Január - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Vezetéstudomány 38. k. 2007. december

 

ANGYAL Ádám

A felismerés és annak 23  féle támogatása

2. – 17. oldal

A tudományos haladásban fontos lépés a megismerés, de nem feledkezhetünk meg a felismerésről, azaz a mentális folyamatokról sem. A tudományelméleti megállapítások, amelyek valamely kérdés megalapozottságára, a tudás és ismeret objektivitására vonatkoznak döntően a megismerés folyamatát érintik. A szerző írásának középpontjában azonban a felismerés áll.

 
HARANGOZÓ Tamás

Az intellektuális tőke mérése és ennek lehetséges magatartási vonatkozásai

18. – 34. oldal

A nem tárgyiasult erőforrások mérése és szervezeti irányításba történő beemelése napjaink menedzsmentirodalmának egyik legtöbbet tárgyalt témaköre, amely intenzíven foglalkoztatja a szervezetek vezetése iránt érdeklődőket: úgy az elméleti, mint a gyakorlati szakembereket. A téma gyakorlati relevanciáját illetően erősen megoszlanak a vélemények, az azonban kétségtelen, hogy az intellektuális tőke versenyképességben és a vállalati értékteremtésben betöltött szerepének vizsgálata a mai közgazdaságtani és vezetéstudományi kutatások egyik legnépszerűbb területe.
 

POÓR József - KISS Katalin - GROSS András - FRANCSOVICS Anna

Kis –és középvállalkozások fejlődésének vizsgálata egy empirikus felmérés tükrében

35. – 42. oldal
                   

A kis- és közepes vállalkozások (KKV) egyre  jelentősebb szerepet töltenek be  a magyar gazdaság életében. A belső és külső problémáik ellenére is képességet mutatnak a túlélésre. Az elmúlt évtized során ezek a vállalkozások kezdik figyelmüket az országhatáraikon túli piaci lehetőségekre irányítani. A vállalkozások indításához és működtetéséhez szükséges  vállalkozási, menedzseri és szakmai képességeik kezdenek elkülönülni A cégeket alapító tulajdonosok teret engednek külső menedzsereknek, és szakembereket alkalmaznak speciális feladatok megoldására.  A empirikus kutatásban 112 magyar kis- és közepes vállalkozás vett részt, amelyekről elmondható, hogy kisebb-nagyobb erőfeszítések árán, de sikereket értek el az 1987- től 2005-ig terjedő időszakban.

 
SEBESTYÉN Zoltán – SZABÓ Gábor Csaba – NAGY Jenő Bence

Projektek minőségmenedzsment-módszerei

43. – 51. oldal

Megelégedhetünk-e azzal, hogy a projektek minőségmenedzsmentje alatt a minőségmenedzsment általánosan és széles körben használt eszköztárát értjük – ahogyan ezt számos releváns projektmenedzsment szakirodalom teszi, ha egyáltalán megfelelő részletességgel tárgyalja a témát –, attól függetlenül, hogy ezek mennyire alkalmasak a projektek minőségmenedzsmentjére, mennyire illeszkednek a projektek tömegtermeléstől alapvetően különböző jellemzőihez? Jogos-e feltételezni azt, hogy a projektek a minőségmenedzsment szempontjából különböznek a termeléstől? A szerzők határozott véleménye az, hogy eddig ez a kérdés nem kapott megfelelő hangsúlyt, a projekteknek ugyanis minőségmenedzsment szempontból is megvannak a sajátosságai. A cikk célja a minőségmenedzsment módszerek projektek megvalósítására való alkalmasságának vizsgálata.
 

JÁMBOR Attila

A gabonaszállítási piac színe és visszája Magyarországon

52. – 61. oldal

A tanulmány a szakirodalomban újszerű kezdeményezésként kísérletet tesz a gabonapiac ellátási láncának felrajzolására, majd annak egyik, a cikk alapkérdése szempontjából kiemelt vetületét, a gabonaszállítási és raktározási problémákat elemzi. Előbbit a piac szereplőitől kvalitatív módon begyűjtött információkkal, utóbbit a szakirodalom alapján mutatja be. A cikk az elemzés után javaslatokkal szolgál ahhoz, hogyan lehetne hazánkban egy integrált gabonapiaci szállítási-raktározási-átrakási rendszert kialakítani.
 
_____________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 
Budapest Management Review Vol. 38. december, 2007.
 

Angyal, Ádám

The recognition

pp. 2 – 17.

This essay made by Adam Angyal aim of a special problem of knowledge making. The scientific research and publication generally based to the knowledge of different authors. The recognition is a mental process, when the creative mind makes new cognition by understanding phenomena’s of own and others experiences. Specialty of this paper is a list of methods to promote the process to recognition – from game to the ethical approach.
 

Harangozó, Tamás:

The measurement of intellectual capital and its possible behavioral aspects

pp. 18 – 34.

The measurement of the immaterial resources and its involvement to the organizational management has recently been one of the most discussed themes of the management literature in which managers, both the theoreticians and practicians, are intensively interested. The opinions are divided about the practical relevance of this theme but the investigation of the role of intellectual capital in the competitiveness and creation of corporate value has been one of the most popular subjects of the contemporary economic and management researches.
 

Poór, József – Kiss, Katalin – Gross, András – Francsovics, Anna

Investigation of the development of small and medium sized companies in an empirical survey

p. 35 - 42.
                                                 

The small and medium sized enterprises have formed a more and more intensive part of the Hungarian economy. Inspite of their internal and external problems they have the ability to survive. In the last decade these enterprises have begun to concentrate on the external market opportunities. The business, management and professional abilities, needed for lauching and operating an enterprise  have begun to get separated from each other. The owners have employed external managers and specialists to resolve special tasks. 112 Hungarian small and medium sized enterprises took part in this empirical research which were successful in the business between 1987 and 2005.

 
Jámbor, Attila

The pros and contras of the Hungarian cereals transportation market

pp. 43 – 51.

The aim of the article is to present the situation of the Hungarian cereals transport and storage-reloading market and by interconnection, to treat cereals market’s operations systemically. Under this process, the study trace to draw a possible supply chain of the national cereals market up, which is a new initiation in the Hungarian literature. The focus of the article is to analyse transport and storage processes in the cereals market using the framework mentioned above. Transport market is demonstrated on the grounds of a revealing qualitative research, while storage market is brought out by literature. After analysis, the article gives recommendations how to shape an integrated transport and storage-reload system in the Hungarian cereals market.
 

Sebestyén, Zoltán – Szabó, Gábor Csaba – Nagy, Jenő Bence

Quality management methods of projects

pp. 52 – 61.

Recently the quality aspects of project management have become more and more important. This tendency is obviously come across not only from the scientific side, such as in books, textbooks, and articles, but also in doing projects in different areas of industry. As a matter of fact, the significant literature on project management discusses projects from the point of quality management, but does not make any difference, or does not emphasize enough the difference between project and operations management regarding the quality management methods. The authors believe that in terms of quality management methods projects must be treated in a different way. The article describes briefly the most common quality management methods and analyzes their usability for projects.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.