Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Vezetéstudomány 41. kötet 2010. Szeptember

Tuomo Alasoini– Elise Ramstad – Asko Heikkilä –  Pekka Ylöstalo
WorkplaceInnovationinFinland: TowardsSustainableProductivity Growth?
2. – 16. oldal

This paper examines challenges that Finnish companies are facing in the global productivity race and means they have used in responding to these challenges, with a special reference to work organization, personnel competence development and utilization of external sources in acquiring new knowledge. In recent years, Finnish companies have been actively modernising their work organization. In the ‘innovative work organization index’ developed by Valeyre et al. (2009), for example, Finland ranked third of all the EU27 countries in 2005. One special feature of Finnish companies’ modernization strategies compared with those of the other highest ranking countries – Sweden, Denmark and the Netherlands – was a more widespread use of ‘lean production’ approach, whereas in the dissemination of ‘discretionary learning’ forms of work organization Finland was lagging behind these three countries. In concrete terms and in comparison with the other highest ranking countries, Finnish companies have laid more emphasis on teamwork, task rotation, multi-skilling and decentralization of quality control in their strategies to renovate work organization, while less notion than in Sweden, Denmark and the Netherlands has been paid to increasing individuals’ autonomy and variety in work and reducing constraints that pace work. These differences may be explained by the strong engineering orientation in Finnish management culture, the lesser influence by the socio-technical systems design approach and the fact that quality of working life entered the Finnish policy agenda later than in the three above-mentioned countries (Alasoini, 2004; Kasvio, 1994; Koistinen – Lilja, 1988). This paper examines work organization modernization strategies of Finnish companies with the help of establishment-level data and by looking at companies in industry and private services separately, with a view to finding similarities and differences in the operation logics and change strategies between these two sectors. The paper includes an analysis on decision-making structures, nature of teamwork, personnel competence development practices and utilization of external sources of knowledge in these two sectors. The empirical material is based on a survey, carried out by the Finnish Workplace Development Programme TYKES (2004–2010). The paper starts with an introduction to different approaches to workplace innovation in companies and to different policy options in tackling with the problem of low level of workplace innovation in Europe. Thereafter, the paper provides an overview on the main problems facing Finland’s future economic growth and on policies to promote workplace innovation. Thirdly, the article presents the survey data and results. Finally, conclusions based on the empirical analysis will be drawn.

KAPÁS Judit
A kaptalista vállalat gazdaságtörténeti és vállalatelméleti magyarázatai: Áttekintés és kritika
17. – 28. oldal

A kapitalista vállalat első formája a gyárüzem (factory) volt, amely az angol ipari forradalom nyomán fejlődött ki és terjedt el. A gyárüzem kialakulására vonatkozó magyarázatok két, egymástól elkülönült diszciplína, a gazdaságtörténet és a vállalatelmélet keretében fejlődtek. A tanulmány bemutatja ezeket az elméleteket, majd kritikájukon keresztül a történeti vállalatelmélet szükségessége mellett érvel. A történeti vállalatelméleti perspektíva a gyárüzem tanulmányozása során nemcsak abban segít, hogy magyarázatot adjunk arra, miért alakult ki a kapitalista vállalat, de abban is, hogy feltárjuk a kapitalista vállalat megkü¬lönböztető jegyét. A tanulmány felvázolja e megközelítés kereteit is.

