Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Vezetéstudomány 42. kötet  2011. február


FÜLÖP Gyula – PELCZNÉ GÁLL Ildikó
A környezettudatos stratégiai menedzsment koncepciója
4. – 20. oldal

A tanulmány célja egy olyan stratégiaimenedzsment-koncepció bemutatása, amelynek középpontjában a környezettudatosság áll. A cikk először a környezettudatosság fogalmából és vállalati szintű értelmezéséből kiindulva a vállalat stratégiai pozicionálásának külső és belső tényezőit határozza meg. A következő lépésben a környezettudatos stratégiai változatok képzésének lehetőségeit foglalja össze a stratégiai viselkedés és a stratégiai orientáció alapján. Ezután leírja, hogy különböző kontextusokban az egyes stratégiai változatok hogyan valósulnak meg. Végül a továbblépés lehetőségeinek felvázolása azokra a területekre irányul, amelyeken további kutatásokat kellene végezni a környezetorientált vállalati stratégiák sikeres gyakorlati bevezetése érdekében.

SIMON Judit – MANDJÁK Tibor – SZALKAI Zsuzsanna
Különböző beszerzői magatartásminták a magyarországi kórházak körében
21. – 32. oldal

A szerzők kutatásának célja a magyar kórházak gyógyszerbeszállítókkal kapcsolatos magatartásának jobb megértése. A szervezeti viselkedés természetéből adódóan a szerzők kutatásukat a komplexitás paradigmájára támaszkodva (Mucchielli, 2004) végezték el. Ahhoz, hogy kórházak beszerzési döntéseinek komplex eljárásait megvizsgálják, egy vegyes kutatási módszer alkalmazására volt szükség. Elméleti háttérként az üzleti kapcsolatok értékének integrált modelljét alkalmazták. A tanulmányban bemutatják egy kvantitatív és egy kvalitatív kutatás eredményeit a magyarországi kórházak és a gyógyszerbeszállítók közötti üzleti kapcsolatokban.

TÓTH László
Irigység a munkahelyen
33. – 48. oldal

Az irigység megjelenésének lehetősége a személyes és a szakmai életünkben is fokozott mértékben fennáll. Azok a viselkedésformák, amelyek az irigységből adódnak, közvetlen és közvetett költségekkel járhatnak a vállalati kontextusban. Az irigység vállalati kontextusban kifejtett hatásainak vizsgálatát egy tematikus interjúkon alapuló magyar vállalati felmérés eredményeinek elemzése egészíti ki. Az empirikus eredmények szerint az irigység legfőbb manifesztációi közé tartoznak: a másik elhiteltelenítése, leszólása, elszigetelése, illetve a mások munkájának hátráltatása. Az interjúalanyok többsége védtelennek tartja magát e cselekvési tendenciákkal szemben. Ezért hangsúlyozottan fontosak a vállalaton belüli intézményi korlátok és normák hatékony alkalmazásai az olyan destruktív jelenség, mint az irigység visszaszorítására vagy legalább elfogadható szinten tartására.


KOVÁCS Kármen
A testetlen eszközök jelentősége a vállalat működésében, pénzügyi teljesítményében és piaci értékelésében
49. – 47. oldal
Az elmúlt két évtizedben jelentősen növekedett a testetlen eszközök (intangible assets) szerepe a vállalatok működésében, pénzügyi teljesítményében és versenyképességében. A vállalatok mind nagyobb mértékben alapozzák tevékenységüket a testetlen vagyon elemeire, miközben a dologi eszközök jelentősége mérséklődik. A vállalat-specifikus testetlen eszközök a tudás és az információ köré összpontosulnak, spill-over hatással rendelkeznek, és felhalmozódásuk sajátos. A testetlen eszközök egyediségének és az általuk várhatóan generált jövőbeni pénzáram-sor nehéz előre jelezhetőségének következtében értékelésük számottevő bizonytalanságot és szubjektivitást rejt magában; a befektetők azonban rendszerint magas piaci értéket társítanak hozzájuk, minthogy a piaci siker meghatározóinak tekintik őket. A vállalatok benső és piaci értékének eltérését elemző elméletek egy csoportja szerint pedig a testetlen eszközöknek szignifikáns hatása van a két érték különbségére. A szerző tanulmányában rámutat a testetlen eszközök vállalati működésben és versenyképességben betöltött szerepére, a dologi vagyon elemeitől eltérő tulajdonságaira, értékelésére és a vállalatok piaci értékére gyakorolt hatására.

