December - 2020
H K S C P S V
  02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓ DOKTORI ISKOLA (214)

Az akkreditációs eljárás során a 2012 óta működő Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola a MAB 2017/6/IX/29/2/1092 sz. határozata alapján "megfelel" minősítést kapott. Az akkreditáció 2021. XII. 31-ig érvényes.


Felvételi

Felvételi információk a 2020/2021-es tanévre

A Doktori Iskola szervezete

A Doktori Iskola neve, adatai:

A Doktori Iskola neve: BCE Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola (TKDI)
Működési helye: 1093 Budapest, Fővám tér 8.
A Doktori Iskola a BCE Társadalomtudományi Karán, az Egyetemi Doktori Tanács (EDT) irányítása alatt működik. A Doktori Iskola munkájában a Kar intézetei, valamint a témakör szerint illetékes egyéb egyetemi intézetek, tanszékek, illetőleg oktatók vesznek részt.

Elérhetőségek

A Doktori Iskola vezetője: Hadas Miklós, DSc, habilitált egyetemi tanár
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. IV.em. 421. Szociológia és Társadalompolitika Intézet
E-mail: miklos.hadas@uni-corvinus.hu

A Doktori Iskola programigazgatója: Sass Judit, PhD, egyetemi docens
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. III. em. 308. Pszichológia és Pedagógia Képzési Központ
Telefon: 482-7369
E-mail: judit.sass@uni-corvinus.hu

A Doktori Iskola ügyintézője: Kálmán László
1093 Budapest,
Közraktár u. 4-6. IV. em. 423.
Telefon: 482-7348
E-mail: laszlo.kalman@uni-corvinus.hu

A Doktori Iskola Tanácsa

A Doktori Iskola vezetőjének munkáját a Doktori Iskola Tanácsa (DIT) segíti. A Doktori Iskola Tanácsának feladat- és hatáskörét a BCE Doktori Szabályzata rögzíti. A Doktori Iskola Tanácsának tagjait a törzstagok választják, és az Egyetemi Doktori Tanács (EDT) hagyja jóvá. Megbízásuk öt évre szól. A Doktori Iskola hallgatóit a Tanácsban - a hallgatók által választott - egy fő képviseli.

Tanácstagok:

Hadas Miklós, DSc, habil. egyetemi tanár
Aczél Petra, PhD, dr. habil. egyetemi tanár
Horányi Özséb, CSc, dr. habil. professor emeritus, a TKDI örökös tiszteletbeli elnöke
Benczes Réka PhD habil. egyetemi docens
Böröcz József, DSc, egyetemi tanár
Sass Judit, PhD, egyetemi docens

BCE-vel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló tagok:
Karácsony András, CSc, egyetemi tanár, ELTE
Fokasz Nikosz, DSc, egyetemi tanár, ELTE

és a megválasztott hallgatói képviselő, szavazati jog nélkül (2018. február 1-től jelenleg Farkas Jácint)

A Doktori Iskola tagjai

 

A doktori iskola tagjai a doktori iskolában vezetői, oktatási és kutatási témavezetési feladatokat ellátó oktatók, akik között törzstagok valamint témavezetők és témakiírók (TK) vannak.

Törzstagok:
Aczél Petra, PhD, dr. habil. egyetemi tanár
Benczes Réka, PhD, habil. egyetemi docens
Böröcz József, DSc, egyetemi tanár
Bradean-Ebinger Nelu, CSc, dr. habil. egyetemi tanár
Hadas Miklós, DSc, habil. egyetemi tanár
Sass Judit, PhD, egyetemi docens

A doktori iskola működési feltételét, hallgatóinak merítési bázisát biztosító akkreditált mesterképzések

  • kommunikáció- és médiatudomány MA szak,
  • elméleti nyelvészet MA szak,
  • filmtudományi MA szak,
  • pszichológia MA szak,
  • szociológia MA szak,
  • bármely más társadalomtudományi MA szak,
  • a DI Tanácsának döntése alapján egyéb MA szakok


A fokozatszerzési eljárás 

A doktori fokozat megszerzése szervezett oktatásban való részvétellel és egyéni felkészülés alapján lehetséges. A jelentkezés feltételeit és az eljárás általános szabályait a BCE Doktori Szabályzata rögzíti. A védéseket az EDT Iroda szervezi meg és teszi közzé az Országos Doktori Tanács és a MAB közös adatbázisában a www.doktori.hu oldalon.

