Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Vezetéstudomány 41. kötet 2010. október

FODOR Péter – KISS Tibor – POÓR József
A válság hatása a HR-re és a tudásmenedzsmentre - Négy kelet-európai ország szervezeteinek
empirikus vizsgálata alapján
2. – 18. oldal

A 2008 októberében kirobbant világválság eltérő helyzetben érte a gazdaságokat Bulgáriában, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában. Az országok kormányai igen hasonló intézkedéseket hoztak a negatív hatások kiküszöbölésének érdekében. Nagyon fontos, hogy tudjuk, a vállalatok, a különböző szervezetek hogyan reagáltak a válságra. A tanulmány arra keresi a választ, hogy a vizsgált négy országban működő cégek milyen intézkedéseket kívánnak tenni a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságban az emberi-erőforrás-menedzsment területén. A szerzők a szakirodalom rövid áttekintésével bemutatják a humán tőke szerepét ebben a kritikus időszakban. Ezek után a 2008 novembere és 2009 februárja között elvégzett empirikus kutatásukhoz kapcsolódó eredményeket ismertetik.

MÉSZÁROS Ádám
A válság utáni autóipari beszállítói rendszerek és a hazai beszállítók lehetőségei
19. – 26. oldal

A gazdasági válság az autóipart különösen mélyen érintette. Nem csupán a nagymértékű visszaesés gyakorol hatást a beszállítókra, a beszállítói rendszer mélyebb átalakulásának is szemtanúi vagyunk. Várhatóan tovább fog növekedni az ágazat koncentrációja, mélyülni fognak a beszállítói kapcsolatok, nagyobb lesz a különböző együttműködések szerepe, illetve előtérbe kerülnek a környezetvédelmi szempontok, és a várhatóan ismét magassá váló energiaárak miatt bekövetkezik egy jelentős technológiai váltás. Mindezek változásokat generálnak a ma alapvetően toyotista elvek szerint működő beszállítói rendszerekben. Kulcsfontosságú az a kérdés, hogy a magyar beszállítók meg tudják-e őrizni pozícióikat a megváltozott környezetben. A Suzuki beszállítóit vizsgáló, mélyinterjús kutatáson alapuló klaszterelemzés a magyarországi beszállítók négy csoportját különítette el. A „hazai kisvállalkozások”, a „heterogén hazai középmezőny”, a „külföldi nagyvállalatok” és a „megfiatalodott dinoszauruszok” csoportja várhatóan eltérő módon fog beilleszkedni
a megváltozott értékláncba, ahol elsősorban a vállalati méret, a technológiai együttműködésben való részvétel képessége válik egyre fontosabb versenyelőnnyé.

BENCSIK Andrea – TRUNKOS Ildikó
„Öreg ember nem vén ember!” avagy Lehetőségeink, esélyeink az élethosszig tartó tanulásra
27. – 39. oldal

A társadalmak jólétét, gazdasági erejét jelentős mértékben befolyásolja az a képesség, hogy tudnak-e a már meglévő tudásukra, hagyományaikra építve korszerű, hosszú távon használható tudástartalmakat létrehozni és azt az ott élő emberek minél szélesebb rétege számára elérhetővé tenni. Arra az országra, amely ezt nem ismeri fel, a stagnálás, a leszakadás vár. A fejlett nyugati országokban bárki számára adottak a lehetőségek akár egészen idős korban is a tanulásra, fejlődésre, míg hazánkban a vállalatok (tisztelet a kivételnek) a fiatal, értelmes, a jövő szempontjából meghatározó egyéniségek képzését sem támogatják kellő mértékben. A teendők egyre sürgetőbbek, melyet a munkavállalói oldal sokkal jobban érzékel, ezért próbál tenni is érte. A vállalatok és a kormányzati intézkedések azt mutatják, hogy a gazdálkodó szervezetek, az intézmények kevésbé felkészültek a lifelong learning kihívásaira. Ebben a tanulmányban a szerzők a lehetőségek és a napi valóság nemzetközi-hazai elméletét bemutatva, egy rövid hazai felmérés eredményeivel illusztrálják a helyzetünket.

