Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Vezetéstudomány 41. kötet. 2010. március

FEHÉR János
Kortárs személyes vezetési elméletek. A transzformatív felfogás szerepe
és jellemzOi (I. rész)
2. – 13. oldal

A tanulmány jelen, I. része a kortárs személyes vezetési elméletek előzményeként bemutatja a leadership három alapvető történeti irányzatát. Ezt követően kitér a változásokat középpontba helyező, egyben az eddigiektől eltérő vezetői befolyásolási eszközöket alkalmazó „új vezetés” kialakulásának elméleti és gyakorlati hátterére. A kortárs elméletek között megkülönbözteti és ismerteti a karizmatikus, transzformatív („átalalakító”), jövőkép-centrikus, szolgáló (beosztott-centrikus) és érzelmi intelligencia alapú irányzatokat. Hangsúlyosan foglalkozik az átalakító vezetéssel, megalapozandó annak a tanulmány II. részében szereplő értékelését. Kiemeli, hogy a tanok specifikus sajátosságai mellett jellemzőnek tekinthető azok egymással
való kölcsönhatása, és rámutat a közöttük lévő egyes konkrét érintkezési pontokra. Hangsúlyozza, hogy a kortárs elméletek nem csupán kitágítják vezetési felfogásunkat, hanem egyfajta integráló szerepet is betöltenek a leadership területén.

KARSAI Judit
Áldás, vagy átok? A magántőke-befektetések hatása a gazdaságra
14. – 25. oldal

A gazdasági és politikai élet szereplői körében már régóta világszerte vita folyik arról, hogy a magántőke- befektetések1 milyen hatást gyakorolnak a gazdaságra. A vita fókuszában a magántőke-befektetéseknek csak egy szűkebb csoportja áll, nevezetesen a hitel igénybevételéből történő kivásárlások (Leveraged Buyout, LBO) hatása. Miközben a cégek fejlődésének korai fázisában történő kockázatitőke-befektetések pozitív hatását senki sem kérdőjelezi meg, a válság közepette különös élességgel vetődik fel egy kérdés. Vajon a magántőke valóban olyan tulajdonosi modell, amely képes a megvásárolt cégek fenntartható javulását előidézni, avagy csupán egy egyszerű pénzügyi konstrukció, esetleg mindkettő. A kérdés tehát valójában az, hogy a magántőke a kivásárlásra kerülő cégek részvényeire tett, hitellel kiegészített ajánlata révén, a cégeket szakszerűen kiválasztva és menedzselve jut-e a tőzsdei befektetésekhez képest magasabb hozamokhoz, avagy csupán egy pénzügyi trükkről van szó, amely az adókedvezmények kihasználásával és a cégekben lévő vagyon kiszivattyúzásával csak a jövedelmeket rendezi át

LOSONCZI Dávid – DEMETER Krisztina – JENEI István
A karcsú (lean) menedzsment és a versenyképesség
26. – 42. oldal

A szerzők kutatásukban a karcsú menedzsment vállalati szintű versenyképességre gyakorolt hatását tanulmányozták. Ehhez olyan gondolkodási keretet alakítottak ki, amely összekapcsolja a szervezeti képességeket létrehozó gyakorlatokat és rutinokat az ezek eredményeként adódó teljesítménnyel és versenyképességgel. Vállalati esettanulmányokon keresztül mutatják be, hogy a) a karcsú termelés bevezetésének hatására hogyan változnak a szervezet képességei és b) milyen tényezők állnak a karcsú vállalatok javuló versenyképessége mögött. Eredményeik arra mutatnak rá, hogy a karcsú menedzsment elsősorban a vállalatok működőképességére és változóképességére gyakorol pozitív hatást, az üzleti teljesítményre nem feltétlenül.

JOBBÁGY Valér
A mérés-értékelés szerepe a szakpolitika-alapú kormányzásban, közigazgatásban
és a közszolgáltatások nyújtásában
43. – 49. oldal

A szerző dolgozatában a szakpolitika-alapú kormányzati döntéshozatal, közszolgáltatás és közigazgatás mellett érvel. Szerinte a célkijelölés-mérés-értékelés-visszacsatolás rendszerének kellene megvalósulnia a közszolgáltatásokban. Ezek alkalmazásával nagyban lehetne a közszolgáltatások hatékonyságát emelni.

