: 4MNBNAV03B

Modern mainstream economics is attracting an increasing number of critics of its high degree of abstraction and lack of relevance to economic reality. Economists are calling for a better reflection of the reality of imperfect information, the role of banks and credit markets, the mechanisms of economic growth, the role of institutions and the possibility that markets may not clear. While it is one thing to find flaws in current mainstream economics, it is another to offer an alternative paradigm which, can explain as much as the old, but can also account for the many ‘anomalies’. That is what this course attempts, based on the book “New Paradigm in Macroeconomics: Solving the Riddle of Japanese Macroeconomic Performance”. Since one of the biggest empirical challenges to the ‘old’ paradigm has been raised by the second largest economy in the world – Japan – this book puts the proposed ‘new paradigm’ to the severe test of the Japanese macroeconomic reality.

Szakszeminárium

Szakszeminárium II.

Tárgy kódja: 4MNBNAK07M

A tantárgy célja, hogy segítse a hallgatókat szakdolgozatuk elkészítésében, folytatva a Szakszeminárium I. keretében megkezdett munkát. A témához és hallgatóhoz rendelt konzulens útmutatásával, szakirodalmak feldolgozásán, kutatómunkán keresztül a hallgató a kurzus végére elkészíti saját, magas minőségű kutatómunkáját.

Utolsó frissítés: 2019.02.19.