Április - 2021
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Közgazdasági elemző mesterszak

Kiket várunk a Közgazdasági elemző mesterszakra?

Miért érdemes a Közgazdasági elemző mesterszakot választani?

A közgazdászképzés hagyományai a Budapesti Corvinus Egyetemen

Szakirányok

Részletes tanterv

Doktori képzés

Felvételi követelmények

Felvételi keretszám, költségtérítés

Végzettség és kreditpontok

Az államilag támogatott és a költségtérítéses forma közötti átjárhatóság lehetőségei

 

 

 

 

Szakfelelős:
Sugár András,
egyetemi docens

Kiket várunk a Közgazdasági elemző mesterszakra?

A közgazdasági elemző mesterszak azokat várja

  • akik a gazdaságtudományi alapképzésben megszerzett ismereteiket szeretnék elmélyíteni, a közgazdaságtannal kapcsolatos tudással bővíteni;
  • akik a más tudományterületeken megszerzett alap- vagy mesterszintű tudás mellé szeretnének a szakterületükhöz kapcsolódó, mesterszintű közgazdaságtani ismeretekre szert tenni;
  • akik a már gyakorolt hivatásukhoz kapcsolódó, rendszerezett közgazdaságtani tudás megszerzésére törekednek.

Miért érdemes a Közgazdasági elemző mesterszakot választani?

1. Azért, mert az elemző közgazdászok arra számíthatnak, hogy mind az üzleti, mind a kormányzati, mind az önkormányzati szektorban képzettségüknek megfelelő álláshoz jutnak és karrierkilátásaik stabilak lesznek.

Az elemző közgazdászok tevékenysége Magyarországon is a kormányzati, önkormányzati és üzleti szektor fontos alkotóeleme. Az elmúlt évtizedben különösen dinamikusan emelkedett a kormányzati és az önkormányzati szektorban foglalkoztatott egyetemi végzettségű közgazdászok száma és aránya. Az ország Európai Unióba való belépése ugyancsak megnövelte az uniós programok tervezésével és menedzselésével foglalkozó intézmények, s ezáltal a közgazdaságtani ismereteket kívánó munkakörök számát.

Az eddigi képzések tapasztalatai alapján joggal gondolhatjuk, hogy a szakról kilépő hallgatók munkaerő-piaci helyzete továbbra is igen kedvező lesz. A végzettek viszonylag gyors elhelyezkedésre, relatíve magas bérekre és stabil, folyamatos előmenetelt ígérő állásokra számíthatnak.  

2. Azért, mert a szak sokoldalú programot, alapos és korszerű ismereteket kínál a hallgatóknak.

A mesterszakon számos közgazdaságtani diszciplína oktatása folyik. A korszerű módszertani és szakmai törzsanyagon kívül – ami a hallgatóktól esetenként jelentős tanulási befektetést követel meg, a szakon tanuló diákok számos terület (például makrogazdasági elemzés és előrejelzés, piacelemzés, bank- és közpénzügyek, munkaerőpiac-elemzés) elmélyültebb művelését is választhatják.

 
3. Azért, mert a szak képzési programja korszerű és versenyképes.

A közgazdasági elemző mesterszak jelen formájában viszonylag új képzési program. Ugyanakkor a hagyományos egyetemi közgazdasági szak közvetlen utódjának tekinthető. Lineáris alapszakjával – az alkalmazott közgazdaságtan BA-vel – együtt a hagyományos (öt éves) egyetemi képzésnek megfelelő ismeretanyagot nyújt, amelynek színvonala a közvélekedés szerint is magas. A mesterszak programjának kidolgozásakor figyelemmel voltunk a Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült Államokban már régóta oktatott Economics mesterszakok programjaira, s a közgazdasági elemző mester tantárgyi programjait igyekeztünk ezekhez igazítani. Az elkészült program ezért nemzetközi összehasonlításban is versenyképes ismereteket nyújt. 

 

Akik a szakot elvégzik, 

  • elemző, majd vezető vagy önálló elemző munkakörben alapos közgazdaságtani tudással rendelkező szakemberként jellemzően kormányzati és más állami intézményeknél, önkormányzatoknál, közepes, illetve nagyvállalatoknál, bankoknál (kereskedelmi bankok és Magyar Nemzeti Bank) valamint multinacionális cégeknél helyezkedhetnek el;
  • már gyakorolt foglalkozásukat felkészültebben, magas szintű közgazdaságtani ismeretek (ezen belül módszertanilag megalapozott tudás) birtokában gyakorolhatják.

