Március - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

A magyarországi választói viselkedésről: adatok és elemzések 2003-2009

 

Tisztelt Olvasó!

A Magyar Választáskutatási Program 2002-ben, a Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány (DKMKA) keretében jött létre, Sándor Péter kezdeményezésére. A projekt célja, hogy a politikai viselkedést, választói magatartást tágabb társadalomtudományi szemszögből vizsgálja a magyarországi kutatóhelyek széles bevonásával. Ez a CD a program keretében 2003 és 2009 között készült kutatások eredményeit és az ezeket bemutató könyvek teljes anyagát tartalmazza.

A nemzetközi empirikus társadalomtudományi kutatásokban bevett gyakorlatnak számít, hogy a kutatás alapjául szolgáló adatbázisokat is nyilvánosságra hozzák. Ez egyfelől az ellenőrizhetőség miatt fontos, így bármelyik kutató el tudja végezni a tanulmányokban szereplő számításokat. Másfelől az adatok bárki által hozzáférhetővé válnak, ez pedig számos másodelemzést tesz lehetővé. Ezáltal nemcsak a szűk kutatócsoport tagjai, hanem a tudományterület összes művelője profitálhat a felmérésekből. Ezeket a célokat szem előtt tartva most közkincsé tesszük felméréseink eredményét.

A CD tartalmazza az utóbbi években végzett kutatásaink adatbázisait, az adatok a leggyakrabban használt statisztikai programcsomagokkal (SPSS, R, és Stata) dolgozhatóak fel. Az eligazodást összefoglaló és magyarázó jellegű módszertani leírások segítik. A kutatásokat – a nagy nemzetközi projektek (ESS, WVS) gyakorlatának megfelelően – az eredeti kérdőíveket, a változókat felsoroló táblázatokat mellékelve részletesen dokumentáltuk. Reméljük, hogy az adatokat tapasztalt kutatók mellett szakdolgozatot vagy TDK-t író egyetemisták is hasznosítani tudják.

A CD tartalmazza továbbá a Magyar Választáskutatási Panel 2008-as első, és 2009-es második hulláma együttes adatait. Ez a kutatás rendkívül mélyrehatóan vizsgálja a szavazók attitűdjeit szinte minden politikailag releváns témakörben, továbbá a panel jellege miatt lehetőséget ad a véleményváltozások egyéni szinten való vizsgálatára is. A 2009-es adatbázis (amely az ún. Norvég projekt keretében készült) ingyenesen letölthető a Magyar Választáskutatási Program honlapjáról. A Norvég Alap égisze alatt indult Részvétel és Képviselet projekt panelkutatásán kívül a népszavazás-vizsgálat sorozat összes kutatása, továbbá a Magyar Választáskutatási Program indító vizsgálataként a 2003-as Politikai Tagolódás felvétel is megtalálható a kiadványunkon. Ezek mellett a CD-n megtalálható bónuszként a 2009-es EP választás adatbázisa és a Részvétel és képviselet projekt 2009-as hullámának tematikáját és módszertani részleteit bemutató kutatási jelentések szövege is.

A CD-re rákerült a Választáskutatási Program keretében 2009 végéig készült összes kötetünk A hazai és nemzetközi választáskutatás elismert szereplői által írt tanulmányok – az eredmények közérthető interpretálásával – a téma iránt érdeklődő szélesebb közönséghez szólnak. A kötetek BA és MA tananyagként is használhatók.

