Vezetés és kontroll tanszék

A Vezetés és Kontroll (angolul Management and Control) Tanszék munkájának középpontjában tartalmilag a szervezeti kontroll jelensége áll. Ennek jellemzőit, meghatározó tényezőit, folyamatát, eszközeit, formális szervezeti megnyilvánulásait, a szereplőkre gyakorolt hatásait kutatja és oktatja. Ezen belül a kollégák által képviselt kiemelt kutatási témák: közszolgálati, közigazgatási, egészségügyi szervezetek controllingja; non-profit controlling; nem tárgyiasult erőforrások mérése és értékelése, a kontroll magatartási aspektusai, controlleri szerepek, értékorientált vezetés, a szervezeti indikátorrendszerek integrációja.

A tanszék oktatási tevékenysége az alapozó képzés különböző szakjain, több mesterszakon (a nappali és esti képzésben is), illetve az MBA- és a vezetőképzésben zajlik. A nemzetközi kutatási programokba való bekapcsolódást, a szakma élenjáró konferenciáin való rendszeres részvételt továbbra is fontosnak tartjuk. Emellett azonban szeretnénk támogatni, serkenteni a megszaporodott hazai controlling-műhelyek, oktatási pontok közötti párbeszédet, közelebb hozni az egy területen dolgozókat, illetve saját tanszéki kutatásokkal erősíteni az akadémiai diskurzust. Az egyetemi-főiskolai kapcsolatok mellett lényegesnek tartjuk a fejlesztésben élenjáró tanácsadó-szervezetekkel való együttműködés tudatos formálását is.

A tanszék megalakulásának háttere

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, az akkori Vezetési és Szervezési Tanszéken 1993-ban kezdődött el a controlling szakmaterület oktatása a Dobák Miklós tanszékvezető által önálló kutatócsoporttá szerveződött kollégák munkája révén. Az újszerű tárgy a Vezetés-Szervezés szakirányon hamar és joggal lett népszerű. A lassan kinyíló oktatáshoz és a kutatáshoz publikációs és könyvkiadási tevékenység is társult; ennek lényeges eleme volt Horváth Péter professzor Dobák Miklós társszerzőségével megjelentetett hazai alapkönyve. Az egyre bővülő kutatócsoport tudományos útjának meghatározó mérföldköveként az évezred utolsó éveiben megszületett az első magyarországi disszertáció is a témában, Bodnár Viktória tollából. Az évek múlásával az oktatás kiterjedt az alapozó, a szakirányos és a posztgraduális képzésre egyaránt. Az egyre több doktori hallgatót befogadó műhelyből hazai és nemzetközi kutatások bontakoztak ki. 2005-ben, lényeges szervezeti lépésként témáink kutatási aktivitásának összefogására megalakult a Budapesti Teljesítménymenedzsment Kutatóközpont. 2008-ban már több, mint egy tucat intézeti kolléga foglalkozott oktatási és kutatási tevékenységének főáramában a tématerülettel. Ez a szervezeti folyamat vezetett el a Vezetés és kontroll tanszék megalapításához. A megalakult tanszék első vezetője Lázár László volt, majd hosszabb ideig Drótos György állt az élén. 2018 júliusától Móricz Péter a Vezetés és Kontroll Tanszék tanszékvezetője.

Controlling szakmai szervezetek - kiemelt partnereink

- Magyar Controlling Egyesület

- International Group of Controlling