Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
TemplaVoila ERROR:

Couldn't find Template Object with UID "2".
Please make sure a Template Object is accessible.

Vezetéstudomány 41. kötet 2010. május

FIÁTH Attila – MEGYES Judit
A hálózatos iparágak szabályozási környezete
4. – 11. oldal

A magyar gazdaság növekedése és versenyképessége szempontjából meghatározó a hálózatos iparágak fejlődése és kilátásai. A hálózatos iparágak versenyképességének növelése, a fogyasztók igényeinek magasabb szintű kielégítése szempontjából kiemelt szerep jut az iparágak liberalizálásának. Az elmúlt években az egyes hálózatos iparágak piacnyitásainak függvényében szabályozási eszközeiben változások következtek be, továbbá előtérbe került a multiszektor-szabályozás lehetősége is. A tanulmány célja, hogy bemutassa a hálózatos iparágak jellegükből adódó hasonlóságait, melyek alapot szolgáltatnak a különböző hálózatos iparágban hasonló szabályozási eszközök adaptálásának, uniós és hazai szinten egyaránt. Jelen értekezés áttekintést nyújt továbbá arra vonatkozóan, hogy milyen kilátások jellemzik a hálózatos iparágakat hazánkban, miképpen halad a liberalizálási folyamat az egyes iparágakban.

FIÁTH Attila – BÁRDOS Pál Péter – HAGYMÁSI Gergely
Ösztönző szabályozá a villamosenergia-elosztásban
12. – 25. oldal

A természetes monopóliumként működő energetikai társaságok árszabályozását a legtöbb európai országban az ösztönző szabályozási módszerek határozzák meg. Ezeknek a módszereknek a megjelenése jelentős változást hozott a szabályozás közgazdaságtanába azzal, hogy az új megközelítések különös figyelmet fordítottak a szabályozott társaság motivációira és adottságnak vették a szabályozó hatóság információs hátrányát. A szerzők ebben a cikkben arra vállalkoztak, hogy áttekintsék az ösztönző szabályozás egyes elemeinek működését, a gyakorlatban is alkalmazott módszerek előnyeit és hátrányait a villamosenergia-elosztás példáján keresztül. Az ösztönző szabályozásra a cikk egy olyan elméleti keretet határoz meg, amely alapján az egyes országokban – akár hazánkban is – alkalmazott árszabályozási rendszerek értékelhetők és továbbfejleszthetők.

FARKAS Dávid – HAGYMÁSI Gergely – NAGY Balázs
A helyközi közösségi közlekedés jelenlegi helyzetének ismertetése és hazai szervezésének lehetőségei
26. – 36. oldal

A hazai közösségi közlekedés részaránya a közlekedési szektorban európai összehasonlításban magasnak mondható, a motorizáció növekedésével azonban e részarány megtartásához a közösségi közlekedésnek versenyképesebbnek kell lennie az egyéni közlekedéssel szemben. A hazai helyközi közösségi közlekedés fontos problémája, hogy annak ellenére, hogy üzemeltetése jelentős terheket ró a központi költségvetésre, az egyéni közlekedéssel szembeni versenyképessége nem javul, inkább romlik. A szerzők célja a cikk megírásával az volt, hogy a nemzetközi tapasztalatok és a szakirodalom javaslatai alapján felvázolják azokat az irányokat, amelyek a hazai helyközi közlekedés versenyképességét növelhetik, elsősorban a szolgáltatások megrendelésére és a piacszerkezeti modellekre fókuszálva.


