Április - 2021
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Nemzetközi kapcsolataink

Erasmus és egyéb csereprogramok

Idegen nyelvű tárgykínálat

Idegen nyelvű programok, képzések

Külföldi vendégprofesszoraink

Oktatói mobilitás

Partnereink

Kapcsolat

 
A Budapesti Corvinus Egyetem egyik legfőbb célja a nemzetköziesedés. Ennek megfelelően a Közgazdaságtudományi Kar is már hosszú évek óta stratégiai célként kezeli a nemzetközi kutatásokban és oktatásban való részvételt. A Karon folyó szakmai munka kimagasló színvonala, valamint a széles nemzetközi kapcsolati hálózat garantálja a folyamatos jelenlétet nemzetközi szervezetekben, oktatási programokban és kutatási projektekben.

Összhangban a BCE Intézményfejlesztési Tervével, 2008-tól az egyetemközi szerződések kari szinten kerülnek nyilvántartásra. A Közgazdaságtudományi Kar szerződéses partneri kapcsolatait új alapokra helyezve, kialakította azon partnerek körét, amelyekkel a jövőben szorosabb együttműködést kíván folytatni. Jelenleg 71 külföldi felsőoktatási intézménnyel van szerződéses kapcsolata karunknak, melyek közül 12-15 azon egyetemek száma, akikkel stratégiai partnerségi viszonyra törekszik a Kar. E szűkebb körbe tartozik mások mellett a University College London, a Gröningeni Egyetem, a Helsinki Egyetem, a prágai Károly Egyetem, a Wroclawi Egyetem, a Római La Sapienza Egyetem, a Bolognai Egyetem, a bambergi Otto-Friedrich Egyetem, a Passaui Egyetem, a Tartu Egyetem, a Párizs 3, az antwerpeni Karel de Grote Hogeschool, a Leuveni Egyetem, a Maastrichti Egyetem, valamint a Babes-Bolyai Egyetem. 

Karunk a nemzetköziesedést két fronton tartja megvalósíthatónak: az oktatás és a kutatás területén. Előbbi esetében egyfelől a hallgatói mobilitás támogatása és lehetőség szerint a kiutazó és bejövő hallgatói létszám növelése, másfelől saját vagy konzorciumi tagként kifejlesztett programok indítása és sikeres működtetése lehet a cél. A Közgazdaságtudományi Kar – arányait tekintve – ma az Egyetem egyik legsikeresebb küldő és fogadóintézménye, mely nem utolsó sorban annak köszönhető, hogy évente megújuló és bővülő idegen nyelvű tárgykínálattal szolgálunk. A kutatás nemzetköziesítését szolgálja az a kezdeményezés, melynek köszönhetően fiatal oktatók és doktoranduszok konferenciarészvételét és kutatási eredményeik publikációs megjelenését a Kar anyagilag is támogatja.

 

 

Erasmus és egyéb csereprogramok

A felsőoktatási intézményekben meghonosított Erasmus program keretében megvalósuló diákcsere ma a hazai felsőoktatás egyik legfontosabb eredménye. A 3-6 hónapos külföldi tanulmányutak, kiegészítve a nemzetközi hálózatépítés lehetőségével, illetve a célország oktatási rendszerének és kultúrájának megismerésével nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy végzett hallgatóink a világra nyitott és befogadó személyiségekké váljanak. Nem elhanyagolható továbbá az a tény sem, hogy a nyelvtanulás autentikus környezetben valósulhat meg. A diákcsere dinamikus fejlődése következtében a nemzetközi szervezeteknél vagy akár a multinacionális vállaltoknál, pénzintézeteknél való elhelyezkedés ma már elképzelhetetlen anélkül, hogy a hallgatók ne tudnák meggyőzően igazolni, hogy tanulmányaik egy részét külföldön folytatták. Ez a tendencia mind erősebbnek tűnik a hazai tulajdonú cégek és közintézmények humánerőforrás-politikájában is. Karunk ezért minél több hallgató számára kívánja lehetővé tenni, hogy tanulmányai egy részét valamely külföldi társintézményben töltse el.

