Március - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Tudományos Diákkör

Az alprojekt szakmai vezetője: Novák Zsuzsanna

tdk.uni-corvinus.hu

A tudományos diákköri munka és a tudományos diákköri konferenciák szervezése több évtizedes hagyományokkal rendelkezik a BCE különböző karain, s minden tanévben több száz hallgatót és oktatót mozgósít.

A TDK tevékenység szakmai tartalmát tekintve – az egyes karokon, illetve Campusokon belül is – igen sokszínű. A tudományterületek szakmai sajátosságai szerint (ilyen jellemző például a kutatások eltérő eszközigénye a különböző területeken) a tudományos diákköri munka és a kutatások szervezése, a TDK programok lebonyolítása karonként, illetve campusonként eltérő sajátosságokat mutat, ugyanakkor a fő elvek, a hallgatói tudományos munka és életpálya-tervezéshez kapcsolódó szakmai értékek és célok hasonlóak valamennyi karon.

 

A bolognai rendszer sajátosságai, a kétszintű képzésre való áttérés miatt egyetemi szinten hasonló kihívásokkal szembesülünk a tudományos diákköri munka ösztönzése és fejlesztése során: a felkészítő tevékenység megújítására és TDK fokozott népszerűsítésére van szükség minden Karon, különösen az elsőéves hallgatók (alap- és mesterképzésben egyaránt) bevonása érdekében. Mindehhez jó alapot jelentenek a tudományos diákköri tevékenység több évtizedes hagyományai és tapasztalatai, melyet folyamatos megújítási, fejlesztési igény is jellemez. Ezt segíti a TDK-munkára jellemző erőteljes hallgatói öntevékenység, melyben a szakkollégiumok és a diákszervezetek is jelentős szerepet vállalnak, s az oktatók aktív részvétele, melyet a vezető oktatók jelentős szerepvállalása mellett a – gyakran a korábban sikeresen TDK-zó – fiatal oktatók, PhD-hallgatók folyamatos bekapcsolódása is támogat.

 

A tudományos diákköri tevékenységben, az eredmények disszeminációjában az egyetemen belül szakterületenként szerveződő konferenciák mellett fontos szerepet játszik az országos versenyeken való részvétel. Az OTDK-n részt vevő hallgatóink száma növekszik, s számos  OTDK szekcióban eredményesen szerepeltek hallgatóink: a legnagyobb létszámban évről évre a Közgazdaságtudományi, az Agrártudományi, a Társadalomtudományi és a Természettudományi szekciókban, de emellett például a Fizika, földtudományok és matematikai, a Hadtudományi, az Informatikatudományi, a Műszaki tudományi, a Pedagógia, a Természettudományi és a Tantárgypedagógiai OTDK szekciókban is képviselik egyetemünk karait. Az elmúlt években az országos versenyen résztvevők fele-harmada elért valamilyen helyezést, s több tudományterületen Pro Scientia aranyérmet vehettek át hallgatóink.

(Gazdálkodástudományi, Közgazdaságtudományi és Társadalomtudományi Kar) TDK

 

A projekt támogatásával megjelent publikációk

 

A Közgáz Campus három kara (a Gazdálkodástudományi, a Közgazdaságtudományi és a Társadalomtudományi Kar) hagyományosan közös Tudományos Diákköri Konferenciát szervez minden év tavaszán. A konferenciát a hallgatói és oktatói képviselőkből álló Hallgatói Tudományos Tanács hirdeti meg. A három kar intézetei és tanszékeihez kapcsolódóan évente 30-40 szakterületen (szekcióban) több mint kétszáz konzulens javasol kutatási témákat, melyekhez kapcsolódva közel 300 hallgató jelentkezik a versenyre. A hallgatói aktivitás folyamatosan nagy, 2010-ben összesen 42 szekció indult, összesen 319 dolgozatot készítettek a hallgatók. s – két-két opponens írásos értékelése alapján – több mint 200 dolgozat jutott be a szóbeli fordulókba, melyekre hagyományosan a májusi egyhetes konferencián kerül sor.

Közigazgatástudományi Kar TDK

 

A projekt támogatásával megjelent publikációk

 

A Közigazgatástudományi Kar TDK műhelyeiben jelenleg tizenegy tanszékhez, szakterülethez kapcsolódóan vehetnek részt a hallgatók. Jelen pályázat keretében főként a Közigazgatási TDK, a Polgári Jogi TDK, Nemzetközi jogi TDK, Alkotmányjogi TDK és Kínai TDK műhelyek fejlesztési programjait tervezzük. Emellett számos más szakterületen is bekapcsolódhatnak a hallgatók a TDK munkába, így pl. a jogtudomány, a polgári jog, a pénzügyi jog, a környezetjog, az urbanisztika területén. 

