Március - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Szakkollégiumok

Az alprojekt szakmai vezetője: Kovats Gergely

 

Az Egyetem Pesti Campusán, a régi Közgázon öt szakkollégium működik: az EVK Szakkollégium, a Heller Farkas Szakkollégium, a Rajk László Szakkollégium, a Széchenyi István Szakkollégium és a Társadalomelméleti Kollégium. A Budai Campusokon pedig egy: a Rerrich Béla Tájépítész Szakkollégium.

Az egyetem megkülönböztetett figyelmet fordít a kiemelkedő képességű hallgatóira, a szakkollégiumi mozgalom több mint harminc éves múltra tekint vissza. E szervezetek a népi kollégiumok és az angolszász college-ok hagyományait ötvözik. A rendszerváltás éveiben e közösségek nyújtottak szervezeti keretet az egyetemi hallgatók számára, hogy az uralkodó politikai irányvonaltól eltérő gondolataikat kinyilváníthassák, megvitathassák. Mára politikai tevékenységük háttérbe szorult, és szakmai közösségekként működnek. Tagjaik – az anyaegyetem képzési rendszerét kiegészítve – komoly, elmélyült tanulást és kutatást végeznek az őket érdeklő speciális témákban (pl. társadalomelmélet, nyelvek, a gazdasági élet elméleti vagy gyakorlati oldala stb.). A tagok általában az anyaegyetem kollégiumában együtt laknak, ez biztosítja az aktív közösségi élet, a tanulás, a kutatás folyamatosságát.

A szakkollégiumok értékrendjükből fakadóan (és végzett tagjaikon keresztül) minden pillanatban közel állnak a magyar társadalomtudományi élethez, számosan már egyetemi éveik alatt bekapcsolódnak a közgazdasági, üzleti vagy más társadalomtudományi kutatásokba. Az önálló, kreatív munkára sarkalló kurzusok és az akadémiai szférával való kapcsolat okán kijelenthetjük, hogy a szakkollégiumok a magyar társadalomtudományi kutató szféra fő utánpótlásbázisai között vannak.

A BCE hat szakkollégiumának kiemelt célja a tehetséges fiatalok támogatása, olyan speciális szakmai műhelyek létrehozása, amelyek elősegítik a szakmai kiválóságot, ösztönzik a tehetségek fejlődését és kiemelkedő tudományos eredmények megszületését. Emellett fontos feladat a széles látókör és kritikai szemlélet kialakítása, tudatos és felelős értelmiségi létre való felkészítés.

A BCE-n tevékenykedő szakkollégiumok tevékenysége szerteágazó: a magas színvonalú, intenzív tudományos munkát igénylő képzési és kutatási programok mellett a szakma-specifikus (pl. gyakornoki és alumni programok) és általános gyakorlati ismereteket, tapasztalatot (pl. konferencia szervezés, vezetői tapasztalat) is szándékoznak nyújtani. A szakkollégiumi működésnek fontos eleme a magas tudományos munka, ennek keretében több szakkollégiumban kimondott elvárás a sikeres TDK szereplés (pl. Rajk, Szisz), a szakmai versenyek szervezése illetve a rajtuk való részvétel (EVK), illetve a szakkollégiumi tagokra hangsúlyosan jellemző a demonstrátori munka, és a doktori képzésben való részvétel.

A BCE-n a hat szakkollégium közül egyes kollégiumok konkrét karhoz kötődően, másik több karon átívelő, így a tudástranszfert közvetlenül segítő módon működik. Létezik idén negyvenéves, és 2009-ben alapított szakkollégium is. Természetesen a szakkollégiumok számos szálon kötődnek egymáshoz, kiegészítik egymást és részt vesznek egymás életében közös rendezvények és programok keretében. Működésükben számos hasonlóság mellett (pl. az önkormányzatiság, szakmaiság, tájékozottság, egyenlőség kritériuma) számos különbség is fellelhető (létszám, tevékenység fókusza, módszertan, elvárások).

 

 

Egyetemi Vállalkozó Kollégium (EVK)

 

A projekt támogatásával megjelent publikációk

Elérhetőség: http://evk.hu/evk2/index.php?<wbr></wbr>lang=hu

 

1990 őszén jött létre a Magyarországon lezajló változások közepette, illetve azok hatására. Jelenleg 52 aktív és 230 senior taggal rendelkezik. Az EVK Szakkollégium olyan gazdasági szakembereket képez és nevel, akik: saját szakterületükön kiemelkedő gyakorlati tudással rendelkeznek,  átfogó rálátásuk van a vállalati élet minden területére,  rendelkeznek azokkal a készségekkel és képességekkel, amelyek sikeressé teszik őket,  felelősséget vállalnak döntéseikért  és hajtja őket a személyes fejlődés igénye.

