November - 2020
H K S C P S V
 
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

KONFERENCIAFELHÍVÁS

A CORVINUS NYELVI NAPOK

keretében

 

"A szaknyelvoktatás és vizsgáztatás perspektívái – interkulturális kihívások a nyelvoktatásban” címmel


2018.12.07-én
tudományos konferenciát rendezünk.

Helyszín: BCE, Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Corvinus Idegen Nyelvi Oktató- és Kutatóközpont
H-1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. (C épület)

 

A Budapesti Corvinus Egyetem Idegen Nyelvi Oktató- és Kutatóközpontja – Corvinus Szaknyelvi Kutatóközpont – tudományos konferenciát rendez, amely lehetőséget biztosít a felsőoktatásban és a felnőttképzésben nyelvet tanító oktatók és kutatók tudományos munkájának szakmai közönség előtti bemutatására, műhelymunkára és a nyelvtanuló hallgatók bevonására is.

2018 telén központi témánk a szaknyelvoktatás és vizsgáztatás elméleti és gyakorlati kérdéseire, jövőbeli fejlesztési lehetőségeire, interkulturális vonatkozásaira irányul,  amely szándékunk szerint kellően szélesre nyitja a szakmai horizontot, hogy lehetőséget biztosítson egyrészt az angol, francia, kínai, német, olasz, orosz, portugál és spanyol szaknyelvoktatás kutatási eredményeinek és gyakorlati tapasztalatainak közkinccsé tételére, másrészt a magyar, mint idegen nyelv hazai és külföldi oktatásával kapcsolatos tapasztalatok kicserélésére.

A naprakész nyelvtudás megszerzésének egyik feltétele az adott ország nyelvének ismerete mellett a hozzá kapcsolódó kultúrkör tanulmányozása. A „kulturális kódok megfejtése nélkül” még a nyelvi finomságok és a regionális különbségek sem érthetők meg igazán. A más népek kultúrája iránti fogékonyságot, érzékenységet, a kritikus tolerancia fejlesztését egyaránt szolgálja az országismeret, lehetőséget ad az interkulturális kommunikáció és a középpontba állítására, amely napjainkban az egyetemek nemzetköziesítési stratégiája fényében kap fontos szerepet, és meghatározza mindennapi munkánkat, egyben új kihívások elé is állít bennünket.

Az országismeret nem egy tantárgy, nem korlátozódhat csupán a földrajzi, történelmi tudnivalók tanítására, persze nem is hiányozhat belőle. Az alkalmazott országismeret szemléletmód is, amely verbális és metakommunikatív eszközökkel, nyelvi, viselkedésbeli és képi megjelenítéssel kulturális információkat közvetít. Az alkalmazott országismeret a célnyelvi országok napi valóságát, az adott országban élő emberek kulturális identitását, azonosságtudatát a kontrasztivitás figyelembe vételével és a határokon átívelő jelenségek bemutatásával, hivatott megismertetni, hogy ezzel is szolgáljuk a nemzetközi egyetemi közösségek eredményes működését.

 A CORVINUS NYELVI NAPOK keretében a konferencia előestéjén a kulturális sokszínűség jegyében és hagyományainknak megfelelően Hallgatóink számára is rendezünk programokat, melyről részletes tájékoztatót később teszünk közzé.

A konferencia célja:

A szaknyelvoktatás és vizsgáztatás aktuális kérdéseinek megvitatása kutatások, projektek és gyakorlati tapasztalatok alapján; szakmai eszmecsere, PhD. hallgatók szakmai bemutatkozása, szakmai kapcsolatépítés.

Témakörök:

 

Nyelvoktatás, szaknyelvoktatás és vizsgáztatás, mérés és értékelés, modern nyelvtudományi kutatások az idegennyelv-oktatásban, az idegennyelv-oktatás pszicho-lingvisztikai és kognitív aspektusai, innovatív megközelítések és technológiák az idegen nyelvek tanításában, interaktív módszerek a nyelvoktatásban, interkulturális kommunikáció, stb.