Kertészettudományi Kar TDK

 

A projekt támogatásával megjelent publikációk

Elérhetőség:

 

A Kertészettudományi Kar évente az ősz folyamán rendezi meg a tudományos diákköri konferenciáit, az utóbbi években már két szekcióban, 25-30 hallgató ismerteti az önálló munkával elért tudományos eredményeit. A TDK munkát a Kar TDK Tanácsa szervezi a TDK elnök irányításával. A házi TDK konferencia bíráló bizottságai által javasolt dolgozatokat a TDT elnök nevezi a soron következő országos diákköri konferenciára. A tudományos diákköri tevékenység a Kertészettudományi Karon is a tehetséggondozás meghatározó formája. A tevékenység alapja, a kötelező tananyag elsajátításán túlmutató, a diák és a tanár által közösen végzett műhelymunka, amely lehetőséget ad a hallgatóknak az önálló alkotó tevékenységre, egy-egy tématerület kutatási módszereinek megismerésére, új ismeretek megszerzésére, továbbá azok hasznosítására. A tudományos diákköri munkavégzés hagyományos színtere a tanszék, a tanszékek laboratóriuma, Kísérleti Üzem tanszéki kísérleteket befogadó területe. A tanszékek kutató munkájától a diákkörösök munkája nem választható el. Sikeres diákköri teljesítmény azoktól a hallgatóktól várható el, akik szakmai ismeretek megszerzésére erősen motiváltak és vállalják a kötelező tananyag elsajátítása mellett jelentős időterheléssel járó tanszéki kutatási feladatokban való, olykor az egész tenyészidőt felölelő részvételt is. 

Élelmiszertudományi Kar TDK

 

A projekt támogatásával megjelent publikációk

 

Az Élelmiszertudományi Karon folyó TDK munka közel 40 éves múltra tekint vissza. Az elmúlt évtizedben folyamatosan növekedett az érdeklődés a hallgatók körében az önképzés e formája iránt. Így a TDK munka ma már a tehetséggondozás egyik legjelentősebb formájává és a tudományos utánpótlás nevelés egyik fontos pillérévé vált, valamint szervesen integrálódik a kari kutatás - fejlesztés-innovációs tevékenységekbe.

A Karon az oktatás-kutatás multidiszciplináris volta miatt a tanszékek kutató csoportjai szolgáltak a TDK munka szintereiként. Ez a rendszer lehetőséget adott és ad számos tehetséges hallgatónak a tudományos munkába való bekapcsolódásra. Biztató eredménynek tartjuk, hogy a TDK kurzusok iránt jelentős érdeklődést mutatkozott nemcsak a TDK kutatásokat végző diákok, hanem azok körében is, akik ezután kívánnak csatlakozni a TDK műhelyek munkájához.

Új kezdeményezésként a TÁMOP 4.2.3-08/1/KMR támogatásával a Kertészettudományi Karral együttműködve TDK Klubot hoztunk létre, mely lehetőséget biztosít a különböző tudományos közéleti problémák felvetésére és megvitatására a TDK hallgatók számára. Az első ilyen összejövetel (mely a genetikailag módosított szervezetek témakörével foglalkozott) óriási érdeklődést váltott ki. Az e rendezvényeken való részvétel felkészíti a TDK kutatásokat végző hallgatókat a tudományos vitákban való részvételre is.

Tájépítészeti Kar TDK

 

A projekt támogatásával megjelent publikációk

 

A kar tehetséges és szorgalmas diákjai számára a tudományos diákkörök jelentik az egyetem kutatómunkájába való bekapcsolódás lehetőségét. A tudományos diákkörök a tanszékekhez kapcsolódóan működnek. Céljuk a hallgatóknak az egyetemi kötelező tananyagot meghaladó tudományos igényű önképzése. A diákkörös hallgatók a munkavégzés során igénybe vehetik a tanszék eszközeit, berendezéseit.

A diszciplináris kutatások mellett a Kar a tájépítészeti témakörbe tartozó alkalmazott kutatásokat folytat. A Karon folyamatosan végzünk módszertant fejlesztő kutatásokat. A kutatási témák az objektumokhoz kapcsolódó történeti műalkotási kutatásoktól a nagyléptékű tájökológiai, tájalakulás-történeti kutatásokig a teljes tájépítészeti szakterületet felölelik. A jövő tájépítész és településmérnök szakembereinek évente kínálkozik lehetőség arra, hogy kutatási eredményeit, tervezési javaslatait dolgozat formájában összeállítsa és azt a Kari TDK-n előadja. A kutató vénájú hallgatók az első években már fokozott gondot fordítanak a növénytani, a dendrológiai, a táj- és kertépítészet történeti, a természetvédelmi és a tájvizsgálati témakörökre. Az eredmények gyakran már az első években megjelennek tudományos diákköri munkák formájában. A szintetizáló készség fejlesztését a szaktárgyak egyre nagyobb súlyú belépése segíti, s a folyamatos kutató-tervező munka eredményeit szakcikk, TDK dolgozat és diplomamunka készítésére egyaránt felhasználhatják.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.