NYIRÔ Nóra
Fordulópontnál, vagy csak így tovább?! A magyarországi rádiózás piacának elemzése
40. – 52. oldal

A hazai rádiózás hivatalos születésnapja 1925. december 1., s közismert, hogy egy nagy jelentőségű eseményhez, a Telefonhírmondó Rt. stúdiójának felavatásához kötődik. Minden bizonnyal a most mögöttünk hagyott két év, a 2008–2009. évek jó néhány napja is bevonul majd a magyar rádiótörténetbe ilyen vagy olyan okokból. 2008. december 1. például a technológiai korszakváltás jelképévé válhat, hisz ezen a napon indultak el az adások az Antenna Hungária Zrt. digitális platformján, az analóg földfelszíni műsorszórás tervezett digitálisra váltásának első lépéseként. A piacot illetően 2009. november 19-e a nevezetes dátum, e nappal ugyanis – ha nem is önszántából – elhagyta az étert a két piacvezető országos kereskedelmi rádió, a Sláger és a Danubius, s frekvenciáikon immár két új szereplő, a Class és a Neo szól, s emellett a két új rádió a digitális platformon is elérhető. A rengeteg eseményt hozó két évben, csak úgy a felszín alatt, egy alapkérdés is kezdett megfogalmazódni, tudniillik az, hogy hová is tart a rádiózás abban a formájában, ahogy korábban megismertük és eddig ismertük, hogy ebben a formában van-e jövője, vagy már életciklusa vége felé jár. A tanulmány egyrészt pillanatképként rögzíti a magyar rádiózás piacán a 2009. év végére kialakult helyzetet, másrészt kitekint a még belátható jövőbe, tárgyalva a várható technológiai fejleményeket, és az előbbitől persze nem függetlenül, a fogyasztói döntéseket.

KOVÁCS Zoltán
Egy ellátási lánc szimulációjának tapasztalatai
53. – 61. oldal

A szimulációt és játékokat széles körben alkalmazzák rendszerelemzésre és az oktatásban. Összetett jellegüknél fogva az ellátási láncok megfelelő tárgyaik az ilyen jellegű vizsgálatoknak. Az elmúlt években a kutatók sokrétű tapasztalatot szereztek a jól ismert sörjátékkal. Jelen cikk kétféle alkalmazást mutat be: 1. újszerű tanulságokat a hagyományos játékból, 2. a sztochasztikus igényt tartalmazó továbbfejlesztett változattal kapcsolatos tapasztalatot. A játéknak sokféle tanulsága van: rendszerdinamika, rész és globális optimumok, illetve célkitűzések, irányítási vonatkozások, az információ és döntés viszonya, az előrejelzés fontossága, szervezeti tanulás és viselkedés.

HAU Orsolya – PITZ Mónika – TORJAI László
A lágyszárú biomassza ellátásilánc-menedzsment kérdései az alapanyag-termelőktől az erőműig
62. - 70. oldal
Napjaink növekvő energiafelhasználása és a fosszilis energiaforrások kimerülésének veszélye egyre inkább előtérbe helyezi a megújuló energiaforrásokon alapuló energiaellátást. Az egyik lehetőség a lágyszárú biomassza energetikai hasznosítása, melynek azonban alacsony energiasűrűsége miatt meglehetősen magasak a logisztikai költségei, így elengedhetetlen egy megfelelő ellátási lánc kialakítása. A dolgozat célja, hogy az ellátási láncok különböző elméleti kategorizálásai alapján besorolja a lágyszárú biomasszára épülő ellátási láncot, és bemutassa alapvető jellemzőit. Ezek alapján megvizsgáljuk, hogy melyek a megoldandó problémák annak tervezése, működtetése során, illetve, hogy milyen követelményeknek kell megfelelnie a sikeresség érdekében.

Budapest Management Review Vol 41, October 2010

Fodor , Péter – Kiss , Tibor – Poór, József
Impact of the crisis to HR and knowledge management – based on an empirical research of organizations of four East Central European countries
pp. 2-17.

In October 2008 erupted crisis reached a different position the economies in Bulgaria, Hungary, Romania and Slovakia. The governments of countries have being taken very similar ordinations to eliminate the negative effects. It is very important to know how the enterprises and organizations responded to the crisis. This study examines that the companies operating in four countries what ordinations they intend in the current economic and financial crisis in human resources management. With a brief overview of the literature, we present of the role of human capital in this critical period. Then the authors present the results of their empirical research which was performed between the November 2008 and February 2009.