 

Résztvevők:

Konferenciánkra elméleti és gyakorlati szakemberek, felsőoktatásban és felnőttképzésben dolgozó oktatók és doktori iskolák hallgatóinak jelentkezését várjuk. Rendezvényünkön szívesen látjuk a társintézmények képviselőit és a Magyarországon működő nemzeti kulturális intézetek szakembereit is.

Publikáció

A konferencián elhangzott előadások anyaga a „lingua” című időszaki tudományos kiadványunkban elektronikus formában jelenik meg. A publikáció végső leadási határideje 2019 január 10. Kizárólag csak az alábbi szerkesztői útmutató szerint megszerkesztett anyagot tudjuk publikációra elfogadni. A maximális terjedelem 10 oldal. Kérjük, hogy az idegen nyelven írt cikkeket szíveskedjenek anyanyelvi lektorral lektoráltatni. Minden beküldött cikket szakmailag lektorálunk, azonban nem javítunk. A minőségileg nem megfelelő írásokat rövid határidejű javításra küldjük vissza. Kérjük csak jó minőségű ábrákat használjanak. Együttműködésükre a gyors megjelenés érdekében feltétlenül számítunk.

Szerkesztési útmutató

 Nyelvi szekciók vezetői:

 

Angol:

Goldstein Katalin

katalin.goldstein(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Francia:

Csikós András

andras.csikos(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Kínai:Magyar:

Német:

Both SáraDr. Nyakas Judit

Dr. Zsludovné Klesics Tünde

sara.both@uni-corvinus.hujudit.nyakas@uni-corvinus.hu

klesics@t-online.hu

Olasz:

Dr.Mariarosaria Sciglitano

m.sciglitano(kukac)uni-corvinus(pont)hu


Orosz
:


Dr. Mágocsi Nyina


nyina.magocsi@uni-corvinus.hu


Portugál:Spanyol:    


Sándor Gabriela TavaresTóth Eszter


gabrielasandor(kukac)gmail(pont)comeszter.toth2@uni-corvinus.hu

Koordinátor:

Rónyai Viktória            

viktoria.ronyai@uni-corvinus.hu                      
 
           

      06 1 482-7264                 
  

 

                  Dr. Dobos Ágota                          Mátraházi Noémi     

      agota.dobos@uni-corvinus.hu         noemi.matrahazi@uni-corvinus.hu            

                      igazgató                            konferencia főszervezője

 

A konferencia programja

Regisztráció és Plenáris ülések a Faculty Clubban - Budapesti Corvinus Egyetem fő épülete. (1093, Fővám tér 8.)

A Faculty Club a déli bejáratnál található, ha tehát valaki a Fővám térről jön, sétáljon át az épületen, és a bejárat előtt fogja megtalálni a regisztrációt. A tájékozódást hallgatói segítők fogják támogatni.

8.30-9.00 Regisztráció 

9.00-10.30 Dékáni köszöntő és Plenáris előadások

Magyar Miklós Professzor Emeritus

Lehet-e nyelvet tanítani országismeret nélkül, és ha igen, miért nem?

Adorján Júlia

A nyelvvizsgáztatás napjainkban - különös tekintettel a szaknyelvi vizsgákra.

Salusinszky András

Szeretem a nőket, ők két idegen nyelvet tanulnak...

10.30-11.15 Kávészünet

11.15-12.00 Szekció ülések

12.00-13.15 Meleg ebéd (a részvételi díj tartalmazza)

13.15-től kb. 15.30-ig szünettel, az elfogadott előadások számától függően szekció ülések.

A konferencia előzetes programja itt megtekinthető.

 

Angol Szekció - C épület 653.

 11:15 Rácz Edit - Global textbooks – global issues 

 11:30 Hegedűs-Varga Eszter - Fashion or the Right Choice? The Role of Training Methods in Business English Teaching

 11:45 Vidékiné Reményi Judit - Use of Open Educational Resources in English Language Teaching

Hozzászólások

Ebédszünet

 13:30 Tombola

 13:45 Esztergályos Kolos - Investigating the Use of Mobile Devices in the ELT Classroom

 14:00 Jakusné dr. Harnos Éva - Ki írjon szimulációt?

