Április - 2021
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Pályázati feltételek

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A 2020/2021-ES TANÉV ERASMUS+ ÉS EGYÉB TANULMÁNYI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁS PROGRAMOKHOZ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

 

A külföldön folytatott tanulmányok beszámítanak a hazai tanulmányokba, a külföldi részképzés ténye és a hallgató által idegen nyelven teljesített tantárgyak listája bekerül az oklevél-mellékletbe. Erasmus ösztöndíjjal külföldön tanulni nemcsak azért érdemes, mert idegen nyelvi környezetben lehet folytatni a tanulmányokat, ismeretlen kultúrákat lehet felfedezni, hasznos tapasztalatokkal gazdagodni, hanem mert a külföldi tapasztalatok révén a pályakezdő értékesebbé válik a munkaerőpiacon.

 

       I.            Kari információk (az általános Erasmus feltételekkel összhangban):

·         A Kar hallgatói részképzés keretében az alábbi célokból utazhatnak ki külföldre:

    • kurzusok elvégzése
    • szakdolgozat írása (amennyiben ahhoz a fogadóintézmény és a szakfelelős/itthoni témavezető is hozzájárul, valamint a pályázó talál magának témavezetőt a partnerintézményben).

Az intézményválasztással kapcsolatos előírás, hogy a maximum 10-es lista első három helyén kizárólag a Közgazdaságtudományi Kar által felajánlott intézmények szerepelhetnek.

·         A kiválasztásban és a rangsor összeállításában a Kar egyes programjaihoz rendelt mobilitási tanácsadók segítenek. A mobilitási tanácsadók elsősorban abban tudnak információkkal szolgálni, hogy melyek azok az intézmények, amelyek kurzuskínálata a legkedvezőbb lehetőségeket adja az elvégzett tantárgyak ekvivalencia keretében történő beszámítására. (Részletek a Kar honlapján olvashatók: http://kozgazdasagtudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=47087 )

·         A hallgatók az  alapképzésben vagy az osztatlan képzésben elvégzett két lezárt félév után vehetnek részt külföldi részképzésen. A Karnak nincs megkötése a kiutazás tanévére, félévére vonatkozóan, azonban az alapszakos hallgatóink számára elsősorban a másodévet ajánljuk külföldi részképzésre. Az ajánlástól eltérően a Bambergi Otto Friedrich Egyetemmel folytatott kettős oklevél megszerzésére irányuló programra pályázni kívánó alkalmazott közgazdaságtan alapszakos hallgatók tanulmányaik harmadik évét töltik a partnerintézményben.

·         A külföldi részképzésen részt vevő hallgatónak a részképzésen töltött félévben aktív félévre kell bejelentkeznie az Egyetemen, és a külföldi részképzés teljes ideje alatt aktív hallgatói státusszal kell rendelkeznie.

·         Az elvégzett tanulmányok beszámítása érdekében a kari honlapról letölthető és kitöltött kreditátviteli kérelmet a transcript másolatának csatolásával az őszi félévre történő elfogadtatáshoz március 14-ig, a tavaszi félévre történő elfogadtatáshoz szeptember 14-ig kell benyújtani a Tanulmányi Osztályon.

    II.            A benyújtandó pályázati anyag

A nyomtatott pályázati anyagot 2019. december 9-én (hétfőn) 12 óráig kell leadni a Kar Erasmus-koordinátoránál, Sas Péternél, Főépület 185-ös szobában.

A határidő után érkezett pályázatokat, valamint a hiányos pályázatokat nem áll módunkban befogadni!

Figyelem: a pályázat CSAK személyesen vagy meghatalmazással adható le!

Az 1-4. pontban felsorolt dokumentumokat minden pályázónak be kell nyújtania, az 5. pontban foglaltak kizárólag a másod- és harmadéves alapképzéses, a felsőbb éves (nem első évfolyamos) osztatlan képzéses, valamint a mesterszakos hallgatókra vonatkoznak. 

A pályázat akkor érvényes, ha a jelentkező online módon regisztrál az Egyetem Mobility rendszerében (http://mobilitas.uni-corvinus.hu), valamint nyomtatott formában, határidőre benyújtja az alábbi dokumentumokat:

  1. Az online pályázat kinyomtatott jelentkezési lapját aláírva 1 példányban és fényképpel ellátva.

A pályázat része a preferencia-lista, melynek első három helyén azon intézmények valamelyike szerepelhet csak, mellyel a Kar szerződésben áll (e lista a kari honlapon megtekinthető: kozgazdasagtudomany.uni-corvinus.hu/index.php ). A további (4-10.) helyeken bármely, az Egyetemmel, Karral kapcsolatban álló, hallgatókat fogadó külföldi felsőoktatási intézmény megjelölhető. (11. és további helyeken felsorolt intézményeket nem áll módunkban figyelembe venni.) Olyan felsőoktatási intézményekbe, amelyekkel az Egyetem valamely más karának van kapcsolata, a hallgató csak akkor utazhat, ha a partnerintézményekbe megpályázható helyeket az adott Kar hallgatói nem töltik fel.

