November - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 25 26 27 28 29
30  

 

(1) A doktorandusz-hallgató értekezéstervezete kutatói felkészültségének és alkalmasságának előzetes dokumentálása.

(2) Az értekezéstervezet vitájára kizárólag a komplex vizsga sikeres letétele és a hallgató publikációinak az MTMT Adatbázisban való rögzítése és jóváhagyása után van lehetőség.

(3) A doktorandusz-hallgató köteles nyilatkozni arról, hogy értekezéstervezetét meg nem engedett segítség nélkül, saját maga készítette, és abban csak a megadott forrásokat használta fel. Egyértelműen, a forrás megadásával megjelölt minden olyan részt – beleértve saját korábbi munkáját is –, amelyet szó szerint vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból vett át.

(4) Az értekezéstervezetet magyar vagy angol nyelven kell benyújtani. A specializációk előírhatják, hogy az értekezéstervezetet magyar és angol nyelven is benyújtsa a doktorandusz-hallgató. A tervezetet hat, nyomtatott, bekötött példányban és pdf file-formátumban elektronikusan is le kell adni a GDI programkoordinátoránál. Az értekezéstervezet folyamatosan leadható a GDI programkoordinátorának. Az értekezéstervezetben be kell mutatni a témaválasztás aktualitását, gazdasági, társadalmi, környezeti relevanciáját; kutatási kérdéseket, illetve hipotéziseket kell megfogalmazni; fel kell tárni és elemezni kell a szakirodalmi hátteret, be kell mutatni és szakirodalmi hivatkozásokkal indokolni kell a választott módszertant (complex research design). A 70-100 oldal terjedelmű értekezéstervezetet 2,5 cm-es margóval, 1-es sorközzel kell elkészíteni, az illusztrációkat lehetőleg a szövegen belül kell elhelyezni.    

(5) Az értekezéstervezet vitája az értekezéstervezet nyelvéhez illeszkedően magyar vagy angol nyelven zajlik. Amennyiben az adott specializáción az értekezéstervezetet angol és magyar nyelven is be kell nyújtani, akkor a vitára jelentkező doktorandusz-hallgató a témavezetővel való konzultációt követőn a specializáció vezetővel egyeztet a vita lebonyolításának nyelvéről, és a döntésről a specializáció vezetője tájékoztatja a GDI programkoordinátorát.

 (6) Az értekezéstervezetet legalább négy, de legfeljebb hattagú, erre a célra felkért Értekezéstervezet Értékelő Bizottság (a továbbiakban: ÉTÉB) értékeli, amelynek minden tagja tudományos fokozattal rendelkezik. Az ÉTÉB elnöke egyetemi tanár, Professor Emeritus, illetve habilitált egyetemi docens lehet. Tagjai közül legalább egy fő külső szakember (nem teljes állású BCE munkatárs). Az ÉTÉB-nek minden esetben tagjai a hivatalos opponensek és a doktorandusz-hallgató témavezetője (aki nem lehet sem vitavezető elnök, sem opponens).

 

(7) Az Értekezéstervezet Értékelő Bizottságára (ÉTÉB) – a témavezetővel előzetesen egyeztetve – a specializáció vezető tesz javaslatot az erre rendszeresített űrlapon, amelyen a vita lebonyolításának nyelvét is meghatározza (3. számú melléklet). Az ÉTÉB összetételéről a Doktori Iskola Tanácsa dönt. Az ÉTÉB tagjaként két opponens kerül felkérésre, akik közül az egyik az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakember. Az opponenseknek a megküldéstől/kézhezvételtől számítva 60 nap áll rendelkezésére, hogy elkészítsék és a DI programkoordinátorához eljuttassák írásos véleményüket. A 60 nap leteltével a programkoordinátor szükség esetén emlékeztetőt küld az opponensnek, s amennyiben az opponens a 90. napon sem küldi meg véleményét, a DI vezetője automatikusan a DIT által jóváhagyott tartalékopponenst kéri fel az értekezéstervezet értékelésére.

(8) Az értekezéstervezetet – az adott szakterületen tudományos fokozattal rendelkező szakértők jelenlétében – nyilvános ülésen kell megvitatni. A vita után az értekezéstervezet szakmai színvonalát és készültségi fokát az ÉTÉB értékeli.

(9) Az ÉTÉB feladata, hogy a vitát is figyelembe véve megítélje, hogy az értekezéstervezetben foglalt eredmények és a jelölt felmutatott kutatói kvalitásai garantálják-e egy sikeresen védhető doktori értekezés határidőre történő elkészítését és benyújtását, illetve az, hogy tanácsaival segítse a doktorandusz-hallgatót a végső értekezés elkészítésében.

(10) Az ÉTÉB értékelést (jegyzőkönyvet) készít és állást foglal abban a kérdésben, hogy a bizottság a doktorandusz-hallgató értekezéstervezetét

a)         változtatás nélkül elfogadásra ajánlja;

b1)       a felsorolt kisebb változtatásokkal elfogadásra ajánlja;

b2)       a felsorolt jelentősebb változtatásokkal elfogadásra ajánlja; 

c)         a felsorolt indokok miatt nem javasolja elfogadásra, és újabb értekezéstervezet összeállítását javasolja.

(11) Amennyiben az ÉTÉB nem javasolja az értekezéstervezet elfogadását, akkor a jelölt leghamarabb 6 hónap múlva nyújthat be új értekezéstervezetet. Ha az újonnan benyújtott értekezéstervezet vitája is sikertelenül zárul vagy egyik opponens sem javasolja a vitára bocsátást, akkor a DIT javasolhatja az EDT számára a jelölt doktori képzésből történő kizárását.

(12)     A jegyzőkönyvet az ÉTÉB elnöke és titkára aláírásával hitelesíti, s azt megküldi a DI programkoordinátorának. A DI programkoordinátora az eredeti jegyzőkönyvet továbbítja az Egyetemi Doktori Irodának.

 

 

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.