DOBOS Imre
Vállalatok egy Neumann-típusú gazdaságban
50. – 57. oldal

A dolgozat a klasszikusnak tekinthető Neumann-féle növekedési modell egy új alapra helyezését tartalmazza. Az eredeti Neumann-modellben expliciten vállalatok nem szerepelnek, csak technológiák vagy eljárások. A dolgozat egy olyan Neumann-típusú modellt vizsgál, amelyben az egyes technológiáknak vállalatokat feleltet meg, és azt vizsgálja, hogy ilyen feltételezés mellett egy ilyen gazdaságban léteznek-e olyan megoldások, amelyek mellett a vállalatok maximalizálják a nyereségüket. Ennek vizsgálata közben arra az eredményre juthatunk, hogy erre az esetre a klasszikus Neumann-modell által feltételezett nempozitív nyereséget felül kell vizsgálni, ami a klasszikus matematikai közgazdaságtan dualitáson alapuló alapfeltételezése.

Az iskolateremtő KINDLER József
58. – 65. oldal

Az MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottsága hagyományt kívánt teremteni, amikor elindította megemlékezés-sorozatát tudományterületünk elhunyt nagyjairól (ld. Vezetéstudomány, 2008. 2. és 3. szám). Ezt a hagyományt szeretnénk bővíteni, amikor a köztünk élő, 80. életévét betöltő, kiemelkedő hatású személyiség, Kindler József életútjának méltatásához a Bizottság szerény eszközeivel is hozzá szeretnénk járulni.


Budapest Management Review Vol. 41. March, 2010

Fehér, János
Contemporary leadership theories – The role and characteristics of Transformational Leadership – I. part
pp. 2 – 13.

The present (first) part of this paper introduces the three basic historical tendencies of leadership as antecedents of contemporary leadership theories. There follows a description, from conceptual and pragmatic points of view, of the evolution of “new leadership” characterized by a focus on change and the use of new tools of managerial influence. In accordance with contemporary theories,  features of charismatic, transformational, visionary, servant, and emotional intelligence are identified and interpreted. Emphasis is placed on transformational leadership in order to prepare the ground for the detailed analysis of the latter which follows in Part II. The study highlights the fact that the theories under consideration do not only have characteristics of their own, but are also mutually related, and indeed – as shown by concrete cases – are interwoven. It emphasizes the role of contemporary theories from two aspects: besides complementing former concepts they are also integrative in leadership thinking in a specific sense.

Karsai, Judit
A blessing or a curse? – The impact of private equity investments on the economy
pp. 14 - 25.

The economic and political life has long been a worldwide debate among players is that the private equity investment impact on the economy. The discussion focused on private equity investments only in a minority group, namely the recourse to credit to buy-outs (Leveraged buyout, LBO) effect. While the company is in the early stages of venture capital investments in the positive impact of one not affected by the crisis sharply raised in a particular issue. Does the fact that private equity ownership model, which can produce sustained improvements in the acquired companies, or merely a financial arrangement, or both. The fact of the matter is that private equity buyout of the company’s shares will be made a loan offer, supplemented by selected professional firms and marketing methods to get higher yields than investment in the stock market, financial or simply a trick is that the use of tax incentives and the firms or by evacuating the only income to settle.

Losonci, Dávid – Demeter, Krisztina –  Jenei, István
The lean management and competitiveness
pp. 26 – 42.

In their research the authors studied the lean management’s effect has on competitiveness with a corporate level. To do this, a framework has been developing, which combines the organizational abilities establishing routines and practices resulting from their performance and competitiveness. Corporate case studies to show that a) the impact of the introduction of lean production, how to change the organization’s capabilities, and b) what factors are improving the competitiveness of the  companies behind the slim. Their results point out that the lean management companies primarily in the functionality and variable ability positive effects on business performance is not necessarily.

Jobbágy, Valér
Roles of measurement and evaluation in the policy and evidence based goverment, public administration, and public services
pp. 43 – 49.

In his essay the author argues for the introduction of policy- and evidence base in governmental decision making, the functioning of the administration and the provision of public services. According to him the central element of this is the dissemination of the culture and mechanism of “objective setting-implementation - monitoring - measurement - evaluation - feedback”. Experience of developed countries and their administration shows that the efficiency and effectiveness of public actions can be robustly increased by the methods put forward in the paper.

Dobos, Imre
Firms in a Neumann’s model economy
pp. 50 – 57.

The paper investigates a generalization of the classical growth model of John von Neumann. There are only technologies in model of von Neumann. The aim of the paper is to rename technologies as firms and it is analyzed whether there exist equilibrium prices and quantitiesfor firms to maximize the total profit. The paper reexamines the classical assumption about the duality of prices, i.e. it is allowed a nonnegative profit of firms.

 

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.