November - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 25 26 27 28 29
30  

Kreditrendszer szabályozása a

Gazdálkodástani Doktori Iskolában

a 2016. szeptember 1. előtt indult képzés esetén


A szabályozás alapja:

  • 200/2000. Kormányrendelet a kreditrendszer bevezetéséről,
  • Az Országos Kredittanács 2004. márciusi ajánlásai,
  • Az Egyetemi Doktori Tanács ajánlásai,
  • A Társadalomtudományi Területi Doktori Tanács kreditrendszer szabályzata.

 

A jogszabályok kreditszerzésre vonatkozó sarokpontjai

 

  • 30 tanulmányi munkaóra ér 1 kreditet (a továbbiakban: referenciaszám),
  • A kredit értéke nem függ a megfelelés fokozatától, a munkaidő ráfordítás alapján kell számítani.
  • A tanulmányi kreditek megszerzését célszerű a képzés első két évére koncentrálni.
  • A hat féléves képzés során összesen 180 kreditet kell gyűjteni a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez.
  • Az előírt összes kredit legalább 40%-át a felvett tantárgyak követelményeinek teljesítésével kell megszerezni, amely teljesítését (mindig osztályzattal minősítve) a tárgy elektronikus indexben megjelölt tanára igazolja. A tanórákon való részvétel kötelező.
  • Az első két tanévben tanévenként összesen legfeljebb 70 kreditet lehet szerezni, az ösztöndíjas státusz megtartásának feltétele szemeszterenként mimimum 12 tanulmányi kredit teljesítése. Kredit-túllépés esetén költségtérítést kell fizetni.

 

 

Kreditértékű tanulmányi munkaegységek

 

I. tanegység: képzési (tantárgyi) kreditek (összesen 72-90 kredit)

A hallgató a tantárgyi krediteket a kontaktórákat jelentő kurzusokkal (előadásokkal és szemináriumokkal), otthoni felkészüléssel, egyéni vagy csoportos tanulással és érdemjeggyel lezárt vizsgával szerzi. A tantárgyakat a hallgatók elsősorban a doktori iskolák évente közzétett tantárgylistájából választhatják, de a DI programigazgatójával előzetesen egyeztetett választás esetén és egyezség (kreditszám) alapján bármely további tárgy is elszámol­ható a választható tárgyak keretén belül.

 

Kreditszáma: félévi 2x10*90 perces kontaktórák esetében 6 kredit, 10x90 perces kontaktórák esetében 4 kredit tárgyanként

Igazolója: tantárgyfelelős

 

A nyári egyetem értékelése:

A nyári egyetemen való szereplésért a hallgatók számára mindkét évben 12-12 kutatási kredit számolható el. A 12 kredit úgy áll össze, hogy 9 kreditet lehet szerezni a kutatási terv prezentálásával, és további 3 kreditet az intenzív egy hetes kurzus teljesítésével.

 

 

II. tanegység: kutatási (egyéni tanulmányok és kutatás) kreditek (minimum 50 kredit)

 

a)       Önálló tevékenységek (egyéni tanulási felkészülés, cikkfeldolgozó szeminárium, illetve munkahelyi vitán és végső védésen való részvétel stb.), témavezetői irányítással végzett önálló kutatómunka. A számonkérés évközi ellenőrzés (írásbeli beszámolók, beadandó feladatok, kutatási tervek) formájában történik. Félévenkénti maximális értéke a Gazdálkodástani Doktori Iskolában 8 pont. Minimum értéke összesen legalább 25 kreditpont. A doktori iskola által elfogadott kutatási terv kreditértéke 20 pont.

b)       Publikációs tevékenység: meghatározott színvonalú tudományos publikációs tevékenységet elismerő kredit, amely az a) ponttól külön értékelendő. A publikációk értékelése a TTDT kiegészítő ügyrendje szerint történik. Minimális értéke 25 kreditpont.

Kreditszáma: az a) és b) pontok összege, a félév végén az indexben aláírással zárul.

Igazolója: programigazgató

 

III. tanegység: oktatási tevékenység (összesen legfeljebb 48)

A Doktori Iskola elnöke (programigazgatója) által előzetesen jóváhagyott, a tantárgyfelelős irányításával ellátott, rendszeresen ellenőrzött oktatómunka (pl. gyakorlatok vezetése és az ezekhez kapcsolódó dolgozatok előkészítése és javítása). A doktorandusz egy szemeszter átlagában legfeljebb heti 8 óra (4 idősáv) időtartamú oktatási feladatra vehető igénybe.

Kreditszáma: idősávonként félévi 2 kredit, tanévenként legfeljebb 16 kredit.

Igazolója: a programigazgató

 

A kreditszámításra vonatkozó további szabályok

·         A kreditek számításánál a nem egész számú krediteket a kerekítési szabályok szerint kell figyelembe venni, az indexbe csak egész számú kredit kerülhet.

·         A félévek során 14 hetes oktatási ciklussal kell számolni, a kutatásban 22 héttel.

 

Publikációk értékelése - abszolutóriumhoz 2014. szept. 22-től:

a) A folyóiratcikkek kreditértéke:

Folyóiratcikkek

Idegen nyelvű

Magyar nyelvű

1) Az MTA szakmailag illetékes doktori bizottsága listáján

A kategóriá

20

10

B kategóriájú

16

8

C kategóriájú

12

6

D kategóriájú folyóiratban

8

4

2) más, a DI és a TTDT által elfogadott, ISSN számmal ellátott tudományos folyóiratban

6

3

                 Egy másik Doktori Iskola által A, B, és C kategóriába sorolt folyóiratot a DI-k kölcsönösen elfogadhatnak, a hallgató számára kedvezőbb kategória besorolással, tekintettel a jelölt témájára.

A WOS-ban szereplő, impakt faktoros folyóiratok esetén a Q1-Q4 besorolást vesszük alapul az értékeléshez, a Q1 A-nak, Q2 B-nek, stb. feleltethető meg, amennyiben a folyóirat nem szerepel az MTA listában.

Minden más, az MTA listában nem szereplő folyóirat egyébnek számít.

b)  ISBN számmal ellátott, jelentős mértékben új tudományos eredményeket közlő szakkönyvek és könyvfejezetek, illetve ISBN szám mellett szerkesztőbizottságot is feltüntető lektorált konferenciakötetekben megjelent tanulmányok kreditértéke:

 

Szakkönyvek és könyvfejezetek

Idegen nyelvű

Magyar nyelvű

1)  Teljes, legalább 5 ív terjedelmű tudományos könyv: ívenként és egy könyvért maximum

2)   Könyvfejezetek

4-8/ív, max 40

2-4/ív,

max 25

3) Lektorált konferenciakötetben (ISBN és szerk. biz.) megjelent tanulmányok

4-12/ív ill.

4-12/db

4-12/ív ill.

4-12/db

                      1 ív = bruttó 40 000 karakter

                      A megjelenés helyétől és a publikáció rangjától függően adható nagyobb vagy kisebb pontérték.

 

 

c) Egyéb teljesítményekért (tankönyv, jegyzet, nem lektorált konferencia kiadványban megjelent előadás, poszter, tanulmány) 3-5 kredit adható, terjedelemtől és minőségtől függően.

 

d) Társszerzős publikációk esetén az egy szerzőre jutó pontok a következők szerint alakulnak.

 

2 szerző esetén

75% x pontszám

3 szerző esetén

60% x pontszám

4 vagy több szerző esetén

30% x pontszám

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.