Március - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

A CORNET Felhasználói Szabályzata

(Acceptable Use Policy)

 

Az ISZK Felhasználói Szabályzata letölthető innen.

 

I. Bevezetés

A jelen dokumentum (a továbbiakban: Szabályzat) a Budapesti Corvinus Egyetem Hálózatának (CORNET) használatát szabályozza a szolgáltatásokat igénybevevő felhasználók számára. E Szabályzat a Kormány 95/1999 (VI.23.) Korm. számú rendelete és az NIIF Program Felhasználói Szabályzata által lefektetett elveket követi.

II. Definíciók

"CORNET hálózat": a Budapesti Corvinus Egyetem hálózata, amelyet az Informatikai Szolgáltató Központ (ISZK) üzemeltet.
"CORNET intézmény": a CORNET hálózat által kiszolgált intézmények (karok, karhoz nem tartozó önálló szervezeti egységek)
"CORNET felhasználói kör": a CORNET hálózat által kiszolgált végfelhasználók
"NIIF szolgáltatások": az NIIF Iroda illetve az NIIF tagintézmények által az NIIF Irodával kötött szerződés keretében, az NIIF tagintézményeknek nyújtott hálózati csatlakozás, hálózati és információs szolgáltatások, valamint a szolgáltatásokhoz az NIIF Iroda által közvetlenül, illetve szerződéses partnerei által biztosított infrastruktúra.

III. A CORNET hálózat célja

A CORNET hálózat célja helyi, országos és nemzetközi számítógépes hálózati kapcsolatok és információs szolgáltatások biztosítása a CORNET felhasználói kör részére oktatási, tudományos és kulturális célokra. A hálózatot a végfelhasználók a fenti célokra használhatják. Ebbe beleértendő a hálózatnak az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív és információs feladataival összefüggő célokra történő használata is. Korlátozott mértékben megengedett a hálózat magáncélra (pl. magánjellegű levelezés) történő felhasználása, ha ez nem jelenthet üzleti célú felhasználást.
A hálózat ezen belül minden olyan tevékenységre használható, amelyet a IV. pont nem tilt.
Aki a CORNET hálózaton keresztül más hálózatba átlép, idegen szolgáltatót vesz igénybe, az idegen hálózatra érvényes szabályokat is köteles betartani. Ennek megfelelően az Egyetemen kívüli forgalmazás tekintetében elsősorban az NIIF hálózatának szabályait kell figyelembe venni.

IV. A CORNET hálózat használata

A hálózat nem használható az alábbi tevékenységekre, illetve az ilyen tevékenységekre irányuló próbálkozásokra, kísérletekre:
1. Az érvényes magyar törvényekbe ütköző cselekmények, ideértve a következőket, de nem korlátozódva ezekre: mások személyiségi jogainak megsértése; tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység (pl. piramis-, pilótajáték); a szerzői jogok megsértése; szoftver szándékos és tudatos illegális terjesztése.
2. A nem CORNET intézményhez tartozók egymás közötti átmenő forgalmának bonyolítása.

3. A CORNET hálózathoz kapcsolódó más - hazai vagy nemzetközi - hálózatok szabályaiba ütköző tevékenységek, amennyiben ezek a tevékenységek ezen hálózatokat érintik.
4. A CORNET hálózat szolgáltatásainak nem CORNET intézmények, felhasználók számára való továbbítása.

5. Profitszerzést célzó direkt üzleti célú tevékenység, reklámok terjesztése.
6. A hálózat, illetve erőforrásai normális működését megzavaró, veszélyeztető tevékenység, ilyen információk, programok terjesztése.
7. A hálózatot, illetve erofőrrásait indokolatlanul, vagy szándékosan túlzott mértékben, pazarló módon igénybevevő tevékenység (pl. levélbombák, hálózati játékok), a hálózat erőforrásaihoz, a hálózaton elérhető adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés, azok illetéktelen használata, gépek/szolgáltatások - akár tesztelés céljából történő - túlzott mértékben való szisztematikus próbálgatása.
8. A hálózat erőforrásainak, a hálózaton elérhető adatoknak illetéktelen módosítására, megrongálására, megsemmisítésére irányuló tevékenység.

9. Másokra nézve sértő, mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét bántó, zaklató tevékenység (pl. kemény pornográfia, pedofil anyagok közzététele).
10. Mások munkájának indokolatlan és túlzott mértékű zavarása vagy akadályozása (pl. kéretlen levelek, hirdetések).

