Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Vezetéstudomány 41. kötet 2010. július-augusztus

 

RESZEGI László
Hatékony piac – hatékony vállalat?
3. – 15. oldal

A hatékony piac ösztönzi, kikényszeríti a hatékonyabb vállalatot. A hatékony adózás növeli a társadalmi jólétet, de gyengíti a piac hatékonyságát, korrigálja az erőforrások elosztását. Az adócsalás és a korrupció rontja a piaci hatékonyságot. Ha az adócsalás megjelenik és jelentőssé válik, akkor a modellszámítások szerint az etikus és az adócsaló vállalat teljesítménye is jó eséllyel romlik. A vállalatok üzleti modelljük változtatásával válaszolhatnak az adócsalás és a korrupció okozta környezeti változásokra. Azonban bármelyik utat is választják, az adócsalás és a korrupció egy adott mértékén túl a vállalati hatékonyság romlásával jár, ráadásul az etikus vállalat ki is szorulhat a piacról. Ettől kezdve a vállalatok értéke csökken, kockázatuk nő. Ezzel együtt elvész az iránytű az erőforrások elosztásához, s ez a gazdaság egészének teljesítményromlásához vezet. Nem lesz hatékony az állam, a gazdaság és a vállalat.

WIMMER Ágnes
A piaci normák sérülése, üzleti döntések és a vállalati hatékonyság
16. - 24. oldal

Az üzleti vállalkozások környezetére vonatkozó előfeltevések és ezek érvényesülése keretet szab az üzleti döntésekhez és hat a teljesítményre. A cikkben (a feltételezett, illetve elvárt) piaci normák sérülésének hatékonysági következményeit vizsgálja a szerző. Kiindulásként értelmezi a vállalati hatékonyság fogalmát és külső befolyásoló tényezőit. Ezt követően rendszerezi a nem normasértő üzleti döntéshozók lehetséges válaszait a piaci szereplők (versenytársak, üzleti partnerek) normasértéseire, kitérve arra is, hogy ez milyen
hatást gyakorol a hatékonyságra.

KÖNCZÖL Erzsébet
Üzleti modellek a piaci változások tükrében
25. – 32. oldal

Az üzleti modell gyakran használt fogalma az üzleti életnek és a szakmai írásoknak, a kifejezés mögött azonban igen sokféle értelmezés rejlik. A cikkben a szerző röviden összegzi az üzleti modell fogalmát, főbb tényezőit és a vállalati stratégiához való viszonyát. A fő kérdés pedig, melyet az írásban vizsgál, a következő: a piaci környezet utóbbi időben végbement drámai változásai, a hatékony piacokról vallott korábbi feltételezések megváltozása és a nem piaci koordinációs eszközök arányának növekedése megjelenik-e a vállalatok üzleti modelljeinek változásában? Áttekinti azokat a módszereket, amelyekkel a vállalatok a piaci változásokra üzleti modelljeik egyes területein reagálnak. Végezetül külön figyelmet fordít arra a kérdésre, hogy felfedezhetők-e iparági sajátosságok az üzleti modellek változtatása során.

KAZAINÉ Ónodi Annamária
Értékválasztás, etikai dilemmák
33. – 42. oldal

A tulajdonosi értékteremtésre való koncentrálás és az érintettek figyelembevétele a döntéshozatal során nem zárják ki egymást. Ugyanakkor vannak olyan döntési szituációk, amikor választani kell a tulajdonosi érdekek, illetve valamely érintett csoport preferenciája, prioritása között. Egy-egy konfliktusos helyzet után egy egészséges egyensúlyi helyzetnek kell kialakulnia a gazdaság hatékony működése érdekében, amelyben szerepet játszik a gazdasági racionalitás mellett a megegyezés, a morális értékrend is. Jelen cikk két olyan kutatás eredményét mutatja be, amely azt vizsgálta, hogy adott kiélezett, szembeállított alternatívák közötti választást igénylő döntési szituációban a válaszadók a tulajdonosi értékteremtésnek vagy valamely érintett csoportnak biztosítanak-e prioritást. Az eredmények a jogszabályoknak való megfelelés, illetve a külső környezet meghatározó szerepére is rámutattak.

MATOLAY Réka
Vállalatok társadalmi felelősségvállalása – Hatékonysági vonzatok
43. – 50. oldal

Az érintettekkel való együttműködésen alapuló vállalati társadalmi felelősségvállalás (corporate social responsibility, CSR) hatékonysági előnyökkel kecsegtet, ám a gyakorlat ugyanígy a hatékonyságromlás kockázatával is jár. A szerző írásában összefoglalja, hogy melyek lehetnek a felelős működés vállalati hozadékai. Elemzésében bemutatja, hogy a CSR értelmezésének és kommunikációs gyakorlatának milyen jellegzetességei és kihívásai érhetők tetten.

