Április - 2021
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak


Kiket várunk a Biztosítási és pénzügyi
matematika mesterszakra?

Miért érdemes a Biztosítási és
pénzügyi matematika
mesterszakot választani?

A Biztosítási és pénzügyi
matematika képzés
hagyományai a
Budapesti Corvinus Egyetemen

Nemzetközi kapcsolatok

Ismeretkörök, szakirányok,
modulok

Részletes tanterv

Doktori képzés

Végzettség és kreditpontok

Az állami ösztöndíjas és az önköltséges forma közötti átjárhatóság lehetőségeiSzakfelelős:
Kovács Erzsébet, egyetemi tanár

Kiket várunk a Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszakra?

A biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak azokat várja

  • akik a pénzügy-számvitel, gazdaságelemző vagy alkalmazott közgazdaságtan alapképzésben megszerzett elméleti és módszertani ismereteiket szeretnék elmélyíteni, az állami és magánszférában a biztosítási és pénzügyi szektorra vonatkozó tudással bővíteni;
  • akik a más tudományterületeken (matematika, fizika, informatika stb.) megszerzett alap- vagy mesterszintű tudás mellé szeretnének a szakterületükhöz kapcsolódó, mesterszintű biztosítási és pénzügyi matematikai ismeretekre szert tenni.

Aki a szakot elvégzi,

  • vezető vagy önálló elemző munkakörben sokoldalú tudással felvértezett szakemberként a pénzügyi szektorban: bankok, biztosítók, nyugdíjpénztárak alkalmazottaiként, vagy kormányzati és más állami intézményeknél, nemzetközi cégeknél aktuárius, befektetési szakember, kockázat-elemző, döntés-előkészítő munkakörben dolgozhat.

Miért érdemes a Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszakot választani?

1. Azért, mert a biztosítási és pénzügyi szektorban sok szakmai kihívással találkozhatnak.

 

Az egész világon fontos a biztosítási és pénzügyi kockázat mérése és kezelése. Magyarországon még jelentős fejlődési pálya elején áll a pénzügyi szektor, ezért itt hosszabb távon is emelkedni fog a foglalkoztatottak száma és aránya.
A biztosítási és pénzügyi matematikai tudás birtokosának nemcsak a klasszikus pénzügyi szektor kínál komoly karrierlehetőségeket, hanem többek között a nagyvállalatok, a minisztériumok, az egészségügy és a szociális szféra.

2. Azért, mert a szak interdiszciplináris programot és tanulási környezetet kínál a hallgatók számára.

A mesterszakra a közgazdasági, pénzügyi előképzettség mellett sikeresen lehet felvételizni matematika, fizika előképzettséggel is. A szak hallgatói diáktársaik változatos szakmai hátterének is köszönhetően kivételesen sokszínű és termékeny szellemi közegben tanulhatnak két évig. Az eltérő „előéletű” hallgatók közös felkészültségi szintre hozására kiemelt hangsúlyt fektet a Budapesti Corvinus Egyetem és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem a közös mesterszak programján belüli szintrehozó tárgyakkal.

A szak neve – biztosítási és pénzügyi matematika – jelzi, hogy a mesterszak oktatási programja multidiszciplináris, vagyis több tudományterületre épül. A matematika mellett a közgazdaságtan, a pénzügy, a befektetés, a biztosítás, a jog, a statisztika – mint fontos ismeretkörök - egyaránt beépülnek a tantervbe.

A hallgatók viszonylag kis létszáma intenzív tanár-diák kapcsolatot és a tehetséggondozást tesz lehetővé. A képzésben résztvevőknek lehetőségük nyílik arra, hogy az előadások során megismerjenek gyakorlati szakembereket, részt vegyenek tudományos rendezvényeken, és bekapcsolódjanak a szak tematikájához kapcsolódó kutatásokba.

3. Azért, mert a szak elvégzése közben lehetőség nyílik egy-egy szakterület behatóbb megismerésére.

Ennek egyik módja a specializáció felvétele. A mesterszak nappali tagozaton két specializációt kínál: az aktuárius valamint a kvantitatív pénzügyek szakirányokat.