A könyvek a politikai viselkedés témaköreinek széles spektrumát fedik le:

  • az Angelusz Róbert és Tardos Róbert (2005) által szerkesztett „Törések, hálók, hidak” a magyar politikai tagolódást, választói viselkedést és a törésvonalakat mutatja be.
  • a szintén Angelusz Róbert és Tardos Róbert által szerkesztett „Mérésről mérésre” című könyv a választáskutatás módszertani kérdéseivel foglalkozik, a leggyakrabban alkalmazott kvantitatív adatfelvételi technikák mellett a kvalitatív módszerekre, bizonyos eljárások jellegzetes buktatóira, mintavételi és egyéb problémáira is kitérve.
  • Tóka Gábor és Bátory Ágnes szerkesztésében készült „A 2004. évi európai parlamenti választások” című kötet nemzetközi összehasonlító viszgálatokat tartalmaz a magyar pártokról és szavazókról, de részletesen kitér az európai parlamenti választás, mint „műfaj” sajátosságaira is.  A tanulmányok szerzői külön felhívják a figyelmet az egyes módszerek erősségeire és korlátaira is.
  • Hegedűs István szerkesztésében készült „A magyarok bemenetele” című könyv az Európai Uniós csatlakozás hatásának kérdéskörét járja körül.
  • a Karácsony Gergely által szerkesztett „Parlamenti választások 2006” című kötet elemzésének tárgya a pártok és a szavazók viselkedése az országgyűlési választásokon.
  • Enyedi Zsolt szerkesztésében jelent meg a legfrissebb kötetünk, „A népakarat dilemmái” a népszavazásokat veszi górcső alá. A tanulmányok olyan szempontokra is kiterjednek mint a kérdéssel kapcsolatos hazai jogi-alkotmányos dilemmák, a népszavazás, mint politikai intézmény, a 2008 márciusi népszavazással kapcsolatos választói attitűdök és preferenciák.

Politikai részvételről és képviseletről szóló panelkutatásunk, illetve a népszavazás-vizsgálat eredményeit vizuálisan is szemléltethetővé kívántuk tenni, ezért a kutatásokban szereplő kérdésekre adott válaszok megoszlásait grafikusan is ábrázoltuk. Az ily módon készített ábratár rendkívül egyszerű és látványos módon mutatja be az állampolgárok attitűdjeit és preferenciáit.

A kutatás a legnevesebb hazai közvélemény-kutató és akadémiai intézetek, egyetemi kutatóhelyek együttműködésével történt. A résztvevők névsorát, a Tématanács tagjainak felsorolását lásd a honlapunkon.  A kutatás vezetői Angelusz Róbert (ELTE), Tardos Róbert (MTA-ELTE) és Tóka Gábor (CEU) voltak, a projektek szervezői koordinálását Sándor Péter végezte.  Jelen CD létrehozásában Fábián Zoltán és Róna Dániel vett részt.

A CD-t ajánljuk a politikatudomány és a szociológia művelőinek, egyetemi hallgatóknak és a politika iránt érdeklődőknek is.

A Választáskutatási Programmal kapcsolatos további anyagok, publikációk, hírek és információk megtalálhatóak a www.valasztaskutatas.hu honlapon.

 

Magyar Választáskutatási Program Tématanácsa

 

Tartalomjegyzék


Tóka Gábor-Bátory Ágnes (2006): A 2004. évi európai parlamenti választások
Pártok és szavazói magatartás nemzetközi összehasonlításban

TÓKA GÁBORBÁTORY ÁGNES: Bevezető
SIMON HIXMICHAEL MARSH: Az európai parlamenti választások üzenetei: büntetés vagy tiltakozás?
ANDRE FREIREEFTICHIA TEPEROGLOU: Európai választások és országos politika: tanulságok az „új” dél-európai demokráciákból
DANIEL LEDERLE: A pártok és a szavazók politikai napirendje az 1999-es európai parlamenti választások idején
ANDREAS M. WÜST: Pártok az európai parlamenti választásokon: politikai napirend, az EU és a kereslet-kínálat problémája
MIKKO MATTILATAPIO RAUNIO: Mennyire egyezik a pártok és szavazóik véleménye az európai integráció kérdésében?
HENRIK OSCARSSONSTEFAN DAHLBERG: Az európai pártrendszer feltérképezése: erősíti-e a pártrendszer egyszerűsége a demokratikus legitimációt?
JAMES R. TILLEYTESSA BOLDJOHN GARRY: A gazdaságihelyzet-értékelés meghatározói és a választói döntésre gyakorolt hatása
ROBERT VAN DER VEENLUKAS LINEK: A választási részvétel és a szavazói dilemma: egy új megközelítés
HERMANN SCHMITTJACQUES THOMASSEN: Az Európai Unió pártrendszere a keleti bővítés után
OľGA GYÁRFÁŠOVÁ: A 2004-es EP-választás Szlovákiában az Európai Unió közmegítélésének kontextusában
WOUTER VAN DER BRUGMARK FRANKLINTÓKA GÁBOR: Egységes vagy nemzetekre tagolt választóközönség?
Szavazói magatartás Európa új és régebbi demokráciáiban
Irodalom
A kötet szerzői

