Március - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Doktori Iskolák

Az alprojekt szakmai vezetője: Dr. Zsóka Ágnes és Dr. Csemez Attila

 

A hatkarú egyetem három tudományterületen akkreditáltatott szakokat, és a kilenc doktori iskola is három tudományterületen működik. Az egyetem kutatási és oktatási potenciálját jobban kifejezi az a tény, hogy összesen nyolc tudományágban jogosult doktori képzésre.

A BCE a minősített oktatók számát tekintve a közgazdaságtudományok valamint a gazdaság- és szervezéstudományok területén a legnagyobb az országban, de egyedülálló a tájépítészet és az élelmiszertudományok, valamint a növénytermesztési és kertészeti tudományok területén is. 

 

A doktori iskolák zömében megjelenik az interdiszciplinaritás. Az Élelmiszertudományi Doktori Iskolában például igen erős az analitikai-kémia. A Kertészettudományi Doktori Iskolában pedig a genetikai, a molekuláris biológiai diszciplínák is megjelennek. A Politikatudományi Doktori Iskola közigazgatási alprogramja lehetőséget nyújt az állam és a kormányzás összefüggéseit vizsgáló doktorjelöltek munkájának irányítására.

 

A doktori képzés fontosságát az adja, hogy a szakmailag igényes és a nemzetközi tudományos életben elismert doktori képzés növelheti az egyetemi alapképzés és mesterképzés iránti hallgatói érdeklődést, ösztönözheti a doktori iskolák bázisán kialakuló karközi multidiszciplináris kutatócsoportok létrejöttét, valamint biztosítja a minőségi egyetemi oktatói utánpótlást. A doktori iskolák számának bővítése, a jelenleg működő kilenc doktori iskola mellett további (pl. környezettudományi, regionális- és településtudományi) doktori iskolák létrehozása az Egyetem célkitűzése. Az egyes doktori iskolák bemutatása röviden:

 

 

Élelmiszertudományi Doktori Iskola

 

Doktori Iskola vezetője: Dr. Fodor Péter

A projekt támogatásával megjelent publikációk

A Doktori Iskola elérhetősége: portal.uni-corvinus.hu/index.php

 

Az 1993-ban akkreditált Élelmiszer-tudományi és Élelmiszer-mérnöki Doktori Program munkáját folytatja, 2002-ben nyerte el a végleges akkreditációt. A Doktori Iskola célja, hogy biztosítsa a doktori (PhD) fokozat megszerzésének feltételeit a tehetséges és jól képzett élelmiszermérnökök, valamint az élelmiszer-tudományihoz kapcsolódó szakterületeken dolgozó diplomás szakemberek számára. Főbb alprogramjai az alábbiak: A táplálkozási lánc élelmiszer kémiája és biokémiája; Élelmiszerek minőségbiztosítása, minőségellenőrzése és minőségmegőrzése; Élelmiszer-biotechnológia; Élelmiszeripari folyamatok, méréstechnika és automatizálás.

 

 

Kertészettudományi Doktori Iskola

 

Doktori Iskola vezetője: Dr. Tóth Magdolna

A projekt támogatásával megjelent publikációk

A Doktori Iskola elérhetősége: phd.lib.uni-corvinus.hu/view/department/Kert=E9szettudom=E1nyi_Doktori_Iskola.html

 

Jelenlegi formájában 2002-ben és 2009-ben kapott akkreditációt. A doktori iskola 20 regisztrált törzstaggal, 60 minősített oktatóval jelenleg hét témacsoportban végzi oktató-kutató munkáját. Tanévenként átlagosan 12 állami ösztöndíjas és 16 költségtérítéses hallgatót iskolázunk be a szervezett képzésekre. Az utóbbi évek átlagában az abszolutóriumot szerzett hallgatók aránya a szervezett képzést befejező hallgatókon belül 58%, a PhD fokozatot szerzett hallgatóké pedig 48% volt. A fokozatot szerzettek száma évente 8–18 között változott. Ebből az utóbbi 5 évben Summa cum laude kiváló minősítéssel védett 39 fő.