Közgazdászképzés a Corvinus Egyetemen

A mesterszak előzményei, története

A közgazdasági elemző mesterszak közvetlen előzménye a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem közgazdasági és pénzügyi szakjai. Távolabbi jogelődjének tekinthető a mai Közgazdaságtudományi (régebben Általános) Kar népgazdasági tervező-elemző szakának gazdaságpolitikai szakiránya, és tervgazdasági szakja is. A létesítendő mesterszakhoz hasonló célú és szerkezetű képzés a régebbi (öt éves) egyetemi képzés keretében a Budapesti Corvinus Egyetemen folyt; a szóban forgó mesterszaknak a Közgazdasági szakon a felsőbb években folyó képzés felelt meg. A mesterszak az egyetemi képzési rendszer átalakulásával, 2009 óta működik, évente 30-60 fős létszámmal. A szakon jelenleg három specializáció közül lehet választani a képzés második félévétől (Bank- és Közpénzügyek, Makrogazdasági és piacelemző, Jegybanki elemző). A 2016/2017-es tanévben a Magyar Nemzeti Bank közreműködésével beindításra került a Jegybanki elemző specializáció, míg a   másik két specializáció évek óta működik. Az MNB az egész képzés esetében jelentős oktatási-szakmai segítséget nyújt.

A végzett hallgatók munkaerő-piaci pozíciója

A végzett hallgatók a munkaerőpiacon sikeresen állják meg a helyüket, és magas keresetre számíthatnak. Tipikus munkahely választások: Magyar Nemzeti Bank, minisztériumok, nemzetközi szervezetek, irányító, szabályozó főhatóságok (Versenyhivatal, ágazati szabályozó hatóságok), kutatóintézetek, állami és multinacionális nagyvállalatok, kereskedelmi bankok.

A szakunkon végzett hallgatók felé igen nagy a munkadói kereslet, és anyagilag is megbecsült az itt végzettek tevékenysége. A Nemzeti foglalkoztatási Hivatal Bértarifa felmérése szerint (ennek legutóbbi publikált adatai 2016-ra vonatkoznak) az elemző közgazdász munkakörben dolgozók átlagosan 581 ezer Ft havi bruttó  keresettel rendelkeznek, ez a nemzetgazdasági átlagkereset több, mint duplája.

Tehetséggondozás

 

A kiemelkedően jó teljesítményt nyújtó hallgatókat ösztönözzük kiscsoportos keretekben megszerezhető többletismeretek elsajátítására – például többlet tárgyak felvételi lehetőségének biztosítása révén. A tehetséggondozás szerves része a hallgatók tanulmányi versenydolgozatok megírására, demonstrátori pályázatok beadására, valamint külföldi ösztöndíjak elnyerésére való ösztönzése is. A Karon jelenleg is több, mint 150 demonstrátor dolgozik, mert fontosnak tartjuk, hogy kiemelkedő hallgatóinkat bevonjuk a tanszékeken folyó oktató és kutató munkába, a tananyag fejlesztési programokba. Szinte minden tanszékünk hirdet tanulmányi versenyt kiegészítve azzal a Tudományos Diákköri munkát. Meggyőződésünk, hogy az egyetemi légkör alapvetően abban különbözik a középiskolától, hogy nagyobb teret enged a hallgatói kreativitásnak, ami csak akkor lehet sikeres, ha megadjuk hallgatóink számára az önállóságot, a választás szabadságát, és a kutatómunkához szükséges elmélyülés feltételeit. Ennek a programnak évek óta része a kar mentori programja és kutató szeminárium rendszere.

Specializációk, főbb tárgyak, operatív tanterv

 

A tanulmányaikat 2018. szeptemberében megkezdő hallgatók mintatanterve alapján

Tárgynév

Félév

Kredit

1. félév

2. félév

3. félév

4. félév

 

 

 

 

Kötelező tantárgyak

 

 

 

 

54

A következtető statisztika elmélete és gyakorlata

0+2

 

 

 

3

Haladó makroökonómia I.

2+2

 

 

 

6

Haladó mikroökonómia I.