BÓDI-SCHUBERT Anikó
A vevő-beszállító kapcsolat elméleti megközelítései és empirikus szemléltetésük
58. – 71. oldal

A cikk célja, hogy bemutassa a vállalatok, ezen belül kiemelten vevő és beszállító közötti kapcsolatok jelentéstartalmának elméleti megközelítéseit. Ehhez kapcsolódóan az írás két fő egységre tagolódik: az első szakaszban a vevő-beszállító kapcsolat fogalmának kifejtésekor ismerteti azok kialakulásának, a tranzakciók szintjéről kiinduló fejlődésének lehetséges állomásait, továbbá egy elméleti vizsgálati keretet mutat be, amelynek segítségével a cikk fókuszában álló kapcsolatok elemezhetők, belső struktúrájuk feltárható. A vállalatok közötti kapcsolatok vizsgálatával, tartalmának elemzésével több elméleti irányzat foglalkozik. Jelen írás a vevők és beszállítók közötti kapcsolat definiálása és a felek közötti viszonyrendszert elemző elméleti megközelítések ismertetése során alapvetően az Industrial Marketing and Purchasing Group nemzetközi kutatócsoport által alkotott és elfogadott elméletekre támaszkodik, főként azok nemzetközi publikációkban ismertetett eredményeit szintetizálja. Az írás második tartalmi egységében az ismertetett elméletek gyakorlatban való megjelenését, értelmezhetőségét esettanulmány szemlélteti.

 

Budapest Management Review Vol 42., February 2011


Fülöp, Gyula – Pelczné Gáll, Ildikó
Concept of environmental conscious strategic management
pp. 4-20.

The aim of this paper is to introduce a strategic management concept that is focused on environmental consciousness. First, starting from the concept of environmental consciousness and its interpretation at a corporate level, it determines the external and internal factors of companies’ strategic positioning. In the next step, it summarizes the possibilities of formulating strategic alternatives based on strategic behaviour and strategic orientation. Then, it describes how the individual strategic alternatives can be achieved in different contexts. Finally, it presents a number of elements that have to be considered in greater detail in the future in order to implement environment – oriented strategies successfully in practice.

Simon , Judit – Mandják , Tibor – Szalkai , Zsuzsanna
Behaviour of the Hungarian hospital in their relationship with drug suppliers
pp. 21-23.

The main goal of this research is to better understand the behaviour of the Hungarian hospital in their relationship with drug suppliers. The nature of the organisational behaviour guides the authors to conduct their research on the complexity paradigm (Mucchielli, 2004). To be able to explore the complex procedure of purchasing decisions in the hospitals, they applied a research design based on mixed method research. As a theoretical background the authors used the integrated model of business relationship value. In their paper they introduce the results of a quantitative and a qualitative research about the business relationships between hospitals and drug suppliers in Hungary.

Tóth , László
Envy on the workplace
pp. 33-48.

The appearance of envy in personal and in professional lives is increasingly occurent. The behaviorial patterns that follow from envy may have direct and indirect costs in the corporate context. The analysis of the results of a Hungarian corporate survey being based on thematic interviews complements the examination of the effects of envy in a corporate context. According tothe empirical results among the principal manifestations of the envy the author can find: the discreditation, the belittling, the isolation of others; the hindering of others’ work. The majority of the interviewees consider themselves defenceless againt these action tendencies. Therefore the effective utilazitaion of intitutional barriers and norms are especially important in order to pushing back or at least keeping on an acceptable level such
destructive pheonomenon as envy.

Kovács , Kármen
Significance of intangible assets in company operation, financial performance, and market value
pp. 49-57.

Over the past two decades the roles of intangible assets have significantly increased in companies operation, financial performance, and competitiveness. The companies have increasingly based their activities in the intangible assets, while the importance of tangible assets have been moderated. In this paper the author points out the role of immaterial assets in corporate operation and competitiveness , the different characteristics of elements of the tangible assets, the assessment, and the impact of the market value of companies.

Bódi -Schubert , Anikó
Theoretical approaches of buyer-supplier relationship and an empirical illustration
pp. 58-71.

The aim of this paper is to introduce potential theoretical approaches of buyer-supplier relationships. Based on the above intention the document can be divided in two parts: the definition and context of buyer-supplier relationship, and its development from transaction level and the Interaction Approach will be introduced in the first part. Some of the analyzed relationship approaches will be applied in a short empirical case study in the second part of the paper. International publications evaluate and discuss business relationships different point of views. By defining and introducing the analytical framework of the mentioned relationships, this paper basically applies the research founding and approach of Industrial Marketing and Purchasing Group, its relevant international publications will be synthesized.

 

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.