 

Lehetőségekről képekben

 

Az ösztöndíjas helyek karok közötti elosztása az ún. kari kvóták (az összes ösztöndíj 70%-a), illetve szabad verseny (30%) alapján történik. A 2008/2009-es tanévben Karunk 72 hallgatója utazhat ösztöndíjjal részképzésre (a Gazdálkodástudományi Kar esetében ez a szám 111, míg a Társadalomtudományi Kar esetében 85 fő). A kari kvóták alapján a Közgazdaságtudományi Kar 45 főt, míg a Gazdálkodástudományi Kar 77, illetve a Társadalomtudományi Kar 36 főt utaztathat ki. A számok alapján jól látható, hogy míg a kari kvóták esetében Karunk nagyon jól teljesít, a szabad versenyes helyek leosztásában kevésbé jó pozíciót foglal el (mely főként azzal magyarázható, hogy a Társadalomtudományi Karról érkező hallgatók a pontozásos rendszerben nagy súllyal szereplő nyelvismeret területén jóval eredményesebbek). 2011-re az összes kiutazói helyet kari kvóták alapján osztja el az egyetem, így jelentősen javulhat a Kar pozíciója. További érdemi javulást jelent már a következő tanévben is, hogy 2008. szeptemberétől majd kétszeresére nő a Kar által kínált idegen nyelvű tárgyak köre, mely az egyik fontos komponense a kari kvóták számításának.

A Bolognai-rendszerre való áttérés következményeként az alapképzésben résztvevő hallgatók közül csak az I. és II. évesek jelentkezhetnek az Erasmus-programokra, mivel a kiutazó diáknak az egyetemre beiratkozott hallgatónak kell lennie. A mesteréveiket töltő hallgatók pedig a képzés első évében jelentkezhetnek külföldi tanulmányutakra, és értelemszerűen a következő esztendőben utazhatnak ki sikeres pályázat esetén. Az Erasmus-helyek megpályázásakor érdemes ezért arra is figyelni, hogy a kiutazás ideje egybe eshet a diploma elkészítésének idejével. Célszerű ezért előzetesen tájékozódni az adott szakon meghonosított konkrét gyakorlatról, illetve elvekről.

 

Bővebb információ kérhető:

Striker Judit (nemzetközi  koordinátor)
Szoba: E150
Mellék: 5347
E-mail: judit.striker(kukac)uni-corvinus(pont)hu

illetve a Mobilitási tanácsadóktól.

 

 

Idegen nyelvű tárgykínálat

Karunk angol nyelvű tárgykínálata az elmúlt néhány évben folyamatosan bővült. Ma több mint 70 olyan tárgy közül választhatnak karunk hallgatói, illetve a hozzánk érkező külföldi diákok, amelyeket idegen nyelven (angolul) tanulhatnak. A kínált tárgyak sajátossága, hogy azok elsősorban az alkalmazott tudományokra koncentrálnak és viszonylag nagy számban adnak tájékoztatást a régió és így különösen Magyarország releváns és aktuális gazdasági kihívásairól, problémáiról. A tárgykínálat széles: Nemzetközi gazdaságtan, Nemzetközi pénzügyek, Globalizáció gazdaságtana, Gazdaságtörténet, Közpénzügyek, Intézményi gazdaságtan, Haladó mikró- és makroökonómia, EU gazdaságtana, Összehasonlító gazdaságtan, Közpolitika-elemzés, Európai regionális politika, Transzformáció gazdaságtana, Játékelmélet, stb.

 

A tárgyak teljes listája és rövid leírása itt található.

 

A tantárgyak versenyképességét elsősorban a jól felkészült oktatói gárda biztosítja. Karunk jelentős erőket mozgósít annak érdekében, hogy külföldi előadókat is bevonjon az oktatásba. Rendszeresíteni kívánjuk külföldi vendégelőadók meghívását is. Az elmúlt időszakban vendégünk volt mások mellett Gary Scudder (Champlain College, USA), Manfred Bienefeld (Carlton University, Kanada és IDEAS, Nagy-Britannia), Geert Bouckart (Louvani Egyetem, Belgium), Walter Vanthielen (Hasselt Egyetem, Belgium), Mariusz Niemec (Wroclaw Egyetem), valamint Jan Berteling (holland nagykövet) is.