11. A hálózati erőforrások magáncélra való túlzott mértékű használata.
12. A hálózati erőforrásoknak, szolgáltatásoknak olyan célra való használata, amely az erőforrás/szolgáltatás eredeti céljától idegen (pl. hírcsoportokba/levelezési listákra a csoport/lista témájába nem vágó üzenet küldése).
13. A hálózati üzenetek, hálózati eszközök hamisítása: olyan látszat keltése, mintha egy üzenet más gépről, vagy más felhasználótól származna (spoofing).

V. A Szabályzat betartatása, a Szabályzat megsértésének szankcionálása

1. A felhasználók személyesen felelnek az általuk generált hálózati forgalomért.
2. A használati szabályok betartatása a hálózati menedzser feladata. A hálózati menedzser köteles személyre szóló nyilvántartást vezetni a kiosztott hálózati címekről, amelyben a felhasználók aláírásukkal igazolják a cím átvételét és a hálózathasználati szabályok betartását. Dinamikusan kiosztott címek esetén (pl. DHCP) a címtartományért a címszolgáltató gép üzemeltetője felelős, és ő köteles a címek kiosztását naplózni, és a kapcsolódó felhasználói fizikai címeket nyilvántartani. Közös használatú számítógépek esetén (hallgatói laborok) a számítógépet igénybevevő személyek jogosultságát ellenőrizni kell, más technikai lehetőség híján ezt a laborügyeletesnek alkalmanként személyesen kell elvégeznie.
3. A szabályzat megsértésének gyanúja esetén, amennyiben szükséges, az ISZK gerinchálózati menedzsment az alhálózat menedzsmentjéhez fordul, intézkedést és kivizsgálást kérve.
4. A szabályzat szándékos és durva megsértésének szankcionálása a hálózati szolgáltatásokból való ideiglenes vagy végleges kizárás. Ha a szabályzat megsértése kismértékű, vagy nem tekinthető szándékosnak, akkor az elkövetőt figyelmeztetni, és a szabályzatról tájékoztatni kell. A figyelmeztetés utáni ismételt elkövetést szándékosnak kell tekinteni. Szükség esetén az ISZK jogi felelősségrevonást kezdeményezhet, hallgató esetében az oktatási rektorhelyettesnél, alkalmazott esetén a szervezeti egység vezetőjénél.
5. Vitás esetekben az NIIF Etikai Bizottságának elvi állásfoglalása a mérvadó.
6. Az ISZK hálózati menedzsment a nagyobb károkozás elkerülése végett az érintett alhálózat forgalmát korlátozhatja, vagy szüneteltetheti. A szabályokat megsértő személy címének ismeretében az ISZK a megadott cím részleges vagy teljes szűrését is elvégezheti.
7. Az ISZK a károkozás megelőzésére és a bekövetkezett károk következményeinek a felszámolására törekszik, de nem áll módjában felelősséget vállalni a szabályzat megsértéséből eredő esetleges károkért. A hálózat menedzsment a mindenkori műszaki lehetőségeknek megfelelően törekszik arra, hogy a hálózaton áthaladó, illetve a hálózaton elérhető információkhoz, adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá. Amíg a műszaki lehetőségek ennek garantálását nem teszik lehetővé, a felhasználók ennek tudatában helyezzenek el vagy küldjenek információkat a hálózatban.  

VI. A felhasználókra és az egyes szolgáltatásokra vonatkozó szabályok

1. Az ISZK saját hatáskörében a hálózat forgalmát célszerűen szabályozó további intézkedéseket vezethet be, melyek meghirdetésre kerülnek. Ezek betartása kötelező.
2. Az Egyetemhez kapcsolódó egyes intézmények (Központi Könyvtár, Államigazgatási Kar) saját alhálózataikon saját szervereket üzemeltethetnek. Ezen szervereket úgy kell üzemeltetni és konfigurálni, hogy az adatbiztonsági szempontból megfelelő legyen. Ez azt jelenti, hogy mindenki köteles saját adatainak és erőforrásainak védelméről gondoskodni. A szerver gazdájának kötelessége megakadályozni a szerver illetéktelen használatát, ezen keresztül a CORNET szolgáltatásainak és az Egyetem bizalmas adatainak illetéktelen kézbe kerülését  

VII. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat kihirdetésétől visszavonásig érvényes.


2005-03-04

Utolsó frissítés: 2018.11.30.