SZÁNTÓ Richárd
A tisztességes piaci magatartás kockázatai – adócsalás, adóelkerülés
51. – 59. oldal

Számos elméleti értekezés foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy mit kockáztat az a piaci szereplő, aki tisztességtelenül viselkedik. Ezek a tanulmányok elsősorban a tisztességtelen piaci magatartást folytató szereplő kockázatait tárják fel, és legtöbbször figyelmen kívül hagyják azt a körülményt, hogy a tisztességtelen piaci magatartásban rejlő kockázatok és bizonytalanságok nemcsak az inkorrekt módon eljáró szereplőket érintik, hanem azokat is, akik ebben a piaci környezetben tisztességesen igyekeznek viselkedni. A tisztességtelen
magatartás fajtáit hosszasan lehetne sorolni (adócsalás/adóelkerülés, erőfölénnyel való visszaélés, fogyasztók megtévesztése, korrupció, kartell stb.), jelen cikkben azonban ezek közül egyetlenegy jelenségre, az adócsalásra, illetve adóelkerülésre összpontosít a szerző. Ennek oka kettős: egyrészt vélhetően az adócsalás a legelterjedtebb tisztességtelen magatartási forma, amely a piaci működés során jelentkezik, másrészt minden bizonnyal erről a jelenségről rendelkezünk a legtöbb empirikus vizsgálattal. A cikk végén a szerző
általánosítja az adócsalás kapcsán feltárt kockázatokat és bizonytalanságokat a szélesebb értelemben vett tisztességtelen piaci viselkedésre vonatkoztatva.

VÖRÖSMARTY Gyöngyi
Hatékony piac, hatékony beszerzés? Beszerzési döntések piacalakító hatásai
60. – 67. oldal

A cikk a nagyvállalatok beszerzésében tapasztalható tendenciákat a közgazdaságtanból ismert hatékony piacok fogalmával a tökéletes versenyelméletének alapfeltételeivel való összevetésben elemzi. Kiemeli, hogy a tendenciák hatásaként a verseny logikailag a tökéletlen verseny felé mozdul el, melynek pozitív aspektusa, hogy az ellátási láncok együttműködő kapcsolatai a hatékonyság biztosításának számos esetben letéteményesei. A negatív következmények közé tartozik viszont, hogy a túlzott versenyeztetés hatására a piacok szereplőinek száma csökkenhet, az innováció alacsony szinten stagnálhat és az adóelkerülés felerősödhet.

TÁTRAI Tünde
A közbeszerzés jogi és hatékonysági aspektusai
68. – 76. oldal

A közpénzelköltés hatékonyságát hazai viszonylatban az éves közpénzköltés nagyságával és az alkalmazott eljárástípusok, beszerzési tárgyak számával, értékével kapcsolatosan van lehetősége a hivatalos statisztikák elemzése során az érdeklődőnek vizsgálni. A törvény preambulumában található „a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása” célrendszer csak részben érvényesül. A tanulmány arra kíván rávilágítani, hogy a hazai közbeszerzés-kutatás eredményei alapján milyen elképzelés van a
GDP közel 5%-án hatékony elköltéséről Magyarországon. Vajon valódi akadálya-e a közbeszerzés a tisztességtelen versenynek, s elősegíti-e a piaci folyamatok érvényesülését annak szabályozása. A szerző válaszai rávilágítanak a közbeszerzési piaci folyamatok, gyengeségek, kevésbé hatékony megnyilvánulások és kritikus vélemények okaira, melyek közvetlen kapcsolatban vannak a közbeszerzés válságos helyzetével, s azonosítják azokat a kritikus pontokat, melyeken érdemes változtatni egy reménybeli hatékonyabb állapot, piaci egyensúlyi helyzet kialakítása érdekében.

BODA György
Hatékony vállalat, hatékony társadalom
77. - 90. oldal

Lehet-e a társadalomban kibontakozó konfliktusoktól vállalati keretek között megszabadulni? Mivel a vállalat termelési függvénye túlmutat a vállalat határain, ez illúzió, és az igazi vállalati hatékonyság csak a társadalmi folyamatok hatékonyabbá tételével alakulhat ki.

 

Budapest Management Review Vol. 41. July-August 2010

Reszegi , László
Efficient market – efficient enterprise?
pp. 3-15.

Efficient market inspires and calls into existence more efficient enterprises. Efficient taxation increases social welfare, while weakens market efficiency and simultaneously revises the distribution of resources. Tax evasion  and corruption diminish market efficiency. As calculations show, it is quite likely that the performance of both ethical and violator companies will decline, once tax evasion exists and has become remarkable. Enterprises may alter their business model as a possible answer to the environmental changes caused by
tax fraud and corruption. When corruption exceeds a certain level there is no solution for eliminating the efficiency setback, in addition the ethical actor may also lose its market share. As a consequence, facing a higher risk companies lose their value too. At the same time
inappropriate direction of resource distribution leads to an overall shrinkage in economic performance. State, economy and enterprises will stop being efficient.

