Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Vezetéstudomány  41. kötet 2010. november

BORDÁNÉ Rabóczki Mária
A társaságirányítási jelentés és a könyvvizsgáló szerepvállalása. Új elem az európai pénzügyi beszámolási kultúrában
2. – 14. oldal

A nyitottság, az átláthatóság és az elszámoltathatóság napjaink egyre gyakrabban hangoztatott elvárásai a köz- és a privátszféra vállalataival szemben. Ezek az elvárások a társaságirányítás legáltalánosabban elfogadott alapelvei közé tartoznak, amelyek gyakorlati megvalósítása a társaságok által közzétett információkon keresztül biztosítható. A Vezetéstudományban a közelmúltban jelent meg egy cikk a BÉT-en jegyzett társaságok önkéntes stratégiai adatszolgáltatásának értékeléséről. Jelen cikk a tőzsdei vállalatok társaságirányításra vonatkozó kötelező és ajánlott közzétételéről nyújt nemzetközi és hazai áttekintést. Célja annak vizsgálata, hogy az irányítással megbízottak és a könyvvizsgáló hogyan jelentsenek „felelősen” a társaság által követett társaságirányítási gyakorlatról, és mire terjedjen ki a jelentés, hogy az a tulajdonosok mellett a társadalom mind szélesebb körét, a közérdeket, a „közjót” szolgálja.

CSEPETI Ádám
A Miles és Snow-féle stratégia-tipológia kutatási kérdései
15. – 30. oldal

Jelen dolgozat a Miles és Snow (1978) által kidolgozott stratégiai tipológiával kapcsolatos legjelentősebb kutatások megállapításait igyekszik összefoglalni. A szerző az elmúlt három évtized Miles és Snow-i kutatásaiban leginkább érintett területek alapján osztályozza a feldolgozott cikkeket, majd részletesen ismerteti a Kutató, Elemző, Védekező és Reagáló stratégiát követő vállalatokra vonatkozó marketing- és teljesítményimplikációkat. A vizsgálatok korlátainak és hiányosságainak feltárását követően a Miles és Snow-i stratégiai típusok aktuális elméleti, kutatás-módszertani és gyakorlati kihívásainak, valamint alulkutatott aspektusainak bemutatásával a cikk útmutatást kínál a stratégiai menedzsment leendő kutatóinak is.

FARKASNÉ KURUCZ Zsuzsanna – LÓRÁND Balázs – BALOGH Gábor
Kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatok kialakítása a felsőoktatási intézmények és a munkaadók között
31. – 43. oldal

A cikk a felsőoktatási intézmények (egyetemek és főiskolák) és az üzleti szféra vállalatai közötti kapcsolatokkal foglalkozik. Az általános gazdasági és társadalmi aktualitások vizsgálatakor a szerzők tárgyalják a munkanélküliség, karrier, alumni, képzések, kutatás, innováció, szakmai gyakorlat és a hálózatok szerepét. Ismertetik továbbá egy sikeres intézmény (Massachusetts Institute of Technology) gyakorlatát a vállalati kapcsolatok vonatkozásában. Empirikus kutatásuk keretében 1389 db kérdőív kiértékelését végezték el, amely a hallgatói és vállalati oldal elvárásaival, tapasztalataival foglalkozik a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán szervezett szakmai gyakorlatok kapcsán. A tapasztalatokból kiolvasható,hogy mindhárom fél egyedi és kölcsönös előnyeinek (egyetem, hallgató, cég) biztosítása érdekében szükség van az e területen folyó tudományos kutatások támogatására, a legjobb gyakorlatok számbavételére és a tudományos eredmények gyakorlati szakemberekkel való megismertetésére, a céges tapasztalati eredmények oktatásba való integrálására. A soron következő időszak fontos feladatának látszik a bolognai képzésben megjelenő egyedi hallgatói életutak intézményi menedzselése, a tudatos karrierváltások beépítése az együttes gondolkodásba.

