Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Vezetéstudomány 41. kötet 2010. június

PITTI Zoltán
Gazdasági kórkép alulnézetből - I. rész
2. - 23. oldal

A rendszerváltás utáni időszak gazdasági teljesítményei a beteljesült remények és a megvalósulatlan várakozások egymást követő hullámzásait takarják. A mögöttünk hagyott két évtized első felét a gazdasági szerkezetváltás, a piaci kapcsolatok módosulása, valamint új – többségében külföldi – befektetői csoportok megjelenése jellemezte, amelyek együttes hozadéka volt a gazdaság stabilizálódása, majd az új növekedési pályára állás. Az ezredfordulót követő évtized első felére azonban a külföldi befektetésekre alapozott gazdaságfejlesztési stratégia erejét vesztette, s a helyettesítésre szánt hazai kkv-szektor – a kiemelt támogatások és a kedvezmények ellenére – nem tudott a növekedés motorjává válni. Szerzőnk – a BCE tudományos kutatója és az APEH korábbi elnöke – a versenyszektor 2000–2008. évi pénzügyi beszámolói alapján a hazai vállalkozások demográfiai, teljesítményi és eredményességi jellemzőit vizsgálja, s két részből álló tanulmányában arra keresi a választ, hogy a várakozásoktól elmaradó működési eredményekben milyen szerepe lehet a gazdaságfejlesztési stratégia hiányának, a vállalkozási teljesítmények elégtelenségének, a tőkehiánynak, illetve a pénzügyi rendszer torzulásainak. Szerkesztőségünk a tanulmányt olyan vitaindítónak tekinti, ami széles érdeklődésre tarthat számot, s szívesen vállalkozunk arra, hogy közreadunk minden jobbító szándékú gondolatot.

ZOLTAYNÉ PAPRIKA Zita
Racionális és intuitív döntéshozók Kaliforniában és Magyarországon
24. – 35. oldal

Stratégiai döntéseket jellemzően a vállalatok felső vezetői, vezérigazgatók és elnökök hoznak. Ennek szellemében a szerző negyven felső vezetőt kérdezett meg két nagyon különböző régióban (Kaliforniában és Magyarországon) egy összehasonlító kutatás keretében. A két országban tizenkét válaszadó vezérigazgató, elnök, alelnök vagy felelős vezető volt (rájuk mint Vezetőkre hivatkoztunk), miközben nyolcan alapítói és többségi tulajdonosai voltak saját vállalkozásuknak (őket nevezzük Vállalkozóknak). A kutatás három területre irányult: 1) Hogyan hoznak döntéseket a felső vezetők a valóságban a világ e két különböző táján 2) Mennyiben különböznek – ha egyáltalán különböznek – a Vállalkozók és a Vezetők az alkalmazott döntéshozatali közelítésmódot tekintve, amikor az analitikus gondolkodást az intuícióikkal kombinálják 3) Mik a hasonlóságok és a különbségek a menedzsment-képességekben és a döntéshozatali rutinokban a Vállalkozók és a Vezetők között a vizsgált menedzsmentkultúrákban?

Omri MORAG – Károly BARAKONYI
’Business at the speed od light – The role of time and speed on bUsiness strategy
36. – 39. oldal

The article focuses on the importance of the dimension of time and speed in the world of competitive strategy. In today’s global village, businesses struggle with competitors in the industry to achieve sustainable competitive advantages through the creation of economies of scale and/or economies of scope but also to achieve economy of time. In some industries this is one of the key success points for leadership in the competition. The article describes the trends in the area of the impact of time and speed on the world of strategy and presents the main parameters that influence the speed of the implementation of the strategic processes by companies.


BAKONYI Zoltán
Az oksági homályosság Relatív nézőpontja - Egy új megközelítés
40. – 49. oldal

Az információs aszimmetriával foglalkozó gazdálkodástudományi irodalom egy ritkán tárgyalt területe az oksági homályosság, melyet a szerző jelen tanulmányában az erőforrás-alapú elmélet keretein belül tárgyal. A dolgozat központi gondolata az, hogy az információs probléma a vállalaton belül és azon kívül egyaránt jelentkezik, melyet ugyanazon jelenség, az oksági homályosság eredményez. Az elemzés központi hipotézise az, hogy míg a külső oksági homályosság (másolhatósági korlátként) előnyt jelenthet a vállalat számára, addig a belső (információs korlátként) hátrányt okozhat. Ahhoz, hogy ezt a látszólag egymásnak ellentmondó állítást igazolja, a szerző bevezeti az oksági homályosság relatív megközelítését. Az utolsó fejezetben olyan menedzsmentmódszereket (kereszt-funkcionális csoportok, információs rendszerek, megegyezéses eredménycélokkal történő vezetés) mutat be röviden, melyekkel lehetséges az oksági homályosság eredményezte kihívások kezelése.