PITTI Zoltán
Gazdasági kórkép alulnézetből – 2. rész.
29. – 44. oldal

A magyar gazdaság új növekedési pályára állása a kilencvenes évek végére tehető, s ebben meghatározó szerepe volt a pótlólagos erőforrásként szolgáló külföldi működőtőke-befektetéseknek. A nemzetközi tőkeáramlás ezred¬fordulót követő módosulása (csökkenő volumen, változó irányultság) kedvezőtlenül érintette a hazai gazdasá¬got, aminek egyik következménye a beruházások csökkenése és a növekedési ütem lassulása, másik következ¬ménye viszont – a jövedelemkiáramlást semlegesítő hatás elmaradása miatt – a fizetési mérleg romlása. Ebben a helyzetben halaszthatatlanná vált az államháztartási egyensúlyromlás megállítása, illetve a gazdasági fejlődés új alapokra helyezése. A szerző elemzésében – a hazai versenyszektor eredményességi és vagyoni jellemzőinek értékelésével – azt szeretné jelezni, hogy az egyensúlytalansági állapot megszüntetése nem szorítkozhat az ál¬lamháztartási rendszerre, vagyis az ország helyzetének stabilizálása, majd új növekedési pályára állás nem képzelhető el a gazdaság átfogó modernizációja nélkül. Vizsgálata a ténylegesen működő (343 ezer) hazai társas vállalkozás 2000–2008. évi pénzügyi beszámolóinak adataira épül. Álláspontja szerint a mintavétel nagysága el¬lensúlyozza az esetleges torzító hatásokat (lásd: helyenként előforduló kreatív beszámolók), így a vállalkozások mennyiségi gyarapodása, méret szerinti megoszlása, a gazdasági tevékenység jellege, a teljesítmények és ered¬mények alakulása, a vállalkozói vagyon módosulása megbízhatóan értékelhető, illetve a tapasztalatok alapján a korrekciós intézkedések igénye és azok tartalma is jól körvonalazható. Tanulmányát így ajánljuk a téma iránt érdeklődőknek, a versenyszektor szereplőinek, de leginkább a gazdaságpolitika formálóinak.

RÓZSA Andrea
Menedzsmentkommunikáció reálopciókkal. A stratégiai és pénzügyi szempontok összhangba hozatalának lehetőségei
45. – 58. oldal

A stratégiai beruházásokhoz kapcsolódó jövőbeli lehetőségek felismerése és értékelése mára a tőke-költség¬vetési döntések fontos alapelemévé vált. A reálopciók vállalati döntéshozatalban betöltött szerepe azonban túlmutat az értékelő funkción, mert a szemlélet tágabban is értelmezhető, egyéb vállalati területeken is alkalmazható. A szakirodalmi eredmények és a vállalati esettanulmányok is azt mutatják, hogy a legtöbb elemzési probléma a szakaszos stratégiai beruházások, s ezen belül is a fejlett gyártástechnológiák beve¬zetéséhez és menedzseléséhez kapcsolódik. A tanulmány – az elemzési problémák fő típusainak feltárása mentén – azt vizsgálja, hogy a reálopciók milyen mértékben használhatóak és hasznosak a szakaszos szer¬kezetű stratégiai beruházások elemzésében, valamint a bevezetéskor és a menet közbeni vállalati folyama¬tok menedzselése során felmerülő stratégiai és pénzügyi szempontok egyeztetésében.


SZŐKE Szabolcs
A gépészkarokontanuló hallgatók vállalkozásalapítási motivációi
59. – 62. oldal

A szerző dolgozatában magyar gépészhallgatók vállalkozásalapítási hajlandóságát ismerteti. A cikk meg¬állapításai egy 2007-ben lefolytatott kérdőíves vizsgálaton alapulnak. A felmérés mintájául hét fővárosi felsőoktatási intézmény szolgált.1 A vizsgált intézmények közül háromnak van valamilyen gépészkara. A cikkben a szerző a gépészkarok hallgatóinak vállalkozásalapítási szándékaira koncentrál a teljes sokaság jellemzőivel összehasonlítva.

PAPANEKGábor
Kutatás a közbeszerzési korrupcióról.
63. – 68. oldal

A GKI Gazdaságkutató Zrt. a Közbeszerzések Tanácsa (KT) megbízásából 2008–2009-ben kutatást végzett a hazai közbeszerzések területén kialakult korrupcióról.1 A cikkben a vizsgálatok néhány, a vállalati szféra számára fontos eredményét mutatja be a szerző. Kiemeli, hogy a közbeszerzési korrupció mai gyakorisága a társadalom számára elfogadhatatlan mértékű károkat okoz, s a visszaélésekben részt vevő cégek számára is veszélyes, majd áttekinti a védekezés főbb lehetőségeit.


Business Management Review Vol. 41. September 2010


Tuomo, Alasoini– Elise, Ramstad–  Asko, Heikkilä – Pekka, Ylöstalo
Workplace Innovation in Finland: Towards Sustainable Productivity Growth?
pp. 2 – 16.