ARANYOSSY Márta
Szorzószámos értékelés az információtechnológiai iparágakban
44. – 56. oldal

Milyen szerepe van a pénzügyi-számviteli fundamentumoknak az információtechnológiai (IT) és internetcégek piaci árazásában? Jelen kutatás egyszerre két oldalról közelíti meg ezt a kérdést: az IT-és internetcégek kulcsértékteremtő tényezőit keresi a piaci árfolyamok tükrében, másrészt a szorzószámos értékelési módszertant igyekszik tesztelni e speciális iparágak mintáján. Az elemzés nyolc cash flow, számviteli és eredményrátán alapuló modellt vet össze többféle becslési hibamutató, statisztikai tesztek és lineáris regresszió segítségével. Az eredmények arra utalnak, hogy míg az IT-cégeknél a leghatékonyabb – EBIT-en és iparági viszonyszámon alapuló – értékelési modellek hasonló hibával becsülnek, mint más iparági modellek a korábbi empirikus vizsgálatok esetében, addig az internetcégek esetében a hibák nagysága már többszörös, így ezen iparágak racionális árazása továbbra is kérdéses.

CZIKE Anna
Fedezeti stratégia a gyakorlatban
57. – 66. oldal

A vállalati pénzügyek kiinduló feltevése szerint a vállalatvezetés, és ezzel együtt az általuk alkalmazott kockázatkezelési stratégia célja az értékteremtés: a minél magasabb szintű kockázati tudatosság elérésével és fenntartásával a kockázatok lehetséges hatásainak minimalizálása, az üzleti döntések eredményének optimalizálása. Jelen cikkben a szerző célja a (részleges) pénzügyi kockázatkezelés lehetséges indokainak bemutatása egy példában vázolt feladat valós megoldásán, és a megoldás során felmerült kérdéseken keresztül. A következő kérdések – természetesen a mit-mivel-hogyan? alapvető pénzügyi kérdéseken kívül – végiggondolása bármely fedezeti stratégia megalkotásánál elengedhetetlenül szükséges:
Milyen piaci helyzetben teremt(het) értéket a kockázatkezelés? A vállalat mely szereplői lehetnek érdekeltek a kockázatkezelési stratégia megfelelő működésében? Mennyiben más az egyes szereplők célja, motivációja? A gyakorlatban ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása szükséges a minden érintett számára elfogadható kockázatkezelési stratégia megalkotásához, amely ezáltal valóban értéket teremt a vállalat számára.

 

Budapest Management Review Vol. 49, November , 2010

Borda , R. Mária
Corporate Governance Statements and Auditor’s Role Regarding Providing Assurance on them – New Element of Financial Reporting Culture in Erope
pp. 2-14.

The openness, transparency and accountability are frequently cited requirements against companies in both private and public sphere. They are generally accepted basic principles of the corporate governance. Their implementation is ensured by the timely and accurate disclosures that are made on all material matters regarding the financial situation, performance, ownership and governance of the companies. The paper sets out the views and components of corporate governance reporting by listed companies in international and Hungarian context. The main goal is to examine the necessary content and presentation of the responsible reports on corporate governance made by those charged with governance and the auditors in order to serve the public interest. Based on the analytical review of the recent developments in the European regulatory arrangements and practices it is concluded that there is not one right answer as to desirable level of involvement of an auditor regarding providing assurance. Proposals are identified for further development of auditor involvement. The main issue is the ability of the auditor to identify suitable criteria to enable assurance to be given.

Csepeti , Ádám
Research issues of Miles and Snow strategic typology
pp. 15-30.

The present paper strives to summarize the findings  of the most important and outstanding researches concerning the strategic typology developed by Miles and Snow (1978). The present author classifies the reviewed articles of the past three decades according their mostly covered research areas, then exposes in detail the marketing and performance implications of
the Prospector, Analyzer, Defender and Reactor strategic types pursued by the firms. After the exploration of the limitations and deficiencies of the past empirical investigations, by the demonstration of the actual conceptual, methodological and practical challenges as well as the underresearched aspects of strategic types of Miles and Snow, the artricle also offers fruitful guidelines to future researchers of strategic

Farkasné Kurucz , Zsuzsanna –  Lóránd , Balázs – Balogh , Gábor
Developing partnerships providing mutual benefits between higher education institutions and employers
pp. 31-43.

The article deals with the relations between higher education institutions (universities and colleges) and the business sphere. Examining the general economic and social events we touch upon the role of unemployment, career, alumni, trainings, research, innovation, professional practice and networks. Furthermore we present the practice of a successful institution (Massachusetts Institute of Technology) concerning corporate relations. Within the frames of our empirical research we evaluated 1389 questionnaires which deal with the expectations and experiences of both the students’ and the companies’ sides regarding the professional practices arranged within the University of Pécs Faculty of Business and Economics. Based on the experiences it can be stated that in order to ensure mutual benefits for all three parties (university, student, company) it is necessary to support academic research in this field, to count with best practices, to get practical professionals to know academic results and to integrate empirical results into education. Our task is to be able to create the culture of open communication and exchanging ideas, to foster the hard work of harmonizing the common economic interests and the individual ambitions. It seems to be an important task of the next period to institutionally manage the unique ways of students appearing in the Bologna process and to build the conscious career changes into the common thinking.