Az aktuárius (biztosítási matematikus) képzés elsősorban a biztosító intézetek, nyugdíjpénztárak számára képez szakembereket. Az Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék (www.uni-corvinus.hu/opkut) és a Biztosítási Oktató és Kutató Csoport   (www.uni-corvinus.hu/bokcs) oldalakon a biztosítás iránt érdeklődők találhatnak szakmai információkat.

A kvantitatív pénzügyek specializációa befektetési alapkezelők, bankok kockázatkezelő, elemző, treasury vezető munkaköreire készít fel. A Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék valamint a Pénzügy Tanszék pedig a kvantitatív pénzügyi témákba kínál betekintést. (http://finance.uni-corvinus.hu)

A szakterület iránt érdeklődő hallgatónak lehetősége van bekapcsolódni e tanszékek/csoportok oktató és kutató munkájába.

4. Azért, mert a biztosítási és pénzügyi matematika szak képzési programja korszerű és nemzetközi összehasonlításban is versenyképes.

Hazánkban a biztosítási és befektetési képzés az 1990-es években indult el újra. Mindkét ismeretkör egyetemi oktatásának jelentős hagyománya és presztízse van Nyugat-Európában, Észak-Amerikában és Ausztráliában. A szak tanszékei oktató- és kutatómunkájuk révén intenzív kapcsolatban állnak e szakterületen számos neves külföldi tanszékével, és a mesterszak tanterve szoros összhangban van a nemzetközi sztenderdekkel.

A biztosítási és pénzügyi matematika képzés hagyományai a Budapesti Corvinus Egyetemen

A mesterszak előzményei

Hazánkban a biztosítási és aktuárius képzés a közgazdasági, majd pénzügy szakos hallgatók számára az 1990-es években indult el újra. A tanterv és a törzstárgyak kifejlesztését több nemzetközi felsőoktatást fejlesztő program (TEMPUS, Know-How Foundation) támogatása tette lehetővé. Az önálló mesterszak indulásának éve 2009.

A végzett hallgatók elhelyezkedése

Az előd-szakirányokon éppúgy, mint a mesterszakon végzett hallgatók mindegyikének volt már végzés előtt vagy közvetlenül a végzés után munkahelye a pénzügyi szektor valamely szegmensében. Végzett hallgatóink dolgoznak – nem ritkán vezető beosztásban – többek között bankokban, biztosító intézetekben, egészség- és nyugdíjpénztárakban, alapkezelőknél. Számos esetben sikerrel pályáztak külföldi állásra is.

Ugyanakkor a végzett hallgatók a magánszektor mellett a közszektorban, országos hatáskörű szerveknél és a tágan vett üzleti szférában, nagyvállatoknál, könyvvizsgáló cégeknél is sikerrel találnak állást, mivel az egyetemen megszerzett tudásuk a kormányzat és más gazdasági szereplők számára sem nélkülözhető.

A Ph.D. fokozatot szerzett hallgatók között éppúgy találhatók az üzleti életben sikeres vállalkozók, mint egyetemi oktatók és elismert kutatók.

A szak vezetése kapcsolattartásra törekszik a végzett hallgatóival, gyakorlatból nyert tapasztalataikat felhasználja az oktatásban, közülük többen személyesen vesznek részt az oktatásban.

Tehetséggondozás

A BCE évenkénti Tudományos Diákköri Konferenciáján több szekcióban indulnak hallgatóink. A TDK munka kiváló alkalom az egyénre szabott oktatásnak, és a tanszékeken folyó tudományos kutatásokba való bekapcsolódásra.

Külföldi részképzés lehetősége: a mesterszakon tanuló hallgatók Erasmus ösztöndíjat vagy más, akár külföldi ösztöndíjat nyerhetnek részképzésre az EU tagállamaiban. Az elmúlt években a hallgatók jelentős hányada vett részt külföldi részképzésben nyugat-európai és amerikai egyetemeken.

