Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Témavezetők és meghirdetett témák

Témakiíró

Téma 1

Téma 2

Téma 3

Balázs Zoltán

Politikai értékek vizsgálata, kapcsolata az erkölcsi értékekkel: méltányosság, igazságosság, egyenlőség és egyenlőtlenség, mérséklet, méltóság.

A kormányzás politikaelmélete: hatalmi ágak elválasztása, a kormányzat/állam határai, jog uralma, alkotmányosság.

A hatalom kérdései (fogalmak, értelmezés, empirikus vizsgálata lehetőségek)

Boda Zsolt

A közpolitikák változásának vizsgálata

 Bizalom, legitimáció és a közpolitika hatékonysága

 

Dobos Balázs

Nemzetépítés, kisebbségpolitika, etnopolitikai konfliktusok

 A nacionalizmus és a multikulturalizmus elméletei

 

Dúró József

Euroszkepticizmus

 Populizmus

 Kelet-közép-európai politikai rendszerek

Gajduschek György

A közigazgatás szervezeti aspektusai, intézményi megközelítése

 Közpolitikai folyamat-elemzés

 A jog és közigazgatás, jog és közpolitika

Gallai Sándor

Kormányzás és politika Kelet-Közép-Európában

Migráció

Magyar politika és közpolitika

Gedeon Péter

Kapitalizmus és demokrácia

 

 

Hajnal György

A központi és helyi-területi közigazgatás reformjai nemzetközi összehasonlító perspektívából

 A kormányzat közpolitika kapacitása: közpolitika-formálás, megvalósítási folyamatok, hatásértékelés

 Teljesítménymenedzsment a közszektor szervezeteiben.

Ilonszki Gabriella

A képviselet fogalmának rekonstrukciója

Ellenzéki pártok új szerepben?

Mit képviselnek a nők?

Kiss Balázs

Politikai kommunikáció Magyarországon, 1990-2015

 

 

Kiss Viktor

Antonio Negri politikaelmélete

Baloldali populizmus

 

Körösényi András

Képviselet, demokrácia, elszámoltathatóság

Politikai vezetés, manipuláció demokratikus és/vagy autoriter rezsimekben

Rezsimtípusok

Mike Károly

Kollektív cselekvés és önszerveződés

 Polányi Mihály és az intellektuális rend

 A közösségi választások elmélete és az intézményi közgazdaságtan a politikában

Papp Zsófia

A demokratikus képviselet empirikus kutatása, parlamenti tevékenységek

 

 

Szűcs Zoltán Gábor

Politikai realizmus és moralizmus

 

 

Toronyai Gábor

John Rawls társadalmi igazságosság-elmélet, politikai liberalizmusa és a nemzetközi viszonyokra vonatkozó elgondolása

 Nietzsche gondolatainak politikai filozófiai jelentősége

 

Török Gábor

Politika és média kapcsolata

 A magyar politikai rendszer egyes elemeinek vizsgálata

 A rendszerváltás és az 1990 utáni magyar politikatörténet

Ványi Éva

Kormányzat és közigazgatás

 Oktatáspolitika és állampolgári nevelés

 

Várnagy Réka

A magyar pártok felépítése és működése

 A magyar Országgyűlés működése

 

 

Kutatás a Doktori Iskolában

A doktori képzés sikerének egyik záloga, ha a képzési és a kutatási tevékenység nem különül el egymástól. Minden doktorandusznak legkésőbb a második félév végéig meg kell határoznia azt a szűkebb szakterületet, amelyen kutatásokat kíván végezni, illetve azt a témát, amelyről értekezését írni akarja. A témavezetők személyét a Doktori Iskola Tanácsa hagyja jóvá. A témavezető rendszeresen beszámoltatja a jelöltet kutatómunkája alakulásáról, a felmerült problémákról és segítséget nyújt megoldásukban. A doktoranduszok és a doktorjelöltek évente írásban számolnak be az előző tanévben végzett tevékenységükről s a következő tanévi terveikről a Tanácsnak.

A kutatási téma akkor válik véglegessé, amikor az Iskola Doktori Tanácsa elfogadja a hazai és nemzetközi szakirodalom ismeretét tükröző, munkahipotéziseket tartalmazó kutatási tervet. A negyedik és az ötödik félév végén a doktorandusznak kutatási fórum keretében egy opponens és a témavezető jelenlétében kell bemutatnia a témáját és eredményeit az Iskola belső nyilvánossága előtt. A hatodik félévben a véglegesített tématerv bemutatása következik, lehetőleg angol nyelven. Ezek a fórumok alkalmat adnak arra, hogy a doktorandusz a kutatási folyamat minden fázisában értő bírálatot kapjon tanáraitól és diáktársaitól egyaránt.

Az Iskola oktatói, témavezetői a gyakorlatban számos kutatásba vonják be a doktoranduszokat, konferenciaszereplési lehetőségeket biztosítva számukra, adott esetben más intézményekkel együttműködve, karrierjüket is egyengetve. Számos doktorjelöltünk immár évente több nemzetközi konferencián ad elő. További fontos gyakorlati tapasztalat, hogy maguk a doktoranduszok és doktorjelöltek is építeni tudnak az Egyetem politikatudományi alap- és mesterképzésének legjobb hallgatóira, egyrészt a napi oktatómunkában való részvétel révén, másrészt a tudományos diákköri tevékenység támogatásával, harmadrészt szabad előadások szervezésével. Így a politikatudományi képzés teljes vertikuma jelen van, az egyes szintek egymást kölcsönösen támogatják, hozzájárulva a Budapesti Corvinus Egyetem általános és a politikatudományi képzés konkrét jóhíréhez. 

A kutatómunka tárgyi feltételei szűkösen, de biztosítottak. A Budapesti Corvinus Egyetem könyvtára mellett további könyvtári szolgáltatások igénybevételére is lehetőség van. Az Iskola az ECPR tagdíjának befizetésével a konferencia-részvételt könnyíti meg. Anyagi lehetőségeink függvényében messzemenően támogatjuk a külföldi szerepléseket. Jelentős forrásokat igénylő empirikus kutatások finanszírozására azonban csak speciális pályázatok keretében van mód.

 

A Politikatudományi Doktori Iskola aktuális kutatási témakiírásai: [LINK]

Együttműködés az MTA TK PTI-vel

2013 tavaszán a BCE Politikatudományi Doktori Iskola és az MTA TK Politikatudományi Intézete megállapodást kötött közös doktori kutatási program létrehozásáról, amelynek keretében a doktori iskola hallgatói bekapcsolódhatnak az MTA TK Politikatudományi Intézetben folyó kutatásokba. Ezáltal a doktoranduszoknak lehetőségük nyílik kutatási tapasztalatok szerzésére, a disszertációjuk témájához kapcsolódó kutatásokban való részvételre, azáltal a doktori értekezés sikeres megírására.

 

Együttműködési megállapodás közös doktori kutatási program létrehozásáról az MTA TK Politikatudományi Intézetével: [LINK

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont PTI által ajánlott kutatási témák

 

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.