Aran yoss y, Márta
Valuation by Multiples in the Information Technology Industries
pp. 44-56.

What is the role of financial fundamentals in the pricing process of IT and internet  ompanies? This current study examines this question from two point of views: based on the market prices we seek to determine the key value drivers of European IT/internet companies; and on the other hand the relative valuation methodology is tested on this special segment of the economy. The study compares eight relative valuation models based on cash flow, accounting and profit multiples – using several estimation error statistics, statistic test and linear regression. The results suggest that the best models on our sample (using EBIT and EBITDA multiples and industry benchmarks) work with the same efficiency as the models of former empirical studies. However, in our case the subsample of internet companies produced much larger estimation error and still seems to show the signs of irrational pricing.

Czike , Anna
Hedging strategy in practice
pp. 57-66.

According to the initial assumption of corporate finance the management, and with them the risk management strategy aims to create value: with achievement andmaintenance of the higher the level of awareness of risk to minimize the potential risks, and to optimize the outcome of business decisions. In this article, the author aims for a presentation the possible reasons of a (partial) financial risk management through a real solution in an outlined example, and the solution of the raised issues. The following issues – of course,  beyond what, why and how core financial issues – examining any hedging strategy creating indispensable: In which market situation can risk management create value? Which players of the company may be interested in the proper functioning of the risk management strategy? How different the actors aim and motivation? In practice, these issues need to be answered for all concerned to create an acceptable risk-management strategy, thereby creating real value for the company.

Vezetéstudomány 41. kötet. 2010. December

Vezetéstudomány 41. kötet 2010. december

BARAKONYI Károly
A felsőoktatás versenyképességéről
4. – 19. oldal

A tanulmány áttekinti a versenyképességről más területeken kialakult nézeteket, majd kísérletet tesz a felsőoktatási versenyképesség fogalmának tisztázására, az azt befolyásoló tényezők körvonalazására. A Világgazdasági Fórum versenyképességi modelljének mintáját követve felvázolja a felsőoktatási versenyképesség pilléreit, majd a hazai versenyképesség formálásával kapcsolatos feladatokat összegzi. Ezt követően egy rendszermodellben mutatja be a versenyképesség, a felsőoktatási célok, a felsőoktatási stratégia és annak megvalósításának összefüggéseit, feladatait. A rendszerszemléletű problémakezelés, a felsőoktatás jövőjének stratégiai szemléletű megtervezése elengedhetetlen versenyképességünk javításához. Ha nem ezt tesszük, döntéseink csak sodródást eredményeznek, de semmiképpen sem fogják felsőoktatásunk felemelkedését, sikerét biztosítani a globalizálódó nemzetközi felsőoktatási környezetben, az élesedő tudáspiaci verseny feltételei közepette. A probléma megoldása nemcsak fontos, de sürgető is. Mulasztásunk e téren a rendszerváltás óta áll fenn.

SZERB László
A magyar mikro-, kis- és középvállalatok versenyképességének mérése és vizsgálata
20. – 25. oldal

A cikk célja magyar mikro-, kis- és közepes méretű cégek versenyképességének vizsgálata. Mivel az eddigi versenyképességi mutatók nagyvállalatokra készültek, egy új koncepcionális modellt kellett alkotni. A rétegzetten reprezentatív felmérés során kapott 695-ös erősségű mintából álló hazai kkv-szektor elemezését az új modell 21 változója és 7 pillérje mentén végzi el a szerző. A szűk keresztmetszetekért történő büntetés (PFB) egyedi módszerének segítségével lehetséges a vállalatok versenyképességének gyenge pontjait feltárni. A versenyképesség hét pillérje, a Kereslet, a Kínálat, a Fizikai erőforrások, a Humán erőforrások, az Innováció, a Networking és az adminisztratív Rutinok, továbbá a versenyképességi teljesítmények tényezői mentén képzett 8 klaszter egyrészt a hazai kkv-szektor csoportjai közötti jelentős különbségeket, másrészt a klasztereken belül a hasonlóságokat szemlélteti. Az átlagos versenyképesség a pontok alapján igen alacsony
(1,96/7), különösen problematikus a kínálati, az innovációs és az együttműködést mutató networking pillérek mentén. A gyengébb versenyképességű csoportok számosabbak és homogénebbek a magasabb versenyképességűeknél. A PFB-módszer alkalmas egyedi, vállalati szintű elemzésre, a gyengeségek feltárására is, ezt négy cég példáján szemlélteti a cikk. Bár a módszer hasznosnak bizonyult, több területen szükséges továbbfejleszteni, hogy ténylegesen alkalmazható legyen gazdaságpolitikai javaslatok megfogalmazására és cégszintű stratégiai javaslatok adására.