Hegedűs István (2006): A magyarok bemenetele.
Tagállamként a bővülő Európai Unióban

A Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány (DKMKA) választáskutatási könyvsorozata

Előszó

Európai értékek, identitás, társadalom, nyilvánosság

KOLLER BOGLÁRKA: Nemzeti és európai identitás
ÖRKÉNY ANTALSZÉKELYI MÁRIA: Európai identitás az unióban és Magyarországon
LENGYEL GYÖRGYGÖNCZ BORBÁLA: Integráció és identitás. Hogyan ítélik meg a magyar társadalmi csoportok az európai integrációt és a szupranacionális identitást?
VIDRA ZSUZSANNA: Az EU reprezentációja a magyar médiában a csatlakozási folyamat alatt

Európai pártrendszer és magyar politikai törésvonalak

ENYEDI ZSOLT: Az európai integráció hatása a kelet-európai és a magyar pártstratégiákra
BÁTORY ÁGNESHUSZ DÓRA: Az első magyarországi európai parlamenti választások
ILONSZKI GABRIELLA–JÁGER KRISZTINA: A magyarországi delegáció az Európai Parlamentben 2004–2006: hasonlóságok és eltérések

Állam és gazdaság, regionalizmus, eurózóna

ÁDÁM ZOLTÁN: Kapacitás, autonómia, beágyazottság: vázlat a kelet-közép-európai posztszocialista átmenet újraértelmezéséhez
ÁGH ATTILA: A fejlesztő állam és az uniós felzárkózás Magyarországon
CSÉFALVAY ZOLTÁN: Nyertes vagy vesztes? Az uniós csatlakozás gazdaság- és regionális politikai kihívásai Magyarországon
BARTHA ATTILA: Az új EU-tagországok reálgazdasági felzárkózása, belépésük a Gazdasági és Monetáris Unióba

Többszintű kormányzás – egy új tagállam és a bővülő Európai Unió

BÁRD PETRA: Európai alkotmányozás és az uniós polgárság
MIKE KÁROLY: Magyar hivatalnokok és az uniós tagság
DUNAY PÁL: A külpolitika esélyei a hármas prioritás megvalósulása után
GYÖRKÖS PÉTER: Magyarország az uniós döntéshozatalban –nemzeti érdekvédelem és koalícióalkotás a huszonötök közösségében
BALÁZS PÉTER: Magyarország beilleszkedése az Európai Unióba

A kötet szerzői

Angelusz Róbert-Tardos Róbert (2006): Mérésről mérésre
A választáskutatás módszertani kérdései

A Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány (DKMKA) választáskutatási könyvsorozata

Előszó

Mintavétel és adatkezelés

RUDAS TAMÁS: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében – a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása
ANGELUSZ RÓBERT–TARDOS RÓBERT: Az elérhetőség és a válaszadói készség gyenge közegei – mintalemorzsolódás és trendszerű erózió panelfelvételek példáján
KENDE GÁBOR: Pártpreferencia-vizsgálatok – szisztematikus eltérések és mintavételi módszerek