NEULINGER Ágnes – SIMON Judit – KELEMEN Kata – HOFMEISTER TÓTH Ágnes – BÓDI Edit
Fogyasztói magatartás a hazai utazási szolgáltatások piacán - a hibrid vásárlói magatartás vizsgálata
50. -62. oldal

A szerzők kutatási projektjükben a hazai lakosság utazással kapcsolatos fogyasztási, vásárlási magatartását vizsgálták, különös tekintettel a hibrid fogyasztói viselkedés alakulására. A kutatás a rendszeresen utazó vagy az utazás iránt érdeklődő csoportra terjedt ki. Az első, kvalitatív fázisban a nyaralás értelmezését, a keresés és döntés kritériumait tárták fel, majd következő lépésben statisztikai elemzésekkel vizsgálták a fogyasztói magatartás jellemzőit. Indexszámítás alapján besorolták a válaszadókat a hibrid fogyasztás kategóriáiba. Besorolásuk szerint a megtakarítás-orientált olcsón vásárlók és a komfortorientált márkavásárlók jelentik a legnagyobb csoportokat, az előbbi 31,9%-ot, az utóbbi 29,6%-ot képviselve a mintában. A megtakarítás-orientált márkavásárlók 21%-ot, a komfortorientált olcsón vásárlók 17,5%-ot tesznek ki. Elemzésük igazolta, hogy a hibrid vásárlói magatartás elméleti megközelítése jól használható a hazai utazási piac elemzésekor. A kutatás a Neckermann Utazás Szolgáltató Kft. támogatásával készült.


Budapest Management Review Vol. 41. June, 2010

Pitti , Zoltán
Syndrome of Hungarian Economy from Bottom-view – I. part
pp. 2 – 23.

The economic performance during the transition period was characterized by the alternations of fulfilled hopes and unrealized expectations. The economic restructuring and changes in market relations took place during the first decade, while new – mostly foreign – investment groups entered on the new market. As a result the economy was stabilized and was put to a new growth path. But after the millennium the foreign investment based economy development strategy was no more adequate. The new engine for the growth should have been the domestic small and medium enterprise sector (SME), but despite the subsidies this sector was not strengthened to take this role. The author – the researcher of BCE, and the ex-president of APEH – analyses the characteristics of the domestic business demography, performance and effectiveness, based on the 2000–2008 annual financial statements of the business sector. The two-part study seeks the reason for the disappointing operation results. What role take in this phenomena the absence of economic strategy, the deficiency of business performance, the lack of capital and the financial distortions of the system. Our editorial intend this study as a debate for the public, and we would publish the ideas which improves this relevant topic.

Zoltayné Paprika, Zita
Analysis or Intuition – Strategic decision making in California and Hungary
pp. 24 – 35.

Strategic decision making is usually conducted by a firm’s top management, led by the CEO or the President of the company. In keeping with this, 40 top level managers in two very different regions (California, USA and Hungary) were targeted in a comparative research study. In the two countries, twelve of the managers were CEOs, Presidents, Vice Presidents or Chief Officers (hereafter referred to as Executives) while eight were founders and majority owners of their own enterprises (hereafter referred to as Entrepreneurs). The research focused on the following 3 areas: 1) How top level managers really make strategic decisions in these two different parts of the world; 2) How Entrepreneurs and Executives differ, if at all, in their approach to strategic decision making when they combine analytical thinking with their intuition; 3) The similarities and differences in management skills and decision making routines between Entrepreneurs and Executives within the investigated management cultures.

Omri Morag – Barakonyi, Károly
‘Business at the Speed of Light’ – The Role of Time and Speed on Business Strategy
pp. 36 – 39.

The article focuses on the importance of the dimension of time and speed in the world of competitive strategy. In today’s global village, businesses struggle with competitors in the industry to achieve sustainable competitive advantages through the creation of economies of scale and/or economies of scope but also to achieve economy of time. In some industries this is one of the key success points for leadership in the competition. The article describes the trends in the area of the impact of time and speed on the world of strategy and presents the main parameters that influence the speed of the implementation of the strategic processes by companies.

Bakonyi, Zoltán
The relative view of casual ambiguity
pp. 40 - 49.

Business science literature about information asymmetry rarely discusses the topic of casual ambiguity. In this article casual ambiguity is analyzed in the context of resource based theory of the firm. The central idea of this essay is that the casual ambiguity generates informational problem both inside and outside of the firm. The author’s hypothesis is that casual ambiguity within the firm causes disadvantage for the company (as an informational problem) but on the other hand casual ambiguity in the environment of the firm causes advantage for the company (as a barrier to imitation). To solve this paradox the relative view of casual ambiguity will be introduced. In the last part of the article some management tools
(such as cross-functional teams, IT systems and the method of management by objectives) will be introduced which can handle problems caused by casual ambiguity paradox.

Neulinger, Ágnes – Simon, Judit – Kelemen, Kata – Hofmeister Tóth, Ágnes – Bódi, Edit
Consumer behaviour on market of the Hungarian travel services – Examination of hybrid consumption
pp. 50 – 62.

Recent study examines travelling behaviour in Hungary with special emphasis on hybrid consumption. Using qualitative and quantitative analysis the study explore the decision making process related to hybrid consumption in travel services. Based on indexes the authors classified respondents into categories of hybrid consumption. According to their classification the main groups are savings-oriented budget shoppers and comfort-oriented brand shoppers, representing 31,9% and 29,6% share in the total sample, accordingly. Based on their analysis the approach of hybrid consumption proved to be useful to analyse consumer behaviour in travel services.

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.