Mészáros , Ádám
The post-crisis automotive supplier systems and the opportunities of the Hungarian suppliers
pp. 19-26.
 
The automotive industry has been strongly affected by the crisis. Besides the effect the crisis has had on individual suppliers, the whole supplier system seems to be in transition. In the future, the concentration of the sector may further increase, the supplier relationships may deepen, the role of cooperations may also become more important, and the higher energy prices and the growing significance of environmental aspects may trigger a technological change as well. These factors may also generate changes in the current Toyotist supplier system. The key question is whether Hungarian suppliers can keep their positions in the new environment. Empirical research and cluster-analysis, based on in-depth corporate interviews with the suppliers of Suzuki, identified four clusters of suppliers in Hungary. The groups of ‘domestic enterprises’, ‘heterogeneous domestic middle of the pack’, ‘large foreign firms’ and ‘rejuvenated dinosaurs‘ will probably join to the value chain in different ways. Company size and the ability of participation in tech nological cooperation may become the most important competitive advantages in this new environment.

Bencsik , Andrea – Trunkos , Ildikó
„Old man is not an old man!” or our opportunities and odds to the life long learning
pp. 27-39.

Life-long learning is indispensable to develop successfully into a knowledge-based economy and society. Educational level is the most important determinant of employability. According to experience those who have higher qualifications can adapt faster and better to changing circumstances and new tasks than those who have lower-level education. That’s why adult education and training is essential to competitiveness and economic growth. In several Western European countries, e.g. in Denmark, Germany and Sweden, where adult training has long traditions, the high level, high quality adult training is a determining factor of economic competitiveness. Nowadays the term “lifelong learning” is familiar even in Hungary, which includes/would include old age learning as well. However, practically there is no opportunity for it; life-long learning means only the training of those employable in the labour market. Nevertheless, a lot of old aged people would  learn new things with pleasure. In most Western European countries there are opportunities to do so. The question naturally arises: to what extent can old people be burdened, what are they capable of either at school or in the labour market? It should not be treated only as an employment problem: it is also indispensable with
regard to life quality.

Nyirő , Nóra
Crossroads or keeping on?! Analysis of the Hungarian radio market
pp. 40-52.

The official birthday of the Hungarian radio market is the 1st December 1925, when the studio of Telefonhírmondó Inc. was inagaurated. Definitely the last two years, 2008-2009 will enter the Hungarian radio history as well. The 1st December 2008 should become the symbol of the technological shift, as being the date of the launch of digital broadcast on the terrestrial platform of Antenna Hungária Inc.. Regarding the radio market the 19th November 2009 is the remarkable date, when the two leader national commercial radios Sláger and Danubius left the ether, and their frequencies are now used by the two new players, Class and Neo. Beside
the scores events of these two years, a new fundamental question emerged, where the radio is going in the form we know it, and whether the radio has a future in this form, or it is reaching the end of its lifecycle. The arcticle on the one hand snaps the situation of the Hungarian radio market at the end of 2009 and on the other hand provides some insights about the foreseeable future of the radio market considering the expected technology developments and not independently the  consumers’ decisions.

Kovács , Zoltán
Experiencies of a supply chain simulation
pp. 53-61.

Simulation and games are widely used tools in system analysis and education. Due to its composite structure supply chains are appropriate subjects this kind of analysis. Researchers gained considerable experiences with well known beer game during years. This article focuses two kinds of applications: 1. new learning from the traditional game, 2. a suprising experience with a further developed, stochastic demand case version. There are wide varieties of learning from the game: system dynamics, part/global optimisation and goal settings, control mechanism, information and decision relations, importance of forecast, organisational learning and behaviour.

Hau , Orsolya – Pitz , Mónika – Torjai , László
Issues of herbaceous biomass supply chain – from the raw material producers to the power plant
pp. 62-70.

Today’s growing global energy consumption and the exhaustion of fossil fuels gave high potential to consider renewable energy. An option is the use of agricultural biomass, however, due to its large transportation and storage costs it is essential to find a suitable supply chain. The aim of this paper is to introduce the main characteristics of biomass supply chain. The authors will examine the main issues of the supply chain concerning planning and operating, and requirements it has to meet in order to gain success.

 

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.