 2+2

 

 

6

Haladó pénzügytan

2+1

 

 

 

6

Keresztmetszeti és panel ökonometria

 2+2

 

 

 

6

Gazdasági kormányzás

 0+4


 

 

6

A gazdaság ágazati szerkezete

2+2

6

Idősorok elemzése

 

 2+2


 

6

Összehasonlító közgazdaságtan

0+2

3

Gazdaságpolitikai intézmények

0+2

3

Haladó elmélettörténet

 

 

 

2+0

3

Specializációk

 

 

 

 

 

Bank- és közpénzügyek specializáció

 

 

 

 

24

Pénzelmélet

 

2+1

 

 

5

Pénzügypolitika

 

 

2+1

 

5

Banküzemtan

 

 

2+2

 

6

Bank és pénzügyi intézményrendszer

 

 

 

2+0

3

Adó- és közpénzügyek elmélete

 

 

 

2+1

5

Makrogazdasági- és piacelemző specializáció

 

 

 

 

24

Haladó makroökonómia II.

 

0+4

 

 

6

Haladó makroökonómia III.

 

 

0+4

 

6

Piac- és versenyszabályozás

2+2

6

Társadalmi és gazdasági hálózatok elemzése

2+2

6

Jegybanki elemző specializáció

24

Pénzügyi piacok elemzése

2+2

6

A monetáris politika elmélete és gyakorlata

2+2

6

A bankrendszer szerepe a gazdaságban

2+2

6

Modellezés a jegybanki gyakorlatban

2+2

6

Szakszeminárium / Szakdolgozat

 

 

 

 

15

Szakszeminárium I.

 

 

0+4

 

6

Szakszeminárium II.

 

 

 

0+4

9

Választható tárgyak

 

 

 

 

27

Kreditek száma összesen:

120

Az aktuális operatív tanterv a Kar honlapján megtalálható

A mesterszakos választható tantárgyak listája elérhető itt

 

Based on the curriculum of students starting their studies in September 2018

Course title

Semester

Credits

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

 

Mandatory Courses

 

 

 

 

48

Macroeconomics

2+2

 

 

 

6

Microeconomics

2+2

 

 

 

6

Statistics


 2+2

 

 

6

European Economic Governance and Policy


 2+2

 

 

6

Institutions of Economic Policy

 

2+2

 

 

6

Advanced Comparative Economics

 

2+2

 

 

6

Health Policy and Finance

2+2

6

Econometrics

 

 

2+2

 

6

Specialization

 

 

 

 

 

Comparative Economics

 

 

 

 

18

Development and Crises in East Central Europe

 


2+2

 

6

Comparative Studies of Asian Emerging Markets

 

 

2+2

 

6

Comparative Economics of European Integration

 

 


 2+2

6

Health Economics

 

 

 

 

18

Public Sector Macroeconomics

 


2+2

 

6

Health Economics

 

 

2+2

 

6

Health Economic Modelling

2+2

6

Labour Studies

18

Industrial Relations

2+2

6

EU Employment Policy

2+2

6

Labour and Social Analysis

2+2

6

Thesis seminars / Thesis works

 

 

 

 

15

Thesis seminar I.

 

 

0+4

 

6

Thesis seminar II.

 

 

 

0+4

9

Elective courses

 

 

 

 

39

Credits overall:

30

30

30

30

120

Doktori képzés

A mesterszak jó alapokat ad a Közgazdaságtani Doktori Iskolán, a Gazdaságinformatikai Doktori Iskolán és a Gazdálkodástani Doktori Iskolán folytatandó tanulmányokhoz. Az említett három doktori iskolán túl a Budapesti Corvinus Egyetem egyéb doktori iskolái ugyancsak vonzó lehetőségnek bizonyulhatnak. Hallgatóink közül jó páran külföldi egyetemek Ph.D. iskoláiban folytatják, folytatták tanulmányaikat. Miután szakunk megfelel a nyugat-európai, észak-amerikai egyetemek Economics mesterképzésének, a közgazdaságtani doktori iskolák a világ minden részén elérhetőek erről a szakról.

Végzettség és kreditpontok

A mesterszakon szerezhető végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)

A szakon szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles közgazdasági elemző (Economic Analysis)

A képzési idő félévekben: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kreditpont

Idegen nyelvi követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből és egy további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Utolsó frissítés: 2019.12.16.