FIÁTH Attila – MEGYES Judit – TÓTH Andrea
A hazai postapiaci liberalizációra való felkészülés kérdéskörei
37. – 46. oldal

A jelenlegi uniós szabályozás célkitűzései között szerepel a postapiac liberalizációja, a verseny elősegítése, az egyetemes szolgáltatók mellett más piaci szereplők megjelenésének ösztönzése. A 2008-as III. postai irányelv értelmében a teljes piacnyitásban hazánkat 2012. december 31-ig derogáció illeti meg. E felkészülési időszakban az illetékes hatóságoknak a piac szabályozásában jelentős lépéseket kell tenniük. Az egyik legjelentősebb változtatás a közszolgáltatások kapcsán központi problémaként említhető egyetemes szolgáltatásokat érinti. E szolgáltatások vonatkozásában a hatályba lépő új irányelv a korábbiakhoz mérten szigorúbb, mindenki számára elérhető, meghatározott minőségű szolgáltatás nyújtására kötelezi az egyetemes szolgáltatókat, mely számukra jelentős többletterhet (többletköltséget) róhat. Jelen értekezés rövid áttekintést nyújt az európai uniós postapiaci szabályozás fontosabb aspektusairól, jellemzi a főbb, többletteher számítására kialakított modelleket, valamint bemutatja a hazai postapiac liberalizációjáig terjedő felkészülési időszak központi kérdésköreit.

BÁRDOS Pál Péter – NAGY Balázs – TÓTH Andrea
A hazai víz- és csatornamű üzemeltetési piac feltárása, a víz- és csatornaközművek árazási, árszabályozási gyakorlatának vizsgálata
47. – 55. oldal

Jelen cikk központi témája a hazai víziközmű-piac jellegzetességeinek ismertetése. A szerzők tanulmányukban az árazási kérdésekre fókuszáltak, emellett részletesen vizsgálták a hazai piac működésével kapcsolatos paramétereket, mint például a víziközmű-vagyon tulajdonlása, a jelenlegi támogatási rendszer, valamint a vonatkozó jogszabályok. Az árazási módszertanok, valamint a hazai gyakorlat összevetését követően, részletesen ismertetik a szerzők által feltárt piaci problémákat, és végül az azokra javasolt lehetséges megoldásokat.

VIRÁG Attila
A Déli Áramlat projekt közpolitikai elemzése
56. – 64. oldal

Magyarország az elmúlt években egy nemzetközi jelentőségű gazdasági és politikai játszma közepén találta magát, ami leegyszerűsítve csak Nabucco kontra Déli Áramlat vitaként vált ismertté a nyilvánosság előtt. Hazánk dilemmája, hogy képes-e alternatív gázvezetékek megvalósításával mérsékelni a túlzottan gáz-centrikus energiafelhasználásából fakadó kockázatokat. A szerző tanulmányában a Déli Áramlat közpolitikai elemzésével foglalkozik. Be kívánja mutatni, hogy milyen okok vezettek a gázvezeték-diverzifikációs célok megfogalmazásához az érintettek körében. Ezt követően tér rá a konkrét ügy, vagyis a Déli
Áramlat nyújtotta alternatíva kiválasztásának motivációira, majd a projekt döntéshozatalban megtett lépéseinek értékelésére. Végül arra keresi a választ, hogy a megvalósulás előtt álló Déli Áramlat eredményes, hatásos és hatékony eszköz-e Magyarország számára az energiabiztonság növelésére.


Budapest Management Review Vol. 41. May 2010

Fiáth, Attila – Megyes, Judit
Regulatory environment of the network industries

In the aspect of the growth and competitiveness of the Hungarian economy, the development and prospects of the network industries are critical factors. The liberalization of the network industries has a priority role in point of addressing the needs of the customers at a higher level of satisfaction and improving the sector’s competitiveness. In the recent years, due to the liberalization of some network industries, changes occured in the regulatory tools of the national market authorities and the possibility of multisector regulation came to the front. The study aims to show the similarities resulting from the nature of network industries, creating a basis for the adaptation of the different network industries’ parallel regulatory instruments at EU and national level as well. The present paper also provides an overview about the prospects for the Hungarian network industries, as well as a characterization about the liberalization process of certain industries.

Fiáth, Attila – Bárdos , Pál Péter –  Hagymási , Gergely
Incentive regulation of electricity distribution networks
pp. 12. - 25.