A Kar double degree programjára jelentkező hallgató a preferencia-lista első helyén kizárólag a programban részt vevő partnerintézményt jelölheti meg. Ha az 1-3 helyeken más kar partnerintézményeit jelöli meg a pályázó, akkor azokat automatikusan töröljük a megjelölt intézmények a listájából.

  1. Europass önéletrajz a www.europass.hu oldalról letöltve (a tervezett tanulmányok folytatásának nyelvén).
  1. Motivációs levél (a tervezett tanulmányok folytatásának nyelvén), amelyben a hallgatónak számot kell adnia arról, miért szeretne külföldi részképzésre utazni. A preferencia sorrendjében első három helyen megjelölt intézmény esetében indokolnia kell az intézményválasztást, valamint fel kell vázolni milyen tantárgyakat szeretne az adott intézmény(ek)ben tanulni, valamint hogy a tárgyválasztásában milyen szempontok vezérelték. (A motivációs levélhez formanyomtatvány a kari honlapról letölthető.)
  1. Nyelvvizsga-bizonyítvány másolata. A hallgatónak kizárólag a folytatni kívánt tanulmányok nyelvén való tudását kell nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolnia. (Közép- és felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány egyaránt benyújtható.)
  1. A hallgatónak az Egyetemen folytatott szakmai és közéleti tevékenységét igazolnia kell. Ehhez egy, a kari honlapról letölthető formanyomtatványt kell kitöltetnie a diákszervezet vezetőjével vagy a tevékenységet igazoló oktatóval, aki ezen a formanyomtatványon aláírásával és a szervezet/tanszék pecsétjével igazolja a hallgató diákszervezeti tagságát, az ott betöltött tisztségét, a tanszéken végzett demonstrátori munkát stb. Diákszervezeti tagság esetén, amennyiben a diákszervezet saját pecséttel nem rendelkezik, a Hallgatói Önkormányzat irodájában kell az igazolásra pecsétet kérni. Ez esetben a Hallgatói Önkormányzat pecsétje azt igazolja, hogy az adott diákszervezet a Hallgatói Önkormányzatnál regisztrált diákszervezetnek minősül. A formanyomtatványon a diákszervezetek vezetői, a tanszékvezetők, oktatók a hallgató munkáját nem minősítik, nem pontozzák, szükséges esetben egy mondatos megjegyzést fűznek a hallgató tagságához, tevékenységéhez.

 III.            A pályázat pontozási rendszere és a bírálat menete

A pályázatok értékelése 100 pontos rendszerben történik, melynek – a jobb összemérhetőség érdekében – három formáját dolgoztuk ki:

1.      Alapképzés vagy osztatlan képzés első évfolyam:

I.          rész: az őszi félév tanulmányi átlaga – 20%

II.       rész: Motiváció mérése – 60%

·           általános motiváció: 20%

·           egyetemválasztás indoklása: 20%

·           választott tárgyak indoklása: 20%

III.     rész: Nyelvtudás – 20%

 

2.      Mesterképzés első évfolyam:

I.     rész: az őszi félév tanulmányi átlaga – 20%

II.  rész: Motiváció mérése – 60%

·                     általános motiváció: 10%

·                     specifikus motiváció (egyetem-, tárgyválasztás): 40%

·                     szakmai, közösségi tevékenység: 10%

III. rész: Nyelvtudás – 20%

 

3.      A fennmaradó évfolyamok:

I.     rész: 3 vagy 5 lezárt félév átlaga – 40%

II.  rész: Motiváció mérése – 40%

·                     általános motiváció: 5%

·                     specifikus motiváció (egyetem-, tárgyválasztás): 20%

·                     szakmai, közösségi tevékenység: 15%

III. rész: Nyelvtudás – 20%

A kari szintű pályáztatási rendszer meghatározó eleme a szóbeli motivációs beszélgetés. A motivációs beszélgetés általában angol nyelven zajlik. Amennyiben a hallgató az általa megpályázott intézményben más – angol nyelven kívüli – nyelven is kíván tantárgyakat hallgatni, akkor másik idegen nyelv tudását is bizonyítania kell a szóbelin.

A motivációs beszélgetés a Kar oktatóiból és a Hallgatói Önkormányzat delegáltjából álló 3 fős bizottság előtt zajlik. A bizottság munkáját adminisztratív oldalról a Kar Erasmus-koordinátora segíti.

