Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Vezetéstudomány  41. kötet 2010. január

NAGY Beáta – PRIMECZ Henriett
Nők és férfiak a szervezetben – Kísérlet a mítoszok eloszlatására
2. – 17. oldal

A cikk a nők és férfiak szervezetekben elfoglalt helyét vizsgálja, vállaltan feminista nézőpontból. Az írás részletesen kitér arra is, hogy a jól megfigyelhető tények milyen más társadalmi jelenségekkel függhetnek össze. A szerzők a bevezető részben vázolják a feminizmus összetett jelentésrétegeit, és rámutatnak arra, hogy a feminizmuson belül számtalan irányzat létezik (liberális, radikális, pszichoanalitikus, marxista, szocialista, posztmodern/posztstrukturalista, (poszt)koloniális vagy harmadik világ feminizmusa), amelyek kérdésfeltevésükben, a probléma definiálásában és a megoldási javaslatokban erőteljesen eltérnek egymástól. A tanulmány két szervezeti problémát emel ki: a vertikális szegregációt (üvegplafon-jelenség) és a horizontális szegregációt (üvegfaljelenség). A szerzők azt elemzik, hogy a feminizmus különböző irányzatainak képviselői milyen lépéseket tesznek akkor, ha látják, hogy a horizontális és vertikális szegregációnak köszönhetően egy nőnek nem ugyanazok az esélyei, mint a hozzá hasonlóan tehetséges férfi kollégáinak. Az írás megoldási és továbblépési javaslatokkal zárul.

JENEI István
A karcsú (lan) elvek alaklmaásának tapasztalatai az egésszégügyi folyamatok fejlesztésében
18. – 37. oldal

Az elmúlt néhány évben a külföldi sajtóban és szakmai publikációkban egyre többször jelenik meg a „lean egészségügy”, azaz a karcsú menedzsment alkalmazása az egészségügyben mint téma. Habár az ez irányú kutatások még nemzetközi szinten is csak legfeljebb a hajnalukon tartanak, Magyarországon még szinte teljes a sötétség. Ennek a cikknek az a célja, hogy egyrészről felhívja a kutatók, de még inkább a egészségügyi dolgozók, menedzserek figyelmét erre a menedzsmenteszközre és filozófiára, mely új lehetőségeket kínál, másrészről, hogy áttekintést adjon a területen végzett nemzetközi kutatások eredményeiről. A tanulmány ennek megfelelően alapvetően két részre bontható. Az első felében az egészségügyi szolgáltatások helyzetének rövid jellemzése után a karcsú menedzsment alapjait és az egészségügyi szolgáltatásokban való alkalmazásának eszményét mutatja be. A második fele ugyanakkor 16 esettanulmány elemzésén keresztül bemutatja, hogy meddig jutott a világ a „lean egészségügy” ideájának megvalósításában.

TIRNITZ Tamás
A BÉT-en jegyzett társaságok önkéntes stratégiai adatszolgáltatása
38. – 47. oldal

A tőzsdén jegyzett társaságok tulajdonosainak befektetési döntéseikhez szükségük van olyan stratégiai információkra, amelyeket csak magától a cégtől kaphatnak meg. Ez az önkéntes stratégiai adatszolgáltatás több elemből áll. A BÉT-en jegyzett társaságok közül a vizsgált időszakban mindössze három látta el megfelelő minőségű és mennyiségű stratégiai információval meglévő és potenciális tulajdonosait

FAZEKAS Dóra
Profitlehetőségek az Európai Unió szén-dioxid-kereskedelmi rendszerében – az EU ETS tapasztalatai Magyarországon
48. – 56. oldal

Jelen cikk az Európai Unió szén-dioxid-kibocsátás-kereskedelmi rendszere (European Union Emissions Trading Scheme – EU ETS) próbaidőszakának magyarországi tapasztalatait mutatja be.1 Bevezetőként áttekinti a rendszer működését, majd a sokakat foglalkoztató kérdést elemzi, miszerint a rendszer kizárólag adminisztratív terhet jelent-e a hatálya alá tartozó vállalatoknak, vagy profitlehetőséget tartogat számukra. A cikk vizsgálja, hogy az EU ETS milyen hatást gyakorolt a részt vevő vállalatokra: ösztönzött-e innovációt, befolyásolta-e a szektorok versenyképességét, volt-e hatással a költségekre, s hogy hordozott-e változást a cégek operatív és befektetési döntéseiben. A cikk megállapítja, hogy a  ibocsátáskereskedelem a feladatokon túl komoly üzleti lehetőséget jelent az EU-s rendszerben érintett vállalatok számára. A kibocsátási egységek megfontolt, a vállalati beruházáspolitikával összehangolt felhasználásával jelentős bevétel teremthető a kibocsátás-csökkentésből. A rendszer próbaidőszaka Magyarországon ugyan nem volt jelentős hatással a vállalatokra, hosszabb távon azonban minden érintettnek figyelembe kell vennie a szén-dioxid értékét befektetési számításaiban. A magyarországi vállalatok, a szükségesnél nagyobb kiosztás miatt a próbaidőszakban rövid távon nagy hasznot realizálhattak. Hosszú távon azonban megváltozik a helyzet – az Európai Unió 2012-től nagymértékben csökkenti a térítésmentesen kiosztandó szén-dioxid-egységek mennyiségét.