A választói magatartás mérésének érvényességi és megbízhatósági problémái

ANGELUSZ RÓBERTTARDOS RÓBERT: „Rejtőzködő szavazatok” és a társadalmi-politikai miliő – a latenciaprobléma vizsgálatának egy megközelítése
MARIÁN BÉLA: A várható választási eredmények modellezése – Miről adnak hírt a pártpreferencia-kutatások
ANGELUSZ RÓBERTTARDOS RÓBERT: A kérdőíves kontextushatás – a nem mintavételi hibák egy efemer, mindennapos esete
KARÁCSONY GERGELY–LAKATOS ZSUZSA: Választási előrejelzések Magyarországon, 1990–2006. Sikerek, tévedések és tanulságok

Új megközelítések, a survey-felvételek szélesebb eszköztára és survey-módszereken kívüli eljárások alkalmazása

MÉSZÁROS JÓZSEFMOLNÁR D. LÁSZLÓMÉRŐ CSABA: Következtetési lehetőségek a választói magatartásra választási adatokból
TÓTH ISTVÁN GYÖRGY: Összetételi hatások a választói aktivitás és a politikai tagoltság elmozdulásai mögött
BÓDI ANIKÓZÁVECZ TIBOR: A telefonos kérdezés, mint a választói viselkedés megismerésének eszköze
LETENYEI LÁSZLÓ–TAKÁCS KÁROLY: Az előzetes esélyek önerősítő vagy öncáfoló szerepe, elemzés kísérletek és közvélemény-kutatási adatok segítségével
RIGLER ANDRÁSBARTHA ESZTER: Diffúziós modellek és szimulációs eljárások a pártok választási mozgósításának vizsgálatában

A választáskutatások szélesebb kontextusa – nyilvánosság és intézményes peremfeltételek

TERESTYÉNI TAMÁS: A médiakiegyensúlyozottság vizsgálatáról a választások kontextusában – egy esettanulmány módszertani tanulságai
KUMIN FERENC: Az SMS és a televíziós interaktivitás új útjai
TÓTH ZOLTÁN: A választási közvélemény-kutatások és a választópolgárok tájékoztatása – jogi és módszertani dilemmák

A kötet szerzői

Karácsony Gergely (2006): Parlamenti választás 2006
Elemzések és adatok

A Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány (DKMKA) választáskutatási könyvsorozata

Előszó
TÓKA GÁBOR
: Vezérek csodálói.
A magyar választói magatartás nemzetközi összehasonlításban
KARÁCSONY GERGELY: Árkok és légvárak.
A választói viselkedés stabilizálódása Magyarországon
LAKATOS ZSUZSA: Jobban mértek mint négy éve.
A 2006-os választási előrejelzések
JUHÁSZ GÁBOR: Kétes kampányforintok.
Kampányfinanszírozás, 2006
TÖRÖK GÁBOR: Pártok, stratégiák és taktikák.
A 2006-os választási kampány politikai elemzése
TÓTH CSABA: A fundamentumok győzelme?
Marketingstratégiák és -taktikák a 2006-os választási kampányban
ENYEDI ZSOLT: A befagyott felszín és ami alatta van.
A 2006-os választás és a magyar pártrendszer
ILONSZKI GABRIELLA: Konszolidáció vagy bezárkózás?
A 2006-ban megválasztott parlamenti képviselők jellemzői
KÖRÖSÉNYI ANDRÁS: Elszámoltatható-e a kormány?
Képviselet, demokrácia és a 2006. évi választások
GALLAI SÁNDOR–LÁNCZI TAMÁS: Személyre szabott kormányzás.
A második Gyurcsány-kormány anatómiája
RÁKOSI FERENCSÁNDOR PÉTER: Egy politikai kormány szerkezeti terve
FRANK PÉTERHUDECZ GERGELY: Reformok és választások.
Gazdaságpolitikai alternatívák a visegrádi országokban, 2005–2006
A kötet szerzői