2008 szeptemberétől Stephan Wirtz két kurzust is meghirdet külföldi és magyar hallgatók számára. Walter Vanthielen is visszatért, illetve új belépőként üdvözölhettük Peter Herrmannt az ír Cork Egyetemről. Prof. Dr. Herrmann az EU Szociális Bizottságában is jelentős pozíciót tölt be, ahol elsősorban mérési/módszertani problémákra koncentrál.

2009-en őszén vendégünk volt Lukács Gábor, aki az Oxford Brookes University-ről érkezett és International Business Strategy címmel oktatott tárgyat, majd Blénesi Éva, aki Global Security Studies címmel tartott kurzust.

2010 tavaszán szintén újabb előadók nevei kerültek fel a listára. Prof. Carlos Páscoa Machado a portugál Minho-i egyetemről látogatott el hozzánk és Economics of the Multinational Enterprise címmel tartott kurzust hallgatóink számára. Prof. Hina Khan az angliai Northumbria University-ről érkezett és Marketing Research címmel tartott előadásokat.

2010 őszén újra üdvözölhetjük karunkon Blénesi Évát és Lukács Gábort. Új oktatóként nálunk vendégeskedik, Arno Tausch az Innsbruck-i Egyetem professzora, aki Abel Polese, az angol Edinburgh Egyetem oktatója és másfél hetes intenzív kurzust tart Nation Building and Transition Politics in the Former USSR címmel.

2011 tavaszán újra üdvözölhetjük karunkon Peter Herrmannt, Walter Vanthielent és Heinz-Dieter Wenzelt.

 

Vendégprofesszoraink beszámolói

 

Számos erőfeszítést tettünk annak érdekében, hogy Európán kívüli egyetemekről is üdvözölhessünk vendégeket karunkon. Ennek következtében örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy 2011 tavaszán karunk vendége lesz Gulshan Sachdeva Indiából és Laike Yang Kínábó. A professzorok kurzuskínálatai tovább színesítették az angol nyelvű tárgykínálatot.

 

Új vendégelőadók - Új tantárgyak 2010-2011

 

Az idegen nyelven meghirdetett tárgyak érdekessége, hogy azokat a magyar hallgatók együtt vehetik fel a külföldről – elsősorban az EU tagállamaiból Erasmus diákként – érkezett hallgatókkal, így az órákon elsajátítható ismeretek túl a multikulturális közegben lehetőség nyílik tartós kapcsolatok építésére, illetve a közös nyelv aktív használatára is.

 

 

Idegen nyelvű programok, képzések

A Közgazdaságtudományi Kar stratégiai célnak tekinti, hogy mesterprogramjait angol nyelven is meghirdesse magyar és külföldi hallgatók számára. A Világgazdasági Tanszék gondozásában meghirdetett Nemzetközi gazdasági és gazdálkodási mesterprogram 2008 szeptemberétől angol nyelven is indul. A Világgazdasági Tanszék mellett a Kar több más tanszéke is részt vesz a programban, illetve neves külföldi partner egyetemek oktatói is csatlakoznak a programhoz, így biztosítva, hogy az egyes területek legkiválóbb oktatóitól tanulhassanak az ide jelentkező magyar és külföldi hallgatók. Részletek itt.

 

2011 őszén indulna karunk újabb angol nyelvű nappali tagozatos mesterprogramja, a Közgazdálkodás és közpolitika (MA in Public Policy and Management). Ez a szak a Közszolgálati Tanszék gondozásában jött létre, a mesterszak magyar nyelven folyó oktatásának megtartása mellett. A szak elindulásával az angol nyelvű tárgykínálat, a hazánkba érkező külföldi diákok és a vendégelőadók száma is tovább növekszik. Részletek itt.