BITÓ János – CZERNY József
A balanced scorecard alkalmazása egy termelővállalat létesítménygazdálkodási funkciójára
57. – 64.  oldal

A cikk egy termelő vállalat létesítménygazdálkodási területén bevezetett Balanced Scorecard kialakítását
írja le. Bemutatja a létesítménygazdálkodás – érvényes európai és magyar szabványok szerinti – értelmezését,
illetve a kiegyensúlyozott mutatószámrendszer főbb jellemzőit, a kialakításához kapcsolódó általános
feladatokat. Részletesen ismerteti, hogy a termelő vállalat e funkciójához kapcsolódóan milyen kihívásokkal
kellett szembenézni a vizsgált vállalatnál és miért esett a választás az alkalmazott stratégiaimenedzsment-
eszközre. Áttekinti, hogy a vizsgált vállalat létesítménygazdálkodási területének kialakított Balanced
Scorecardjában milyen nézőpontok, célok és kiemelt mutatók szerepelnek, és hogyan lehet azokat kialakítani
olyan módon, amely a későbbi benchmarkingra is lehetőséget ad.


Budapest Management Review Vol 41. 2010. January

Nagy, Beáta – Primecz, Henriett
Women and men in organizations – An attempt to break up with myths
pp. 2 – 17.

The paper investigates men and women within organizations from feminist point of view. It investigates the connections between organizational phenomenon and social facts. In the introduction authors highlight some of the complexities of feminist thoughts, and show that there exists several streams of feminism (liberal, radical, psychoanalytic, marxist, socialist, postmodern/ poststructuralist, postcolonial or third world feminism), and they all differ in their problem definition and suggested solution. This paper analyses two organizational problems: vertical segregation (glass ceiling) and horizontal segregation (glass wall). The authors present possible solutions from different feminist approaches for the problem of a talented woman’s smaller opportunities compared to the similarly talented men within the organization. The paper concludes in possible solutions and future prospects.

Jenei, István
Experiences of the adaptation of lean management in the
development of healthcare processes
pp. 18 – 37.

In the past few years “Lean Healthcare” – the adaptation of lean management into healthcare settings – turns up as a topic often and often in foreign press and the in the professional publications. Although researches at international level in this field are at best at their dawning, in Hungary the darkness is almost complete. This article aims at one side to draw researchers’ and even more healthcare employees’ and managers’ attention to this management tool and philosophy, which offers new possibilities. From the other side to provide an overview of the results of the researches conducted in this field. Reflecting this doubled aim the study is divided into two major sections. In the first part the situation of the health care providers is shortly described followed by the introduction of the basics of the lean
management and the idea of applying it into healthcare services. While the second part of the study shows how far the World reached in realizing the idea of “Lean Healthcare” by  analyzing 16 cases.

Tirnitz, Tamás
The free-will strategic advanced reporting of the Hungarian Stock Exchange quoted companies
pp. 38 – 47.

The owners of quoted companies need for their investment decisions strategic information available only at the companies. This Strategic Advanced Reporting consists of several elements. Only three of at the Hungarian Stock Exchange quoted companies published qualitative reliable and quantitative sufficient information with strategic relevance for their actual and potential owners.

Fazekas, Dóra
Opportunities for profit in the European Union CO2 trading scheme – Experiences of the EU ETS in Hungary
pp. 48 – 56.

This article presents the experiences of the pilot phase of the EU’s CO2 trading scheme (European Union Emissions Trading Scheme – EU ETS) in Hungary. As an introduction to the issue, the system is presented, and then the study seeks to answer whether the EU ETS was only an administrative burden to the covered companies or could be seen as an opportunity for profit as well. The article then explores the impact of the EU ETS on Hungarian participant companies: on their Competitiveness, on their expenditures, on their operative and investment decisions, and whether it was a driver of innovation. The article concludes that emissions trading, in addition to other implications, is also a serious business opportunity for participating companies. By using emissions allowances carefully and in accordance with the company’s investment policies, obligated installations are even able to realize a profit from reducing their emissions. Although the first three years of the EU ETS had only a marginal effect on Hungarian sectors, in the long run carbon dioxide emerges as an important factor in business life, which must be taken into consideration when making business decisions. Hungarian companies – due to more plentiful allocations than may have been necessary – were able to realize significant profits in the short term. The long term, however, is a different situation; starting in 2012, the European Union plans to significantly reduce the amount of grandfathered allowances.

Bitó, János – Czerny, József
Using Balanced Scorecard at the facilities management activity of a production company
pp. 57 – 64.

It goes without saying that facilities management supports thev  fundamental activities of the core business of a production company. The objectives for facilities management should therefore be compatible with those of the ‘parent’ organisation. Starting from the four perspectives of the original Business Scorecard as devised and described by Kaplan and Norton (1993, 1996) the study aims to answer four questions to ask in the context of a facilities management function.
• First, how is the facilities management fu nction managed in
terms of value for money? • How do the facilities user and the vendor see the facilities
function?
• Unique to the productions industry is the operational safety
and business continuity viewpoint – are those essential
requirements of the core business met?
• Fourth, innovation and growth – how does the facilities
management function continue to improve in itself and to
assist the core business?
Being given the characteristics of the operating environment of a production plant, recognising and satisfying the needs of the core business is vital for long term commercial survival. To ensure the satisfaction of business needs, it is essential that facilities management identifies focuses on and monitors properly defined key performance indicators.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.