Március - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

 

 

(1) Amennyiben a doktorandusz hallgató rendelkezik legalább egy darab SCOPUS/Scimago listán lévő folyóiratban megjelent vagy közlésre elfogadott angol nyelvű cikkel, valamint a védésre bocsátáshoz szükséges publikációs pontszámmal, az értekezés védési eljárásának megindítását a témavezető kezdeményezi a DI vezetőjéhez benyújtott írásbeli kérelemben. A doktori értekezés benyújtásának feltétele az abszolutórium megszerzése (240 kredit), a sikeres értekezéstervezet vita és a hallgató publikációinak az MTMT Adatbázisban való rögzítése és jóváhagyása. A doktori értekezés benyújtásának feltétele továbbá, hogy a doktorandusz-hallgatónak nincs folyamatban ugyanezen tudományágban doktori fokozatszerzési eljárása, a fokozatszerzési eljárásra való jelentkezését két éven belül nem utasították el, illetve két éven belül nem volt sikertelenül zárult doktori értekezés védése. E további feltételeknek való megfelelésről a doktorandusz-hallgató írásban nyilatkozatot tesz a doktori értekezés benyújtásakor és a fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezéskor. A doktori fokozatszerzésre irányuló eljárás része a doktori értekezés nyilvános vita keretében történő megvédése.

(2) A doktori értekezés benyújtásának feltétele az EDSZ-ben előírt idegen nyelvi követelmények teljesítése: két idegen nyelvnek a tudomány műveléséhez szükséges szinten történő ismerte, amelyből az egyiknek az angolnak kell lennie.

a) Az elfogadott világnyelvek egyikéből (angol, német, francia, olasz, spanyol, arab, orosz, kínai) legalább „B2” szintű komplex államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges. A második idegen nyelv igazolása az alábbiak szerint történik:

a1) Vagy az elfogadott világnyelvek egyikéből (angol, német, francia, olasz, spanyol, arab, orosz, kínai) legalább „B2” szintű komplex államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, amelynek nyelve eltér a többi nyelvvizsgával igazoltétól.

a2) Vagy dokumentumokkal alátámasztott, a témavezetőjével ellenjegyezett kérelem benyújtása a doktori iskola vezetőjéhez, amelyben a jelölt egyértelműen (absztrakttal, elfogadó nyilatkozattal és programmal) igazolja, hogy legalább két nemzetközi konferencián tartott egyazon világnyelv (angol, német, francia, olasz, spanyol, arab, orosz, kínai) valamelyikén tudományos előadást (társszerzős előadás is lehet). Továbbá két nyomtatásban vagy elektronikus formában megjelent, szerzőként jegyzett tudományos közleménnyel igazolja, hogy képes a kutatási eredményeit idegen nyelven is közzétenni (társszerzős közlemény is lehet). A tudományos előadások és a tudományos közlemények nyelvének azonosnak, azonban a nyelvvizsgával igazolt nyelvtől eltérőnek kell lennie.  

(3) A kérelemmel egyidőben be kell nyújtani – az EDSZ 5. mellékletében szabályozott formai követelményeknek megfelelően és példányszámban – az értekezést, annak magyar és angol nyelvű téziseit (tézisfüzetét), valamint magyar és angol nyelvű egy-két oldalas kivonatos ismertetőjét, nyomtatott és elektronikus formában egyaránt (nem magyar anyanyelvű doktorandusz-hallgató esetében nem szükséges a magyar nyelvű tézis és kivonatos ismertető benyújtása). Doktori értekezés társszerzőségben nem írható.

(4) A doktorandusz-hallgatónak az értekezést magyarul és angolul is be kell nyújtania (amennyiben az angol helyett más világnyelven kívánja az értekezését benyújtani, arra a sikeres értekezéstervezet vitáját követő 90 napon belül a GDI programkoordinátorán keresztül a DIT-től engedélyt kell kérnie). A magyar és angol nyelvű verziónak tartalmában teljes mértékben meg kell egyeznie. A nem magyar anyanyelvű hallgatónak csak angolul kell az értekezést benyújtania.