VÖRÖSMARTY Gyöngyi – TÁTRAI Tünde – HAVASI Zoltán
A beszerzés helye és szerepe a magyarországi kis- és középvállalatoknál
36. – 44. oldal

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) a legtöbb országban, így Magyarországon is kiemelt szerepet töltenek be a gazdaság életében. A velük kapcsolatos kutatások elérkeztek abba a fázisba, amikor például a kisvállalkozás-fejlesztés és az ellátásilánc-menedzsment összekapcsolásával megismerhetjük egy adott vállalati funkció szerepét és helyét a célcsoportban. A szerzők tanulmányukban egy kutatás eredményeit mutatják be, mely egyenrangú módon fókuszál a beszerzési tevékenység és a kkv-k sajátosságaira. A beszerzési aspektusok kiemelésével lehetőség van mélyebben megismerni a kkv-k bizonytalanságának forrásait, a beszállítókkal kapcsolatos igényeik megfogalmazását, a vevők preferenciáit, melyen keresztül általános kép kapható a szállítófejlesztés lehetőségeiről, kifejezetten a beszerzési tevékenység informatikai támogatásáról, továbbá véleményükről a beszerzés mint szolgáltatás kiszervezésével kapcsolatban. A kutatást megalapozó kérdőíves felmérés nemzeti összehasonlításra is lehetőséget ad, valamint segíti egy adott tevékenységre fókuszálva a hazai kis- és középvállalkozások helyzetének bemutatását.

MÜLLER Helga
A Shackletoni krízismenedzsment tanulságai a pénzügyi válság idejére
45. – 56. oldal

A szerző Sir Ernest Shackleton Déli-sark-kutató sikertelen, de vezetői szempontból kiemelkedő expedícióinak eseményeit alapul véve mutatja be azokat a természeti válság során eredményes vezetői módszereket, melyek a modern gazdasági válságok idején is követendő példaként állíthatók a felelős vezetők elé. Az emberközpontú vezetés jelentőségére koncentráló munka Shackleton történetét, az egyes területekhez kapcsolódó, jelentős pszichológiai és vezetéselméleti kutatásokat és személyes tapasztalatokat is párhuzamba állítva a vezető érzelmi intelligenciájának fontosságát, a kiválasztást és csoportszervezést, a motivációt, a személyes példát és felelősségvállalást helyezi a fókuszba.

DÖRNYEI Krisztina
A csomagoláson található információtartalom újragondolása sokdimenziós skálázással
az élelmiszeripar példáján
57. – 69. oldal

A csomagolás részét képezi a jelölés – vagy más néven címke, label –, aminek elsődleges funkciója a termék tulajdonságairól való tájékoztatás, amellett, hogy a vállalat és a fogyasztó egyik legfontosabb találkozási pontja. Kiemelt szerepe van a marketing és a vállalati menedzsment eszköztárában, hiszen a fogyasztói döntéshozatal meghatározó forrása. A szerző írásában a jelölések definícióját, fajtáit és csoportosítását tárja az olvasó elé, majd ismerteti jelentőségét, fontosságát és szerepét az élelmiszer-ipari termékek segítségével. Ezután egy 630 fős megkérdezés eredményeképp a sokdimenziós skálázás (MDS) módszerével a jelölések új értelmezését mutatja be: a jelöléseket három dimenzió mentén lehet elhelyezni (előzetes tudás, érdek, megbízhatóság), valamint ezenkívül a jelölések öt homogén csoportot alkotnak (klasszikus, diétás, funkcionális, tudatos, előállítási). A téma jelentőségét az egészség és a környezet iránti növekvő érdeklődés, valamint a változó jogszabályi környezet is alátámasztja.


