Február - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 27 28

Egyetemi Doktori Tanács Habilitációs Bizottság

Elnök: Rostoványi Zsolt DSc

Titkárság: Horváthné Krista Zsuzsanna

                                                             1093 Budapest, Fővám tér 8. II. 231.
Telefon: 482 5225

Email: zsuzsa.krista@uni-corvinus.hu

A habilitáció fogalma és tartalma

A habilitáció az Egyetemen a vezetőoktatói és előadói képesség megítélésére irányuló minősítő eljárás, amelynek keretében a pályázó a Szabályzatban meghatározott módon ad tanúságot oktatói, szakmai és tudományos tevékenységéről, igazolja feddhetetlenségét, tudományos alkotó munkájának eredményeit, és nyilvános előadásokkal bizonyítja előadókészségét.

A habilitált doktor – rövidítve „dr. habil.” – cím (a továbbiakban együtt: habilitált doktor) kérelem alapján lefolytatott eljárás eredményeként nyerhető el.

A Habilitációs Szabályzat szerint habilitációs eljárás azokban a tudományágakban folytatható, amelyekben az Egyetem doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére jogosult. 

Habilitációs eljárás olyan pályázó kérelmére indítható, aki megfelel az Nftv., a Kormányrendelet és a Szabályzat rendelkezéseinek.

A habilitációs eljárás megindítását magyar és külföldi állampolgár egyaránt kérheti.

 A habilitációs eljárás egyetemi szervezete

A habilitációs eljárással kapcsolatos szabályozási, döntési, szervezési, valamint adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat a:

 • Szenátus,
 • Rektor,
 • Egyetemi Doktori Tanács
 • Habilitációs Bírálóbizottságok (HBB)
 • tudományág szerint illetékes befogadó doktori iskola (továbbiakban: DI) és az EDT Titkársága látják el.

A pályázat benyújtása, alaki és tartalmi felülvizsgálata

 

A habilitációs eljárás megindítását az kérheti, aki

 • egyetemi oklevéllel és doktori (PhD), illetve azzal egyenértékűnek tekinthető tudomány kandidátusa vagy magasabb, tudomány doktora fokozattal rendelkezik és a PhD, illetve kandidátusi fokozat megszerzése óta – legalább 5 éve – rendszeres, magas szintű szakirodalmi tevékenységet folytat, amelyet rangos, nemzetközi, lektorált, a szakterületen mértékadóként elismert folyóiratokban megjelent cikkek és ugyanilyen helyeken megjelenő – az MTMT adatbázisa alapján vizsgált – hivatkozások igazolnak. Emellett előadásokkal, eredményeinek ismertetésével rendszeresen részt vesz nemzetközi és hazai tudományos rendezvényeken. A DSc fokozat, illetve az MTA doktora cím megléte esetén a szakmai-tudományos habitust az eljárás részeként nem kell vizsgálni, azt igazoltnak kell tekinteni;
 • hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben legalább nyolc féléven keresztül látott el oktatói feladatot,
 • büntetlen előéletű és cselekvőképes,
 • akinek igazolt az oktatási, szakmai és tudományos tevékenysége, annak mennyisége és minősége megfelel a doktori szabályzatban meghatározott követelményeknek.

A habilitációs kérelmeket az Egyetem rektorának címezve az EHB titkársághoz kell benyújtani öt példányban.

A kérelemhez mellékelni kell:

 • az egyetemi végzettséget és a doktori fokozatot vagy az azzal egyenértékű tudományos fokozatot igazoló oklevelek hiteles másolatát;
 • a három hónapnál nem régebbi keletű erkölcsi bizonyítványt;
 • az idegen nyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány(oka)t;
 • pályázati anyagot, amelynek adatszerű értékelésre alkalmas formában tartalmaznia kell:
 • a pályázó önéletrajzát,
 • a doktori fokozat megszerzése óta végzett tudományos tevékenység eredményeinek tézisekben történő összefoglalását,
 • a válogatott munkák eredményeit egységes, önmagában érthető rendszerben kell bemutatni. Az új megállapításokat tételesen, a tudományos téziseknél megszokott formában kell rögzíteni, a válogatott tudományos publikációkat a tézispontokhoz rendelve.<s>
 • minden olyan további adatát, amely hozzájárulhat az eddig végzett tevékenységének értékeléséhez,
 • a pályázó az adott tudományterület, illetve tudományág elismert professzorainak ajánlását, illetve az illetékes kar javaslatát is bemutathatja.
 • Csatolni kell a pályázó hazai és külföldi publikációinak, a tudományos rendezvényeken tartott előadásainak, a hazai és külföldi folyóiratokban megjelent közleményeire való hivatkozások, illetve idézettség – az MTMT adatbázisában megjelent – jegyzékét, továbbá a pályázó által legértékesebbnek tartott 10 publikáció jegyzékét, illetve az 5 legfontosabb publikáció másolatát, szükség esetén a szerzőtársi nyilatkozatokat;
 • A pályázó által a hallgatók vagy doktoranduszok részére tartandó magyar nyelvű előadás, továbbá az Egyetem oktatói, kutatói részére idegen nyelven tartandó tudományos előadás témáját. A javaslatban a pályázónak nyilatkoznia kell arról is, hogy mely idegen nyelven kívánja megtartani előadását. Az idegen nyelvű tudományos előadást a szakterületileg illetékes doktori iskola által elfogadott világnyelvek valamelyikén kell megtartani;
 • A felsőoktatási tananyagfejlesztő készség dokumentálását a (4) bekezdés szerinti csoportosításban;
 • Az eljárási díj befizetését igazoló szelvényt.