 

Európában mind szélesebb körben nyer teret az az elgondolás, miszerint a mesterképzéseket az adott terület legkiválóbb felsőoktatási intézményei konzorciumba tömörülve, közösen hirdessék meg. A külföldi partnerintézetekkel közösen szervezett egy vagy két esztendős programok joint, illetve double degree-vel zárulnak. Karunkon jelenleg két ilyen program fut. Hosszú évek óta kíséri siker a Közszolgálat Tanszék felügyelete alatt működő European Master’s in Public Administration (EMPA) programot, mely egy éves, és amelynek sajátossága, hogy a hallgatók egy szemesztert a konzorciumba szerveződött nyolc külföldi partnerintézmény valamelyikében tölthetnek el. Bővebb információ: EMPA

 

A Világgazdasági Tanszék sikeresen pályázott öt másik európai felsőoktatási intézménnyel egy Erasmus Mundus program indítására, mely 2007 szeptemberében fogadta először a jelentkezőket. A program neve: International Master’s in Economy, State and Society. Az első évet a hallgatók – akik a világ minden tájáról érkeznek – Londonban (University College London) töltik, míg a másodikat egy általuk választott Közép-Kelet-Európa-i intézményben (egyik lehetőségként a BCE-n). Karunk évente kb. 4-5 hallgatót fogad majd e képzés keretein belül. Az ösztöndíjat is kínáló programra közel tízszeres a túljelentkezés. Bővebb információ: IMESS illetve www.imess.eu.

 

A viszonylag hosszú múlttal büszkélkedő sikeres együttműködés betetőzéseként a Gröningeni Egyetem és a BCE vezetése 2009-ben megállapodott kettős diplomát adó képzés indításáról, melynek célja, hogy a programban részt vevő hallgatók mindkét intézményben ismereteket szerezzenek választott területükön a mester évek alatt, így növelve diplomájuk értékét. A képzésben elsőként résztvevő diákjaink jelenleg már Gröningenben tanulnak. Bővebb információ itt.

 

2009- ben egy újabb sikeres együttműködés betetőzéseként a Bambergi Otto Friedrich Egyetem és a BCE vezetése aláírta kettős diplomát adó képzés indítását. A BCE Közgazdaságtudományi Karának Alkalmazott közgazdaságtan alapszak képzésén tanuló nappali tagozatos, másodéves aktív hallgatói megpályázhatják a programot, amelynek célja, hogy a hallgatók mindkét intézményben ismereteket szerezzenek. Azok, akik a közös képzési programot sikeresen elvégezik, kettős diplomát kapnak. Bővebb információ itt.

 

Kibontakozóban van a prágai Károly Egyetemmel közös (double degree) program közgazdaságtani témakörben, egy közös (double degree) program a hollandiai Nijmegen Egyetemmel közpolitika témakörben, és a moszkvai MGIMO intézettel közös (double degree) program is.

 

 

Oktatói mobilitás

Pályázat a Közgazdaságtudományi Kar 40 év alatti oktatói, kutatói számára

A Közgazdaságtudományi Kar pályázatot hirdet 40 év alatti oktatói, kutató, doktorandusz hallgatói számára. A pályázat folyamatos. A Kar segítséget kíván nyújtani tehetséges és fiatal oktatói, kutatói és doktoranduszai számára nemzetközi konferenciákon való részvételre és/vagy külföldi szakfolyóiratokban való megjelenésre. A pályázati felhívás szövege letölthető innen. Pályázat mintája letölthető itt.

