December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Vezetéstudomány  42. kötet 2011. március


BUDAI Balázs Benjámin
Az e-közigazgatás elméletének megalapozása


A közigazgatás rapid átalakulása, újraszervezése súlyos kényszerek és elvárások mentén történik napjainkban. A közigazgatás, ezen keresztül az állam teljesítőképessége szempontjából sem mindegy, hogy ez az  átalakulás tudományos háttér, módszertan és eszköztár segítségével, vagy anélkül, ad hoc módon történik. Az e-közigazgatásra, mint új tudományterületre nagy feladat hárul. Kapaszkodót kell adni az átalakuláshoz, ki kell jelölni a tudományos diskurzus főbb fókuszpontjait, a megújítás és a megújulás területeit és módszereit. Így jutunk el a közigazgatás új megközelítéséhez, gondolati térképéhez és bejárási „itineréhez”. A tanulmány arra tesz kísérletet, hogy axiomatikus megközelítésben mutassa be a közigazgatási modernizáció fő sodrának számító e-közigazgatás tudományának főbb pilléreit, segédtudományait és azok bejárási irányát. Számba vegye a tudomány diskurzusát, fogalmi hátterét, végül vizsgálja a paradigma-diffúzió új fogalmát és jelenségét a közigazgatásban.

TÓZSA István
E-közigazgatás Európában – Jelen és jövő

A jövő közigazgatásában az ügyfélbarát ügyfélszolgálat több olyan elektronikus csatornán is jelen lesz, amelyek csoportját jelenleg az on-line internetkapcsolat, a mobiltelefon és az interaktív digitális televízió, a jövőben az on-line interaktív multimédia képviseli. Az európai elektronikus közigazgatási fejlődési trend arra mutat, hogy a jövőben internet, mobilinternet és/vagy intelligens kábel tv technológiát alkalmazva, egy virtuálisan élő ügyintézővel beszélgetve juthat az ügyfél információhoz, foglalhat időpontot és indíthat érdemi ügyintézést.

MOLNÁR Szilárd
A közigazgatás informatizálásától a befogadó e-közigazgatásig

A közigazgatás fejlesztése a közszolgáltatások működésének színvonala, hatékonysága közvetlen és erős hatással van a reálgazdaság teljesítményére, az információs társadalom, azaz a modern információs- és kommunikációs technológiai eszközök tényleges felhasználói számának kiterjesztésére. Ennek felismerése az e-közigazgatás témakörét az európai stratégiai törekvések, a társadalmi integráció, a befogadó információs társadalom programok középpontjába emelte. Hazánkban szintén kiváló lehetőségek adódnak a társadalom nyitottsága és néhány innovatív, a társadalmi modernizációt segítő lehetőség térnyerése révén.

BALOGH Zsolt György
Közterületi térfigyelés és adatvédelem


Az utóbbi években Magyarországon is gyorsan terjednek a közterületeken létesített elektronikus térfigyelő rendszerek, amelyek elsődleges célja a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés és a bűnüldözés technikai támogatása. A rendszerek alkalmazásának azonban nemkívánatos mellékhatása is van; új oldalról fenyegetik a személyiségi jogokat. A tisztességes és törvényes adatkezelés alkotmányos követelményeinek biztosítása
érdekében olyan jogi szabályozásra és adatkezelési gyakorlat kialakítására van szükség, amely képes összebékíteni a biztonság iránti igényt és a személyi szabadságot, a magánszféra védelmét. A tanulmány e kérdéseket járja körül, és a megoldás egy lehetséges módjára is rámutat.

VINCZE Ferenc
Önkormányzati elektronikus ügyvitelszervezés és –fejlesztés egy esettanulmány tükrében

A tanulmány bemutatja a magyar közigazgatásszervezés-tudomány értékeire alapozottan elvégzett egyfajta „közigazgatási BPR” kialakításának menetét, eredményeit. A mai követelményeknek megfelelően megkísérli az ügyvitel tartalmának meghatározását, megjelöli az infokommunikációs technológiák hatékony alkalmazásának alapelemeit. Erre alapozva bemutat egy európai uniós pályázati támogatással, a települések széles körű összefogásával megvalósított működő projektet (IKeR-Integrált Kistérségi e-Közigazgatási Rendszer). Szól a számítógépes rendszer segítségével folyó hivatali ügyvitelszervezésről-fejlesztésről, az
IKT-eszközök célirányos felhasználásáról a közigazgatás korszerűsítésében.