A habilitált doktor cím a pályázó doktori fokozatának megfelelő tudományágban nyerhető el. A kérelmező doktori fokozatának tudományágától eltérő tudományágban akkor kérhető a habilitációs eljárás megindítása, ha a kérelmezőnek a tudományos fokozat megszerzése óta kifejtett tevékenysége ezt indokolja.

A pályázó tananyagfejlesztő készségét és eredményeit a következők egyikével bizonyíthatja:

 • Az általa írt felsőfokú tankönyvvel, jegyzettel, szakkönyvvel, vagy annak részletes bemutatásával;
 • Az általa a későbbiekben meghirdetendő tantárgy kidolgozott programjával és saját publikációival alátámasztott tananyagával, amihez mellékelni kell az érintett tanszék véleményét.

A pályázó tudományos (alkotó-) tevékenységét a következők egyikével bizonyíthatja:

 • Tézissel és a habilitáció céljából összeállított értekezéssel;
 • Tézissel és a tudományos tevékenység megítélésére alkalmas önálló könyvvel;
 • Tézissel és nemzetközileg elismert folyóiratokban közreadott publikációk csatolásával és az eredmények összefoglalásával.

A külföldön szerzett doktori fokozatot a habilitációs kérelem előtt a hatályos jogszabályoknak megfelelően honosíttatni kell. A külföldiek erkölcsi bizonyítvány helyett az adott országban, ebben a tárgyban kiadott hatósági bizonyítványt nyújthatják be.

Külföldi, nem magyar anyanyelvű pályázó a szakterületi doktori iskolák által elfogadott világnyelvek egyikén is benyújthatja kérelmét. Ebben az esetben a habilitációs eljárást az adott világnyelven kell lefolytatni.

A benyújtott kérelmet a THB titkára alaki szempontból felülvizsgálja. Ennek során azt vizsgálja, hogy a pályázó hiánytalanul benyújtotta-e a 6.§ (3) és (5) bekezdésében meghatározott dokumentumokat, és azok formailag megfelelnek-e az elbírálhatóság követelményeinek. Hiányosság esetén a THB titkára felszólítja a pályázót, hogy pótolja a hiányzó dokumentumokat. Amennyiben a hiánypótlás a megadott határnapon túl történt meg, akkor az Egyetem a pályázatot a következő határnapig benyújtott kérelemként kezeli. Az alaki felülvizsgálat megállapításait feljegyzésben kell rögzíteni.

A habilitációs eljárást a kérelem benyújtásától számított egy éven belül be kell fejezni. A kérelem benyújtási időpontjának – és ezzel az eljárás kezdetének – a szeptember 1-je és február 1-je között benyújtott kérelmek esetén február 1-jét, a február 1-je és szeptember 1-je között benyújtott kérelmek esetén szeptember 1-jét kell tekinteni.

A pályázatot a THB titkára – az (1) bekezdés szerinti alaki felülvizsgálat után – a szakterületileg illetékes Doktori Iskolának megküldi.

Az illetékes DI elnöke intézkedik a pályázat véleményezéséről, elvégezteti a pályázó habitusvizsgálatát. A habitusvizsgálat során figyelembe kell venni a szakterületileg illetékes Akadémiai Osztály DSc követelményrendszerét, illetve az annak való megfelelés mértékét. A DSc fokozattal rendelkező pályázó szakmai-tudományos habitusát nem kell vizsgálni. A DI elnökének írásos véleményét két pozitív szakértői véleménnyel együtt és a HBB összetételére vonatkozó javaslatát is március 1-jéig, illetve október 1-jéig megküldi a EHB elnökének.

 A Budapesti Corvinus Egyetem Habilitációs Szabályzata

Az Egyetemi Habilitációs Bizottság tagjai

 

Utolsó frissítés: 2019.08.26.