Enyedi Zsolt (2009): A Népakarat dilemmái
Népszavazások Magyarországon és a nagyvilágban

Előszó
Enyedi Zsolt:
Referendumdemokrácia
Körösényi András: A népszavazások és a képviseleti demokrácia viszonya
Kis János: A népszavazás a köztársasági alkotmányban
Hanspeter Kriesi: Közvetlen Demokrácia
Svájc esete
Lawrence LeDuc: A népszavazás demokráciája.
Információ, kampányok és a szavazás
Tardos Róbert: Ötven: ötven.
Részvétel és távolmaradás a 2008-as népszavazáson
Karácsony Gergely: A népszavazási döntések motivációi Magyarországon
Enyedi Zsolt: A választói döntés logikája az online kutatás tükrében
Dukay-Szabó Szilvia–Závecz Tibor: Népszavazási eszmecsere.
A deliberatív közvélemény-kutatás tanulságai
Enyedi Zsolt: A manipuláció határai és az értelmes vita feltételei
Angelusz Róbert–Tardos Róbert: Demoszkópiai reprezentativitás és demokratikus reprezentáció.
Módszertani problémák és tartalmi dillemmák
A kötet szerzői

"Részvétel és képviselet" program 2008-as kutatások ábratárai - a kutatások kérdéseire adott válaszok megoszlásai grafikusan ábrázolva

Magyar Választáskutatási Panel 1. hullám, 2008

Népszavazás-vizsgálatsorozat, 2008

Adatbázisok és kérdőívek

Politikai tagolódás Magyarország, 2003

Politikai tagolódás módszertani leírás
2003-as összevont adatbázis
2003-as kérdőív – Tárki A változat
2003-as kérdőív – Szonda B változat
2003-as kérdőív – Medián A változat
2003-as kérdőív – Medián B változat

Népszavazás vizsgálat-sorozat, 2008

Összefoglaló táblázat - a népszavazás vizsgálat kérdései
Népszavazás-vizsgálat összefoglaló
Tárki népszavazás-vizsgálat, személyes adatfelvétel
Medián népszavazás-vizsgálat, személyes adatfelvétel
Tárki-Medián egyesített adatbázis a két személyes adatfelvétel alapján
Szonda Ipsos népszavazás vizsgálat, online adatfelvétel
Forsense népszavazás-vizsgálat, telefonos követő adatfelvétel

Magyar Választáskutatási Panel, első hullám, 2008

Panel első hullám módszertani leírás
Panel első hullám változói
Panel első hullám összevont kérdőíve
Tárki A kérdőív
Medián B kérdőív
Szonda C kérdőív
Magyar Választáskutatási Panel 1. hullám keresztmetszeti adatbázis, 2008

Magyar Választáskutatási Panel, második hullám, 2009

Panel második hullám módszertani leírás
Panel második hullám változói
Panel második hullám összevont kérdőíve
Magyar Választáskutatási Panel 2008-2009 összevont teljes adatbázis
(N=4579, változók száma=1448)
Magyar Választáskutatási Panel 2. hullám keresztmetszeti adatbázis, 2009
(N=2980, változók száma=660)
Magyar Választáskutatási Panel 2008-2009 paneladatbázis
(N=1523, változók száma=1446)
Panel második hullám 2009 Tárki A kérdőív
Panel második hullám 2009 Medián B kérdőív
Panel második hullám 2009 Szonda C kérdőív
TÁRKI. A Magyar Választáskutatási Panel 2008-2009: a paneltagságot meghatározó tényezők többszempontú elemzése
A Medián 2009-es Európai Parlamenti választási felmérésének módszertani dokumentációja
Kutatási beszámoló a 2009. április 1-én kelt választáskutatás témakörben aláírt szerződéshez
A Szonda Ipsos 2009-es EP-választást megelőző panelkutatásához kapcsolódó kutatási jelentése
(Kutatási beszámoló a 2009. április 1-én kelt választáskutatás témakörben aláírt szerződéshez)

Választáskutatási kötetek 2003-2009

A népakarat dilemmái - szerkesztett tanulmánykötet

2009. szerkesztette Enyedi Zsolt. Budapest: DKMKA és Századvég.