SÍK Zoltán Nándor
A kritikus információs infrastruktúra védelme és a közigazgatás

A kritikus infrastruktúra védelme (KIV) a mai kor kihívása, amely a globális terrorizmus terjedésével került a figyelem fókuszába világszerte. A kritikusnak minősített infrastruktúrák azok, amelyeknek köszönhetően tud alapvetően működni egy társadalom, egy gazdaság. A védelem különösen fontos ma, az ún. negyedik generációs (4GW) vagy aszimmetrikus hadviselés korában, amikor információs hadviselési eszközökkel szinte bármely érdekcsoport tudja érdekeit érvényesíteni, nála jóval nagyobb ellenfelével – tipikusan nemzetállamokkal – szemben. Ezen támadások fő célpontjai a kritikus infrastruktúrák (KI), különösen a kritikus információs infrastruktúrák (KII). Kritikusinfrastruktúra-elemek segítségével tartja nyilván állampolgárai adatait az állam, ezek igénybevételével működik a közigazgatás (nem csak az e-közigazgatás), és ezek segítségével nyújt az állam (nem csak e-kormányzati) szolgáltatásokat. Ezek védelme tehát jórészt állami feladat, a védelem megszervezése pedig kifejezetten az. Állami feladat már csak azért is, mivel az állam maga is ezekre az infrastruktúrákra támaszkodik. Egy ilyen kritikusinfrastruktúra-elem bármilyen okból történő kiesése pedig gyakorlatilag káoszba, anarchiába tudja sodorni az adott nemzetállamot. Ezért a feladatok pontos végrehajtására, a védelem folyamatos fenntartására kell az államnak
koncentrálnia

BELÉNYESI Emese
E-közigazgatás a hazai képzésben


Alig egy évtized telt el az első hazai „Elektronikus kormányzat” című tanfolyam óta, és nagyjából ennyi ideje beszélhetünk az elektronikus közigazgatás megjelenéséről is Magyarországon. Az eltelt időszakot vizsgálva megfigyelhető egy új interdiszciplináris tudomány – az e-közigazgatás – kialakulásának hazai folyamata, mégpedig viszonylag rövid idő alatt. Szerepe volt ebben azoknak, akik idejében felismerték a lehetőséget, és kompetitív előnyt kovácsoltak belőle. A folyamat sikeréhez hozzájárultak a különböző képző intézmények: felsőoktatási, szakképzési, felnőttképzési, civil szervezetek és kutatóműhelyek is. Ezek között is élenjáró szerepet játszott és ma is játszik a Budapesti Corvinus Egyetem és az E-government Alapítvány. Számos előadással, publikációval, könyv kiadásával járult hozzá a téma ismertté válásához, ha úgy tetszik, népszerűsítéséhez. A tanulmány célja áttekinteni az e-közigazgatás kialakulásának előzményeit, az e-közigazgatási képzések rövid múltra visszatekintő hazai történetét, majd a jelenlegi hazai képzések palettáját, valamint az e-közigazgatási tartalmak megjelenését a felsőoktatásban, a továbbképzésekben és a felnőttképzésben.


Budapest Management Review Vol. 42, March 2011.


Budai , Balázs Benjámin
Grounding of the Theory of E-Government
pp. 3-9.

The rapid transformation and reorganization of public administration is performed due to demands and obligations. It is therefore important to carry on with the transformation
in a way established by scientific methodological research. It serves the interest of the safe operation of administration. E-Government is considered as a new field of social research and is supposed to help transformation and reorganization of public administration. Such a role ought to have an itenary to support the modernisation process of administration. The study gives a general overview of the main stream of e-government: its related fields of disciplines, its major concerns, its present and future trends of development. The study also tries to shed light on the theoretical background of egovernment its role and function in the modernisation of public administration.