 

 

Heller Farkas Szakkollégium

 

A projekt támogatásával megjelent publikációk

Elérhetőség: heller.uni-corvinus.hu

 

Az 1996-ban alapított kollégium alapvetően pénzügyes profilú, az alapítók és a jelenlegi tagok közül is legtöbben pénzügy szakosok, és a kurzusok között is nagyobb hányadot képviselnek a tőkepiacokkal, bankokkal, monetáris politikával kapcsolatosak. A szakkollégium szakmai célja, hogy az egyetemen megszerzett ismereteket kiegészítve a tagok érdeklődési körének leginkább megfelelő témákkal érdekes és hasznos ismereteket nyújtson számunkra. A tagok kutatási hajlandóságát ösztönzi a Tudományos Diákkonferencián való részvétel, illetve egy elfogadott pályamunka megléte. A 2008/09. tanévben a TDK eredményeket tekintve két első, két második, három harmadik helyezett és nyolc különdíjas dolgozat született. Ezen túl tagjai hozták el több esettanulmány verseny (McKinsey, KPMG, Ernst and Young) első és egyéb dobogós helyeit, mi több, az elmúlt évben összesen 15 Erasmus-, több kiemelt és köztársasági ösztöndíjat nyertek el. Emellett az is fontos szempont hogy olyan emberek kerüljenek ki a Hellerből, akik értő és megértő szemmel néznek a világra

 

 

Rajk László Szakkollégium

 

A projekt támogatásával megjelent publikációk

Elérhetőség: www.rajk.uni-corvinus.hu

 

Az újkori magyar szakkollégiumok közül a legrégebbi, a Szakkollégiumi Charta tagja. Az intézményt 1970-ben alapították az Egyetem (akkor még Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem) diákjai. Fő célkitűzésük a tagok szakmai, közösségi, társadalmi és politikai aktivitásának fejlesztése volt. Bár az alapítás óta eltelt 39 év alatt történtek hangsúlyeltolódások, a kollégium küldetésének és működésének három alappillére a változatlan maradt: (1) a kollégisták számára olyan lehetőségek biztosítása, mely lehetővé teszi egy nemzetközi mércével mérve is magas szakmai színvonal elérését, (2) felelős, öntevékeny, társadalmilag érzékeny értelmiségiek képzése, a szakkollégisták önkifejtésének, önkiteljesedésének elősegítése, (3) egy olyan demokratikus közösség működtetése, mely elősegíti a tagok későbbi társadalmi aktivitását. Több kollégista is egyetemi évei alatt publikál olyan szakmai folyóiratokban, mint a Vezetéstudomány, a Grotius, a Régió, a Közgazdasági Szemle, vagy az MNB Szemle. A szakkollégium fontosnak tartja, hogy nyomonkövesse a közgazdaságtan és az üzleti tudományok aktuális fejlődési irányait, kérdéseit. E célból a Kollégium évente díjaz egy-egy olyan közgazdászt, illetve üzleti gondolkodót, aki nagy hatással volt a Kollégisták szakmai fejlődésére. A Neumann János Díjat a Szakkollégium 1995 óta olyan tudósoknak adományozza, akik kiemelkedően hozzájárultak az egzakt társadalomtudományokhoz, és ezen keresztül jelentős hatást gyakoroltak a kollégisták szakmai fejlődésére és gondolkodására.

 

 

Rerrich Béla Tájépítész Szakkollégium

 

A projekt támogatásával megjelent publikációk

Elérhetőség: rbtszk.uni-corvinus.hu

2009 márciusában alakult, névadója a tájépítész szakma magyarországi híres képviselője, Rerrich Béla (1881-1932) építész lett. A szakkollégium fő céljai, hogy tagjai egymással együttműködve tájépítészeti témájú, közösségi alkotó és kutató munkát végezzenek, és ezáltal szakmai ismereteik és tapasztalataik bővüljenek; a keretein belül végzett tevékenység a felsőoktatási tanulmányokat kiegészítve a tagok szakmai életben való eredményes elhelyezkedését és helytállását segítse, szolgálja; valamint, hogy tevékenysége a szakma ismertségének és elismertségének javítását szolgálja.

 

 

Széchenyi István Szakkollégium (SZISZ)

 

A projekt támogatásával megjelent publikációk

Elérhetőség: szisz.hu

 

Négy tudományterületen (szociológia, pénzügyi közgazdaságtan, jog és közgazdaságtan, kormányzati gazdaságtan) végez színvonalas szakmai munkát, tehetséggondozást. A szűk körű, kis (4-6 fős) csoportokban végzett kurzusokon felül a tagok 1 éves munkát igénylő kutatókurzusokon is részt vesznek. Az elmúlt években rendre 15-22 széchenyis TDK született, melyből legalább 25% volt a helyezettek aránya (2006-2007-es tanév: 10, 2007-2008-as tanév: 6, 2008-2009-es tanév: 14, 2009-2010-es tanév: 9 helyezett dolgozat volt). A Szakkollégium elsődleges célja a színvonalas szakmai munka biztosítása, az egyetemi képzés kiegészítése, a tudományos eredmények nyilvánossá tétele. A szakkollégisták számára fontos a társadalmi érzékenység, az értelmiségi attitűd elsajátítása is.

 

 

Társadalomelméleti Kollégium (TEK)

 

A projekt támogatásával megjelent publikációk

Elérhetőség: tek.bke.hu

 

a második legidősebb a ma működő szakkollégiumok közül, 1981 áprilisában alakult meg. A TEK egy önszerveződő szakmai közösség, amely tevékeny részese és alakítója a BCE Gazdálkodástudományi, Közgazdaságtudományi és Társadalomtudományi karai diákéletének. A tagok zöme is innen kerül ki, ugyanakkor a nyitás jegyében ma már Budapest más egyetemeinek hallgatói (elsősorban az ELTE diákjai) is részesei lehetnek ennek a közösségnek. A kollégium egyik megalkotója a Szakkollégiumi Chartának, melyet elsők között írt alá. A TEK gyakran szervez más szakkollégiumokkal közös rendezvényeket is, így például állandó résztvevője a Szakkollégiumok Nyári Találkozójának (NYATA). A TEK alapvető eszméje a körülöttünk lévő társadalmi életben való aktív részvétel.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.