Január - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Vezetéstudomány 39. k. 2008. január


LOSONCZ Miklós
A fenntartható vállalkozások elősegítése
2. – 13. oldal

A cikk magyar szempontból, a magyar gazdaság és vállalatszervezet speciális vonásai alapján értelmezi a fenntartható vállalkozást és környezetét, és von le elméleti és gazdaságpolitikai következtetéseket. A szerző dolgozatában főleg a kis- és közepes vállalkozások (KKV) fenntarthatóságával foglalkozik. A hazai tapasztalatok hasznosak lehetnek sok olyan ország számára, amelyek a gazdasági fejlettségi szint, a vállalatszervezet sajátosságai, a fejlődéstörténeti örökség stb. tekintetében hasonlítanak Magyarországra.


GAJDUSCHEK György
Egyéni teljesítményértékelés a magyar közigazgatásban -
Egy funkcionális elemzés
14. – 26. oldal

A szerző dolgozatában az egyéni teljesítményértékelést (ETÉ) és az ahhoz kapcsolódó béreltérítés funkcionális elemzését kísérelte meg elvégezni a rendelkezésre álló, több kérdőíves adatfelvétel során szerzett adatok alapján. A kérdés: betölti-e funkcióját az egyéni teljesítményértékelés, azaz a kapott adatok arra utalnak-e, hogy hatékonyabb teljesítményösztönzés és motiválás valósul-e meg a közigazgatásban?

HARANGOZÓ Gábor
Mitől zöld egy vállalat – avagy mit is jelent a jó környezeti teljesítmény?
27. – 36. oldal

A vállalati teljesítmény megítélésénél egyre nagyobb hangsúlyt kap a környezeti teljesítmény vizsgálata. Nem egyértelmű ugyanakkor, mit is jelent a jó környezeti teljesítmény: egyesek például a szennyezőanyag-kibocsátás csökkentését, míg mások egy környezetirányítási rendszer bevezetését értik alatta. Az eltérések miatt sokszor nem kapunk hiteles információt arról, vajon a környezetileg jól teljesítő vállalatok versenytársaiknál sikeresebbek-e vagy sem. A szerző a cikkben kísérletet tesz egy a környezeti teljesítmény átfogó értelmezésére szolgáló modell felállítására, amely lehetőséget biztosít a vállalati és a környezeti teljesítmény kapcsolatának pontosabb megismerésére és így jobb vállalati döntések meghozatalára.

KUNOS István  LAKATOS Orsolya
Vezetőnek születni kell? - Vezetői személyiségjellemzők vizsgálata TCI-kérdőív segítségével
37. – 42. oldal

A szerzők vizsgálatukkal arra az „örök” kérdésre keresik a választ, hogy vajon vezetőnek születni kell, vagy szinte bárkiből válhat sikeres, vezetői pozíciót betöltő ember. Hosszú idő óta folyik a vita arról, hogy a genetikai tényezők milyen szerepet játszanak személyiségünk alakulásában, milyen arányban befolyásolják tulajdonságainkat, vonásainkat öröklött tényezők, és milyen mértékben felelősek ugyanezért a környezeti hatások. A szerzők kutatásukhoz vizsgálati eszközként a Cloninger-féle Temperamentum és Karakter Kérdőív (TCI) kérdőívet használták, mely amellett, hogy képes a személyiségprofil feltérképezésére, választ ad a személyiségjellemzők eredetére is azzal, hogy megkülönbözteti a genetikai megalapozottságú, öröklött temperamentumfaktorokat a szociális tanulásnak és a környezeti hatásoknak köszönhető karakterektől.

CSAPÓ Krisztián
Amerikai vállalkozásoktatási példák adaptációjának lehetősége Magyarországon
43. – 54. oldal

Az elmúlt időszakban számos hazai tanulmány, cikk számolt be külföldi (elsősorban nyugati) vállalkozásoktatási tapasztalatokról (ld. Mihályi, 2001; Kiss, 2005). Az olyan publikációk azonban, melyek a külföldi tapasztalatok bemutatásán túl a hazai adaptálásról, illetve annak lehetőségéről számolnak be, hiányoznak. A szerző dolgozatában három amerikai egyetem vállalkozásoktatási módszereiről számol be; majd a vállalkozásoktatás helyzetének hazai felsőoktatási intézményekben való rövid bemutatását követően azzal foglalkozik, hogyan tudják ezeket a módszereket az oktatásban hasznosítani a Budapesti Corvinus Egyetemen, és ezzel követendő példát kíván nyújtani más intézmények számára.


_____________________________

Budapest Management Review Vol. 39. January 2008


LOSONCZ, Miklós
Support of the sustainable enterprises
pp. 2-13

The paper presents and analyzes the sustainable enterprises, and draws theoretical and economico-political conclusions from special Hungarian economic aspects. The author focuses on the sustainability of small and medium sized companies (SME). The domestic experiences would be useful for many countires whose economic development level, the organizational specialities, and inheritance of historical development etc. have been similar to the Hungarian.

GAJDUSCHEK, György

Personal performance appraisal in the Hungarian public administration – A functional analysis
pp. 14 - 26
The author presents a functional analysis of the personal performance appraisal and its wage diverting role based on a questionnaire survey. The question is :  can the personal performance appraisal fulfil the function i.e. the given datas can refer to the more efficient performance incentive and motivation in the public administration?


HARANGOZÓ, Gábor
What makes a company green – or what does good environmental performance mean?
pp. 27-36

When evaluating corporate performance, more and more emphasis is put on the assessment of environmental performance as well. It is not obvious however, what good environmental performance means: some researchers interpret it for example as decreasing environmental load while others as introducing an environmental management system. These differences in many cases lead to contradictory conclusions, whether environmentally good companies would outperform their competitors in other fields as well. In the article the author attempts to build a model for interpreting the concept of environmental performance, enabling more exact analysis of the relationship between company and environmental performance, and so making better company decisions.

KUNOS, István  LAKATOS, Orsolya
Born to be a good leader? Research on leadership personality factors by TCI-inventory
pp.37-42

In their essay the authors discuss the issue of personality factors having influence on successful leadership. By the help of TCI-inventory, they try to answer the ”eternal” question: ”Can anybody become a good leader, or it is just a question of genes?” This inventory can distinguish inherited and learned temperamental factors, hence this fresh point of view can bring new elements to answer the old problem.

CSAPÓ, Krisztián
Adaptational possibility of US entrepreneurship education program in Hungary
pp. 43-54

During the last years many publications and studies reported about
successful entrepreneurship programs of Western countries. However
those publications which go further and not only introduce some best
practice from abroad, but report about the successful adaptation, or
the way of adaptation in Hungary, are missing. This article reports
about entrepreneurship education examples of 3 American universities.
After introducing the status of entrepreneurship education of
Hungarian universities we make suggestions how these best practices
could be used in the higher education. The author brings up the example of the
Corvinus University of Budapest as a Hungarian best practice.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.