Incentive regulation is the most widespread way of price regulation for natural monopolies. The reason is that these methods gave solutions for a lot of problems caused by former price regulation regimes. The aim of this article is to present the significant literature in this topic and prepare a theoretical framework on incentive regulation. In the authors’ view incentive regulation consists of four main moduls: the method of incitement, benchmarking methods for evaluating the effectiveness of the regulated companies, the method of dealing with costs and the methods of regulating quality. The presentation of this theoretical framework is based on the application of incentive regulation for electricity distruibution networks. Price regulation regimes of electricity distribution can be assessed and evaluated based on this article, and also their orientation of future development can be defined.


Farkas , Dávid – Hag ymási , Gergely – Nag y, Balázs
Long distance and regional public transport in Hungary – possible ways of its organisational development
pp. 26. – 36.

Modal share of public transport is of a quite high level in comparison with other European countries, but public transport has to be more competitive in order to maintain this share due to increasing motorisation. The most important problem of the Hungarian long distance and regional public transport is that despite the high level of subsidies from central budget it becomes less and less competitive against individual transport. The aim of the authors is to draft possible solutions which may increase the competitiveness of the Hungarian long distance and regional public transport, focusing on how competent authorities guarantee provision of public transport services and the possible market structures.


Fiáth, Attila – Megyes , Judit – Tóth, Andrea
Highlights of preparation for the liberalization of Hungarian postal market
pp. 37 – 46.

The objectives of current EU legislation focus on the liberalization of postal market, promoting competition and inciting the emergence of new operators beyond universal service providers (USP). Under the 3rd Postal Directive, Hungary enjoys derogation in point of full market opening till 31. December 2012. In this preparation period, competent authorities need to take significant steps in the field of market regulation. One of the most significant change in the public service area concerns the universal services as a core problem. In the regard of universal services, the 3rd Directive obligates the USPs to provide far more stringent, wide-range available and specified quality services, entailing a significant burden (universal service obligation, USO cost) for them. This article provides a brief overview of the relevant aspects of  the European Union’s postal market regulation, characterizes the major USO cost calculation methods and highlights the central issues of the preparation time up to the domestic postal market liberalization.


Bárdos , Pál Péter – Nag y, Balázs – Tóth, Andrea
The review of the Hungarian water- and drainage utility market and the national pricing practice
pp. 47 – 55.

This article presents the features of the Hungarian water utility market. The authors focused on pricing issues, moreover carried out a detailed research on the operation parameters of the domestic market, such as the water utility property ownership, the current funding system, as well as the relevant legislation. The study discovered that in the Hungarian market only a small proportion of the water utility service providers apply cost-based prices, hence in the price determination process other aspects are taken into account. Under the drinking water quality requirements ordered by the European Union, service providers are thought to raise the price of their services in the future. The future market changes, however, will not only affect the prices – it will be necessary to develop the legal basis of the ownership and operation in favour of improving the market efficiency. Following the comparison of the pricing methodologies and the national practice, the authors highlight the identified market problems in detail and finally the possible solutions proposed.

Virág , Attila
Public policy analysis of the South Stream Project
pp. 56 – 64.

In the past years Hungary found itself in the middle of an economic and political game of international importance, which became well-known in public simply as Nabucco versus South Stream debate. Our country’s dilemma is whether we are able to mitigate the risks arising from our extremely gas centric energy utilization by the implementation of alternative gas pipelines. In this study the author is dealing with the public policy analysis of the South Stream. He would like to demonstrate what reasons lead to the formulation of gas pipeline diversificational objectives among those concerned. After this he is getting down to the motivations of the selection of the alternative enabled by the South Stream and the evaluation of the project’s steps taken in decision making. In the end he is looking for an answer whether the South Stream waiting for realization is a successful, effective and efficient tool for Hungary for the increase of energy safety.

 

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.