 14:15 Svastics Carmen - Handicapped or disabled? – Challenges in Teaching the ESP of Special Needs Education and Disability Studies

Hozzászólások

Szünet

 14:45 Dr. Havril Ágnes -  Intercultural communication at the female universities in the KSA - Deconstruction of stereotypes

 15:00 Dr. Dobos Ágota - Intercultural Learning Environment - Challenges and Approaches

 15:15 Elena Polyudova - Psychological Issues in Forming English Language Speaking Experience - VIDEO

Hozzászólások

 

Magyar Szekció - C épület 655.

 11:15 Mátyás Judit - Marketingkommunikáció és üzleti szaknyelvoktatás 

 11:30 Szabó László - Jogi angol nyelvtudás az anyanyelvi szakemberek szintjén

 11:45 Dr. Hardiné Dr. Magyar Tamara - Színnevek és jelentéstartalmuk a katolikus nyelvhasználatban

Hozzászólások

Ebédszünet

 13:30 Tombola

 13:45 Domján Andrea - Az elme rejtett képességei a nyelvtanulásban /nyelvtanításban

 14:15 Dr. Szőkéné Dr. Pintér Márta - Diszlexia és szaknyelvoktatás

 14:30 Dr. Babos Krisztina - Nemzetköziesedés a felsőoktatásban – egy brazil példa

 14:45 Dr. Lukács András - Miért és hogyan érdemes magyar nyelvet tanítani az Erasmus hallgatóknak? 

Hozzászólások

Szünet

 15:15 Zabóné Varga Irén - A müszaki szaknyelv interkulturális aspektusai

 15:30 Pap Andrea - Az udvarias (és udvariatlan) nyelvi viselkedés mint kompetencia (különös tekintettel a magyar mint idegen nyelvre)

 15:45 Ana Sekso Milkovic - Interkulturális kommunikáció és ennek a kihívásai a magyar mint idegen nyelv tanításában Horvátországban

 16:00 dr. Balogh Katalin - Térképhasználat a francia szaknyelvi órán Nemzetközi Tanulmányok mesterszakos hallgatókkal

 16:15 Murányiné Zagyvai Márta - A szcenárió a szaknyelvoktatásban - VIDEO

Hozzászólások

 

Orosz Szekció - C épület 554.

 11:15 Dr. Hamsovszki Szvetlana CSc - Принцип доступности в преподавании русского языка делового общения  

 11:30 Baloghné dr. Petkevics Olga - Сертификационное тестирование по деловому русскому языку

 11:45 Dr. Kalafatics Zsuzsanna - Вопросы лингвомаркетологии

Hozzászólások

Ebédszünet

 13:30 Tombola

 13:45 Dr. Mágocsi Nyina - Деньги – цена/ стоимость – долг: этимологический очерк некоторых основополагающих консубстациональных банковских терминов

 14:00 Papp Miklós  - Роль лингвострановедения в преподавании русского языка иностранцам

 14:15 Nadezda Ogneva - Использование социальных медиа как инструмент для углубленного изучения лингвокультурологических реалий страны изучаемого языка - VIDEO

 14:30 Guzeeva Svetlana - Формирование коммуникативной культуры студентов в художественно-эстетической среде вуза- VIDEO

Hozzászólások

Szünet

 15:00 Басова Лариса Валерьевна/ Почтарёва Ольга Викторовна - Летняя лингвистическая школа для иностранных студентов как среда формирования профессиональных компетенций в сфере русской деловой коммуникации - VIDEO

 15:15 Olesina Elena - Инкультурация студентов в образовательном процессе педагогических вузов: интерактивные технологии - VIDEO

 15:30 Stukalova Olga - Освоение культурных кодов через изучение литературных текстов на занятиях по курсу Русский как иностранный - VIDEO

 Hozzászólások

 

 Spanyol Szekció - C épület 651.