Az egyes szakok hallgatói elsősorban a saját szakjuk más hallgatóival versenyeznek az elosztható helyekért. Rangsor felállítására a meghallgatások után első körben az egyes szakok viszonylatában kerül sor, majd pedig az így kialakult csoportok egy előre meghatározott algoritmus szerint kerülnek egységes és végleges rangsorba szervezésre.

            A végleges és egységes rangsor összeállítására:

1.      először a PhD, másodszor az MA, harmadszor a BA/BSc 2. és 3. éves, majd a BA/BSc 1. éves hallgatói csoportokból választjuk a legjobbakat.

2.      adott csoporton (lásd 1. pont) belül a kiemelés sorrendjét az adott szak jelentkezőinek aránya határozza meg (bázis: lásd 1. pont)

 

Az egyéni tanulmányi átlag figyelembevétele az alábbi skála alapján történik:

CSÁ < TÁ < CSÁ + (5-CSÁ)x1/4                            : 5 pont           (illetve 10 pont)

CSÁ + (5-CSÁ)x1/4 < TÁ < CSÁ + (5-CSÁ)x2/4   : 10 pont         (illetve 20 pont)

CSÁ + (5-CSÁ)x2/4 < TÁ < CSÁ + (5-CSÁ)x3/4   : 15 pont         (illetve 30 pont)

CSÁ + (5-CSÁ)x3/4 < TÁ < CSÁ + (5-CSÁ)          : 20 pont         (illetve 40 pont)

CSÁ: az adott csoport jelentkezőinek tanulmányi átlagából képzett számtani átlag

TÁ: az egyén tanulmányi átlaga

Csoportok szak és/vagy évfolyam alapján kerülnek meghatározásra.

 

Például, ha valakinek a Tanulmányi Átlaga 4,2 és a Csoport Átlag 3,5, abban az esetben az alábbi mátrix alapján fog pontot kapni:

 

Nagyobb mint

Eredmény

Kisebb mint

Kapott pontszám

3,5

4,2

3,875

magasabb TÁ

3,875

4,2

4,25

10 pont

4,25

4,2

4,625

alacsonyabb TÁ

4,625

4,2

5

alacsonyabb TÁ

 

 

Vagyis mindenkit a saját évfolyama teljesítményéhez fogunk viszonyítani. Ha 2 vagy több lezárt félévvel és tanulmányi átlaggal rendelkezik a pályázó, akkor minden egyes félévre el kell végezni a fenti számítást és a végén ezen értékek átlagolására kerül sor.

 

A pályázók végleges rangsorának összeállítását és a helyek kiosztását a dékán által kijelölt bizottság végzi. A bizottság elnöke a Kar oktatási dékánhelyettese. A bizottságban a hallgatói képviseletet biztosítani szükséges.

Pontozási rendszer kiegészítő információi:

·         Minimum követelmény a tanulmányi átlag vagy más tekintetében nincs.

·         Bárki (függetlenül attól, hogy hány intézményt jelölt meg), aki nem kap kiutazási lehetőséget az általa megjelölt intézménybe, mert vagy elkelt az általa megjelölt hely, vagy hátul szerepel a rangsorban, a kari maradék helyekből (ha van ilyen) választhat majd a rangsor eredményhirdetését követően. Ebben az esetben az elért rangsor helyezése fogja meghatározni, hányadikként választhat. Emiatt javasoljuk mindenkinek, hogy kellő mennyiségű (minimum 6) intézményt jelöljön meg.

·         Csak a pályázat benyújtásáig lezárult tevékenységek értékelhetők.

·         A kettős oklevelet nyújtó programokra történő jelentkezők esetében – a Kari Hallgatói Önkormányzat egyetértésével – a partnerintézménnyel kötött szerződésben rögzített, előre meghatározott ösztöndíjkvóta biztosított.

IV. Kettős oklevelet adó programok

A nemzeti felsőoktatási törvény lehetővé teszi, hogy a hallgatók tanulmányaik egy részét egy hazai intézményben (vagyis a küldő egyetemben), míg másik részét  a küldő egyetemmel szerződéses kapcsolatban álló külföldi felsőoktatási intézményben (fogadó intézmény) teljesítsék.

Az intézmények kölcsönösen elismerik egymás programjait és az egyik, illetve másik intézményben megszerzett krediteket kölcsönösen elfogadják és beszámítják saját képzésükbe. Ennek megfelelően az a hallgató, aki sikeresen elvégzi a programot, két oklevél birtokosává válik: egyiket a küldő intézmény, a másikat pedig a fogadó intézmény állítja ki.

