Október - 2021
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Adatkezeléssel kapcsolatos információk

Adatvédelmi tisztviselő:
dr. Sárközi-Kerezsi Marica
+36 1 482 5024
marica.kerezsikukacuni-corvinus.hu

 

 

Általános közzétételi lista


I. Szervezeti, személyzeti adatok

Jogszabály alapján megjelenítendő adatok

Tartalom

Az Egyetem hivatalos neve,
székhelye, postai címe,
telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme,
honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

hivatalos név: Budapesti Corvinus Egyetem
az egyetem neve angolul: Corvinus University of Budapest
székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8.
postai cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8.
honlap: http://www.uni-corvinus.hu
intézményi azonosító: FI43814

Az Egyetem szervezeti felépítése
 szervezeti egységek megjelölésével,
az egyes szervezeti egységek feladatai

Szabályzatok

Az Egyetem vezetőinek
és az egyes szervezeti egységek
vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége
(telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek felsorolása beosztás szerint

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek elérhetősége

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati
vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend   

Nincs központi ügyfélszolgálat. Az egyes szervezeti egységek elérhetőségét ld. a 2. pontban.

Testületi szerv esetén a
testület létszáma, összetétele,
 tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Az Egyetem esetében nem értelmezhető.

Az Egyetem irányítása, felügyelete
vagy ellenőrzése alatt álló, vagy
alárendeltségében működő más
közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai   

Jelenleg nincs ilyen szerv.


Archívum

Az Egyetem többségi tulajdonában
álló, illetve részvételével működő
gazdálkodó szervezet neve,
székhelye, elérhetősége (postai címe,
 telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme),
tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv
részesedésének mértékeArchívum

Az Egyetem által alapított
közalapítványok neve, székhelye,
elérhetősége (postai címe,
telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme),
alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Jelenleg nincs az Egyetem által alapított közalapítvány.

Archívum

Az Egyetem által alapított
költségvetési szerv neve, székhelye,
 a költségvetési szervet alapító
jogszabály megjelölése, illetve az
 azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító
okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Jelenleg nincs az Egyetem által alapított költségvetési szerv.

Archívum

Az Egyetem által alapított lapok
 neve, a szerkesztőség és kiadó
neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Egyetemi lapjaink

Archívum

Az Egyetem felettes, illetve
felügyeleti szervének, hatósági
döntései tekintetében a fellebbezés
 elbírálására jogosult szervnek,
ennek hiányában a közfeladatot
ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést
gyakorló szervnek az 1.
pontban meghatározott adatai

Az állam nevében a fenntartói jogokat az Innovációs és Technológiai Minisztérium gyakorolja.
A fenntartó az Nftv.  73. § (3)  bekezdés a) pontja szerinti döntését előzetesen az
államháztartásért felelős miniszternek (Nemzetgazdasági
Minisztérium)
továbbítja, aki az alapító okirattal kapcsolatos
intézkedésre a fenntartói értesítés beérkezésétől
számított tizenöt napon belül kifogást tehet.

 II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Jogszabály alapján megjelenítendő adatok

Tartalom

Az Egyetem feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Jogszabályok (elérhetők a Nemzeti Jogszabálytárban)
Magyarország Alaptörvénye
2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
szervezeti és működési szabályzat hatályos és teljes szövege
adatkezelési szabályzat

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Az Egyetem esetében nem értelmezhető. 

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Az Egyetem esetében nem értelmezhető. 

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Az Egyetem esetében nem értelmezhető. 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Az Egyetem alapvetően oktatási és kutatási tevékenységet végez. E tevékenység sajátos jellege, összetettsége folytán annak összefoglaló ismertetése nem lehetséges
Az oktatás tartalmáról az egyes karok honlapján kapható bővebb információ.
Az igénybevétel rendjét a jogszabályok keretei között a Hallgatói Követelményrendszer rögzíti.

Archívum

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Az Egyetemen működő adatbázisok, nyilvántartások:
- alkalmazotti nyilvántartás: HR adattérkép
- bér- és munkaügyi adatbázis:
- hallgatói nyilvántartás:

Archívum

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Egyetemi lapjaink

Archívum

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Az Egyetem esetében nem értelmezhető, mert nem testületi szerv.
A Szenátus működéséről elérhető információk ezen az oldalon olvashatóak.

Archívum

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Az Egyetem esetében nem értelmezhető.

Archívum

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények   

Hírek
Közérdekű információk, közzéteendő adatok

Archívum

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Álláspályázatok
Hallgatói pályázatok, ösztöndíjak
Hallgatói pályázati és ösztöndíj lehetőségek - 2018/2019. tanév második félév

Archívum

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai


Külső ellenőrzésekkel kapcsolatos információ

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Adminisztratív Igazgatóság
Elérhetőségei:
1093 Budapest, Fővám tér 8. II. emelet 293.
Telefon: 482-5112
adminisztrativ.igazgatosag(kukac)uni-corvinus(pont)hu
Adatvédelmi felelős: Dr. Sárközi-Kerezsi Marica
Eljárásrend

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Az Egyetem a FIR, valamint a KSH részére szolgáltat statisztikai adatokat.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Az Egyetem nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Az Egyetem nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint közzéteendő adatok.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

Az Egyetem nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Az Egyetem nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Az Egyetem nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Az Egyetem nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Az Egyetem nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem értelmezhető

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem értelmezhető

 

III. Gazdálkodási adatok

Jogszabály alapján megjelenítendő adatok

Tartalom

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Archívum

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Az Egyetemnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok

Archívum

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Az Egyetem esetében nem értelmezhető az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásaira tekintettel.

Archívum

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Szerződéslisták

Archívum

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Az Egyetem esetében nem értelmezhető.

Archívum

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nem alaptevékenység keretében nyújtott 5 millió forintot meghaladó támogatások

Archívum

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések

Archívum

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzési terv, közbeszerzési eljárások

Közbeszerzési adatbázis

Archívum

 

 

Utolsó frissítés: 2019.06.28.