 

 

 

Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola

 

Doktori Iskola vezetője: Dr. Csemez Attila

A projekt támogatásával megjelent publikációk

A Doktori Iskola elérhetősége: tajepiteszet.uni-corvinus.hu

 

A doktori iskola azokat a tudományos kutatási és fejlesztési irányokat, feladatokat kívánja magába foglalni, amelyek tájépítészeti, agrárgazdasági, környezetfejlesztési problémakörök komplex vizsgálatával foglalkoznak. A vizsgált rendszerek összetettsége miatt erőteljesen támaszkodik matematikai, tervező-mérnöki és informatikai módszerekre. A mezőgazdasági, a környezet- és természetvédelmi, valamint a területfejlesztési feladatok alapvető átalakulásokon mennek keresztül. Az EU-hoz történt csatlakozás még fokozottabban előtérbe állítja a piaci versenyképességet, az EU normáinak teljesítését, valamint a mindezekkel összefüggő tevékenységek minőségbiztosításának kérdéseit. A doktori iskola az ezekkel kapcsolatos tervezési, előrejelzési, döntés-előkészítési, irányítási feladatok tudományos hátterének megalapozását tűzi ki célul, amely interdiszciplináris közelítést tételez fel. Az agrárium és a térségfejlesztés szempontjából is kiemelkedően fontos a tágabb értelemben vett emberi környezet, a táj mindenkori állapota, annak hasznosíthatósága, terhelhetősége. Az ökonómiai, valamint az ökológiai és az esztétikai szempontok együttes figyelembevétele érdekében, mindezek integrálásában kiemelkedő szerepe van a tájépítészetnek és az tájinformatikának. A Doktori Iskola kutatási területe kiterjed a klímaváltozás hatásainak vizsgálatára is.

 

 

Gazdálkodástani Doktori Iskola

 

Doktori Iskola vezetője: Dr. Fertő Imre

A projekt támogatásával megjelent publikációk

A Doktori Iskola elérhetősége: portal.uni-corvinus.hu/index.php

 

A doktori iskola 1993 óta működik, „Gazdálkodás- és szervezéstudományok” tudományágban akkreditálták. A doktori programot 1997-ben felvették az EDAMBA (European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration) szervezetbe, ami doktori képzésünk nemzetközi elismerését is jelenti. A 2003/2004. tanévtől kezdődően angol nyelvű gazdálkodástani doktori képzés is zajlik, azok a tárgyak, amelyek az angol nyelvű programnak is részei, összevontan és angol nyelven is elérhetők a magyar program hallgatói számára. A gazdálkodástan (management) szakosítású Ph.D. képzési program esetében az igényességet különösképpen hangsúlyoznunk kell, mert egyrészt társadalmi-gazdasági rendszerünk átalakítása miatt a gazdálkodástani ismeretek gyakorlati jelentősége is nagy, sőt egyre nő, másrészt a “gazdálkodástani rés” a gazdaságilag fejlett, a gyökeres átalakítás problémáitól mentes országok és hazánk között tetemes, s ennek csökkentése felzárkózásunk záloga.<ins cite="mailto:Róbert%20Nemcsics" datetime="2012-03-05T08:41"> </ins><del cite="mailto:Róbert%20Nemcsics" datetime="2012-03-05T08:41"></del>

A programot sikeresen elvégzők előtt számos vonzó karrier-lehetőség nyí1ik belföldön és külföldön egyaránt, mind az oktatásban, mind a versenyszférában.

 

 

Gazdaságinformatika Doktori Iskola

 

Doktori Iskola vezetője: Dr. Cser László

A projekt támogatásával megjelent publikációk

A Doktori Iskola elérhetősége: uni-corvinus.hu/index.php

 

Az egyetem legfiatalabb doktori iskolája, 2009-ben akkreditálták. Az új doktori iskola elsősorban a gazdaságinformatika MSc képzésre épít, de máshonnan is várható hallgatók jelentkezése. A gazdaságinformatika MSc szakon kívül a 2007-ben akkreditált, az ELTE TTK és a Budapesti Corvinus Egyetem együttműködésében közösen létrehozott „Biztosítási és pénzügyi matematika” MSc szak, a BCE-n alapított „Vállalkozásfejlesztés”, valamint „Regionális és környezetgazdaságtan” MSc szak hallgatóin kívül a műszaki informatikai és programtervező MSc szakokról is várhatók doktorandusz hallgatók.

 

 

Közgazdaságtani Doktori Iskola

 

Doktori Iskola vezetője: Dr. Zalai Ernő

A projekt támogatásával megjelent publikációk

A Doktori Iskola elérhetősége: portal.uni-corvinus.hu/index.php

 

A Közgazdaságtani Ph.D. program 1993-ban indult el az akkori Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, a doktori iskolát 2002-ben akkreditálták. A tudományos továbbképzés a világ fejlett oktatási rendszereivel való összhang megteremtését tűzte ki célul, a résztvevőknek magas színvonalú kutatási és oktatási tevékenység folytatására való felkészülést tesz lehetővé. A doktori program az MTA Sztaki, a KTI és más intézmények munkatársainak együttműködésében valósul meg.