 I. Kettős oklevelet adó program a Bambergi Otto Friedrich Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem gondozásában

Jelentkezhet az a hallgató, aki

·                  a BCE Közgazdaságtudományi Karának magyar vagy angol nyelvű alkalmazott közgazdaságtan alapképzésén másod évfolyamos aktív hallgató,

·                  minimum középfokú német nyelvvizsgával rendelkezik,

·                  tanulmányai során a korábbiakban Erasmus mobilitási program keretében nem folytatott külföldi felsőoktatási intézményben tanulmányokat.

·                  az Erasmus program jelentkezési lapján első helyen jelöli meg a bambergi Otto Friedrich Egyetemet, és a lapon a „Megjegyzések” rovatban jelzi, hogy – az Erasmusos pályázatán túl - jelentkezett a kettős oklevelet adó képzésre is.

·                   

II. Kettős oklevelet adó program a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem gondozásában

Jelentkezhet az a hallgató, aki

·         a BCE Közgazdaságtudományi Karának magyar vagy angol nyelvű, nappali munkarendű  közgazdálkodás és közpolitika mesterképzésén vesz részt.

 

A képzésben való részvétel további feltételei:

 

·         a program során 30 kreditet kell teljesíteni (a szakszemináriumi munkán felül) a fogadó intézményben (Babes-Bolyai Egyetem)

·         a kurzusok angol és magyar nyelvűek, a diplomamunkát egy BCE-s és egy kolozsvári témavezető felügyelete mellett kell megírni

·         a program elvégzésével a hallgatók a BCE közgazdálkodás és közpolitika mesterszakos oklevele mellé a Babes-Bolyai Egyetem oklevelét is megkapják Public Policy and Management,vagy Public and Non-Profit Institutions Management vagy Public Administration képzésben.

 

III. Kettős oklevelet adó program a a Palermói Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem gondozásában

 

Jelentkezhet az a hallgató, aki

 

·         a BCE Közgazdaságtudományi Karának magyar vagy angol nyelvű, nappali munkarendű közgazdálkodás és közpolitika mesterképzésén vesz részt.

 A képzésben való részvétel további feltételei:

 

·         közgazdálkodás és közpolitika mesterszakon két teljesített félév és legalább 60 teljesített kredit szükséges a programba való belépéshez

·         a hallgatóknak egy tavaszi szemesztert, (legkorábban a 4. tanulmányi félévet) kell Palermóban tölteniük, ahol 30 ECTS kreditet kell teljesíteniük

·         a Szakszeminárium I-II-t a BCE-n kell felvenni és teljesíteni

·         a programban részt vevő hallgatóknak a diplomamunkát angol nyelven kell írniuk, egy BCE-s és egy palermói témavezető felügyelete mellett, a záróvizsga egy közös bizottság előtt történik

V. Kettős oklevelet adó program a Fudan University és a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) gondozásában

Jelentkezhet az a hallgató, aki

  • a BCE Közgazdaságtudományi Karának angol nyelvű, nappali munkarendű közgazdasági elemző mesterszakos I. évfolyamos aktív státuszú hallgatója,

·         vállalja, hogy elvégzi a Budapesti Corvinus Egyetemen a közgazdasági elemző (angol nyelven) mesterszak első két félévének kötelező tantárgyait,és ha szükséges, akkor a felzárkóztató tantárgyakat; és megszerez legalább 60 kreditet,

·         vállalja, hogy a Comparative Economics specializáción folytatja tanulmányait

·         a képzés tandíjmentes

 

 A pályázat és bírálat naptára:

A kari pályázati időbeosztás, különös tekintettel a szóbelikre/második fordulókra, az egyes részeredményekre és a fellebbezési időszakokra:

2019. november 22. – december 9.

Pályázati időszak (a mobilitási tanácsadók és a koordinátor fogadják és segítik a pályázókat).

2019. december 9. 12.00 óra

Pályázatok leadási határideje.

2019.december 10. – 2020. január 31.

Szóbeli motivációs beszélgetések.

2020. január 31.

A pontszámok, ill. rangsorok közzététele.

2020. február 3. – február 9.

Fellebbezési időszak (elért pontszámokkal kapcsolatban).

2020. február 3. – február 14.

Fellebbezések elbírálása.

2020. február 21.

Végleges pontszám.

2020. március 2.

Végleges eredmények helykiosztással.

 

Elérhetőségek:

Sas Péter

Erasmus és egyéb hallgatói mobilitás koordinátor

E-mail: economics@uni-corvinus.hu

Tel.: +361 482 5537

 

 

 

2019. október 22.

 

Általános információ az Erasmus programról

Utolsó frissítés: 2019.11.05.