"Magyarországon 2008-ban nagy érdeklődéssel kísért, a választásra jogosultak felét megmozgató népszavazásra került sor. A népszavazás folyományaképpen új törvények születtek, módosult az egészségügy és a felsőoktatás finanszírozása,

kiéleződtek a kormányzó pártok közötti feszültségek, majd felbomlott a koalíció és új, kisebbségi kormány jött létre.
A jelen kötet e nagy port felverő események ürügyén a közvetlen és közvetett demokrácia viszonyáról, a politikai viselkedésről, valamint a nép kutatók által való elérhetőségéről és megismerhetőségéről szól. A tanulmányok többségének középpontjában a népszavazás intézménye áll: egy rendkívül ellentmondásos, ugyanakkor világszerte egyre népszerűbb politikai intézmény. Bár a népszavazások bevezetésének és igénybevételének általában rövid távú céljai vannak, ennek a döntéshozatali technikának a demokrácia eszköztárába való beemelése hatással lehet a politikai képviselet egész rendszerére. Hogy ez a hatás pozitív vagy negatív, az egyaránt függ a népszavazás jogi szabályozásától, az erőforrások vitapartnerek közötti megoszlásától, a döntéshozatal előkészítettségétől és attól, hogy miként kapcsolódik a népszavazás a képviseleti intézményekhez. A hatás minősítése azonban nagyban múlik azon is, hogy mit várunk el a demokráciától, és mennyiben gondoljuk magunkat képesnek bonyolult és felelős döntések meghozatalára." (Enyedi Zsolt)

A kötetben tizenegy tanulmány olvasható.   1. Enyedi Zsolt: Referendumdemokrácia   2. Körösényi András: A népszavazások és a képviseleti demokrácia viszonya   3. Kis János: A népszavazás a köztársasági alkotmányban   4. Hanspeter Kriesi: Közvetlen demokrácia. Svájc esete   5. Lawrence LeDuc: A népszavazás demokráciája. Információ, kampányok és       szavazás   6. Tardos Róbert: Ötven: ötven. Részvétel és távolmaradás a 2008-as       népszavazáson   7. Karácsony Gergely: A népszavazási döntések motivációi Magyarországon   8. Enyedi Zsolt: A választói döntés logikája az online kutatás tükrében   9. Dukay-Szabó Szilvia – Závecz Tibor: Népszavazási eszmecsere. A deliberatív       közvélemény-kutatás tanulságai   10. Enyedi Zsolt: A manipuláció határai és az értelmes vita feltételei   11. Angelusz Róbert – Tardos Róbert: Demoszkópiai reprezentativitás és       demokratikus reprezentáció. Módszertani problémák és tartalmi dilemmák

Angelusz Róbert és Tardos Róbert

Törések, hálók, hidak

Választói magatartás és politikai tagolódás MagyarországonElőszó

Tartalomjegyzék

 

 

Tóka Gábor és Bátory Ágnes

A 2004. évi európai parlamenti választások

Pártok és szavazói magatartás nemzetközi összehasonlításbanElőszó

Tartalomjegyzék

 

 

Karácsony Gergely

Parlamenti választások 2006

elemzések és adatokElőszó

Tartalomjegyzék

 

 

Angelusz Róbert - Tardos Róbert

Mérésről mérésre

A választáskutatás módszertani kérdéseiElőszó

Tartalomjegyzék
Hegedűs István

A magyarok bemenetele

Tagállamként a bővülő Európai Unióban

Előszó

Tartalomjegyzék

 

 

 

 

Segítség DVD-n megjelent digitális könyvek olvasásához Windows7 és Windows Vista alatt ITT.>>>

Utolsó frissítés: 2018.11.30.