Wimmer , Ágnes
Violation of market norms, business decisions and
firms’ efficiency
pp. 16-24.

The decisions and the performance of business corporations are not independent of their environment. The assumed norms provide a framework for the business decisions and the existing norms affect the firms’ performance. The article focuses on the efficiency consequences  of the violation of the market norms. It presents the concept of corporate efficiency and its influencing factors. Then the decision makers’ possible answers to
the violation of norms are investigated and the efficiency consequences are analyzed.

Könczöl , Erzsébet
Business Models among changing market conditions
pp. 25-32.

Business model is a widely used term both in business connections and publications, but there are a wide range of understanding behind it. In this article first the author summarizes the concept of business model, its main building blocks and its relation to business strategy.
The article focuses on the forms how companies change their business models among the recent drastic changes of their market environment. A special aspect of the changing business models is the potential violation of the market norms. The article also points out some industry-specific tendency of changing business models.

Kazai Ónodi , Annamária
Conflict of values and ethical dilemmas
pp. 33-42.
During the decision making procedure, concentrating on shareholders’ value and taking stakeholders’ interest into account are not always in contradiction. Although there are some situation where the managers have to choose between the shareholders’ value and the interests
of another stakeholders’group. This paper shows and compares the results of an American and an Hungarian survey. These results clearly demonstrate that in the case of ethical dilemmas, comlying with the regulations and the pressure coming from the competitive economic environment are both significant factors in decision making. The managers’ personal morals and ethical beliefs have been also investigated in respect of their role in decision making. The results of the two surveys were quite different.

Matolay, Réka
Corporate Social Responsibility: gains and losses of efficiency
pp. 43-50.

Corporate Social Responsibility (CSR) based on cooperation with stakeholders promises both gains and losses of efficiency. This paper provides a summary of potential corporate benefits of responsible activities.  Characteristics and challenges of the interpretations of and communication about CSR are in the focus of the analysis.


SZÁNTÓ, Richárd
The Risks of Fair Market Behavior
pp. 51-59.

Classical articles on tax evasion usually discuss the risks of the actors who try to avoid tax compliance. However, it is rarely demonstrated that tax evasion also increases the level of risk and uncertainty for those who are still willing to pay their taxes, or in general terms are willing to compete in a fair way in the market. Tax evasion generates such noises in the market that other actors behaving fairly cannot handle. Yet, the article also points out that tax compliance is more often happens in the real world, than as it is expected according to the neoclassical models. There are numerous theories explaining this phenomenon. Actors do not have the same access to tax evasion; morality also can play a pivotal role in this problem, and thanks to the systematic work of the tax authorities the risk of being caught can be much higher that the models suggest.

Vörösmarty, Gyöngyi
Efficient markets, efficient purchasing? – The effects of purchasing decisions on supply markets
pp. 60-67.
This study aims to investigate the effects of important tendencies in purchasing and supply management of large corporations to supply markets with the help of economic models of market efficiency. It highlighted  that there is a positive result of supply chain coordination
as a highly efficient alternative to market efficiency. It is also revealed that there is a threat as well. Competitive bidding techniques (volume aggregation, etc.) under the pressure of cost cutting may result market distortion: decreasing number of suppliers, low level of innovation, illegal employment.

Tátrai , Tünde
The legal and efficiency aspects of public procurement
pp. 68-76.
The analysis of public spending can be based on official statistics showing the figures of annual public spending and the value and number of different procedures and purchased items. However, public procurement spending an annual amount of 1600-1800 billion HUF
of public money in an ever changing legal environment, are intended to ensure not only some efficiency in public spending, but to reach several other aims as well. Although the preamble of the public procurement law states, that “a legal environment ought to be created, where the transparency and public accountability of spending public money and fair competition regarding public procurement procedures is ensu red”, these requirements are only partially met. This study, based on the results of recent analyses concerning public procurement, wishes to represent our ideas about how to spend efficiently nearly 5% of the Hungarian GDP. Is it really true, that public procurement can be regarded as a genuine means against unfair competition, and can we really foster market processes by regulating public procurement? The author answers highlight the causes of the weaknesses of public procurement procedures, inefficient practices and critical opinions, which are closely connected to the present dire state of public procurement. This study also identifies the
crucial elements to be changed in order to achieve a hopefully more efficient state and a preferable market balance.

Boda , György
Efficient companies, efficient society
pp. 77-90.

Can the enterprise bypass the conflicts which are growing in society? This idea is an illusion. The enterprise’s production function relies partly on factors located outside its boundaries and therefore high enterprise efficiency can evolve only by solving social problems as well.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.