Budapest Management Review Vol 41. December, 2010

Barakonyi, Károly
On the higher education competitiveness
pp. 4 – 19.

The study reviews ideas shaped out on other areas about the competitiveness, than makes an attempt to clarify the concept of the higher education competitiveness, outlining the factors influencing it. The author makes an attempt at the delineation of the pillars of higher education competitiveness observing the sample of World Trade Forum competitiveness model, than summarizes tasks in connection with developing Hungarian higher education competitiveness. The competitiveness, the higher education aims, the higher education strategy are presented in a systems model, dealing with implementation questions, too. The planning of the future of the higher education with system-based problem treatment, with a strategic view is essential to improve competitiveness. Our decisions yield drifting only if we do not do this, but the rise of our higher education is caught in no way, to secure his success in the international globalized higher education environment, amidst the conditions of the
sharpening knowledge market competition. Solution of this problem not only important, but pressing. Our omission exist on this field since the political transformation of 1989.

Szerb , László
Measure and examination of the Hungarian micro-, small- and medium-sized businesses competitiveness
pp. 20 – 55.

The aim of the article is to examine the competitiveness of the Hungarian micro-, small- and medium sized businesse (SMEs)s. Since the available competitiveness measures are made for large companies, the author has created a conceptual model suitable for smaller sized businesses. The new model includes 21 variables and seven pillars. These pillars are the Supply, the Demand, the Physical resources, the Human resources, the Innovation, the Networking and the Administrative routines. The stratified sample size of 695 serves to present the practical applicability of the model. The weak point of the individual firms can be indentified by the help of a unique methodology called the penalty for bottleneck (PFB). The cluster analysis, based on the seven pillars of competitiveness, prevails large differences amongst the seven clusters. The average competitiveness of the Hungarian SMEs is small (1,96/7), the Supply, the Innovation and the Networking pillars seem to be particularly problematic features. The group of the smallest competitiveness businesses is more homogeneous and more numerous than the group of the higher competitiveness businesses. The PFB is suitable for individual, firm level analysis that is highlighted by the example of four businesses. While the model seems to be useful, it requires further development to be able to apply for economic policy purposes and individual, firm level strategy making.

Vörösmarty, Gyöngyi – Tátrai , Tünde – Havasi , Zoltán
The Role of Purchasing in the Hungarian Small and Medium Enterprises
pp. 36 – 44-

Small and medium enterprises (SME) play an important role in the economy of Hungary, just like in most other countries. Studies on SMEs recently have focused on the role of a particular company function in the target group by linking the development of SMEs to new advanced options, such as supply chain management. This paper provides an overview of authors’ ques a questionnaire research focusing on the specific characteristics of both purchasing and SMEs. Focusing on the purchasing aspects enables us to gain a deeper knowledge on the main causes of the instability of SMEs as well as on their expectations regarding suppliers and a better understanding on the preferences of the clients. As a result authors can highlight the main options of developing the supply chain as well as the IT support of purchasing and they can state their opinion on the outsourcing of the purchasing as a service. The questionnaire survey providing the basis for the study enables authors to make international comparisons as well as to present the current state of the Hungarian SMEs focusing on a particular business activity.

Müller , Helga
Shackleton’s Crisis Management Lessons in the financial crisis time
pp. 45 – 56.

Sir Ernest Shackleton, the British explorer is best known for his failed Antarctic expeditions which even made him a legendary character as one of the biggest leaders of the history. The article gives a lesson on those successful managerial methods of the sailors’ natural crisis which would be needed and effective also in our turbulent times. In the focus there are the most important management areas such as recruiting the appropriate staff, leading and motivating them. The most influential management models are demonstrated through Shackleton’s practice which gave us a role model in well used emotional intelligence, capable leadership and taking responsibility.

Dörnyei , Krisztina
Rethinking of Information Content on Food Packaging Using Multidimensional Scaling
pp. 57 – 69.

Signs, labels, claims are to inform consumers of product attributes, and are part of the packaging. Labeling is one of the most important marketing and management tool, while purchase decision is made at the point of purchase. The aim of this paper is to present the basic definitions and elements of information content on food packaging. The author developed a new approach to examine labeling using multidimensional scaling as a result of a pilot study. Labels are to distinguish through three dimensions: precognition, interest and reliability. Beyond that labels can be sorted to five homogeneous clusters based on classic, dietary, functional, conscious and production attributes. The relevancy of labeling is supported by growing interest of health and environmental issues and changing law environment.

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.