This paper examines work organization modernization strategies of Finnish companies with the help of establishment-level data and by looking at companies in industry and private services separately, with a view to finding similarities and differences in the operation logics and change strategies between these two sectors. The paper includes an analysis on decision-making structures, nature of teamwork, personnel competence development practices and utilization of external sources of knowledge in these two sectors. The empirical material is based on a survey, carried out by the Finnish Workplace Development Programme TYKES(2004–2010). The paper starts with an introduction to different approaches to workplace innovation in companies and to different policy options in tackling with the problem of low level of workplace innovation in Europe. Thereafter, the paper provides an overview on the main problems facing Finland’s future economic growth and on policies to promote workplace innovation. Thirdly, the article presents the survey data and results. Finally, conclusions based on the empirical analysis will be drawn.

Kapás, Judit
Economic History and the Theory of the Firm Views on the Factory: An Assessment
pp. 17-28.

The factory, which has to be considered the first form of the capitalist firm, emerged and spread due to the British industrial revolution. Explanations of the factory have developed in two separate disciplines, namely economic history and the theory of the firm. This paper, through a critical assessment of the above theories, argues for an historical theory of the firm view on the factory, which allows us not only to explain the emergence of the capitalist firm, but at the same time, to explore its distinctive attributes. The paper also sketches out the framework of this view.

PITTI, Zoltán
Syndrome of Hungarian Economy from Bottom-view 2.part
pp. 29-44.

The economic performance during the transition period was characterized by the alternations of fulfilled hopes and unrealized expectations. The economic restructuring and changes in market relations took place during the first decade, while new – mostly foreign – investment groups entered on the new market. As a result the economy was stabilized and was put to a new growth path. But after the millennium the foreign investment based economy development strategy was no more adequate. The new engine for the growth should have been the domestic small and medium enterprise sector (SME), but despite the subsidies this sector was not strengthened to take this role. The author – the researcher of BCE, and the ex-president of APEH – analyses the characteristics of the domestic business demography, performance and effectiveness, based on the 2000–2008 annual financial statements of the business sector. In the author’s analysis – with assessment of the domestic business sector and financial performance characteristicst - he would like to point out that the imbalance can not be confined to the elimination of state government system, that is, the country’s situation to stabilize, and then post a new growth path is not conceivable without the modernization of the economy overall. In his view, the sample size outweighed the possible distortionary effects (see occurring in places of creative accounts), so the growth of business volume, size distribution, the nature of economic activity, the evolution of performance and results, a reliable assessment of changes in the business of property and the experience on the basis of the need for corrective action, and its contents are also well delineated. Study it is recommended for those interested in the topic, the business sector actors, but most of the economic policy makers.


Rózsa, Andrea
Management communication with real options
pp. 45-58.

Nowadays, real options have several field of application. This paper examines the potential integrating influences of real options concerning financial and strategic aspects of investment decision-making. In this, unusual point of view, the author compares professional results of some relevant case studies, and the most important real option valuation processes as well. Consequently, the main types of problems concerning strategic investment analysis are demonstrated. As a result, the author suggests a strategic–real option model (SRM), which can be used for both elimination of identified problems and development of general, real option valuation processes.


Szőke, Szabolcs
Enterprise setting up motivations of engineering students
pp. 59-62.

IKU-Innovation Reserach Centre has surveyed- in 2007- the will and inducement of setting up enterprises, existing spin offs and scientific outcomes on what they are based. The survey was conducted at seven Hungarian universities which were selected by the fields of science. In this paper the results of fields of engineering will be analysed. This study can be provided new information about the attitude and outcomes of Hungarian students, as well as about number and scientific performance of their enterprises.


Papanek, Gábor
Research on public procurement corruption
pp. 63-68.

The GKI Economic Research Co. was carried out a research in the home field of public procurement emerged corruption between 2007–2008. The author presents results of the research which are important for the corporate sector. It points out that the incidence of public corruption in today’s society for an unacceptable level of damage, and participating in fraudulent firms is dangerous, and then reviews the main options for control.

 

 

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.