Programok:

2013. április 18-án, 13:10 és 14:30 óra között, a C épület 430 termében a Corvinus Játékelméleti Szeminárium keretében Martin Meier (IHS, Bécs)
fog előadást tartani Comprehensive rationalizability címmel, amire ezúton hívunk meg minden érdeklődő kollégát, mindenekelőtt a Közgazdaság-
tani Doktori Iskola doktoranduszait, doktorjelöltjeit és oktatóit.

 

 

Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola

 

Doktori Iskola vezetője: Dr. Rostoványi Zsolt

A projekt támogatásával megjelent publikációk

A Doktori Iskola elérhetősége: www.uni-corvinus.hu/index.php

 

A másfél évtizede működő doktori iskola az országban egyedülálló profillal rendelkezik. Az elmúlt évi akkreditáció során mind politikatudományból, mind közgazdaságtudományból jogosítványt szerzett diploma kiadására. Működése az egyetemen belül is előremutató, hiszen két kar két intézete illetve tanszéke együttesen működteti, szervesen integrálva benne a két intézmény eltérő, egymással mégis összefüggő profilját. Két alprogramja, a Világgazdasági és a Nemzetközi és Biztonsági tanulmányok is jelzi, hogy a nemzetközi kapcsolatokat a maguk komplexitásában értelmezi, hangsúlyt fektetve azok politikai-biztonsági és gazdasági aspektusaira egyaránt. A programban központi szerepet játszik az európai integrációs folyamat oktatása és kutatása. Nemcsak a doktori iskola oktatói (köztük akadémiai doktorok és akadémikusok), hanem jelenlegi és volt hallgatói is komoly tudományos teljesítményt fejtenek ki.  Mivel a doktori iskola bázisát képező két MA program angol nyelven is fut, minden feltétel adott a doktori képzés angol nyelven történő beindításához is.

 

 

Szociológia Doktori Iskola

 

Doktori Iskola vezetője: Dr. Lengyel György

A projekt támogatásával megjelent publikációk

A Doktori Iskola elérhetősége: www.uni-corvinus.hu/index.php

 

Kimagasló kutatási eredményeket mutathat fel a gazdaságszociológia, a társadalmi egyenlőtlenségek, az európai integráció valamint a cselekvési normák és motivációs rendszerek témaköreiben. A Szociológia és Társadalompolitikai Intézet oktatási és kutatási programjai és nem utolsósorban a már megvalósult nemzetközi kooperációban működő MA programja jelenti a Doktori Iskola bázisát, és erre alapozva egy nemzetközi PhD program kialakításán dolgozik. Ehhez jelentős tananyag-fejlesztési erőforrásokat koncentrál. Az Intézet kimagaslóan szerepel a nemzetközi tudományos pályázatokban és kooperációban.

Beszámoló

 

Az elmúlt félévben, a Szociológia Doktori Iskola által a Támop keretében végzett munkáról

„A tudományos képzés műhelyeinek átfogó fejlesztése a Budapesti Corvinus Egyetemen” című pályázati program, Szociológia Doktori Iskola által megvalósított alprojektjében az alábbi tevékenységeket láttuk el:

 • részt vettünk szekció szervezésével és két előadással az MSZT  budapesti konferenciáján;
 • megszerveztük a kaposvári kutatótábort, a „Tíz év múlva” kutatás empirikus adatfelvételét, utómunkálatait, s az adatok rögzítését;
 • megszerveztük a Corvinus Journal of Sociology and Social Policy c. folyóirat 2012/2-es számának online és offline megjelenését;
 • elkészítettük a gazdasági attitűdök kutatás kérdésblokkjainak próbakérdezését;
 • 10 angol nyelvű ph.d. tárgy tematikáját dolgoztuk ki, amelyeket a Corvinus Summer School keretében hirdettünk meg;
 • 4 hallgatónak ösztöndíjat biztosítottunk;
 • 5 hallgatónk  nyári egyetemen;
 • 3 oktatónk külföldi konferencián vett részt.

 

 

Budapest, 2013. március 15.

 

 

Politikatudományi Doktori Iskola

 

Doktori Iskola vezetője: Dr. Ágh Attila

A projekt támogatásával megjelent publikációk

A Doktori Iskola elérhetősége: www.uni-corvinus.hu/index.php

 

Az iskola profilja az európai politikatudomány fő irányát követi az alkalmazott politikatudomány előtérbe állításával, ami hazánkban egyedülálló. A fejlett demokráciáknak egyre nagyobb igényük van az alkalmazott politikatudomány területén dolgozó szakértőkre, akár egy-egy közpolitikai intézetben, akár a közigazgatásban és természetesen az oktatásban, kutatásban is. Ennek a megközelítésnek és igénynek a nyomán kezdődött meg a köz- és államigazgatási profil megjelenítése az Iskolában, amely szerves fejlődés eredményeként 2009 óta két alprogrammal működik: a politikatudományi és a közigazgatás-tudományi specializációval. A két alprogram összefűződése összhangban áll a Budapesti Corvinus Egyetem intézményépítési elképzeléseivel is, amennyiben az integrációt, a karok közötti együttműködést és a hasonló profilok pozitív egymásra hatását biztosítja.

A POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁBAN MEGVALÓSULT PROJEKTEK

2012 JÚLIUS-2013 FEBRUÁR

 

 

I. Vendégoktatók előadásai

 

A TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0023 projekt keretén belül a Politikatudományi Doktori Iskola neves külföldi professzorokat hívott meg kompakt szemináriumok, nagyelőadások tartására a PhD hallgatók számára.

 • Thomas Zittel (vendégelőadó, Goethe-Universität, Frankfurt) kurzusa: Comparative Politics: Theories and Practice. 2012. szeptember 18-20. között.
 • William Maloney (vendégelőadó, Newcastle University) kurzusa: Social Actors in the European Context 2012. október 8-11. között.
 • Ekaterina Rashkova (vendégelőadó, Leiden University) vendégelőadásai: Parties and Policies; and Gender issues 2012. október 4-én.
 • Jean Blondel (vendégelőadó, European University Institute, Firenze) vendégelőadásai: Major Questions in Current Comparative Politics, and European Union and the Western Balkan (nyitóelőadása a CEPSA budapesti konferenciáján) 2012. október 25-26. között.
 • Jan-Hinrik Meyer-Sahling (vendégelőadó, University of Nottingham) kurzusa Bureaucracy and Policymaking 2012. november 28-29. között.

 

 

II. PhD hallgatók külföldi tanulmányútjának támogatása

 • A Doktori Iskola a projekt keretében támogatta egy hallgató külföldi kutatómunkáját 2012 novemberében. A kutatás a Leuveni Egyetemen zajlott, témája: Közigazgatási Leadership; Komparatív kutatási program mely a kulturális, képzési, szocio-politikai hatásokat és azok befolyását vizsgálja a közigazgatási leadershipre.

 

III. Kutatási tevékenység a projekt keretén belül

 • Hallgatói komplex kutatások:
  • The role of electoral rules in shaping MPs attitudes and behaviour
  • Európai Parlamenti képviselői adatbázis
 • Hallgatói kutatási program keretén belül végzett kutatások:
  • Választási rendszerek és kampánytechnikák
  • Választott és hivatali elitek: kulcsszereplők a magyar helyi önkormányzatokban
  • A többnemzetiségű rendőri komponens szerepe az Európai Unió polgári válságkezelő műveleteiben a Balkánon
  • A közoktatás ágazati irányításának szervezeti változásai 1998 és 2010 között, közpolitikai kihívások tükrében
  • Az olasz pártrendszer átalakulása
  • A magyar választási rendszer változásai
 • Oktatói kutatások az alábbi témákban:
  • Nők a magyar politikában
  • A válság hatása az északi országok Európa-politikájára
  • A magyarországi kisebbségi autonómia intézményesülése

 

IV. Nyári egyetemen részt vevő hallgatók támogatása

 • Két hallgatónk vett részt 7th ECPR Summer School in Methods and Techniques programon 2012 augusztusában Ljubljanában a projekt támogatásával.
 • Egy hallgatónk a Bécsben megrendezésre kerülő ECPR Winter School in Methods and Techniques című programon vett részt a projekt támogatásával.

 

V. Hallgatók külföldi konferencia részvételének támogatása

 • Hallgatóink a projekt támogatásával több nemzetközi konferencián is bemutatták kutatási eredményeiket 2012 júliusában:
  • az ECPR Graduate Conference rendezvényén Brémában egy hallgatónk vett részt
  • a XXIInd IPSA World Congress rendezvényen két hallgatónk vett részt Madridban.
 • Egy hallgatónk Besztercebányán a Tantamount in Diversity c. konferencián vett részt a projekt támogatásával.

 

VI. A Doktori Iskola oktatóinak külföldi konferencia részvétele

  • egy oktató előadása a a XXIInd IPSA World Congress rendezvényen
 • egy oktató részvétele az Európai Közigazgatási Akkreditációs Egyesület (EAPAA) konferenciáján Bergenben.
 • egy oktató előadása a The Seventh Annual Telos Conference (TELOS) 2013 Religion and Politics in a Post-Secular World rendezvényen

 

VII. Disszertáció-tervezetek, disszertációk opponenciája

 • Az időszakban két disszertáció-tervezet és egy doktori értekezés opponensi véleménye készült el

Utolsó frissítés: 2018.11.30.