(5) Az értekezés téziseit olyan részletezettséggel kell összeállítani, hogy annak alapján egyértelműen el lehessen bírálni az értekezés fontosnak tartott új tudományos eredményeit. A doktori értekezéshez csatolni kell a doktorandusz-hallgató témájából írt, az eredményeket részletező cikkeket és tanulmányokat.

(6) A doktorandusz-hallgató köteles nyilatkozni arról, hogy értekezését meg nem engedett segítség nélkül, saját maga készítette, és abban csak a megadott forrásokat használta fel. Kijelenti, hogy egyértelműen, a forrás megadásával, megjelölt minden olyan részt – beleértve saját korábbi munkáját is –, amelyet szó szerint vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból vett át.

(7) A doktori értekezés tartalmi követelményeit illetően irányadó elv az, hogy a disszertáció tartalmazzon új tudományos eredményeket. Az értekezésnek be kell mutatni az adott tudományterület aktuális állását a vonatkozó szakirodalom feldolgozása és kritikai elemzése révén. Az értekezésben meg kell jelölni, milyen új tudományos eredményekkel járul hozzá a mű a tudományterület fejlődéséhez. A Gazdálkodástani Doktori Iskolában követelmény, hogy az értekezés empirikus elemzést is tartalmazzon, s annak eredményeit a korábbi tudományos teljesítmények függvényében értékelje a doktorandusz-hallgató.

(8) A doktorandusz-hallgató az értekezését az EDSZ-ben részletesen meghatározott formai követelményeknek és eljárásrendnek megfelelően az Egyetemi Doktori Irodába nyújtja be. Az értekezés folyamatosan benyújtható.

(9) Az értekezés bíráló bizottságára – az EDSZ rendelkezéseit figyelembe véve – az erre rendszeresített űrlapon a specializáció vezető tesz javaslatot, amelyet előzetesen a témavezetővel egyeztet (4. számú melléklet). A bizottság összetételéről, a tagok esetleges pótlásáról a Doktori Iskola Tanácsa dönt, és az Egyetemi Doktori Tanács hagyja jóvá.

(10) A bírálóbizottság tagjaként három, tudományos fokozattal rendelkező opponens kerül felkérésre, akik közül kettő az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakember. Az opponenseknek a megküldéstől/kézhezvételtől számítva a szorgalmi időszakokba eső 60 nap áll rendelkezésére, hogy elkészítsék és a DI programkoordinátorához eljuttassák írásos véleményüket. A 60 nap leteltével a programkoordinátor szükség esetén emlékeztetőt küld az opponensnek, s amennyiben az opponens a 90. napon sem küldi meg véleményét, a DI vezetője automatikusan a DIT által jóváhagyott első tartalékopponenst kéri fel az értekezés értékelésére. Nyilvános védésre csak két pozitív bírálat esetén kerülhet sor. A programkoordinátor kizárólag a második pozitív bírálat beérkezését követően kéri fel a jelöltet az opponensek észrevételeire történő írásos válaszadásra, amelyre a jelöltnek 30 nap áll rendelkezésére.     

(11) A nyilvános védés során a jelölt szóban bemutatja értekezésének főbb téziseit, válaszol az opponensek, a bíráló bizottság, illetve a nyilvános vitában résztvevők által feltett kérdésekre és hozzászólásokra. A védésről jegyzőkönyv készül, amelynek kitöltése a bizottság titkárának feladata. A titkár a jegyzőkönyvet a védés után eredeti formájában, a bizottság tagjainak az aláírásával ellátva, valamint elektronikusan kitöltve a GDI programkoordinátorához juttatja el.

(12) Az értekezés védés jegyzőkönyvét az EDSZ 9. számú melléklete tartalmazza.

(13) A sikeres védést követően a doktori (PhD) fokozat odaítélésére a DIT abban az esetben tesz javaslatot az EDT számára, ha a jelölt az EDSZ-ben megfogalmazott összes követelménynek eleget tett.  

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.