 11:15 Dr. Jámbor Emőke és Julia Salamero Sesé - Conociendo Hungría: Experiencia intercultural entre estudiantes húngaros y espańoles de Erasmus  

 11:30 Dr. Manuel Primo Prieto - Marca personal en la búsqueda de empleo

 11:45 Mátraházi Noémi - La fluidez como criterio de evaluación en los exámenes del lenguaje especializado en Economía del Centro de Exámenes de Idiomas Corvinus

Hozzászólások

Ebédszünet

 13:30 Tombola

 13:45 Baditzné Dr. Pálvölgyi Kata - ¿Debería importarnos la pronunciación en la enseñanza del español con fines específicos?

 14:00 Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna  - Presencia/ausencia de los contenidos socioculturales en las primeras unidadades de los manuales de ELE pequeña revisión histórica

 14:15  Dr. Pál Ágnes - Integración de proyectos de comunicación intercultural online en el currículum

 14.30 Olivia Narcisa Petrescu - Discurso especializado, lenguaje económico y su traducción

Hozzászólások

 

 Olasz Szekció - C épület 652.

 11:15 Kendeh-Kirchknopfné dr.Farkis Tímea - Lingua-cultura-Facebook

 11:30  dr. Szokács Kinga - Un esperimento sullo studio autonomo (BGE KVIK)

 11:45 Tizer Vivien Tünde - Gli studenti? Lasciateli cantare! – le canzoni italiane nell’insegnamento di italiano L2

Hozzászólások

Ebédszünet

 13:30 Tombola

 13:45 Fodorné Bene Kata Beatrix - Collocazioni nella lingua italiana

 14:00 Dr. Sermann Eszter  - Lo sviluppo della competenza terminologica nell’ambito della formazione dei traduttori ed interpreti

 14:15  Dr Mariarosaria Sciglitano - "Gli atti di mia madre di András Forgách e le scelte della sua traduttrice italiana"

Hozzászólások

 

Német Szekció - C épület 553.

 11:15 Sandra Tausel  - Kulturvermittlung im DaF/DaZ Unterricht

 11:30  Dr. Peres Anna - die Funktion des optimalen Lehrwerkes beim fachsprachlichen Unterricht

 11:45 Dr. Kertes Patrícia - Deutsch als Wissenschaftssprache – Deutsch als Fremdsprache Möglichkeiten für die Förderung fremdsprachlicher Handlungsfähigkeit mit besonderer Berücksichtigung der Fähigkeit zum Umgang mit der

Hozzászólások

Ebédszünet

 13:30 Tombola

 13:45 Kósik Ferenc - Herausforderungen des projektbasierten Lernens im WiDaF-Unterricht aus Studierendensicht

 14:00 Bari Diána  - Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen aus dem Blickwinkel der Sprachmanagementtheorie

 14:15  Michael Herrera - USA-Universitäten verbinden Fremdsprachenunterricht mit MINT-Disziplinen

Hozzászólások

 

 

Jelentkezés:

 A letölthető jelentkezési lapot e-mailben küldje el az: viktoria.ronyai@uni-corvinus.hu címre, az absztraktot tartalmazó csatolmányt pedig a kiválasztott szekció vezetőjének e-mail címére szíveskedjen elküldeni.

 

Jelentkezési lap

Application Form

Absztraktot tartalmazó csatolmány

 

Jelentkezési határidő előadóknak: november 16. Résztvevőknek: november 30.

Az absztraktok leadási határideje 2018. november 16. Az absztrakt elfogadásáról legkésőbb 5 napon belül küldünk visszajelzést.

 

A jelentkezések elfogadásáról visszaigazolást küldünk.

A részvételi díjat (10.000 Ft) november 30-ig szíveskedjenek a következő számlaszámra átutalni:

10032000-00282857-00000000

1093 Budapest Fővám tér 8.

Közlemény rovat: A3KE06002K Nyelvi konferencia + a jelentkező neve

 Nagyban segítené munkánkat, ha a befizetés megtörténtéről vagy banki igazolást, vagy legalább email visszajelzést (viktoria.ronyai@uni-corvinus.hu)kapnánk. Előre is köszönjük együttműködését.

Utolsó frissítés: 2018.12.03.