Nemzetközi kapcsolatok

A magas színvonalú képzés egyik garanciája, hogy az oktatók rendszeres résztvevői a nemzetközi tudományos életnek.

A mintául szolgáló nemzetközi képzésekben a biztosításmatematikai ismeretek mellett általában központi szerepe van a pénzügyi tantárgyaknak is. Néhány képzés esetében a szoros kapcsolatot a képzés nevében is jelzik: például a Tilburg University MSc in Quantitative Finance and Actuarial Sciences képzésénél. A pénzügy, pénzügyi matematika és a pénzügyi közgazdaságtan a Heriot-Watt University képzésében, a zürichi ETH-ban és a Passaui Egyetemen is megtalálható.

A mesterszak fokozottan illeszkedik a Magyar Aktuárius Társaság (MAT) által megfogalmazott szakmai elvárásokhoz és az Európai Aktuáriusok Szövetsége (AAE) által folyamatosan frissített nemzetközi követelményekhez, így a szakma-specifikus ismeretek nagy szerepet játszanak ebben a  képzésben.

A Kvantitatív pénzügyek szakirány tananyaga nagyban igazodik a nemzetközi pénzügyi szakmai szervezetek (CFA – Chartered Financial Analyst; EFFAS – European Federation of Financial Analysts' Societies) vizsgakövetelményeihez.

 

Ismeretkörök, szakirányok, modulok

A biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak legfontosabb ismeretkörei a következők

  • Elméleti és módszertani alap- és szakismeretek: haladó mikroökonómia és makroökonómia, vállalati pénzügyek, valószínűségszámítás, funkcionálanalízis és differenciálegyenletek, idősorelemzés és pénzügyi ökonometria, többváltozós statisztikai  módszerek és modellek, biztosítástan, biztosítási és pénzügyi jog,  befektetések és életbiztosítás, operációkutatás. 
  • Választható tárgyak: például adatbáziskezelés, kommunikáció, marketing, stb.

 

Szakirányok (nappali tagozat)

Aktuárius specializáció: jellemző tárgykörök: általános biztosítás, egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, biztosítási statisztika, biztosítási számvitel, tartalékolás, szolvencia, kockázati folyamatok.

Kvantitatív pénzügyek specializáció: jellemző tárgykörök: empirikus és kvantitatív pénzügyek, pénzügyi kockázat, áringadozások, hitelezési kockázat, pénzügyi folyamatok matematikája, kamatlábmodellek.

A biztosítási és pénzügyi matematika szak tanterve

A tanulmányaikat 2018. szeptemberében megkezdő hallgatók mintatanterve alapján

Tárgynév

Jelleg

Félév

Kredit

1. félév

2. félév

3. félév

4. félév

óraszám (ea+szem)

óraszám (ea+szem)

óraszám (ea+szem)

óraszám (ea+szem)

Alapozó ismeretek

 

 

 

 

 

14

Matematika alapszak esetén:

 

 

 

 

 

 

Mikroökonómia

K

2+2

 

 

 

4

Makroökonómia

K

2+2

 

 

 

4

Vállalati pénzügyek

K

3+2

 

 

 

6

Közgazdasági alapszak esetén:

 

 

 

 

 

 

Valószínűségszámítás és statisztika

K

3+0

 

 

 

3

Valószínűségszámítás és statisztika praktikum

K

0+2

 

 

 

3

Funkcionálanalízis

K

2+0

 

 

 

2

Funkcionálanalízis praktikum

K

0+2

 

 

 

2

Differenciálegyenletek

K

2+0

 

 

 

2

Differenciálegyenletek praktikum

K

0+2

 

 

 

2

Szakmai törzsanyag

 

 

 

 

 

44

Befektetések

K

2+4

 

 

 

7

Többváltozós statisztikai modellezés

K

2+2

 

 

 

4

Biztosítástan

K

2+0

 

 

 

2

Életbiztosítás

K

2+0

 

 

 

2

Életbiztosítás praktikum

K

0+2

 

 

 

3

Idősorelemzés

K

 

2+0

 

 