A doktori értekezések a BCE doktori iskoláira egységesen kidolgozott formai követelményei letölthető formában megtalálhatók a BCE honlapján. Az értekezés elvárt terjedelme – függelékek nélkül – általában 120-150 oldal. 150 oldal feletti értekezés csak a programvezető előzetes engedélye esetén adható be.

A Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola vezetője engedélyezheti, hogy az értekezést ne magyar nyelven nyújtsák be. A csak magyar nyelven megírt értekezés angol nyelvű téziseit olyan részletezettséggel kell összeállítani, amely alapján egyértelműen elbírálhatóak az értekezés fontosnak tartott eredményei.

Az értekezéstervezet és értékelése

A BCE doktori szabályzata – a disszertáció elfogadható színvonalának biztosítása érdekében – a végleges doktori értekezés benyújtása előtt kb. fél évvel egy értekezés-tervezet szakmai megvitatását írja elő. A Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola csak a jelölt és témavezetője megítélése szerint védésre alkalmas teljes dolgozatot fogad el értekezés-tervezetként. Az értekezés-tervezet vitájának a Doktori Iskola Fórumán az a célja, hogy az abban résztvevők kérdéseikkel, kritikai észrevételeikkel és tanácsaikkal segítsék a jelöltet abban, hogy a dolgozata végső változata minél teljesebb és színvonalasabb módon tegyen eleget a szakmai elvárásoknak.

Az értekezés-tervezetet egy legalább három, de legfeljebb öttagú, erre a célra felkért bizottság értékeli. A bizottság tagjai közül legalább egy fő külső szakember (nem főállású BCE munkatárs). A bizottságnak minden esetben tagjai a hivatalos előopponensek és a jelölt témavezetője (aki természetesen nem lehet sem vitavezető elnök, sem opponens).

A bizottságnak az a feladata, hogy a vitát is figyelembe véve megítélje, hogy az értekezés-tervezetben foglalt eredmények és a jelölt felmutatott kutatói kvalitásai garantálják-e egy sikeresen védhető értekezés határidőre történő elkészítését és benyújtását.


A Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola nemzetközi kapcsolatai

A nemzetközi kapcsolatrendszer fejlesztése egy doktori iskola tevékenységében többszörös jelentőségű, különösen, ha az iskola kutatási programja a globális kommunikációra is kiterjed. A program hallgatói számára fontos a külföldi résztanulmányok végzése, a külföldi kutatási műhelyekkel, kutatókkal való megismerkedés.

A Doktori Iskola hosszabb távon célul tűzte ki programjának angol nyelven történő megindítását is. A Doktori Iskola, az Egyetem és Magyarország presztízsét is növeli, ha minél több külföldi doktoranda- és doktorandusz hallgató számára nyílik lehetőség magas színvonalú tudományos műhelyekben doktori tanulmányok folytatására és a fokozatszerzésre. Ez a szándék szervesen illeszkedik a Doktori Iskola adminisztratív központját képező BCE Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet azon tervéhez, hogy a már akkreditált kommunikáció- és médiatudomány BA, illetőleg MA szakot angol nyelven is meghirdeti. Így ugyanis az angol nyelvű mesterképzésben diplomázottak közül az ezt szándékozók – és erre alkalmasak - ugyanabban az intézményben folytathatják tanulmányaikat a doktori képzés keretében.


Egyéb hivatkozások

Utolsó frissítés: 2020.03.31.