 

Konferenciabeszámolók


Bővebb információ kérhető:

Striker Judit (nemzetközi  koordinátor)
Szoba: E150
Mellék: 5347
E-mail: judit.striker(kukac)uni-corvinus(pont)hu

 

Oktatói mobilitási adatok 

 

2007/2008
I.félév (fő)

2007/2008
II.félév (fő)

2008/2009
I.félév (fő)

A tanszékekről külföldre utazó kollégák száma - oktatási céllal

7

8

7

A tanszékeken fogadott külföldi vendégoktatók száma

8

7

8

A tanszékekről külföldre utazó kollégák száma - kutatási céllal

3

6

6

A tanszékekről külföldre utazó kollégák száma

2

3

3

Tanszéki kollegák külföldi konferenciákon, egyéb szakmai rendezvényeken való részvételeinek száma

33

38

21

A tanszékek által szervezett konferenciákon, szakmai rendezvényeken résztvevő külföldi vendégek száma

13

11

22

Külföldi egyetemekkel való kapcsolatfelvétel céljából történő kiutazók száma

5

2

3

Külföldi felsőoktatási intézmények oktatóinak karra történő látogatása kapcsolatfelvétel céljából

2

11

4

 

 

Partnereink

Intézmény neve

Város 

Keretszám

Ajánljuk

alapszak

mesterszak

Aarhus School of Business

Aarhus

4 hallgató

Alkalmazott közgazdaságtan

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás; Biztosítási és pénzügyi matematika

Groupe Sup de Co Amiens Picardie

Amiens

2 hallgató

-

-

Universiteit van Amsterdam

Amsterdam

5 hallgató + 2 oktató

Alkalmazott közgazdaságtan

Közgazdasági elemző; Biztosítási és pénzügyi matematika

Vrije Universiteit Amsterdam

Amsterdam

4 hallgató

-

Közgazdasági elemző

Karel de Grote, Katholieke Hogenschool Antwerpen

Antwerpen

6 hallgató + 1 oktató

-

-

Abat Oliba University

Barcelona

2 hallgató + 2 oktató

-

-

Otto-Friedrich-Universitat Bamberg

Bamberg

9 hallgató + 1 oktató

-

-

Freie Universität zu Berlin

Berlin

5 hallgató

-

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás;

Universität Bern

Bern

2 hallgató

-

-

Universidade do Minho

Braga

2 hallgató + 1 oktató

-

-

Universitá di Bologna

Bologna

2 hallgató + 1 oktató

-

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás; Közgazdasági elemző

Fachhochschule Oldenburg/Ostfreisland/Willhelmshaven

Emden

2 hallgató +1 oktató

-

-

Facultés Universitaires Saint-Louis

Brüsszel

3  hallgató + 1 oktató

-

-

Universitá degli studi di Cassino

Cassino

2 hallgató + 1 oktató

-

-

Université d'Auvergne

Clermont

2 hallgató + 1 oktató

-

-

Universidad de la Coruña

Coruña

4 hallgató + 1 oktató

-

-

University of Essex

Colchester

2 hallgató

-

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás;

National Academy of Public Administration

Dnipropetrovsk

1 hallgató

-

-

Université de Genéve

Genevé

1 hallgató + 1 oktató

-

-

University of Groningen

Groningen

10 hallgató + 3 oktató

-

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás; Biztosítási és pénzügyi matematika

Leibniz Universitat Hannover

Hannover

2 hallgató + 1 oktató

-

-

Katolische Universitat Eichstatt

Ingolstadt

2 hallgató

Fatih University

Istanbul

3 hallgató + 2 oktató

-

Közgazdasági elemző

The University of Hull

Hull

2 hallgató + 1 oktató

-

-

Woosuk University

Jeollabuk-do

1 hallgató

-

-

Universität Kassel

Kassel

1 hallgató

-

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás;

Vytauto Didziojo Universitetas

Kaunas

2 hallgató + 1 oktató

-

-

Kent State University

Kent

-

-

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Kolozsvár

3 hallgató + 1 oktató

-

-

Universität Konstanz

Konstanz

2 hallgató

Alkalmazott közgazdaságtan

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás; Közgazdasági elemző; Biztosítási és pénzügyi matematika