2

Idősorelemzés praktikum

K

 

0+2

 

 

3

Sztochasztikus folyamatok

K

 

3+0

 

 

3

Sztochasztikus folyamatok praktikum

K

 

0+2

 

 

3

Többváltozós statisztikai módszerek

K

 

4+0

 

 

4

Biztosítási és pénzügyi jog

K

 

2+0

 

 

2

Pénzügyi ökonometria

K

 

 

2+2

 

4

Operációkutatási módszerek

K

 

 

 

2+2

5

Differenciált szakmai ismeretek

 

 

 

 

 

 

Aktuárius specializáció

 

 

 

 

 

40

Élettartam adatok elemzése

K

 

2+0

 

 

2

Általános biztosítás I.

K

 

2+0

 

 

2

Általános biztosítás praktikum

K

 

0+2

 

 

3

Általános biztosítás II.

K

 

 

2+0

 

2

Biztosítási modellek a közgazdaságtanban

K

 

 

2+2

 

5

Egészségbiztosítás

K

 

 2+0

 

 

3

Statisztikai módszerek a biztosításban

K

 

 

2+2

 

5

Nyugdíjbiztosítás

K

 

 

1+1

 

3

Biztosítási számvitel

K

 

 

2+1

 

3

Biztosítási szerződések pénzügyi elemzése

K

 

 

2+2

 

5

Eredményelemzés és szolvencia

K

 

 

 

2+1

4

Kockázati folyamatok

K

 

 

 

2+0

3

Kvantitatív pénzügyek specializáció

 

 

 

 

 

37

Pénzügyi folyamatok matematikája I.

K

 

2+0

 

 

2

Pénzügyi folyamatok matematikája praktikum I.

K

 

0+2

 

 

2

Kvantitatív pénzügyek I.

K

 

2+0

 

 

2

Kvantitatív pénzügyek praktikum I.

K

 

0+2

 

 

2

Pénzügyi folyamatok matematikája II.

K

 

 

2+0

 

2

Pénzügyi folyamatok matematikája praktikum II.

K

 

 

0+2

 

2

Empirikus pénzügyek

K

 

 

0+2

 

3

Pénzügyi kockázatok kezelése

K

 

 

2+2

 

5

Kvantitatív pénzügyek II.

K

 

 

2+0

 

2

Kvantitatív pénzügyek praktikum II.

K

 

 

0+3

 

3

Hitelezési kockázat alapjai

K

 

 

0+2

 

3

Áringadozások

K

 

 

 

2+2

5

Kamatlábmodellek

K

 

 

 

3+0

4

Szakszeminárium / diplomamunka

 

 

 

 

 

15

Szakszeminárium, kutatásmódszertan

K

 

 

0+4

 

5

Szakszeminárium, kutatásmódszertan

K

 

 

0+4

 

5

Szakszeminárium

K

 

 

 

0+4

10

Szakszeminárium

K

 

 

 

0+4

10

Szakmai gyakorlat

0

Szabadon választható tárgyak

 

 

 

 

 

7 vagy 10

Kreditek száma összesen:

 

 

 

 

 

120

Az aktuális operatív tanterv a Kar honlapján megtalálható

A mesterszakos választható tantárgyak listája elérhető itt

Doktori képzés

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak közvetlen előzménye a hagyományos egyetemi képzés előd-szakirányai sikeresen fölkészítették a tehetséges és a doktori fokozat megszerzését ambicionáló hallgatókat a doktori iskolák felvételi vizsgájára. A mesterszak jó alapokat ad a Közgazdaságtani Doktori Iskolán, a Gazdálkodástani Doktori Iskolán valamint a Gazdaságinformatikai Doktori Iskolán folytatandó tanulmányokhoz.

Végzettség és kreditpontok

A mesterszakon szerezhető végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

A szakon szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles biztosítási és pénzügyi matematikus közgazdász
(Actuarial and Financial Mathematician-Economist)

A képzési idő félévekben: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kreditpont

Idegen nyelvi követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Utolsó frissítés: 2019.12.16.