Tózsa , István
E-Government in Europe
pp. 10-18.

In the course of future’s customer friendly public administration there will be some info-communication channels which are represented today by the on-line Internet accessibility, mobile telephones, and interactive digital television and the forthcoming interactive multimedia. The European trend of the development of public administration relies on Internet mobile Internet and/or intelligent cable television technology employing
virtual adminsitrators as real time partner sin obtaining office information, booking appointments or launching adminsitration workflow.

Molnár , Szilárd
From the Informatization of Public Administration to the Inclusive Government
pp. 19-25.

The development of public administration and the standard and efficiency of the operation of public services has a direct and strong impact on real economy performance and the information society, that is the increase in the number of the real users of up-to-date
information and communication tehcnological tools. The recognition of this fact has brought the topic of egovernment into the focus of European strategic efforts and the social integration and inclusive information society programs. Hungary has some excellent possibilities
owing to the openness of society and the spread of some innovative facilities promoting social modernization, as well.

Balogh , Zsolt György
Monitoring Public Areas and the Protection of Data
pp. 26-35.

Video surveillance systems installed in public areas for enhancement of public security and technical support of criminal investigation are widely implemented in Hungary during the recent years. Use of these systems also raises undesirable side effect as increasing of
data protection risk. For the sake of fair and lawful data processing both the legal regulation and best-practices of data controllers of surveillance systems are supposed to harmonize the need for security and privacy protection. This short essay considers these problems and also poses a feasible way of treatment.

Vincze, Ferenc
Electronic Workflow Management and Development at Local Government Level as Reflected in a Case Study
pp. 36-41.

The study presents the process and results of forming the so-called “Administrational BPR” executed based on the values of the science of public administrational organization. It intends to define the content of the conduct of affairs according to present expectations, denominates the fundamentals of the effective application of info-communicational technologies. Based on
this it presents a running project achieved by European Union tendering subvention and the widespread union of settlements (IKeR – Integrated Micro-Region e-Administrative
System). It also deals with official administrative engineering and development using computer system and with appropriate employment of ICT tools in the modernization of public administration.

Sik , Zoltán Nándor
Protection of the Critical Infrastructure and Public Administration
pp. 42-46.

The critical infrastructure protection (CIP) is a challenge of the present age. It comes to the focus of the world’s interest caused by spreading the global terrorism. Critical infrastructure means infrastructures supporting the basic operation of a society and/or an economy. Today, in the age of fourth generation warfare (4GW), sometimes called asymmetric warfare,
protection is more important. Nowadays almost all interest groups using information warfare technologies can enforce their interests against much bigger adversary, typically against nation states. Main targets of these attacks are infrastructures, especially critical infrastructures.With critical infrastructure elements the state can register the data of citizens. Using of these elements can work the government (not only the e-government). With the help of these elements the state can offer services.For this reason mainly government’s task the critical infrastructure protection and especially organizing this protection. On one hand
the state also relies on critical infrastructure and on the other hand any lack of operation of one of these critical infrastructure elements caused by any reason practically can cause chaos and anarchy for a nation state. This means that any state must concentrate on continuously sustaining protection and on precisely executing the according tasks.


Belényesi , Emese
E-Government in Hungarian Education
pp.48-58.

Less than a decade passed since the first „Electronic government” university course launched at the Corvinus Public Administration Faculty, marking the emergence e-government in Hungary. When monitoring  the intervening period, the development process of a new interdisciplinary science, the e-government is to be perceived in a relatively short period of time. Whoever recognized the opportunity at that time, and started the applications of the new tools, could obtain a competitive advantage. Various training institutions contributed to the success of this process: universities, vocational and adult educational schools, non-governmental organizations and research institutions as well. The Corvinus University of Budapest with the E-Government Reserach Team of the Department for Public Management and Urban Studies is still taking the lead in the management aspects of e-government. A lot of
presentations and publications contributed to the promotion of this new applied scienctific field. The objective of this paper is to review the short track record of the development history of the e-government training activity, including the current range of e-government
training in Hungary, as well as the appearance of the e-government topics in higher education, post graduate training and adult education curriculums.

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.