Uniwersytet Jagiellonski

Krakow

2 hallgató

-

-

Universidad de las Palmas Gran Canaria

Las Palmas

1 hallgató

-

-

Universitá del Salento

Lecce

1 hallgató

-

-

University of Leeds

Leeds

1 oktató

-

-

University of Leiden

Leiden

2 hallgató

-

-

Katholieken Universiteit Leuven

Leuven

4 hallgató + 1 oktató

-

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás; Közgazdasági elemző

Liverpool Hope University

Liverpool

1 oktató

-

-

University Ljubljana

Ljubljana

3 hallgató + 1 oktató

-

Biztosítási és pénzügyi matematika

University College London

London

2 hallgató + 1 oktató

-

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás;

Universiteit Maastricht

Maastricht

5 hallgató

Alkalmazott közgazdaságtan

-

Universidad Pontificia Comillas

Madrid

2 hallgató

-

-

Universitatea Petru Maior din Târgu Mureş

Marosvásárhely

4 hallgató + 4 oktató

-

-

Université Paul Cezanne

Marseille

2 hallgató

-

-

Moscow State Institute of International Relations

Moszkva

5 hallgató + 1 oktató

-

-

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Pix

Namur

1 hallgató

Alkalmazott közgazdaságtan

-

Seconda Universitá degli Studi di Napoli

Nápoly

2 hallgató + 1 oktató

-

-

Northumbria University

Newcastle

1 oktató

-

-

Radboud Universiteit Nijmegen

Nijmegen

8 hallgató 

-

Közgazdálkodás és közpolitika

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Nürnberg

3 hallgató + 1 oktató

-

-

University of West Scotland

Paisley

2 hallgató

-

-

Institut de Préparation à l’ Administration et à la Gestion

Párizs

2 hallgató

-

-

Université Paris Est, Marne – la Vallée

Párizs

4 hallgató + 1 oktató

-

-

Institut Supérieur du Commerce

Párizs

3 oktató

-

-

Universidade do Porto

Porto

2 hallgató

Alkalmazott közgazdaságtan

-

University of Potsdam

Potsdam

3 hallgató

-

-

Károly Egyetem

Prága

2 hallgató + 1 oktató

-

-

University of Pretoria

Pretoria

2 hallgató

-

-

Université de Reims

Reims

4 hallgató +2 oktató

-

-

Libera Universita’ Maria SS Assunta

Róma

1 hallgató + 1 oktató

-

-

Erasmus University Rotterdam

Rotterdam

4 hallgató + 1 oktató

-

Biztosítási és pénzügyi matematika

Universidad de Santiago de Compostela

Santiago

4 hallgató + 2 oktató

-

-

German University of Administrative Sciences

Speyer

2 hallgató

-

-

Université Robert Schuman

Strasbourg

2 hallgató

-

-

University of Sydney

Sydney

1 hallgató

Alkalmazott közgazdaságtan

Közgazdasági elemző

University of Tartu 

Tartu 

2 hallgató + 1 oktató

-

-

Aristotle University of Thessaloniki

Thessaloniki

1 hallgató

-

-

Tilburg University

Tilburg

3 hallgató

Alkalmazott közgazdaságtan

Közgazdasági elemző; Biztosítási és pénzügyi matematika

GRIPS

Tokyo

1 hallgató

-

-

University of Vaasa

Vaasa

2 hallgató

-

-

University of Valladolid

Vallado

6 hallgató

-

Biztosítási és pénzügyi matematika

Universidad de Vigo

Vigo

4 hallgató + 1 oktató

-

-

Uniwersitet Wrocławski

Wroclaw

2 hallgató + 1 oktató

-

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás;

Julius-Maximmilians Universitat

Würzburg

2 hallgató + 1 oktató

-

-

ZHAW School of Management

Zürich

1 hallgató

-

-

Kapcsolat

Striker Judit

Szoba: E150

Nyitvatartási idő:
Hétfő                             12:45 - 15:45
Kedd                             10:00 - 13:15
Szerda                            9:00 - 13:45 és14:30 - 16:00
Csütörtök és Péntek         zárva

Tel.: +36 1 482 5347  

E-mail: info.economics(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Utolsó frissítés: 2018.11.30.